Πρόταση ψηφίσματος - B6-0063/2009Πρόταση ψηφίσματος
B6-0063/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

28.1.2009

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Joost Lagendijk
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο και το ρόλο της ΕΕ

Διαδικασία : 2008/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0063/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0063/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0063/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο και το ρόλο της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφη στις 26 Ιουνίου 1945,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές ρύθμισης του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου που εγκρίθηκαν από την Ομάδα Επαφής στις 7 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και το ρόλο της ΕΕ[1],

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και την Πρόταση Ολοκληρωμένου Καθεστώτος για τη ρύθμιση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου της 26ης Μαρτίου 2007,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δράση του Συμβουλίου 2008/124/ΚΕΠΠΑ της 4ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την Αποστολή Κράτους Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο EULEX KOSOVO[2],

–  έχοντας υπόψη την κοινή δράση του Συμβουλίου 2008/123/ΚΕΠΠΑ της 4ης Φεβρουαρίου 2008 για τον ορισμό Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο[3],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 18ης Φεβρουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές που απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στον Πρόεδρο της Σερβίας και στον Πρόεδρο του Κοσσυφοπεδίου στις 12 Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναδιαμόρφωση της Ενδιάμεσης Αποστολής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας της 12ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την Ενδιάμεση Αποστολή Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (S/2008/354),

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη Χορηγών του Κοσσυφοπεδίου, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 11 Ιουλίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την τεχνική συμφωνία μεταξύ UNMIK και EULEX της 18ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την παράδοση υλικού,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 63/3 που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 8 Οκτωβρίου 2008, με το οποίο αποφάσισε να ζητήσει τη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με το εάν η μονομερής δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 26ης Νοεμβρίου 2008 (S/PRST/2008/44), με την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon για τη UNMIK (S/2008/692) και, κατά συνέπεια, επιτρέπει στην αποστολή EULEX να αναπτυχθεί σε ολόκληρη την επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Φεβρουαρίου 2008 η Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου διακήρυξε την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, δεσμευόμενη να συνυπογράψει την Πρόταση Ολοκληρωμένου Καθεστώτος του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Martti Ahtisaari,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβική Κυβέρνηση υιοθέτησε εποικοδομητική προσέγγιση και έχει ξεκινήσει γνήσιες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αντιξοότητες, η Σερβική Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει προ-ευρωπαϊκή στάση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόταση Ολοκληρωμένου Καθεστώτος κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους του Κοσσυφοπεδίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από αίτημα των ηγετών του Κοσσυφοπεδίου, 25 χώρες συνέστησαν τη Διεθνή Κατευθυντήρια Ομάδα, πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι η πλήρης εφαρμογή της Πρότασης Ολοκληρωμένου Καθεστώτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Κατευθυντήρια Ομάδα όρισε ένα Διεθνή Πολιτικό Εκπρόσωπο, συνεπικουρούμενο από ένα Διεθνές Πολιτικό Γραφείο στο Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με την Πρόταση Ολοκληρωμένου Καθεστώτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο σημαίνει πως το Κοσσυφοπέδιο διαχειρίζεται το ίδιο τις υποθέσεις του, ενώ συγχρόνως εποπτεύεται σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, μεταξύ άλλων, της προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 54 μέχρι στιγμής χώρες έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, και μεταξύ αυτών 22 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έστειλαν Ευρωπαίο Ειδικό Εκπρόσωπο στο Κοσσυφοπέδιο, ο οποίος δρα και ως Διεθνής Πολιτικός Εκπρόσωπος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Πολιτικός Εκπρόσωπος εποπτεύει την πλήρη εφαρμογή της Πρότασης Ολοκληρωμένου Καθεστώτος και ότι ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ παρέχει στήριξη και συμβουλές για την πολιτική διαδικασία στο Κοσσυφοπέδιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία για το λόγο αυτό δρομολόγησε την αποστολή της EULEX· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EULEX έχει ήδη επιτύχει την αρχική επιχειρησιακή της ικανότητα σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο και έχει έτσι αναλάβει τα καθήκοντά της στους τομείς της δικαιοσύνης, της αστυνομίας, των σωφρονιστικών υπηρεσιών και των τελωνείων, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων εκτελεστικών καθηκόντων, με στόχο να εποπτεύει, να καθοδηγεί και να συμβουλεύει τα αρμόδια θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου σε όλους τους τομείς που συνδέονται με το κράτος δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αναπτυσσόμενη και στην επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου βόρεια του ποταμού Ibar, η EULEX συμβάλλει στον συμπεφωνημένο από όλα τα μέρη στόχο για εφαρμογή του κράτους δικαίου και δημιουργία ενός συνεκτικού δικαστικού συστήματος σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες·

Ο ρόλος της Ευρώπης

1.  χαιρετίζει την επιτυχή ανάπτυξη της EULEX σε όλη την επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου, περιλαμβανομένου και του βορείου τμήματος του ποταμού Ibar, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τη συνακόλουθη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

2  υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διασφάλιση της σταθερότητας του Κοσσυφοπεδίου και, ευρύτερα, των Δυτικών Βαλκανίων· υπενθυμίζει τη βούλησή του να συνδράμει στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου μέσα από μια σαφή προοπτική ένταξης στην ΕΕ, κάτι που ισχύει και για ολόκληρη την περιοχή ως σύνολο·

3.  υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007, το οποίο απορρίπτει σαφώς τη δυνατότητα διαμελισμού του Κοσσυφοπεδίου·

4.  σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοίνωσε και ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο, ότι από τις 9 Δεκεμβρίου 2008, η UNMIK δεν θα έχει πλέον άλλες αρμοδιότητες στους τομείς της αστυνομίας και των τελωνείων και θα παραδώσει σύντομα στην EULEX όλες τις εναπομένουσες αρμοδιότητές της στον τομέα της δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας έτσι ότι το Κοσσυφοπέδιο θα διέπεται από ένα ενιαίο κράτος δικαίου·

5.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέχει πλήρη στήριξη στη EULEX και να διευκολύνει την ανάληψη από τη EULEX, σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο, όλων των καθηκόντων που είχε η UNMIK στους τομείς των τελωνείων, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης·

6.  αναμένει από τη EULEX να λειτουργεί σύμφωνα με την εντολή που της έχει αναθέσει η ΕΕ, με στόχο να προωθηθεί η σταθερή ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου και να κατοχυρωθεί το κράτος δικαίου για όλες τις κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η EULEX λειτουργεί προς όφελος όλων των εθνοτικών μειονοτήτων του Κοσσυφοπεδίου, καθώς εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις καταγγελίες που αφορούν διακρίσεις εις βάρος εθνοτήτων, παρενοχλήσεις και βία, καθώς και τα πολλά εκκρεμούντα ζητήματα ιδιοκτησίας·

7.  χαιρετίζει τη συμφωνία της σερβικής κυβέρνησης στην ανάπτυξη της EULEX, την πλέον σημαντική ως σήμερα αποστολή της ΕΠΑΑ, καθώς και την προθυμία της να συνεργαστεί με αυτήν· ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεχίσει να επιδεικνύει αυτή την εποικοδομητική στάση, η οποία είναι συνεπής με τις επιδιώξεις της χώρας για ένταξη στην ΕΕ·

8.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση, η οποία εγκρίθηκε βάσει των προσωρινών συμφωνιών μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Σερβικής Κυβέρνησης, να ορισθεί Σέρβος Κοσοβάρος ως ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος θα εργάζεται μεν εντός της αστυνομικής υπηρεσίας του Κοσσυφοπεδίου αλλά θα αναφέρεται απευθείας στη EULEX, ως ένα πρώτο βήμα στις προσπάθειες για να διασφαλιστεί η κατάλληλη εκπροσώπηση όλων των μειονοτήτων στην αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου·

9.  θεωρεί ότι οι προσωρινές συμφωνίες που έτυχαν διαπραγμάτευσης μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Σερβικής Κυβέρνησης θα πρέπει να αναθεωρηθούν με βάση τις επί τόπου εξελίξεις, όταν η EULEX θα έχει αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητας·

10.  ζητεί από τη EULEX να εξετάσει επειγόντως τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις υπό διεθνή εποπτεία, δίνοντας προτεραιότητα στις υποθέσεις βίας μεταξύ εθνοτήτων, στα εγκλήματα πολέμου και στη διαφθορά υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε να συμβάλει στην ενδυνάμωση του κράτους δικαίου·

11.  θεωρεί την καθιέρωση λειτουργικού προγράμματος προστασίας μαρτύρων ως ουσιώδες στοιχείο για την ανάληψη πραγματικής νομικής δράσης κατά των εγκληματιών υψηλού επιπέδου στο Κοσσυφοπέδιο, ιδίως σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα πολέμου·

12.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους ώστε να διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και την εφαρμογή της προαναφερθείσας κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ· καλεί, συνεπώς, τον επικεφαλής της αποστολής EULEX και τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ να συνεργάζονται στενά και σε καθημερινή βάση· ζητεί, επιπλέον, από την οικογένεια της ΕΕ να ενεργεί συλλογικά και με συντονισμένο τρόπο, καταβάλλοντας μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση της συμμετοχής Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του Κοσσυφοπεδίου, και ζητεί από τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ να διασφαλίσει ότι η Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου θα λάβει αμέσως απτά μέτρα στην κατεύθυνση αυτή, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών μέτρων οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή της Mitrovica, αφ' ης στιγμής αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στην περιοχή·

13.  καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να επιδείξει την πλήρη στήριξή του στην ευρωπαϊκή αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο και να επισκεφθεί τη χώρα το συντομότερο δυνατόν·

14.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα κοινοτικά μέσα, ιδίως το Προενταξιακό Μέσο, προκειμένου να τονώσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου, να αυξήσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη δημοκρατία στην κυβέρνηση και την κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου, και να εργασθεί προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Κοσσυφοπέδιο και ολόκληρη την περιοχή· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει μελέτη σκοπιμότητας στην οποία θα εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης του Κοσσυφοπεδίου, και ευελπιστεί ότι η μελέτη αυτή θα βασίζεται σε ένα σοβαρό διάλογο με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και θα οδηγήσει στην ανανέωση της πολιτικής τους δέσμευσης να συνεχίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις·

15.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να στρέψει επειγόντως την προσοχή της στην προώθηση τοπικών σχεδίων που να διευκολύνουν τη συμφιλίωση μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων και να προωθούν τη μεγαλύτερη κινητικότητα των ανθρώπων·

16.  θεωρεί ότι σχέδια που θα στοχεύουν, για παράδειγμα, στην αποκατάσταση νεκροταφείων τα οποία έχουν υποστεί βανδαλισμούς, με την άμεση συμμετοχή τοπικών παραγόντων, θα είχαν σημαντική συμβολική αξία για τις κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου και θα συνέβαλλαν σε ένα καλύτερο κλίμα μεταξύ των εθνοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες θα έχουν υψηλή προτεραιότητα στο πρόγραμμα της Κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου·

17.  θεωρεί επίσης ότι η δημιουργία ενός πολυεθνοτικού ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, επιπλέον των υπαρχόντων πανεπιστημιακών κέντρων στην Πρίστινα και τη Μιτροβίτσα, καθώς και πολιτιστικών, κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών που θα απευθύνονται ειδικώς στην σερβική κοινότητα του Κεντρικού Κοσσυφοπεδίου, θα αποτελούσε μείζον κίνητρο για την προώθηση της ένταξης της σερβικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου, να αναλάβει άμεση δράση για την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου·

18.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδράμουν την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου στο να βρει μια λύση στην οξεία έλλειψη προσωπικού σε σημαντικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, να στηρίξουν την κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων και να συνδράμουν στη βελτίωση της υποδομής στον τομέα των επικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της διοίκησης και να ενδυναμωθούν οι δεσμοί μεταξύ των αρχών και της κοινωνίας των πολιτών·

Διακυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου

19.  χαιρετίζει τη βελτίωση της κατάστασης της ασφάλειας στο Κοσσυφοπέδιο· στηρίζει τις προσπάθειες της αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου να επιτύχουν ένα φιλόδοξο επίπεδο επαγγελματισμού και αξιοπιστίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη ζωτική ανάγκη για μια πολυεθνοτική αστυνομική δύναμη σε όλες τις περιοχές του Κοσσυφοπεδίου· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την επιστροφή ορισμένων σέρβων υπαλλήλων στην αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου και ζητεί από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να στηρίξουν την επανένταξη των αστυνομικών υπαλλήλων που δεν έχουν ακόμη επιστρέψει·

20.  τονίζει την ανάγκη αποκεντρωμένης διακυβέρνησης, όπως ορίζεται στην Πρόταση Ολοκληρωμένου Καθεστώτος· υπογραμμίζει ότι η αποκέντρωση αυτή δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της σερβικής κοινότητας, αλλά θα λειτουργήσει και προς το συμφέρον όλων των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου, διότι θα καταστήσει τη διακυβέρνηση διαφανέστερη και εγγύτερη προς τους πολίτες·

21.  επαναλαμβάνει τη σημασία μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, η οποία θα ενισχύσει τις δημοκρατικές αρχές που διέπουν τη διακυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την κυβέρνηση να στηρίξει τις ειρηνικές κινήσεις πολιτών και την ανάπτυξη ελεύθερων μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς καμία πολιτική ανάμειξη·

22.  τονίζει την ανάγκη να εφαρμοσθούν οι διατάξεις περί προστασίας των μειονοτήτων που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου και θεωρεί ότι η πλήρης εφαρμογή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων έχει θεμελιώδη σημασία για τη σταθερότητα του Κοσσυφοπεδίου και της περιοχής συνολικά·

23.  ζητεί από την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να εξακολουθήσει να τηρεί τη δέσμευσή της για την προώθηση ενός πνεύματος ειρήνης, ανεκτικότητας και διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου μεταξύ όλων των κοινοτήτων του Κοσσυφοπεδίου, ήτοι των Σέρβων, των Ρομά, των Ασκάλι, των Αιγυπτίων, των Γκοράνι, των Τούρκων και των Βοσνίων, να δημιουργήσει τις σωστές συνθήκες για την επιστροφή των προσφύγων στο Κοσσυφοπέδιο, μεταξύ άλλων επενδύοντας σε ευκαιρίες απασχόλησης, υποδομή και την παροχή βασικών υπηρεσιών σε σημαντικούς τομείς, και να διασφαλίσει ότι οι μειονότητες θα μπορούν να απολαύουν των μέτρων που αναφέρονται ανωτέρω·

24.  εκφράζει ανησυχία για την κριτική που διατυπώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην προαναφερθείσα έκθεσή του (S/2008/692) όσον αφορά την αναθεώρηση των κριτηρίων επιλογής δικαιούχων για χρηματοδότηση επιστροφής, την οποία πρότεινε ο Υπουργός Κοινοτήτων και Επιστροφών του Κοσσυφοπεδίου· υπενθυμίζει στην Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου ότι, υπό το φως της μεγάλης μείωσης των επιστροφών, οι ελάχιστοι διαθέσιμοι πόροι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της επιστροφής εκτοπισμένων ατόμων στο Κοσσυφοπέδιο·

25.  ζητεί από τις διεθνείς και τοπικές αρχές να ρυθμίσουν το νομικό καθεστώς των απάτριδων Ρομά, Ασκάλι και Αιγυπτίων που ζουν στο Κοσσυφοπέδιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους στην ιδιοκτησία· καλεί τις αρχές να βελτιώσουν την κατάσταση αυτών των κοινοτήτων διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους σε μια κανονική εκπαίδευση ποιότητας και, ει δυνατόν, σε εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα, παρέχοντας πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην υγειονομική περίθαλψη, προσφέροντας κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και στέγασης και διασφαλίζοντας τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή·

26.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πολύ κακή κατάσταση της υγείας οικογενειών Ρομ στους καταυλισμούς προσφύγων Osterode και Cesmin Lug· πιστεύει ότι τούτο σχετίζεται άμεσα με την ακατάλληλη τοποθεσία στην οποία βρίσκονται οι καταυλισμοί αυτοί, στις εξαιρετικά τοξικές χωματερές των μολυβδωρυχείων της Trepça· χαιρετίζει τις αρχικές παραστάσεις της Επιτροπής προς την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου και ζητεί από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εργάζεται προκειμένου να διασφαλίσει την επείγουσα μετεγκατάσταση των σχετικών οικογενειών·

27.  υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου· τονίζει ότι η κατανόηση της πολυεθνοτικής διάστασης της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή· ζητεί, συνεπώς, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αρχίσουν έναν τεχνικό διάλογο για την προστασία, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την προώθηση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας στο Κοσσυφοπέδιο·

28.  σημειώνει ότι, στο Σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου, αναγνωρίζεται σαφώς η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά ότι οι γυναίκες δεν συμμετέχουν επαρκώς στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου και μειονεκτούν από άποψη εκπαίδευσης και ευκαιριών απασχόλησης· καλεί, συνεπώς, την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να δρομολογήσει και να εφαρμόσει, με τη στήριξη της Επιτροπής, μέτρα που να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες, την κατάλληλη εκπροσώπησή τους στα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου και τη συμμετοχή τους στην οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική ζωή της χώρας, και επιπλέον να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της κατ' οίκον βίας εις βάρος γυναικών·

29.  τονίζει ότι πρέπει να στηριχθούν και να προωθηθούν οι πανεπιστημιακές ανταλλαγές με προγράμματα όπως το Erasmus Mundus, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου να αποκτούν προσόντα και εμπειρία εντός της ΕΕ, με την προσδοκία ότι μια ευρεία εκπαίδευση θα συμβάλει στη δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας·

30.  ζητεί από το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία νε ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να συμβάλουν στην περιφερειακή συνεργασία·

31.  τονίζει την ανάγκη αποφασιστικότητας και διαφάνειας στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, προκειμένου να αποφευχθεί οιαδήποτε εντύπωση νεποτισμού και διαφθοράς·

32.  εκφράζει την ανησυχία του για την οικονομική κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο και για την αρνητική επίδραση την οποία έχουν ο αργός ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, η διαδεδομένη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα τόσο στην οικονομία όσο και στην αξιοπιστία των θεσμών του Κοσσυφοπεδίου· τονίζει ότι η Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να διασφαλίσει περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να χρησιμοποιεί τόσο τα δημόσια όσο και τα κονδύλια των διεθνών χορηγών με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο, και ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει το Κοσσυφοπέδιο να πλησιάσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της λογοδοσίας στο δημόσιο τομέα και της οικονομικής διαφάνειας· θεωρεί ότι τούτο είναι ουσιώδες στοιχείο για τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας·

33.  συμβουλεύει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αναζητήσουν περιφερειακή συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα·

34.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις ενεργειακές ελλείψεις στο Κοσσυφοπέδιο και κατανοεί την ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το σχέδιο της κυβέρνησης να κατασκευάσει μια ενιαία μεγάλη μονάδα λιγνίτη σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή· ζητεί από την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχει η νέα μονάδα λιγνίτη στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στη χρήση των σπάνιων πόρων, όπως η γη και το νερό, και να σεβαστεί τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα και την ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή·

35.  ζητεί από τον Διεθνή Πολιτικό Εκπρόσωπο να παρακολουθήσει τη διάλυση του Σώματος Προστασίας του Κοσσυφοπεδίου και τη συγκρότηση της Δυνάμεως Ασφαλείας του Κοσσυφοπεδίου (KSF) υπό την άμεση εποπτεία της KFOR· ζητεί από την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να διασφαλίσει τον πλήρη πολιτικό έλεγχο επί της KSF· πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει μια αναθεώρηση της συμφωνίας του Kumanovo μεταξύ του NATO και της Σερβικής Κυβέρνησης, παρά μόνον αφού διασφαλισθούν πλήρης σταθερότητα και ασφάλεια και αφού αποσαφηνισθούν οι σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, την Κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου, την Κυβέρνηση της Σερβίας, την UNMIK, τα μέλη της Διεθνούς Κατευθυντήριας Ομάδας, καθώς και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.