Postopek : 2009/2512(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0062/2009

Predložena besedila :

B6-0062/2009

Razprave :

PV 02/02/2009 - 16
CRE 02/02/2009 - 16

Glasovanja :

PV 04/02/2009 - 7.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0044

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 120kWORD 83k
28.1.2009
PE416.188
 
B6‑0062/2009
k vprašanju za ustni odgovor B6‑0003/2009
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlaga Vladimír Remek
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
o izzivu doseganja energetske učinkovitosti z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije

Resolucija Evropskega parlamenta   on o izzivu doseganja energetske učinkovitosti z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije 
B6‑0062/2009

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Povečanje energijske učinkovitosti z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami z dne 13. maja 2008 (KOM(2008)0241),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom 20 20 do leta 2020 – Priložnost Evrope glede podnebnih sprememb z dne 23. januarja 2008 (KOM(2008)0030),

–  ob upoštevanju študije z naslovom Vpliv informacijske in komunikacijske tehnologije na energetsko učinkovitost s septembra 2008, ki jo je naročila Komisija,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z zasedanja 8. in 9. marca 2007, zlasti akcijskega načrta Evropskega sveta 2007–2009 z naslovom Energetska politika za Evropo,

  ob upoštevanju Direktive 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb(1),

  ob upoštevanju Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah(2),

  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 106/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (prenovitev)(3),

–  ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo(4),

–  ob upoštevanju Sklepa št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013)(5),

–  ob upoštevanju Sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013)(6),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2008 o evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 31. januarja 2008 o akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti(9),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2008 o CARS 21: Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo(10),

  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2006 o evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in varno energijo – zelena knjiga(11),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o energetski učinkovitosti ali "Narediti več z manj" – zelena knjiga(12),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2006 o evropski informacijski družbi za rast in zaposlovanje(13),

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker si je Evropska unija zastavila cilj, da bo do leta 2020 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za najmanj 20 % in 20 % svoje energije pridobila iz obnovljivih virov, in ker si prav tako prizadeva, da za 20 % izboljša energetsko učinkovitost v istem obdobju,

B.  ker izračuni kažejo, da bi lahko z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije prihranili več kot 50 milijonov ton CO2 letno,

C.  ker je treba navedene cilje doseči, ne da bi ogrozili konkurenčnost in trajnost gospodarstva EU,

D.  ker si je Evropska unija zastavila cilj, da bo do leta 2010 postala najbolj konkurenčno na znanju temelječe gospodarstvo, gospodarska konkurenčnost pa je zelo odvisna od energetske učinkovitosti ter uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije,

E.  ker je izboljšanje energetske učinkovitosti eden najbolj ekonomičnih načinov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in ker energetska učinkovitost neposredno omogoča varčevanje potrošnikov,

F.  ker ima informacijska in komunikacijska tehnologija pomembno vlogo pri lokalnem in svetovnem izboljšanju energetske učinkovitosti ter v industrijsko razvitih gospodarstvih in gospodarstvih v vzponu (zlasti z inteligentnimi omrežji in inteligentno gradnjo ter s tehnološkim posodabljanjem proizvodnih procesov v energetsko intenzivni industriji) in ker je treba upoštevati možnost varčevanja z inteligentnimi prevoznimi sistemi v primeru proizvodne industrije in prometa,

G.  ker sektor informacijske in komunikacijske tehnologije trenutno povzroča 2 % svetovnih emisij CO2 in ker bi ta panoga lahko zmanjšala svoje emisije CO2 ter predvsem razvijala inovativne in energetsko učinkovite izvedbe za celotno gospodarstvo,

H.  ker je treba spoštovati tehnološko nevtralnost, da bi lahko Evropska unija uporabila vso ustrezno tehnologijo, ki temelji na informacijski in komunikacijski tehnologiji, in s tem uresničila cilje v zvezi z emisijami toplogrednih plinov,

I.  ker industrija informacijske in komunikacijske tehnologije ponuja orodja, ki so ključna pri spremljanju učinkovitosti sistemov glede na njihovo porabo energije,

