Päätöslauselmaesitys - B6-0063/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0063/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

28.1.2009

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Joost Lagendijk
ulkoasiainvaliokunnan puolesta
Kosovosta ja EU:n roolista

Menettely : 2008/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0063/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0063/2009
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0063/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kosovosta ja EU:n roolista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 26. kesäkuuta 1945 allekirjoitetun Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) peruskirjan,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 10. kesäkuuta 1999 antaman päätöslauselman 1244,

–  ottaa huomioon kontaktiryhmän 7. lokakuuta 2005 hyväksymät Kosovon asemaa koskevan ratkaisun pääperiaatteet,

–  ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Kosovon tulevaisuudesta ja EU:n roolista[1],

–  ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2007 annetun YK:n erityislähettilään loppuraportin Kosovon tulevasta asemasta ja kokonaisvaltaisen ehdotuksen Kosovon aseman ratkaisemisesta,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO[2],

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/123/YUTP Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Kosovoon[3],

–  ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 18. helmikuuta 2008 esittämät päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Serbian ja Kosovon presidenteille 12. kesäkuuta 2008 lähettämät kirjeet, jotka koskevat YK:n Kosovon väliaikaishallinnon (UNMIK) uudelleenjärjestelyjä,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin turvallisuusneuvostolle 12. kesäkuuta 2008 antaman kertomuksen UNMIKista (S/2008/354),

–  ottaa huomioon Brysselissä 11. heinäkuuta 2008 pidetyn Kosovon tuenantajien konferenssin,

–  ottaa huomioon UNMIKin ja EULEXin välisen 18. elokuuta 2008 tehdyn teknisen järjestelyn varojen siirtämisestä,

  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2008 pidetyssä YK:n yleiskokouksessa hyväksytyn päätöslauselman 63/3, jossa päätettiin pyytää Kansainväliseltä tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto siitä, onko Kosovon antama yksipuolinen itsenäisyysjulistus kansainvälisen oikeuden mukaista,

–  ottaa huomioon 26. marraskuuta 2008 annetun YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan julkilausuman (S/PRST/2008/44), jolla turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin raportin UNMIKista (S/2008/692), ja hyväksyi siten EULEX-operaation käynnistämisen Kosovon koko alueella,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kosovon yleiskokous julisti 17. helmikuuta 2008 Kosovon itsenäiseksi ja sitoutui YK:n erityislähettilään Martti Ahtisaaren kokonaisvaltaiseen ehdotukseen,

B.  ottaa huomioon, että Serbian hallituksen lähestymistapa on rakentava ja että se on sitoutunut käymään aitoja neuvotteluja, jotta sopimukseen päästäisiin; toteaa, että Serbian hallitus on epäsuotuisista olosuhteista huolimatta säilyttänyt Eurooppa-myönteisen asenteensa,

C.  ottaa huomioon, että kokonaisvaltainen ehdotus on vahvistettu Kosovon perustuslaissa ja muissa laeissa; ottaa huomioon, että 25 maata on Kosovon johtajien pyynnöstä muodostanut kansainvälisen johtoryhmän, jonka ensisijaisena tarkoituksena on panna kokonaisvaltainen ehdotus kokonaisuudessaan täytäntöön; ottaa huomioon, että kansainvälinen johtoryhmä on nimittänyt kansainvälisen siviiliedustajan, jota Kosovon kansainvälinen siviilitoimisto tukee kokonaisvaltaisen ehdotuksen mukaisesti; katsoo tämän tarkoittavan sitä, että Kosovo hoitaa omat asiansa samalla kun valvotaan, miten se panee täytäntöön toimia muun muassa vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi,

D.  ottaa huomioon, että tähän mennessä 54 maata, 22 EU:n jäsenvaltiota kaikkiaan 27:stä mukaan luettuina, on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden,

E.  ottaa huomioon, että 27 EU:n jäsenvaltiota on lähettänyt Kosovoon EU:n erityisedustajan, joka toimii samalla myös kansainvälisenä siviiliedustajana; ottaa huomioon, että kansainvälinen siviiliedustaja valvoo kokonaisvaltaisen ehdotuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa ja EU:n erityisedustaja tarjoaa EU:n tukea ja neuvoja Kosovon poliittisen prosessin yhteydessä,

