Предложение за резолюция - B6-0063/2009Предложение за резолюция
B6-0063/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

28.1.2009

внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Joost Lagendijk
от името на комисията по външни работи
относно Косово и ролята на ЕС

Процедура : 2008/2663(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0063/2009
Внесени текстове :
B6-0063/2009
Приети текстове :

B6‑0063/2009

Резолюция на Европейския парламент относно Косово и ролята на ЕС

Европейският парламент,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, подписан на 26 юни 1945 г.,

–  като взе предвид Резолюция № 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.,

–  като взе предвид ръководните принципи за решаване на въпроса за статута на Косово, приети от Контактната група на 7 октомври 2005 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на Косово и ролята на ЕС[1],

–  като взе предвид окончателния доклад на специалния пратеник на ООН относно бъдещия статут на Косово и подробното предложение за статута на Косово от 26 март 2007 г.,

–  като взе предвид Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO[2],

–  като взе предвид Съвместно действие 2008/123/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Косово[3],

–  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 18 февруари 2008 г.,

–  като взе предвид писмата, изпратени на 12 юни 2008 г.от генералния секретар на ООН до президента на Сърбия и до президента на Косово относно преструктурирането на мисията на ООН за временна администрация на Косово (ЮНМИК),

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН до Съвета за сигурност от 12 юни 2008 г.относно мисията на ООН за временна администрация на Косово (S/2008/354),

–  като взе предвид донорската конференция за Косово, която се проведе в Брюксел на 11 юли 2008 г.,

–  като взе предвид техническото споразумение между ЮНМИК и EULEX относно предаването на активите, подписано на 18 август 2008 г.,

  като взе предвид Резолюция № 63/3, приета от Общото събрание на ООН на 8 октомври 2008 г., чрез която то реши да се обърне към Международния съд за консултативно становище по въпроса дали едностранното обявяване на независимост от страна на Косово е в съответствие с международното право,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 26 ноември 2008 г. (S/PRST/2008/44), чрез което Съветът за сигурност единодушно одобри доклада на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун относно ЮНМИК (S/2008/692) и даде разрешение за разполагането на мисията EULEX на цялата територия на Косово,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 17 февруари 2008 г.парламентът на Косово обяви независимостта на Косово и пое ангажимент да спазва подробното предложение за статута на Косово на специалния пратеник на ООН Марти Ахтисаари,

Б.  като има предвид, че сръбското правителство прие конструктивен подход и участва в надеждни преговори с оглед на постигането на споразумение; като има предвид, че въпреки неблагоприятните обстоятелства сръбското правителство се придържа към проевропейската си позиция,

В.  като има предвид, че подробното предложение за статута е залегнало в Конституцията на Косово и в други закони; като има предвид, че 25 държави, по искане на лидерите на Косово, създадоха Международна направляваща група за Косово, чиято първостепенна цел е пълното прилагане на подробното предложение за статута; като има предвид, че Международната направляваща група назначи международен граждански представител, подпомаган от Международната гражданска служба в Косово в съответствие с подробното предложение за статута; като има предвид, че това означава, че Косово се управлява самостоятелно, като същевременно остава под наблюдение по отношение на осъществяването, наред с другото, на мерките за защита и насърчаване на правата на малцинствата,

Г.  като има предвид, че до този момент 54 държави, включително 22 от 27-те държави-членки на ЕС, са признали независимостта на Косово,

Д.  като има предвид, че 27-те държави-членки на ЕС изпратиха специален представител на Европейския съюз в Косово, който също така изпълнява функциите на международен граждански представител; като има предвид, че международният граждански представител осъществява контрол върху пълното изпълнение на подробното предложение за статута, а специалният представител на ЕС предлага подкрепа и консултации от страна на ЕС във връзка с политическия процес в Косово,

Е.  като има предвид, че регионалната стабилност на Западните Балкани представлява приоритет за Европейския съюз, който именно по тази причина създаде мисията EULEX; като има предвид, че EULEX вече достигна първоначалния си оперативен капацитет на цялата територия на Косово и съответно пое своите отговорности в областта на съдебните органи, полицията, затворите и митниците, включително определени изпълнителни функции, с цел да извършва наблюдение върху компетентните институции в Косово и да им предоставя насоки и консултации във всички области, свързани с по-широкото прилагане на принципа на правовата държава,

Ж.  като има предвид, че като разполага своите сили и на територията на Косово на север от реката Ибър, EULEX допринася за постигане на целта, по която всички страни постигнаха съгласие, а именно да се прилага принципът на правовата държава и да се създаде единна съдебна система на цялата територия на Косово, както и да се гарантира еднакъв достъп до правосъдие за всички граждани,