J.  ker obstaja že vrsto programov in pobud EU, ki podpirajo raziskave na področju informacijske in komunikacijske tehnologije ter inovacije na področju energije (sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj, podporni program za politiko informacijske in komunikacijske tehnologije ter evropski operativni programi za inteligentno energijo), in ker tudi davčne spodbude in instrumenti državne pomoči na tem področju zagotavljajo finančno pomoč in spodbujajo iskanje rešitev za inteligentno energetsko učinkovitost,

K.  ker imajo industrija ter mala in srednje velika podjetja ključno vlogo pri izboljšanju energetske učinkovitosti z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter inovacij,

1.  poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za večjo ozaveščenost (na primer s predstavitvenimi projekti) o pomenu informacijske in komunikacijske tehnologije za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu Evropske unije, saj so gonilna sila večje produktivnosti in rasti ter zmanjšanja stroškov, ki prispeva h konkurenčnosti, trajnostnemu razvoju in boljši kakovosti življenja državljanov Evropske unije;

2.  predlaga prihodnjim predsedstvom Sveta, da v času predsedovanja med prednostnimi nalogami obravnavajo vprašanje informacijske in komunikacijske tehnologije ter njen pomen pri spopadanju s podnebnimi spremembami in prilagajanju nanje,

3.  poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za uskladitev meril, pristopov in sprememb zakonodaje, povezanih z energetsko učinkovitostjo, in naj sprejmejo celovit pristop, tako da bodo države članice obravnavale ne le posameznih delov, temveč sisteme kot celoto (na primer pametne stavbe); poleg tega poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi v svoje smernice za presojo vpliva vključila oceno možnega varčevanja energije z uporabo rešitev, ki temeljijo na informacijski in komunikacijski tehnologiji;

4.  poziva države članice, ki še niso razvile zelene strategije, temelječe na uporabi informacijske tehnologije/informacijske in komunikacijske tehnologije, ki bi lahko prispevala k postopnemu zmanjšanju emisij CO2 v Evropski uniji, naj to storijo;

5.  poziva države članice, naj še naprej uporabljajo zelena javna naročila, da bi s tem javne službe, ki so lahko zgled pri spodbujanju energetsko učinkovitih rešitev, spodbujale k uporabi rešitev informacijske in komunikacijske tehnologije; poziva javni sektor, začenši z institucijami EU, naj čim bolj uporabljajo nepapirnate oblike pisarniškega poslovanja in upravljanja dokumentov, elektronsko upravljanje, delo na daljavo ter video- in telekonference; poziva Komisijo, naj prevzame pobudo in pripravi akcijski načrt za zmanjšanje porabe energije v institucijah EU;

6.  poudarja, da si je treba na vseh stopnjah odločanja bolj prizadevati za uporabo vseh razpoložljivih finančnih orodij (kot so sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj, okvirni program za konkurenčnost in inovativnost, ustrezni operativni programi, ki jih podpira kohezijska politika ter nacionalni in regionalni programi), da bi se izvajale in sprejemale nove tehnološke rešitve, temelječe na informacijski in komunikacijski tehnologiji, ki povečujejo energetsko učinkovitost; poziva Komisijo, naj opredeli, da je treba najmanj 5 % sredstev iz strukturnih skladov porabiti za izboljšanje energetske učinkovitosti v obstoječih domovih;

7.  poziva Komisijo, naj podpre sistematičen pristop k iskanju rešitev za inteligentno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki posebno pozornost namenja zmanjšanju emisij pri razvoju mest, zlasti z inteligentno gradnjo, inteligentno cestno razsvetljavo, inteligentnimi prenosnimi in distribucijskimi omrežji ter z ureditvijo prevoza v realnem času;

8.  poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo uporabo finančnih pobud za tehnologije inteligentnih omrežij; poleg tega poziva države članice, naj spodbujajo uporabo najbolj napredne daljinske senzorske tehnologije, ki bo pomagala zmanjšati izgubo energije z odkrivanjem uhajanja, blokad ali drugih težav v večjih energetskih infrastrukturah;

9.  poziva Komisijo in države članice, naj v sodelovanju z industrijo, potrošniki, javnimi organi, univerzami in raziskovalnimi ustanovami podpirajo preizkušanje, potrjevanje, uvajanje in razširjanje računalniško podprtih metod ter metod, ki temeljijo na informacijski in komunikacijski tehnologiji, za izboljšanje energetske učinkovitosti – predvsem z izboljšanimi elektroenergetskimi omrežji, energetsko učinkovitimi zgradbami, inteligentno razsvetljavo, avtomatizacijo industrijskih procesov, virtualizacijo, dematerializacijo in nadomeščanjem fizičnih potovanj s tele- in videokonferencami;

10.  poziva države članice, naj izrabijo potencial informacijske in komunikacijske tehnologije za oblikovanje novih poslovnih modelov – zlasti na energetskem trgu in pri elektronskem trgovanju z energijo, pa tudi v celotnem gospodarstvu – da bi se spodbudila okoljska inovativnost in podjetništvo;

11.  poziva države članice, ki še niso uvedle ustreznih spodbud za uresničitev zahtev iz direktive 2006/32/ES, ki zadevajo namestitev inteligentnih merilnih sistemov električne energije v podjetjih, javnih službah in gospodinjstvih, naj to storijo čim prej; zato poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo informacijska in komunikacijska tehnologija za samodejno delovanje (inteligentni merilni sistemi in sistemi, ki zagotavljajo pregled trenutne potrebe po energiji, tudi v gospodinjstvih) z ustreznimi naložbami v celoti prodrla do leta 2019;

12.  poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne organe, naj znatno vlagajo v sisteme decentralizirane proizvodnje energije, temelječe na informacijski in komunikacijski tehnologiji (vključno z uporabo soproizvodnje toplote in električne energije, po možnosti mešane z obnovljivimi viri energije, kot je tehnologija, ki temelji na solarni energiji, s poudarkom na inteligentni tehnologiji zbiralnikov sončne energije in vetrni tehnologiji), ter poziva, naj se zakonodaja Skupnosti in držav članic ustrezno spremeni; poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne organe, naj informacijsko in komunikacijsko tehnologijo vedno obravnavajo skupaj z decentralizirano proizvodnjo in distribucijo energije;

13.  poziva države članice, naj ustvarijo boljše pogoje za uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije v energetsko intenzivni industriji, zlasti gradbeni industriji (na primer z uvajanje napredne vgrajene tehnologije za spremljanje in nadzor proizvodnih linij), saj 10 % vseh emisij CO2 izvira iz proizvodnje gradbenih materialov;

14.  poziva Komisijo in države članice, naj se osredotočijo tudi na energetsko učinkovitost obstoječih hiš in stavb, saj 40 % energije izrabljajo stavbe; v zvezi s tem poziva, naj se ustvarijo boljši pogoji za uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije v inteligentni gradnji; spodbuja države članice, naj spodbujajo obnovo starejših stavb ter gradnjo pasivnih hiš in hiš z ničelno stopnjo emisij;

15.  pozdravlja začetek posvetovalnega in partnerskega procesa o informacijski in komunikacijski tehnologiji; poziva Komisijo in države članice, naj podprejo tesnejše sodelovanje med partnerji na področju gradbeništva, energetske učinkovitosti ter informacijske in komunikacijske tehnologije, zlasti s pomočjo skupnih tehnoloških pobud, kot sta Artemis in energetsko učinkovite stavbe (E2B); poziva vse partnerje, naj skupaj oblikujejo odprte norme in standarde, da bi zagotovili združljivost različne tehnologije;

16.  poziva Komisijo in države članice, naj dejavno podprejo raziskave in tehnološki razvoj ter predstavitvene projekte na področju nove informacijske in komunikacijske tehnologije ter njenih aplikacij z visokim potencialom energetske učinkovitosti, zlasti mikro- in nanoelektronike kot tudi nove kvantne tehnologije in tehnologije, ki temelji na fotoniki;

17.  poziva Komisijo in države članice, naj dejavno podprejo raziskave in tehnološki razvoj ter predstavitvene projekte na področju tehnologije razsvetljave in aplikacij inteligentne razsvetljave, da bi se odločneje spodbudila uvedba energetsko učinkovitejše razsvetljave v zaprtih in odprtih javnih prostorih, s poudarkom na močno učinkoviti svetleči diodi (LED); poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo raziskave na področju sistemov razsvetljave kot celote in ne samo njihovih sestavnih delov;

18.  poziva Komisijo in države članice, naj karseda izkoristijo možnosti sistema satelitske navigacije Galileo in s tem zagotovijo najširšo možno uporabo ustreznih aplikacij v prometu v kombinaciji z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, zlasti pri vodenju in organizaciji pretoka prometa, posredovanju informacij o pretoku blaga in ljudi v realnem času ter optimalni izbiri poti in načina prevoza;

19.  poziva države članice, naj na nacionalni in lokalni ravni sodelujejo pri usklajevanju pristopa do energetsko učinkovite in okolju prijazne mobilnosti, temelječe na inteligentnih rešitvah, ki jih ponuja informacijska in komunikacijska tehnologija (kot so optimiziranje zasebnega prevoza, pametna logistika, učinkovita vozila ter spremljanje, načrtovanje in simulacija pretoka prometa), da bi zagotovile interoperabilnost, nižje stroške in večji učinek; poleg tega jih poziva, naj pri oblikovanju in uvajanju standardov EU in svetovnih standardov za pametne prevozne sisteme podpirajo standardizacijske organe;

20.  poziva države članice, naj uvajajo programe in spodbude za izboljšanje emisijskih vrednosti obstoječih vozil, zlasti z uporabo naprednih rešitev informacijske in komunikacijske tehnologije pri preoblikovanju sistemov za nadzorovanje emisij in z uvedbo mobilnih platform za spremljanje v realnem času;

21.  spodbuja države članice, naj podpirajo informacijske kampanje za ozaveščanje javnosti o varčevanju z energijo ter šolanje za voznike cestnih vozil za energetsko varčno vožnjo; v zvezi s tem ugotavlja, da je treba dati prednost uvajanju pilotnih programov za predstavitev najboljših aplikacij v prometu, še posebej z dodano vrednostjo rešitev informacijske in komunikacijske tehnologije obstoječi tehnologiji na lokalni ravni;

22.  poziva Komisijo, naj objavi najboljše prakse iskanja energetsko učinkovitih rešitev pri upravljanju prometa, ki bodo v pomoč lokalnim oblastem, in skupaj s predstavniki industrije za ekološko vožnjo pripravi seznam ekoloških inovacij, kot so na primer pokazatelj nizke porabe goriva, programska oprema, ki spremlja notranji tlak v pnevmatiki, dinamični ekološki navigacijski sistem, uravnavanje hitrosti vožnje, prilagodljiv nadzor potovanja in ocena vpliva na okolje glede na profil vožnje v realnem času;

23.  poziva Komisijo, naj spodbuja pobude za večjo ozaveščenost lokalnih organov, da pri načrtovanju mest in upravljanju stanovanj ter zagotavljanju energetsko učinkovitih digitalnih storitev vključijo uporabo modelnih orodij informacijske in komunikacijske tehnologije; pozdravlja pobudo združenja županov, ki v stalno mrežo združuje župane najnaprednejših mest v Evropi; poziva, da pri tej pobudi posebno pozornost namenijo informacijski in komunikacijski tehnologiji za večjo energetsko učinkovitost;

24.  poziva države članice, naj ustrezno pozornosti namenijo uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije v proizvodni industriji, ter poziva Komisijo, naj državam članicam omogoči večji dostop do raziskovalnih in razvojnih projektov, ki vsebujejo pomemben prispevek informacijske in komunikacijske tehnologije k proizvodni industriji, od katere je neposredno ali posredno odvisnih 70 % delovnih mest v Evropski uniji, kar spodbuja najboljše prakse za modernizacijo proizvodne industrije EU;

25.  poziva Komisijo in države članice, naj podprejo in spodbujajo industrijo informacijske in komunikacijske tehnologije, da bodo zmanjšale emisije ogljika z izpolnjevanjem najvišjih standardov učinkovitosti in inovativnosti v celotnem življenjskem ciklu proizvoda ter s spremljanjem porabe energije na vseh stopnjah dobavne verige; spodbuja razvijanje prostovoljnih pobud za zmanjšanje porabe energije v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije ter priporoča uporabo programske opreme in operacijskih sistemov, ki porabijo najmanj energije;

26.  poziva države članice, naj vlagajo v izobraževanje o energetski učinkovitosti, ki se naj začne že v šoli z vzgajanjem ekološke zavesti med prihodnjimi potrošniki; poleg tega poziva Komisijo in države članice, naj odločno podprejo izobraževalne programe in programe usposabljanja in s tem zagotovijo zadostno število usposobljenih strokovnjakov za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter da posameznike in podjetja prek ciljno usmerjenega izobraževanja in usposabljanja spodbudijo k učinkovitim oblikam ravnanja, učinkoviti uporabi opreme, količinski opredelitvi prihrankov energije in razvijanju ekološkega znanja;

27.  poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo ugodnejše zakonodajno okolje z boljšim dostopom do financ za mala in srednje velika podjetja, ki imajo lahko ključno vlogo pri izvajanju rešitev za energetsko učinkovitost, ki temeljijo na informacijski in komunikacijski tehnologiji;

28.  pozdravlja širitev področja sodelovanja z Združenimi državami v okviru programa Energy Star ter vključitev določbe o obveznih javnih naročilih v izvedbeno uredbo; poziva Komisijo, naj nadaljuje pogajanja o drugih proizvodih;

29.  ugotavlja, da lahko nova tehnologija in novi pristopi v nekaterih primerih povzročijo porast porabe energije v primerjavi s sistemi, ki jih nadomeščajo; poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovile polno osveščenost potrošnikov o energetski učinkovitosti inovativnih sistemov v primerjavi s tehnologijo, ki jo nadomeščajo; poziva Komisijo, naj pripravi metodologijo za ocenjevanje energetske učinkovitosti sistemov; poudarja, da imajo lahko ključno vlogo inteligentni merilniki za obveščanje potrošnikov, ki spremenijo svoje ravnanje oziroma prevzamejo nove sisteme ter s temi spremembami prispevajo k energetski učinkovitosti;

30.  poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s tretjimi državami, da bo informacijska in komunikacijska tehnologija za energetsko učinkovitost bolj dostopna; poziva tudi k vzpostavitvi skupnih standardov za energetsko učinkovite izdelke, zlasti za projekte EU v okviru programa Energy Star z visokimi dosežki na področju energetske učinkovitosti in okoljskega vpliva, ki bi se lahko prenesli in izvajali v tretjih državah;

31.  poziva države članice, naj zagotovijo dejavno podporo uvajanju aplikacij informacijske in komunikacijske tehnologije z veliko možnostjo varčevanja energije v oddaljenih regijah Evropske unije, kot so otoki, gorska in odročna območja;

32.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1)    UL L 1, 4.1.2003, str. 65.
(2)    UL L 114, 27.4.2006, str. 64.
(3)    UL L 39, 13.2.2008, str. 1.
(4)    UL L 191, 22.7.2005, str. 29.
(5)    UL L 310, 9.11.2006, str. 15.
(6)    UL L 412, 30.12.2006, str. 1.
(7)    UL L 196, 24.7.2008, str. 1.
(8)    Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0309.
(9)    Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0033.
(10)    Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0007.
(11)    UL C 317 E, 23.12.2006, str. 876.
(12)    UL C 298 E, 8.12.2006, str. 273.
(13)    UL C 291 E, 30.11.2006, str. 133.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov