Návrh usnesení - B6-0063/2009Návrh usnesení
B6-0063/2009

NÁVRH USNESENÍ,

28. 1. 2009

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládá Joost Lagendijk
za Výbor pro zahraniční věci
o Kosovu a úloze EU

Postup : 2008/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0063/2009

B6‑0063/2009

Usnesení Evropského parlamentu o Kosovu a úloze EU

Evropský parlament,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů podepsanou dne 26. června 1945,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999,

–  s ohledem na hlavní zásady pro vyřešení statusu Kosova přijaté kontaktní skupinou dne 7. října 2005,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 k budoucnosti Kosova a úloze EU[1],

–  s ohledem na závěrečnou zprávu zvláštního vyslance OSN o budoucím statusu Kosova a na souhrnný návrh na řešení statusu Kosova ze dne 26. března 2007,

–  s ohledem na společnou akci Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)[2],

–  s ohledem na společnou akci Rady 2008/123/SZBP ze dne 4. února 2008 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu[3],

–  s ohledem na závěry Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 18. února 2008,

–  s ohledem na dopisy ze dne 12. června 2008, které zaslal generální tajemník OSN prezidentovi Srbska a prezidentovi Kosova a které se týkaly restrukturalizace prozatímní mise OSN v Kosovu (UNMIK),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN Radě bezpečnosti ze dne 12. června 2008, která se týkala prozatímní správní mise OSN v Kosovu (S/2008/354),

–  s ohledem na dárcovskou konferenci pro Kosovo, která se konala v Bruselu dne 11. července 2008,

–  s ohledem na technické ujednání mezi misemi UNMIK a EULEX ohledně předání prostředků dne 18. srpna 2008,

  s ohledem na rezoluci 63/3, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 8. října 2008 a prostřednictvím níž se rozhodlo požádat o poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ohledně toho, zda je jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova v souladu s mezinárodním právem,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 26. listopadu 2008 (S/PRST/2008/44), kterým Rada bezpečnosti jednomyslně schválila zprávu generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna o misi UNMIK (S/2008/692), čímž povolila rozmístění mise EULEX na celém území Kosova,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že kosovské shromáždění vyhlásilo dne 17. února 2008 nezávislost Kosova a zavázalo se dodržovat souhrnný návrh na řešení statusu Kosova předložený zvláštním vyslancem OSN Marttim Ahtisaarim,

B.  vzhledem k tomu, že srbská vláda zaujala konstruktivní přístup a že se v zájmu dosažení dohody účastní řádných jednání, vzhledem k tomu, že i přes nepříznivé okolnosti zachovává srbská vláda proevropský postoj,

C.  vzhledem k tomu, že souhrnný návrh na řešení statusu Kosova je zakotven v kosovské ústavě a dalších zákonech; vzhledem k tomu, že na žádost představitelů Kosova vytvořilo 25 zemí mezinárodní řídící skupinu, jejímž hlavním cílem je plná realizace souhrnného návrhu na řešení statusu Kosova; vzhledem k tomu, že tato mezinárodní řídící skupina v souladu se souhrnným návrhem na řešení statusu Kosova jmenovala mezinárodního civilního zástupce podporovaného mezinárodním civilním úřadem v Kosovu; vzhledem k tomu, že v důsledku toho si Kosovo samo spravuje své záležitosti a zároveň je nad ním uskutečňován dohled mimo jiné v oblasti zajišťování ochrany a podpory práv menšin,

D.  vzhledem k tomu, že doposud uznalo nezávislost Kosova 54 zemí, včetně 22 z 27 členských států EU,

E.  vzhledem k tomu, že 27 členských států EU vyslalo do Kosova zvláštního zástupce EU, který zastává rovněž funkci mezinárodního civilního zástupce; vzhledem k tomu, že mezinárodní civilní zástupce dohlíží na plnou realizaci souhrnného návrhu na řešení statusu Kosova a zvláštní zástupce EU nabízí podporu a poradenství EU v souvislosti s kosovským politickým procesem,

F.  vzhledem k tomu, že regionální stabilita západního Balkánu je pro Evropskou unii prioritou, a že právě z tohoto důvodu byla zřízena mise EULEX; vzhledem k tomu, že mise EULEX již v celém Kosovu dosáhla svých počátečních operačních schopností a že v souvislosti s tím převzala své úkoly v oblasti soudnictví, policie, nápravných služeb a cel, včetně některých výkonných funkcí, s cílem monitorovat a školit příslušné kosovské orgány a poskytovat jim poradenství ve všech oblastech týkajících se právního státu,

G.  vzhledem k tomu, že svou přítomností na kosovském území také severně od řeky Ibar přispívá mise EULEX k cíli, na němž se dohodly všechny strany a kterým je uplatňování zásad právního státu a vytvoření soudržného soudního systému v celém Kosovu a rovněž zajištění rovného přístupu ke spravedlnosti pro všechny občany,

Úloha EU

1.  vítá úspěšné rozmístění mise EULEX na celém území Kosova, a to i v oblasti severně od řeky Ibar, v souladu se zprávou generálního tajemníka OSN a následným prohlášením předsedy Rady bezpečnosti;

2.  zdůrazňuje, že Evropská unie se zavázala dodržovat mezinárodní právní předpisy a hrát hlavní roli při zajišťování stability Kosova a západního Balkánu jako celku; připomíná svou ochotu přispět k hospodářskému a politickému rozvoji Kosova tím, že mu nabídne jasnou perspektivu členství v EU, stejně jak to učinila v případě celého regionu;

3.  připomíná své výše uvedené usnesení ze dne 29. března 2007, v němž jasně zamítá možnost rozdělení Kosova;

4.  konstatuje v této souvislosti, že podle sdělení zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN v Kosovu nemá mise UNMIK od 9. prosince 2008 už žádné pravomoci v policejní a celní oblasti a že brzy předá misi EULEX všechny své zbylé pravomoci v oblasti soudnictví, čímž zajistí fungování Kosova podle jednotných zásad právního státu;

5.  vyzývá mezinárodní společenství, aby misi EULEX plně podporovalo a usnadnilo jí převzetí všech příslušných úkolů od mise UNMIK v oblasti cel, policie a soudnictví v rámci celého Kosova;

6.  očekává, že mise EULEX bude fungovat ve shodě se svým mandátem, který jí poskytla EU, a v zájmu podpory stabilního rozvoje Kosova a zajištění právního státu pro všechny národnostní skupiny v celém Kosovu; zdůrazňuje v této souvislosti, že tato mise slouží zájmům všech etnických menšin v Kosovu, neboť se bude mimo jiné zabývat stížnostmi týkajícími se etnické diskriminace, etnického pronásledování a násilí a mnoha nevyřešenými majetkovými záležitostmi;

7.  vítá proto dohodu srbské vlády o rozmístění mise EULEX, která je dosud nejdůležitější misí v rámci EBOP, a její připravenost s misí spolupracovat; vyzývá Srbsko, aby i nadále prokazovalo svůj konstruktivní přístup, který je v souladu se srbskými snahami o přistoupení k EU;

8.  vítá v této souvislosti rozhodnutí přijaté v rámci přechodných opatření sjednaných mezi OSN a srbskou vládou jmenovat vyššího policejního úředníka z řad kosovských Srbů, který bude pracovat v kosovské policii, ale bude podávat zprávy přímo misi EULEX, což bude první krok v úsilí o zajištění přiměřeného zastoupení všech menšin v kosovské policii;

9.  domnívá se, že přechodná opatření sjednaná mezi OSN a srbskou vládou bude třeba přezkoumat s ohledem na reálný vývoj v oblasti poté, co mise EULEX dosáhne svých plných operačních schopností;

10.  naléhavě vyzývá misi EULEX, aby se neprodleně zabývala velkým počtem nevyřešených soudních případů pod mezinárodním dohledem, a to především případy mezietnického násilí, válečných zločinů a korupce na vysoké úrovni, a přispěla tak k posílení právního státu;

11.  domnívá se, že je nezbytné vytvořit fungující program na ochranu svědků, aby bylo možné v Kosovu účinným způsobem právně stíhat vysoce postavené pachatele zejména v souvislosti s válečnými zločiny;

12.  žádá Radu a Komisi, aby při zajišťování soudržnosti vnějších činností Společenství a při provádění výše uvedené společné akce 2008/124/SZBP postupovaly koordinovaným způsobem; vyzývá proto vedoucího představitele mise EULEX a zvláštního zástupce EU ke každodenní spolupráci; dále vyzývá společenství EU, aby kolektivně a koordinovaně stupňovalo své úsilí o podporu účasti kosovských Srbů na politickém, hospodářském a sociálním životě Kosova, a žádá zvláštního zástupce EU, aby zajistil, že kosovská vláda neprodleně učiní významné kroky tímto směrem, a to i formou konkrétních opatření pro hospodářský rozvoj v mitrovickém regionu, jakmile zde bude obnoven právní stát;

13.  vyzývá vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, aby vyjádřil jasnou podporu evropské misi v Kosovu a co nejdříve tuto zemi navštívil;

14.  vítá závazek Komise, že využije všechny dostupné nástroje Společenství – zejména předvstupní nástroj – na podporu socioekonomického rozvoje Kosova, ke zvýšení transparentnosti, účinnosti a demokracie v kosovské vládě a společnosti a bude usilovat o mír a stabilitu v Kosovu a v celém regionu; v tomto ohledu vítá záměr Komise předložit studii proveditelnosti, která bude zkoumat možnosti, jak podpořit socioekonomický a politický rozvoj Kosova, a věří, že tato studie bude založena na vážném dialogu s kosovskými orgány a že tyto orgány znovu potvrdí svůj politický závazek pokračovat v nezbytných reformách;

15.  domnívá se, že by se Komise měla začít bezodkladně věnovat podpoře místních projektů zaměřených na smíření mezi různými národnostními skupinami a podporujících větší mobilitu osob;

16.  domnívá se, že projekty zaměřené například na obnovu zničených hřbitovů, do nichž by byly zapojeny místní subjekty, by měly pro jednotlivé národnostní skupiny v Kosovu značný symbolický význam a přispěly by k lepší atmosféře mezi etniky; vyzývá Komisi a zvláštního zástupce EU, aby zajistili, že podobné iniciativy budou v programu kosovské vlády zaujímat významné místo;

17.  dále se domnívá, že zřízení multietnické evropské univerzity, která by doplňovala stávající univerzitní střediska v Prištině a Mitrovici a kulturní, sociální a zdravotnická zařízení sloužící především srbské komunitě ve středním Kosovu by významným způsobem stimulovalo podporu integrace srbské komunity v Kosovu; žádá proto Komisi, aby v úzké spolupráci s kosovskou vládou okamžitě zahájila kroky k uskutečnění tohoto projektu;

18.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby kosovské vládě pomohly při řešení akutního nedostatku pracovníků v klíčových odvětvích veřejné správy, aby podpořily školení státních úředníků a pomáhaly zlepšovat komunikační infrastrukturu s cílem zajistit hladké fungování správy a posílit vazby mezi státní správou a občanskou společností;

Správa Kosova

19.  vítá zlepšení bezpečnostní situace v Kosovu; podporuje úsilí kosovské policie o dosažení vysoké úrovně profesionality a spolehlivosti; v této souvislosti zdůrazňuje, že je klíčové, aby ve všech oblastech Kosova existovaly multietnické policejní sbory; vítá proto návrat některých srbských policistů do kosovské policie a naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby podpořily znovuzačlenění těch policistů, kteří se dosud nevrátili;

20.  zdůrazňuje nezbytnost decentralizované správy, která je stanovena v souhrnném návrhu na řešení statusu Kosova; upozorňuje, že decentralizace není pouze v zájmu srbské komunity, ale že z ní budou mít prospěch všichni občané Kosova, protože díky ní bude správa transparentnější a bližší svým občanům;

21.  připomíná význam silné občanské společnosti, která by mohla posílit demokratické zásady, na nichž má být správa v Kosovu založena; v tomto ohledu naléhavě vyzývá vládu, aby podpořila mírová hnutí občanů a rozvoj svobodných médií bez jakéhokoli politického vměšování;

22.  zdůrazňuje, že je nutné uplatňovat ustanovení na ochranu menšin zakotvená v kosovské ústavě, a domnívá se, že řádné uplatňování práv menšin je pro stabilitu Kosova a celého regionu naprosto zásadní;

23.  naléhavě vyzývá kosovskou vládu, aby i nadále plnila svůj závazek, že bude podporovat duch míru, tolerance a mezikulturního a mezináboženského dialogu mezi všemi kosovskými národnostními skupinami, jmenovitě Srby, Romy, Aškalii, Egypťany, Gorany, Turky a Bosňáky, že vytvoří vhodné podmínky pro návrat uprchlíků do Kosova, a to i prostřednictvím vládních investic do pracovních příležitostí, infrastruktury a poskytování základních služeb v příslušných oblastech, a že zajistí, aby výše uvedených opatření mohly využívat také menšiny;

24.  je znepokojen kritikou, kterou vyjádřil generální tajemník OSN ve své výše uvedené zprávě (S/2008/692) ohledně přezkumu kritérií výběru příjemců prostředků financování návratů, které navrhlo kosovské ministerstvo pro záležitosti národnostních skupin a návraty osob; připomíná kosovské vládě, že s ohledem na prudký pokles počtu osob, které se vracejí, by dostupné omezené finanční prostředky měly být i nadále používány výlučně pro usnadnění návratu vysídlených osob do Kosova;

25.  naléhavě vyzývá mezinárodní a místní orgány, aby vyřešily právní status v Kosovu žijících Aškaliů, Egypťanů a Romů, kteří nemají státní příslušnost, a to včetně jejich vlastnických práv; vyzývá orgány, aby zlepšily situaci těchto národnostních skupin tím, že jim zajistí rovný přístup k běžnému kvalitnímu vzdělávání a pokud možno ke vzdělávání v jejich mateřském jazyce, že jim poskytnou přístup k pracovnímu trhu a ke zdravotní péči, přiměřené hygienické a ubytovací podmínky a zajistí jejich účast na sociálním a politickém životě;

26.  je hluboce znepokojen velmi špatným zdravotním stavem romských rodin v uprchlických táborech v Osterode a Cesmin Lugu; domnívá se, že jejich zdravotní stav přímo souvisí s nevhodnou polohou těchto táborů, které se nachází na haldách vysoce toxické hlušiny z olověných dolů v Trepçe; vítá počáteční námitky Komise vznesené v tomto ohledu ke kosovské vládě a naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále usilovala o bezodkladné přesídlení těchto rodin;

27.  zdůrazňuje, že respektování kulturní rozmanitosti je podstatou evropského projektu; zdůrazňuje, že pochopení multietnického rozměru náboženského a kulturního dědictví je nezbytným předpokladem míru a stability v této oblasti; naléhavě tedy vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zahájily odborný dialog o ochraně, zachování, rehabilitaci a podpoře kulturního a náboženského dědictví a kulturní identity v Kosovu;

28.  bere na vědomí kosovskou ústavu, která jasně uznává rovnost mužů a žen, všímá si však také skutečnosti, že ženy nejsou dostatečně zapojeny do politického, hospodářského a sociálního rozvoje Kosova a jsou znevýhodněny, pokud jde o vzdělávací a pracovní příležitosti; vyzývá tedy kosovskou vládu, aby za podpory Komise připravila a uskutečnila opatření k zajištění rovných příležitostí pro ženy, jejich přiměřeného zastoupení v kosovských orgánech a jejich účasti na hospodářském, sociálním a politickém životě země a dále aby přijala účinná opatření proti domácímu násilí namířenému proti ženám;

29.  trvá na tom, že akademické výměny musí být podporovány a propagovány prostřednictvím programů, jako je Erasmus Mundus, aby byli občané Kosova podněcováni ke získávání kvalifikací a zkušeností v EU, neboť předpokládá, že rozsáhlé vzdělání jim pomůže přispět k demokratickému vývoji v zemi;

30.  naléhavě vyzývá Kosovo a Srbsko, aby se zapojily do konstruktivního dialogu o záležitostech společného zájmu a přispěly k regionální spolupráci;

31.  zdůrazňuje, že privatizační proces vyžaduje odhodlání a transparentnost, aby se předešlo jakémukoli podezření z protekce a korupce;

32.  je znepokojen hospodářskou situací v Kosovu a negativním dopadem, jaký mají pomalé reformy, rozšířená korupce a organizovaný zločin jak na hospodářství, tak na důvěryhodnost kosovských orgánů; zdůrazňuje, že je třeba, aby se kosovská vláda skutečně snažila zajistit více transparentnosti a odpovědnosti a posílit vazby mezi politickými kruhy a občanskou společností; vyzývá kosovskou vládu, aby využívala veřejné finance i finance od mezinárodních dárců transparentním a odpovědným způsobem, a naléhavě vyzývá Komisi, aby Kosovu pomohla přiblížit se k evropským standardům, pokud jde o vymezení odpovědnosti ve veřejném sektoru a ekonomickou transparentnost; to považuje za klíčové při vytváření prostředí příznivého pro investory a rozvoj obchodu;

33.  doporučuje kosovským orgánům, aby investovaly do obnovitelných zdrojů energie a aby se v této oblasti snažily o regionální spolupráci;

34.  je vážně znepokojen nedostatkem energie v Kosovu a chápe, že je nutné tento problém řešit; má však obavy z vládního plánu vybudovat jednu velkou lignitovou elektrárnu v hustě osídlené oblasti; naléhavě vyzývá kosovskou vládu, aby vzala v úvahu dopad nové lignitové elektrárny na životní prostředí, veřejné zdraví a využití nedostatkových zdrojů, jako jsou půda a voda, a aby dodržovala evropské normy v oblasti životního prostředí a evropskou politiku v oblasti změny klimatu;

35.  žádá, aby mezinárodní civilní zástupce sledoval rozpouštění kosovských ochranných sborů a zřizování kosovských bezpečnostních jednotek pod přímým dohledem mise KFOR; naléhavě žádá kosovskou vládu, aby nad těmito bezpečnostními jednotkami zajistila plnou civilní kontrolu; domnívá se, že k revizi dohody z Kumanova mezi NATO a srbskou vládou nemůže dojít do té doby, dokud nebude zajištěna naprostá stabilita a bezpečnost a dokud nebudou vyjasněny vztahy mezi Srbskem a Kosovem;

36.  vyzývá svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, kosovské vládě, srbské vládě, misi UNMIK, členům mezinárodní řídící skupiny a Radě bezpečnosti OSN.