Ролята на Европа

1.  приветства успешното разполагане на EULEX на цялата територия на Косово, включително в частта, разположена на север от реката Ибър, в съответствие с доклада на генералния секретар на ООН и с последващото изявление на председателя на Съвета за сигурност на ООН;

2.  подчертава поетия от Европейския съюз ангажимент за спазване на международното право и за изпълняване на водеща роля за гарантиране на стабилността в Косово и на Западните Балкани като цяло; напомня за неговата готовност да подпомага икономическото и политическото развитие на Косово, като предлага ясни перспективи за членство в ЕС, каквито вече съществуват за региона като цяло;

3.  напомня за своята резолюция от 29 март 2007 г., посочена по-горе, в която недвусмислено отхвърля възможността за разделянето на Косово;

4.  отбелязва, в тази връзка, че както беше съобщено от специалния представител на генералния секретар на ООН в Косово, от 9 декември 2008 г. насам ЮНМИК вече не разполага с правомощия в областта на полицията и митниците и скоро ще прехвърли на EULEX всичките си останали правомощия в областта на правосъдието, като по този начин се гарантира, че Косово функционира съгласно единна нормативна рамка;

5.  призовава международната общност да окаже пълна подкрепа на EULEX и да улесни поемането от EULEX на всички съответни задачи на ЮНМИК на цялата територия на Косово в областта на митниците, полицията и съдебните органи;

6.  очаква, че EULEX ще функционира в съответствие с мандата на ЕС с оглед на насърчаването на стабилното развитие на Косово и на гарантирането на прилагането на принципа на правовата държава за всички общности в цяло Косово; в тази връзка подчертава, че EULEX защитава интересите на всички етнически малцинства в Косово, тъй като ще разглежда, наред с другото, жалбите относно дискриминацията, тормоза и насилието на етническа основа, както и многобройните неразрешени имуществени въпроси;

7.  посреща със задоволство факта, че сръбското правителство даде своето съгласие за разполагането на силите на EULEX - най-значимата от досегашните мисии в рамките на европейската политика за сигурност и отбрана, както и неговата готовност да сътрудничи с нея; насърчава Сърбия да продължи да следва тази конструктивна линия на поведение, която е в съответствие със стремежа на страната да се присъедини към ЕС;

8.  в тази връзка посреща със задоволство решението, прието в рамките на преходните мерки, съгласувани от ООН и сръбското правителство, за назначаване на висш полицейски служител от сръбската общност в Косово, който да работи в полицейската служба в Косово, но да докладва пряко на EULEX, като първа стъпка в рамките на усилията за гарантиране на подходящо представителство на всички малцинства в полицията в Косово;

9.  счита, че преходните мерки, договорени от ООН и сръбското правителство, ще трябва да се преразгледат с оглед на развитието на събитията в района, след като EULEX достигне пълния си оперативен капацитет;

10.  настоятелно призовава EULEX да предприеме незабавни действия във връзка с големия брой съдебни дела, които са под международно наблюдение, като даде приоритет на делата, свързани с междуетническо насилие, военни престъпления и корупция по високите етажи на властта, за да допринесе за утвърждаването на принципа на правовата държава;

11.  счита, че въвеждането на добре функционираща програма за защита на свидетелите е крайно необходимо за ефективното завеждане на съдебни искове срещу правонарушителите по високите етажи на властта в Косово, по-специално що се отнася до военните престъпления;

12.  призовава Съвета и Комисията да координират своята дейност, за да гарантират последователността на външната дейност на Съюза и прилагането на посоченото по-горе Съвместно действие 2008/124/ОВППС; поради това призовава ръководителя на мисията EULEX и специалния представител на ЕС да работят в тясно и ежедневно сътрудничество един с друг; освен това настоятелно призовава общността на държавите от ЕС да предприемат колективни и координирани действия, като полагат по-големи усилия за насърчаване на участието на косовските сърби в политическия, икономически и социален живот на Косово, и отправя искане към специалния представител на ЕС да гарантира, че правителството на Косово незабавно ще предприеме реални стъпки в тази насока, включително чрез специфични мерки за икономическото развитие на района на Митровица, след като в него се възстанови зачитането на принципа на правовата държава;

13.  приканва върховния представител за общата външна политика и политика на сигурност да покаже ясно своята подкрепа за европейската мисия в Косово и да посети страната възможно най-скоро;

14.  приветства ангажимента от страна на Комисията да използва всички налични инструменти на Общността, по-специално предприсъединителния инструмент, за да насърчи социално-икономическото развитие на Косово, да увеличи прозрачността, ефективността и демокрацията в правителството и обществото на Косово и да работи в посока постигане на мир и стабилност в Косово и целия регион; приветства, с оглед на това, намерението на Комисията да представи предпроектно проучване, което ще разгледа начините за засилване на социално-икономическото и политическото развитие на Косово и изразява увереност, че проучването ще се базира на сериозен диалог с косовските органи и ще бъде съчетано с подновения им политически ангажимент да провеждат необходимите реформи;

15.  счита, че Комисията следва да обърне неотложно внимание на подкрепата за местни проекти, които улесняват помирението между различните общности и поощряват по-голямото движение на хора;

16.  счита, че проектите, насочени, например, към възстановяването на гробища, разрушени при вандалски прояви, при пряко ангажиране на участници на местно равнище биха имали значителна символична стойност за общностите в Косово и биха допринесли за по-добър междуетнически климат; призовава Комисията и специалният представител на ЕС да гарантират, че подобни инициативи заемат важно място в дневния ред на косовското правителство;

17.  изразява становището освен това, че създаването на мултиетнически European University College, в допълнение към съществуващите университетски центрове в Прищина и Митровица и на културни, социални и здравни обществени структури, грижещи се специално за сръбската общност в централната част на Косово, биха били сериозен стимул за насърчаването на интеграцията на сръбската общност в Косово; следователно призовава Комисията, при тясно сътрудничество с правителството на Косово, да предприеме незабавни действия с оглед на изпълнението на този проект;

18.  настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да подпомогнат правителството на Косово при решаването на въпроса с острия недостиг на персонал в ключови сектори на публичната администрация, да подкрепят обучението на държавни служители и да окажат съдействие при подобряването на съобщителната инфраструктура, за да се осигури гладко протичане на работата на администрацията, и да укрепят връзките между органите на Косово и гражданското общество;

Управление на Косово

19.  приветства подобреното положение по отношение на сигурността в Косово; подкрепя усилията на косовската полиция да постигне амбициозно равнище на професионализъм и надеждност; в тази връзка подчертава изключително важната необходимост от мултиетнически полицейски сили във всички райони на Косово; следователно приветства връщането на някои сръбски служители в косовските полицейски сили и настоятелно призовава органите на Косово да подкрепят повторната интеграция на служители на полицията, които предстои да се върнат;

20.  подчертава необходимостта от децентрализирано управление, както е предвидено в подробното предложение за статута на Косово; подчертава, че децентрализацията не е само в интерес на сръбската общност, но ще е от полза за всички граждани на Косово, тъй като ще доведе до по-голяма прозрачност в управлението и до доближаването му до гражданите;

21.  отново заявява значението на силното гражданско общество, което би заздравило демократичните принципи, които са в основата на управлението в Косово; настоятелно призовава в тази връзка правителството да подкрепи мирното движение на граждани и развитието на свободни медии без каквато и да е политическа намеса;

22.  подчертава необходимостта да се изпълняват разпоредбите за защита на малцинствата, залегнали в конституцията на Косово, и счита, че пълното упражняване на правата на малцинствата е от първостепенно значение за стабилността на Косово и на региона като цяло;

23.  настоятелно призовава правителството на Косово да продължи да спазва ангажимента си да насърчава атмосферата на мир, толерантност и междукултурен и междурелигиозен диалог сред всички общности в Косово, а именно на сърби, роми, ашкали, египтяни, горани, турци и бошняци, и да създаде подходящи условия за завръщане на бежанците в Косово, включително чрез инвестиции на косовското правителство в създаването на възможности за трудова заетост, инфраструктура и предоставянето на основни услуги в съответните области и да гарантира, че малцинствата могат да се ползват от горепосочените мерки;

24.  изразява загриженост във връзка с критиките на генералния секретар на ООН в неговия доклад (S/2008/692), посочен по-горе, относно преразглеждането на критериите за подбор на получатели на финансиране за връщане, предложено от косовското министерство на общностите и завръщането; напомня на косовското правителство, че в светлината на рязкото намаляване на броя на завръщанията, ограничените налични средства следва да продължат да бъдат насочвани изключително към улесняване на завръщането в Косово на разселени лица;

25.  настоятелно призовава международните и местни органи да уредят правния статут на роми, ашкали и египтяни, живеещи в Косово, включително правата им на собственост; призовава органите да подобрят положението на тези общности като им гарантират равен достъп до общата система за качествено образование, а когато е възможно, до образование на родния им език, като им дадат достъп до пазара на труда и до здравеопазване, като им предоставят адекватни хигиенни и жилищни условия и като им осигурят участие в социалния и политическия живот;

26.  изразява дълбока загриженост от тежкото лошо здравословно състояние на ромските семейства в бежанските лагери Osterode и Cesmin Lug; счита, че това е пряко свързано с неподходящото разположение на тези лагери, които се намират върху силно токсични отпадни пясъци от оловните мини в Трепча; приветства първоначалните постъпки на Комисията пред правителството на Косово и настоятелно призовава Комисията да продължи да полага усилия, за да гарантира спешното преместване на засегнатите семейства;

27.  подчертава, че зачитането на културното разнообразие е в основата на европейския проект; подчертава, че разбирането на мултиетническото измерение на религиозното и културно наследство е необходимо условие за мира и стабилността в региона; следователно настоятелно призовава всички заинтересовани страни да се включат в техническия диалог относно закрилата, опазването, възстановяването и популяризирането на културното и религиозно наследство и културната идентичност в Косово;

28.  отбелязва конституцията на Косово, в която равенството между жените и мъжете е ясно признато, но отбелязва и факта, че жените не са достатъчно ангажирани в политическото, икономическото и социалното развитие на Косово и че те са в неблагоприятна позиция от гледна точка на възможностите за образование и трудова заетост; призовава следователно правителството на Косово да инициира и приложи, с подкрепата на Комисията, мерки за гарантиране на равни възможности за жените, тяхното адекватно представителство в институциите на Косово и участието им в икономическия, социалния и политическия живот на страната и освен това да предприеме ефективни мерки за справяне с домашното насилие над жени;

29.  настоява, че академичният обмен трябва да бъде подкрепян и поощряван чрез програми като „Еразмус Мундус”, за да се насърчават гражданите на Косово да получат квалификации и опит в рамките на ЕС, с очакването, че широкото образование ще им помогне да допринесат за демократичното развитие на страната;

30.  настоятелно призовава Косово и Сърбия да се ангажират с конструктивен диалог по въпроси от общ интерес и да допринасят за регионалното сътрудничество;

31.  подчертава необходимостта от решителност и прозрачност в процеса на приватизация, за да се избегне впечатлението за непотизъм и корупция;

32.  изразява загриженост във връзка с икономическото положение в Косово и неблагоприятното влияние, което оказват бавният темп на реформи, корупцията и организираната престъпност върху икономиката и надеждността на косовските институции; подчертава необходимостта правителство на Косово да направи автентичен опит допълнително да гарантира прозрачност и отчетност и да засили връзките между равнището на политиката и гражданското общество; призовава косовското правителство да използва както публичните средства, така и средствата, набрани от международни донори, по прозрачен и подлежащ на отчетност начин и настоятелно призовава Комисията да помогне на Косово да се доближи до европейските стандарти в областта на отчетността на публичния сектор и икономическата прозрачност; счита това за същностно с оглед на създаването на привлекателна атмосфера за инвестиции и стопанско развитие;

33.  препоръчва на органите на Косово да инвестират във възобновяеми енергийни източници и да се стремят да осъществяват сътрудничество на регионално равнище в тази област;

34.  изразява сериозна загриженост относно енергийния недостиг в Косово и изразява разбиране, че е необходимо този проблем да бъде решен; въпреки това изразява силно безпокойство във връзка с плана на правителството да изгради голяма електрическа централа, захранвана с лигнитни въглища, в гъсто населен район; настоятелно призовава правителството на Косово да вземе предвид въздействието, което ще окаже новата електрическа централа, работеща с лигнитни въглища, върху околната среда, общественото здраве и върху използването на оскъдни ресурси като вода и земя и да се придържа към европейските стандарти в областта на околната среда и европейската политика по отношение на изменението на климата;

35.  изисква международния граждански представител (МГП) да наблюдава разпускането на Корпуса за защита на Косово и създаването на Косовски сили за сигурност (КСС) под прекия надзор на КФОР; настоятелно призовава правителството на Косово да обезпечи цялостен граждански надзор над КСС; счита, че не може да се осъществи преразглеждане на споразумението, подписано в Куманово, между НАТО и сръбското правителство, докато не се гарантират пълна стабилност и сигурност и докато не се изяснят отношенията между Сърбия и Косово;

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Косово, правителството на Сърбия, мисията на ООН за временна администрация на Косово (ЮНМИК), членовете на Международната направляваща група за Косово (МНГК) и Съвета за сигурност на ООН.