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni pitää Länsi-Balkanin alueen vakautta ensisijaisena asiana, ja siksi se on käynnistänyt EULEX-operaation, toteaa, että EULEX on jo saavuttanut alkuperäiset operationaaliset valmiutensa koko Kosovossa ja ottanut sen mukaisesti vastuun oikeuslaitoksen, poliisitoimen, rikosseuraamusjärjestelmän ja tullikysymysten yhteydessä, eräät toimeenpanotehtävät mukaan lukien, pyrkiessään seuraamaan, ohjaamaan ja neuvomaan Kosovon toimivaltaisia instituutioita kaikilla oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvillä aloilla,

G.  ottaa huomioon, että myös Ibar-joen pohjoispuolisella Kosovon alueella toimiva EULEX edistää sitä, että kaikkien osapuolten hyväksymät tavoitteet oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisesta ja yhdenmukaisen oikeusjärjestelmän luomisesta sekä yhdenvertaisen oikeussuojan takaamisesta kaikille kansalaisille saavutetaan,

Yhteisön rooli

1.  pitää myönteisenä, että EULEXin toiminta on käynnistynyt menestyksekkäästi koko Kosovon alueella, Ibar-joen pohjoispuolinen osa mukaan lukien, YK:n pääsihteerin raportin ja sitä seuranneen YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan julkilausuman mukaisesti;

2.  korostaa, että Euroopan unioni on sitoutunut noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja omaksumaan johtavan aseman Kosovon ja koko Länsi-Balkanin alueen vakautta varmistettaessa; muistuttaa olevansa halukas auttamaan Kosovon taloudellista ja poliittista kehittymistä tarjoamalla sille yhtä selkeät EU-jäsenyysnäkymät kuin koko alueelle;

3.  muistuttaa edellä mainitusta 29. maaliskuuta 2007 annetusta päätöslauselmasta, jossa selkeästi torjutaan Kosovon mahdollinen jakaminen;

4.  toteaa tässä yhteydessä, että – kuten YK:n pääsihteerin Kosovon-erityisedustaja on ilmoittanut – UNMIKillä ei ole enää 9. joulukuuta 2008 lähtien toimivaltaa poliisitoimen ja tullin aloilla, ja että se siirtää pian oikeuslaitoksen alaa koskevan lopun toimialansa EULEXille, millä varmistetaan, että Kosovossa vallitsee yhtenäinen oikeusvaltioperiaate;

5.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä antamaan täyden tukensa EULEXille ja avustamaan sitä, kun se ottaa hoitaakseen UNMIKin tehtävät tullin, poliisitoimen ja oikeuslaitoksen aloilla koko Kosovossa;

6.  odottaa EULEXin toimivan EU:n sille antamien valtuuksien mukaisesti, jotta voidaan edistää Kosovon vakaata kehitystä ja taata oikeusvaltioperiaate kaikkia yhteisöjä varten koko Kosovossa; korostaa tässä yhteydessä, että EULEX palvelee Kosovon kaikkien etnisten vähemmistöjen etuja, koska se käsittelee muun muassa etnistä syrjintää, ahdistelua ja väkivaltaa sekä monia avoimiksi jääneitä omaisuuskysymyksiä koskevia valituksia;

7.  pitää myönteisenä, että Serbian hallitus on suostunut tähän mennessä merkittävimmän Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevan operaation, EULEXin, käynnistämiseen, ja on valmis tekemään sen kanssa yhteistyötä; kannustaa Serbiaa jatkamaan tätä rakentavaa asennetta, joka vastaa Serbian pyrkimyksiä liittyä EU:hun;

8.  pitää tässä yhteydessä myönteisenä päätöstä, joka hyväksyttiin YK:n ja Serbian hallituksen sopimien siirtymäkausijärjestelyjen mukaisesti ja jolla Kosovon poliisivoimiin nimitettiin serbiylikonstaapeli, joka raportoi suoraan EULEXille, sillä se merkitsee ensimmäistä askelta pyrittäessä varmistamaan, että kaikki vähemmistöt ovat asianmukaisesti edustettuina Kosovon poliisivoimissa;

9.  katsoo, että YK:n ja Serbian hallituksen neuvottelemia siirtymäkausijärjestelyjä on arvioitava ja tarkasteltava uudelleen kentällä tapahtuneen kehityksen perusteella kunhan EULEX on saavuttanut täydelliset operationaaliset valmiutensa;

10.  kehottaa EULEXia käsittelemään pikaisesti kansainvälisessä valvonnassa olevien oikeudenkäyntien ruuhkaa ja asettamaan etusijalle etnisten ryhmien väliset tapaukset, sotarikokset ja korkean tason korruptiotapaukset edistääkseen osaltaan oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista;

11.  katsoo, että toimivan todistajansuojeluohjelman perustaminen on elintärkeää tehokkaisiin oikeustoimiin ryhtymiseksi korkean tason rikoksentekijöitä vastaan Kosovossa etenkin sotarikosten kohdalla;

12.  kehottaa neuvostoa ja komissiota sovittamaan toimintansa yhteen, jotta voidaan varmistaa unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus ja edellä mainitun yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP täytäntöönpano; kehottaa siksi EULEX-operaation johtajaa ja EU:n erityisedustajaa tekemään yhteistyötä päivittäin; kehottaa lisäksi EU:ta toimimaan yhdessä ja yhteen sovitetusti niiden pyrkiessä edistämään tehostetummin Kosovon serbien osallistumista Kosovon poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään, ja pyytää EU:n erityisedustajaa varmistamaan, että Kosovon hallitus toteuttaa viipymättä konkreettisia toimia asian suhteen, erityiset talouskehitystoimet Mitrovican aluetta varten mukaan lukien, kun oikeusvaltioperiaate on saatu palautettua alueelle;

13.  kehottaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa näyttämään selkeän tukensa yhteisön Kosovo-operaatiolle ja vierailemaan maassa mahdollisimman pian;

14.  pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut käyttämään kaikkia saatavilla olevia yhteisön välineitä ja erityisesti liittymistä edeltävää välinettä edistääkseen Kosovon yhteiskunnallis-taloudellista kehitystä, lisätäkseen Kosovon hallituksen ja yhteiskunnan avoimuutta, tehokkuutta ja demokraattisuutta ja luodakseen rauhaa ja vakautta Kosovoon ja koko alueelle; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että komissio aikoo esitellä toteutettavuustutkimuksen, jossa kartoitetaan tapoja Kosovon yhteiskunnallis-taloudellisen ja poliittisen kehityksen vahvistamiseksi, ja luottaa siihen, että kyseinen tutkimus perustuu Kosovon viranomaisten kanssa käytyyn vakavaan vuoropuheluun, jota verrataan heidän uudelleen antamaansa poliittiseen sitoutumiseen tarvittaviin uudistuksiin pyrittäessä;

15.  uskoo, että komission olisi pikaisesti kiinnitettävä huomiota sellaisten paikallisten hankkeiden edistämiseen, joilla helpotetaan eri yhteisöjen välistä sovinnontekoa ja edistetään ihmisten liikkuvuuden lisääntymistä;

16.  katsoo, että hankkeilla, joilla esimerkiksi kunnostettaisiin vandalismin kohteiksi joutuneita hautausmaita ja joihin paikalliset toimijat osallistuisivat suoraan, olisi huomattavaa symbolista arvoa Kosovon yhteisöille, ja ne edistäisivät etnisten ryhmien välisen paremman ilmapiirin luomista; kehottaa komissiota ja EU:n erityisedustajaa varmistetaan, että tällaiset aloitteet sijoitetaan Kosovon hallituksen esityslistan alkupäähän;

17.  katsoo lisäksi, että monietnisen Euroopan korkeakoulun perustaminen – Pristinassa ja Mitrovicassa jo toimivien yliopistokeskusten lisäksi – ja erityisesti serbiyhteisöä palvelevien kulttuuri-, sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen luominen Kosovon keskiosiin edistäisi merkittävästi serbiyhteisön integroitumista Kosovoon; pyytää siksi komissiota toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä Kosovon hallituksen kanssa välittömiä toimia tämän hankkeen toteuttamiseksi;

18.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita avustamaan Kosovon hallitusta sen pyrkiessä ratkaisemaan julkishallinnon avainsektoreilla ilmenevää akuuttia henkilöstövajetta, tukemaan valtion virkamiesten koulutusta ja avustamaan viestintäinfrastruktuurin parantamisessa, jotta voidaan varmistaa hallinnon kitkaton toiminta ja vahvistaa viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan yhteyksiä;

Kosovon hallintotapa

19.  suhtautuu myönteisesti Kosovon parantuneeseen turvallisuustilanteeseen; tukee Kosovon poliisivoimien pyrkimystä päästä ammattimaisuuden ja luotettavuuden kunnianhimoiselle tasolle; tähdentää tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeänä, että kaikille Kosovon alueille saadaan monietniset poliisivoimat; pitää siksi myönteisenä, että eräät serbikonstaapelit ovat palanneet Kosovon poliisivoimiin, ja kehottaa Kosovon viranomaisia tukemaan toistaiseksi palaamatta jääneiden konstaapelien uudelleen integroimista poliisivoimiin;

20.  tähdentää tarvetta hajautettuun hallintotapaan, kuten kokonaisvaltaisessa ehdotuksessa on määrätty; korostaa, että hajauttaminen ei ole pelkästään serbiyhteisön etujen mukaista vaan se hyödyttää myös Kosovon kansalaisia, koska se tekee hallintotavasta avoimemman ja tuo sen lähemmäksi kansalaisia;

21.  muistuttaa vahvan kansalaisyhteiskunnan merkityksestä, sillä se lujittaisi Kosovon hallintoa kehottaa siksi hallitusta tukemaan rauhallisia kansalaisliikkeitä ja vapaiden tiedotusvälineiden kehittämistä ilman mitään poliittista asiaan sekaantumista;

22.  korostaa, että Kosovon perustuslakiin kirjatut vähemmistöjen suojelua koskevat säännökset on pantava täytäntöön, ja katsoo, että vähemmistöjen oikeuksien täysimääräinen toteuttaminen on erittäin tärkeää Kosovon ja koko alueen vakauden kannalta;

23.  kehottaa Kosovon hallitusta edelleen noudattamaan sitoumustaan edistää rauhanhenkeä, suvaitsevaisuutta sekä kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua kaikkien Kosovon yhteisöjen, eli serbien, romanien, ashkalien, egyptiläisten, goranien, turkkilaisten ja bosniakkien, kesken ja luomaan pakolaisille otolliset olosuhteet palata maahan esimerkiksi Kosovon hallituksen investoinneilla uusiin työpaikkoihin, infrastruktuuriin ja peruspalvelujen tarjoamiseen asianmukaisilla aloilla, sekä varmistamaan, että kaikki vähemmistöt voivat hyötyä edellä mainituista toimista;

24.  on huolissaan arvostelusta, jota YK:n pääsihteeri esitti edellä mainitussa raportissaan (S/2008/692) ja joka koskee Kosovon yhteisöjä ja paluuta käsittelevän ministeriön ehdottaman paluurahaston edunsaantiperusteiden tarkistamista; muistuttaa Kosovon hallitusta siitä, että koska paluutapausten määrä on jyrkässä laskussa, niukat saatavilla olevat varat olisi kohdennettava edelleen yksin omaan helpottamaan Kosovosta siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta;

25.  kehottaa kansainvälisiä ja paikallisia viranomaisia ratkaisemaan Kosovossa asuvien kansalaisuudettomien romanien, ashkalien ja egyptiläisten oikeudellisen aseman, heidän omistajuutta koskevat oikeutensa mukaan lukien; kehottaa viranomaisia parantamaan näiden yhteisöjen tilannetta takaamalla heille yhdenvertaisen pääsyn normaaliin laadukkaaseen koulutukseen ja tarvittaessa omalla kielellä annettavaan koulutukseen, takaamaan pääsyn työmarkkinoille ja terveydenhoidon saatavuuden, järjestämään asianmukaiset hygienia- ja asumisolosuhteet ja varmistamaan näiden yhteisöjen pääsyn yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään;

26.  on erittäin huolissaan Osteroden ja Cesmin Lugin pakolaisleireille sijoitettujen romaniperheiden nykyisestä huonosta terveydentilasta; uskoo tämän kytkeytyvän välittömästi siihen, että kyseiset leirit sijaitsevat Trepçan lyijykaivosten erittäin myrkyllisen jätteen sijoituspaikan läheisyydessä; pitää komission alkuperäisiä esityksiä Kosovon hallitukselle myönteisinä ja kehottaa komissiota jatkamaan työtä, jotta nämä perheet voitaisiin pikaisesti sijoittaa jonnekin muualle;

27.  painottaa, että kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen on keskeinen osa yhteisön hanketta; korostaa, että uskonnollisen perinnön ja kulttuuriperinnön monietnisen ulottuvuuden ymmärtäminen on välttämätön edellytys alueen rauhalle ja vakaudelle; kehottaa siksi kaikkia asianosaisia osapuolia ryhtymään tekniseen vuoropuheluun kulttuuriperinnön, uskonnollisen perinnön ja kulttuuri-identiteetin suojelemisesta, vaalimisesta, ennallistamisesta ja edistämisestä Kosovossa;

28.  ottaa huomioon Kosovon perustuslain, jossa selvästi tunnustetaan naisten ja miesten tasa-arvo, mutta myös sen, että naiset eivät ole riittävästi mukana Kosovon poliittisessa, taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehittämisessä ja että heidän koulutus- ja työllistymismahdollisuutensa ovat huonommat; kehottaa siksi Kosovon hallitusta käynnistämään ja toteuttamaan komission tuella toimia, joilla varmistetaan naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet, heidän asianmukainen edustuksensa Kosovon instituutioissa ja heidän osallistumisensa maan talous- ja yhteiskuntaelämään ja poliittiseen elämään, ja lisäksi toteuttamaan tehokkaita naisiin kohdistuvan perheväkivallan vastaisia toimia;

29.  edellyttää, että oppilasvaihtoa on tuettava ja edistettävä Erasmus Mundus -ohjelman kaltaisilla ohjelmilla, jotta Kosovon kansalaisia voidaan kannustaa hankkimaan tutkintoja ja kokemusta EU:ssa, sillä laajan koulutuksen odotetaan edistävän maan demokraattista kehittämistä;

30.  kehottaa Kosovoa ja Serbiaa jatkamaan rakentavaa vuoropuhelua yhteistä etua koskevista asioista ja osallistumaan siihen sekä edistämään osaltaan alueellista yhteistyötä;

31.  korostaa tarvetta määrätietoisuuteen ja avoimuuteen yksityistämisprosessissa kaiken sukulaisten suosimisen ja korruption vaikutelman välttämiseksi;

32.  on huolissaan Kosovon taloudellisesta tilanteesta ja uudistusten hitauden, ja laajalle levinneen korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden haitallisesta vaikutuksesta talouteen ja Kosovon instituutioiden luotettavuuteen; korostaa, että Kosovon hallituksen on pyrittävä aidosti turvaamaan avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden voimistuminen ja vahvistettava poliittisen tason ja kansalaisyhteiskunnan yhteyksiä; kehottaa Kosovon hallitusta käyttämään julkisia varoja ja kansainvälisiltä lahjoittajilta saatuja varoja avoimesti ja vastuuntuntoisesti, ja kehottaa komissiota auttamaan Kosovoa julkisen sektorin vastuuvelvollisuutta ja talouden avoimuutta koskeviin eurooppalaisiin standardeihin lähentymisessä; pitää tätä erittäin tärkeänä houkuttelevan ympäristön luomiseksi investoinneille ja liiketoiminnan kehitykselle;

33.  neuvoo Kosovon viranomaisia investoimaan uusiutuvaan energiaan ja pyrkimään alueellisen yhteistyön vakiinnuttamiseen tällä alalla;

34.  on erittäin huolissaan Kosovon energiapulasta ja ymmärtää, että tämä ongelma on hoidettava; on kuitenkin huolissaan hallituksen aikeista rakentaa suuri ruskohiilivoimala tiheästi asutulle alueelle; kehottaa Kosovon hallitusta ottamaan huomioon uuden ruskohiilivoimalan vaikutuksen ympäristöön, kansanterveyteen ja vähäisten luonnonvarojen käyttöön, kuten maahan ja veteen, ja noudattamaan yhteisön ympäristönormeja ja ilmastonmuutosta koskevaa yhteisön politiikkaa;

35.  pyytää kansainvälistä siviiliedustajaa seuraamaan Kosovon suojelujoukkojen lakkauttamista ja Kosovon turvallisuusjoukkojen perustamisista Kosovon-joukkojen (KFOR) välittömässä valvonnassa; kehottaa Kosovon hallitusta varmistamaan Kosovon turvallisuusjoukkojen täydellisen siviilivalvonnan; uskoo, että Naton ja Serbian hallituksen välistä Kumanov-sopimusta ei voida tarkistaa ennen kuin vakaus ja turvallisuus on kyetty takaamaan täydellisesti ja Serbian ja Kosovon väliset suhteet on selvitetty;

36.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Kosovon ja Serbian hallituksille, UNMIKille, kansainvälisen johtoryhmän jäsenille ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostolle.