Forslag til beslutning - B6-0063/2009Forslag til beslutning
B6-0063/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING

28.1.2009

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Joost Lagendijk
for Udenrigsudvalget
om Kosovo og EU's rolle

Procedure : 2008/2663(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0063/2009

B6‑0063/2009

Europa-Parlamentets beslutning om Kosovo og EU's rolle

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til De Forenede Nationers pagt undertegnet den 26. juni 1945,

-  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999,

-  der henviser til de vejledende principper for at finde en løsning på spørgsmålet om Kosovos status, der blev vedtaget af kontaktgruppen den 7. oktober 2005,

-  der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Kosovos fremtid og EU’s rolle[1],

-  der henviser til FN's særlige udsendings endelige rapport om Kosovos fremtidige status og det samlede forslag til statusløsning for Kosovo af 26. marts 2007,

-  der henviser til Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO[2],

-  der henviser til Rådets fælles aktion 2008/123/FUSP af 4. februar 2008 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo[3],

-  der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 18. februar 2008,

-  der henviser til FN's generalsekretærs skrivelser af 12. juni 2008 til Serbiens præsident og til Kosovos præsident om omstrukturering af FN's midlertidige administrative mission i Kosovo (UNMIK),

-  der henviser til FN's generalsekretærs rapport til Sikkerhedsrådet om FN's midlertidige administrative mission i Kosovo af 12.juni 2008 (S/2008/354),

-  der henviser til Kosovo-donorernes konference i Bruxelles den 11. juli 2008,

-  der henviser til det tekniske arrangement mellem UNMIK og EULEX om overdragelse af aktiver den 18. august 2008,

-  der henviser til resolution 63/3, der vedtoges af FN's generalforsamling den 8. oktober 2008, hvormed den besluttede at anmode om en rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol om, hvorvidt Kosovos ensidige uafhængighedserklæring er i overensstemmelse med folkeretten,

-  der henviser til erklæringen fra formanden for FN's Sikkerhedsråd af 26. november 2008 (S/PRST/2008/44), med hvilken Sikkerhedsrådet enstemmigt godkendte rapporten fra FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, om UNMIK (S/2008/692) og dermed tillod, at EULEX-missionen blev udstationeret på hele Kosovos område,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at Kosovos forsamling erklærede Kosovo for selvstændigt og forpligtede sig til FN's særlige udsending, Martti Ahtisaaris, samlede statusforslag den 17. februar 2008,

B.  der henviser til, at den serbiske regering har indtaget en konstruktiv holdning til emnet og har deltaget i egentlige forhandlinger med henblik på at nå frem til en aftale; der henviser til, at den serbiske regering på trods af de vanskelige omstændigheder har bevaret en proeuropæisk holdning,

C.  der henviser til, at det samlede statusforslag er indeholdt i Kosovos forfatning og andre love; der endvidere henviser til, at 25 lande på foranledning af Kosovos ledere, har oprettet den internationale styringsgruppe, hvis primære mål er den fulde gennemførelse af det samlede statusforslag; der henviser til, at den internationale styringsgruppe i overensstemmelse med det samlede statusforslag har udnævnt en international civil repræsentant, der støttes af et internationalt civilt kontor i Kosovo; der henviser til, at dette forudsætter, at Kosovo styrer sine egne anliggender, alt imens måden, hvorpå landet gennemfører f.eks. foranstaltninger til beskyttelse og fremme af minoriteters rettigheder, overvåges,

D.  der henviser til, at 54 lande indtil videre har anerkendt Kosovos uafhængighed, deriblandt 22 ud af de 27 EU-medlemsstater,

E.  der henviser til, at de 27 medlemsstater har udsendt en særlig repræsentant for EU (EUSR), der også fungerer som international civil repræsentant, til Kosovo; der henviser til, at den internationale civile repræsentant fører tilsyn, at det samlede statusforslag gennemføres fuldt og helt, og at EU's særlige repræsentant tilbyder EU's støtte og råd i forbindelse med den politiske proces i Kosovo,

F.  der henviser til, at den regionale stabilitet på Vestbalkan er en prioritet for EU, som derfor har udsendt EULEX-missionen; der henviser til, at EULEX allerede er nået op på sin indledende operative kapacitet i hele Kosovo og derfor har påtaget sig sit ansvar inden for retsvæsen, politi, fængsels‑ og toldvæsen, herunder visse ledelsesfunktioner, med henblik på at overvåge, vejlede og rådgive de kompetente institutioner i Kosovo på alle områder, der vedrører retsstatsprincipperne generelt set,

G.  der henviser til, at EULEX ved at også at fungere i Kosovo nord for floden Ibar bidrager til det mål, som alle parter har tilsluttet sig, om at gennemføre retsstatsprincipperne og skabe et sammenhængende retsvæsen i hele Kosovo samt sikre alle borgere lige adgang til domstolene og tilsvarende organer,

Den europæiske rolle

1.  glæder sig over den succesrige udsendelse af EULEX til hele Kosovo, herunder området nord for floden Ibar, i overensstemmelse med FN's generalsekretærs rapport og den efterfølgende erklæring fra formanden for FN's Sikkerhedsråd;

2.  understreger Den Europæiske Unions forpligtelse til at overholde folkeretten og spille en hovedrolle i arbejdet med at sikre stabilitet i Kosovo og på hele Vestbalkan; giver på ny udtryk for, at den er rede til at støtte den økonomiske og politiske udvikling i Kosovo ved at opstille et klart perspektiv om medlemskab af EU, som den har gjort det for den samlede region;

3.  minder om sin ovennævnte beslutning af 29. marts 2007, hvori muligheden af en opdeling af Kosovo klart afvises;

4.  bemærker i den forbindelse – som annonceret af FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Kosovo – at UNMIK siden den 9. december 2008 ikke længere har haft nogen residualkompetence på politi‑ og toldområdet og snart vil overdrage alle sine tiloversblevne beføjelser inden for retsvæsnet til EULEX, hvorved det sikres, at Kosovo fungerer efter en enkelt lovgivning;

5.  opfordrer det internationale samfund til at yde fuld opbakning til EULEX og lette EULEX's overtagelse af alle UNMIK's relevante opgaver på told‑ og politiområdet samt inden for retsvæsnet i hele Kosovo;

6.  forventer, at EULEX fungerer i overensstemmelse med sit EU-mandat med henblik på at fremme en stabil udvikling af Kosovo og sikre retsstatsprincipperne for alle befolkningsgrupper i hele Kosovo; fremhæver i den forbindelse, at EULEX er til gavn for alle etniske mindretal i Kosovo, eftersom den vil behandle bl.a. klager vedrørende forskelsbehandling, chikane og vold på grund af etnisk oprindelse samt de mange uløste sager om ejendomsrettigheder;

7.  glæder sig over den serbiske regerings samtykke til udsendelsen af EULEX, der er den hidtil vigtigste mission under den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, og dens villighed til at samarbejde; opmuntrer Serbien til fortsat at udvise denne konstruktive holdning, der er i fin overensstemmelse med landets stræben efter at blive medlem af EU;

8.  glæder sig i den forbindelse over den beslutning, der blev vedtaget i forbindelse med overgangsordningerne indgået mellem FN og den serbiske regering, om at udnævne en højtstående kosovoserbisk politimand, der skal arbejde i Kosovos politi, men referere direkte til EULEX, som et første skridt i bestræbelserne på at sikre, at alle mindretal er tilstrækkelig repræsenteret i Kosovos politi;

9.  mener, at det vil være nødvendigt at genforhandle de overgangsordninger, der er opnået enighed om FN og den serbiske regering, i lyset af den konkrete udvikling, når EULEX er nået op på fuld operationel kapacitet;

10.  anmoder indtrængende EULEX om som en hastesag at tage ophobningen af retssager op til behandling under international kontrol og prioritere sager om interetnisk vold, krigsforbrydelser og korruption på højt niveau for at bidrage til at styrke retsstatsprincipperne;

11.  anser oprettelsen af et vidnebeskyttelsesprogram for at være af central betydning for effektivt at kunne straffe lovovertrædere på højt niveau i Kosovo, navnlig hvad angår krigsforbrydelser;

12.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at koordinere deres aktiviteter, på en sådan måde at der sikres sammenhæng i Unionens eksterne aktioner og gennemførelsen af ovennævnte fælles aktion 2008/124/FUSP; opfordrer derfor lederen af EULEX-missionen og EU's særlige repræsentant til at arbejde tæt sammen i det daglige arbejde; opfordrer desuden indtrængende EU-familien til at handle kollektivt og samlet for en større indsats til fremme af deltagelsen af kosovoserbere i Kosovos politiske, økonomiske og sociale liv og anmoder EU's særlige repræsentant om at sikre, at Kosovos regering straks tager synlige skridt i denne retning, herunder gennem specifikke foranstaltninger til økonomisk udvikling af Mitrovica-regionen, når retsstatsprincipperne igen er blevet etableret i området;

13.  opfordrer derfor den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik til at vise sin stærke støtte til den europæiske mission i Kosovo og besøge landet hurtigst muligt;

14.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om at tage alle til rådighed stående Fællesskabsinstrumenter i anvendelse, navnlig førtiltrædelsesinstrumentet, for at støtte Kosovos samfundsøkonomiske udvikling, øge gennemsigtigheden, effektiviteten og demokratiet i Kosovos regering og samfund og arbejde hen mod fred og stabilitet i Kosovo og i hele regionen; glæder sig i den forbindelse over Kommissionens intention om at forelægge en forundersøgelse, der skal indeholde en undersøgelse af metoder til styrkelse af Kosovos samfundsøkonomiske og politiske udvikling, og går ud fra, at denne undersøgelse vil tage udgangspunkt i en oprigtig dialog med Kosovos myndigheder, som vil leve op til denne gennem deres fornyede politiske tilsagn om at fortsætte med de nødvendige reformer;

15.  er af den opfattelse, at Kommissionen bør være yderst opmærksom på at fremme lokale projekter, der letter forsoningen mellem de forskellige befolkningsgrupper og fremmer bedre mobilitet for befolkningen;

16.  mener, at projekter rettet mod f.eks. genoprettelse af vandaliserede kirkegårde med direkte inddragelse af lokale aktører vil have betydelig symbolsk værdi for samfundene i Kosovo og bidrage til et bedre klima mellem de etniske grupper; opfordrer Kommissionen og EU's særlige repræsentant til at sikre, at sådanne initiativer står højt på dagsordnen for Kosovos regering;

17.  er desuden af den opfattelse, at etableringen af et multietnisk europæisk universitet ud over de eksisterende universiteter i Pristina og Mitrovica samt kulturelle og sociale indretninger og sundhedsfaciliteter, der er særligt rettet mod det serbiske samfund i det centrale Kosovo, ville være særligt ansporende for fremme af integrationen af det serbiske samfund i Kosovo; opfordrer derfor Kommissionen til i tæt samarbejde med Kosovos regering at handle øjeblikkeligt med henblik på at gennemføre dette projekt;

18.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte Kosovos regering i bestræbelserne på at finde en løsning på den akutte mangel på personale i forskellige nøglesektorer i den offentlige forvaltning, støtte uddannelsen af embedsmænd og hjælpe med at forbedre kommunikationsinfrastrukturen for at sikre, at administrationen fungerer ordentligt, samt til at styrke forbindelserne mellem myndighederne og civilsamfundet;

Regeringsførelse i Kosovo

19.  glæder sig over den forbedrede sikkerhedssituation i Kosovo; støtter Kosovos politis bestræbelser på at opnå et ambitiøst niveau af professionalisme og pålidelighed; understreger i denne forbindelse det afgørende behov for et multietnisk politi i hele Kosovo; glæder sig derfor over, at et antal serbiske politimænd er vendt tilbage til Kosovos politi, og opfordrer indtrængende Kosovos myndigheder til at støtte genindslusningen af de politimænd, der endnu ikke er kommet tilbage;

20.  lægger vægt på behovet for en decentraliseret regeringsførelse, som det er fastsat i det samlede statusforslag; understreger, at decentralisering ikke kun er i det serbiske samfunds interesse, men til gavn for alle Kosovos borgere, da det gør regeringsførelsen mere gennemsigtig og bringer den tættere på borgerne;

21.  gentager betydningen af et stærkt civilsamfund, der vil kunne styrke de demokratiske principper, der skal understøtte regeringsførelsen i Kosovo; opfordrer indtrængende regeringen til i denne forbindelse at støtte fredelige borgerbevægelser og udvikle frie medier, der er fri for politisk indblanding;

22.  understreger behovet for at gennemføre de bestemmelser om beskyttelse af mindretal, der er indeholdt i Kosovos forfatning, og mener, at fuld gennemførelse af mindretals rettigheder er af grundlæggende betydning for stabiliteten i Kosovo og regionen i det hele taget;

23.  opfordrer indtrængende Kosovos regering til at fortsætte med at stå ved sit tilsagn om at fremme en ånd af fred, tolerance samt dialog på tværs af kulturer og religioner blandt alle befolkningsgrupper i Kosovo, nemlig serbere, romaer, ashkalier, egyptere, goranier, tyrkere og bosniere, skabe de rette betingelser, så flygtninge kan vende tilbage til Kosovo, herunder gennem investeringer i jobmuligheder, infrastruktur og tilvejebringelse af grundlæggende serviceydelser på relevante områder, samt sikre, at mindretal kan drage nytte af de ovennævnte foranstaltninger;

24.  udtrykker sin bekymring over den kritik FN's generalsekretær har givet udtryk for i ovennævnte rapport (S/2008/692) om revision af de gunstige udvælgelseskriterier for finansiering af hjemvenden, som Kosovos ministerium for befolkningsgrupper og hjemvenden har foreslået; minder Kosovos regering om, at i lyset af den kraftige nedgang i antallet af hjemvendte personer, bør de få midler, der står til rådighed, fortsat udelukkende rettes mod at lette fordrevnes hjemvenden til Kosovo;

25.  opfordrer indtrængende både de internationale og lokale myndigheder til at finde frem til en afgørelse på retsstillingen for statsløse romaer, ashkalier og egyptere bosiddende i Kosovo, herunder deres ejendomsrettigheder; opfordrer myndighederne til at forbedre disse befolkningsgruppers situation ved at sikre lige adgang til almindelig kvalitetsuddannelse og eventuelt uddannelse på deres modersmål, give adgang til arbejdsmarkedet og sundhedspleje, sikre tilstrækkelige sanitære forhold og boligforhold samt sikre deltagelse i det sociale og politiske liv;

26.  udtrykker dyb bekymring over den akutte dårlige sundhedstilstand for romafamilier i flygtningelejrene Osterode og Cesmin Lug; mener, at der er en direkte sammenhæng med den uhensigtsmæssige placering af disse lejre, der er placeret på de meget giftige slaggerbunker fra Trepca-blyminerne; glæder sig over Kommissionens indledende henvendelser til Kosovos regering og opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at arbejde for at sikre en flytning af de berørte familier og betragte det som en hastesag;

27.  understreger, at det centrale punkt i dette europæiske projekt er respekt for kulturel mangfoldighed; fremhæver, at det er nødvendigt at forstå den multietniske dimension af den religiøse og kulturelle arv, for at fred og stabilitet kan herske i området; opfordrer derfor indtrængende alle berørte parter til at gå ind i en teknisk dialog om beskyttelse, bevarelse, genopbygning og fremme af den kulturelle og religiøse arv og den kulturelle identitet i Kosovo;

28.  har bemærket Kosovos forfatning, hvor ligestilling mellem kvinder og mænd anerkendes utvetydigt, men også at kvinder ikke er tilstrækkeligt inddraget i Kosovos politiske, økonomiske og sociale udvikling, og at de er dårligt stillede, hvad uddannelse og ansættelsesmuligheder angår; opfordrer derfor Kosovos regering til med støtte fra Kommissionen at iværksætte og gennemføre foranstaltninger til sikring af lige muligheder for kvinder, passende repræsentation af kvinder i Kosovos institutioner og kvinders deltagelse i landets økonomiske, sociale og politiske liv, samt til at træffe effektive foranstaltninger til imødegåelse af vold i hjemmet rettet mod kvinder;

29.  insisterer på, at udvekslinger på akademisk niveau skal støttes og fremmes gennem programmer såsom Erasmus Mundus, så Kosovos borgere opmuntres til at opnå kvalifikationer og erfaring inden for EU, i forventning om at bred uddannelse vil hjælpe dem til at bidrage til landets demokratiske udvikling;

30.  opfordrer indtrængende Kosovo og Serbien til at indlede en konstruktiv dialog om emner af fælles interesse og til at bidrage til regionalt samarbejde;

31.  fremhæver behovet for beslutsomhed og gennemsigtighed i privatiseringsprocessen for at undgå mistanke om nepotisme og korruption;

32.  udtrykker sin bekymring for den økonomiske situation i Kosovo og den negative virkning, som reformernes langsommelighed, den udbredte korruption og den organiserede kriminalitet har på økonomien og Kosovos institutioners troværdighed; understreger behovet for, at Kosovos regering gør en reel indsats for at sikre yderligere gennemsigtighed og ansvarlighed, og at forbindelserne mellem den politiske verden og civilsamfundet styrkes; opfordrer Kosovos regering til at anvende både offentlige midler og midler fra internationale donorer på en gennemsigtig og ansvarsfuld måde og anmoder indtrængende Kommissionen om at hjælpe Kosovo med at komme tættere på europæiske standarder inden for offentlig ansvarlighed og økonomisk gennemsigtighed; betragter dette som uhyre vigtigt for at skabe et tiltrækkende miljø for investeringer og virksomhedsudvikling;

33.  råder Kosovos myndigheder til at investere i vedvarende energi og forsøge at etablere et regionalt samarbejde på dette område;

34.  udtrykker dyb bekymring over energimanglen i Kosovo og forstår behovet for at løse dette problem; er ikke desto mindre bekymret over regeringens plan om at opføre et stort samlet brunkulskraftværk i et tæt befolket område; anmoder indtrængende Kosovos regering om tage højde for konsekvenserne af et nyt brunkulskraftværk for miljøet, folkesundheden og anvendelsen af knappe ressourcer som jord og vand samt om at efterkomme de europæiske miljøstandarder og den europæiske politik vedrørende klimaændringer;

35.  anmoder den internationale civile repræsentant om at overvåge opløsningen af Kosovo-beskyttelseskorpset og oprettelsen af Kosovo-sikkerhedsstyrken under KFOR's direkte kontrol; beder indtrængende Kosovos regering sørge for fuldstændig civil kontrol med Kosovo-sikkerhedsstyrken; mener, at en revision af Kumanovo-aftalen mellem NATO og den serbiske regering ikke kan finde sted, før der er garanti for fuldstændig stabilitet og sikkerhed, og forbindelserne mellem Serbien og Kosovo er afklaret;

36.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Kosovos regering, Serbiens regering, UNMIK, medlemmerne af den internationale styringsgruppe og til FN's Sikkerhedsråd.