Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0063/2009Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0063/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

28.1.2009

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Joost Lagendijk
Užsienio reikalų komiteto vardu
dėl Kosovo ir ES vaidmens

Procedūra : 2008/2663(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0063/2009

B6‑0063/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kosovo ir ES vaidmens

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1945 m. birželio 26 d. pasirašytą Jungtinių Tautų chartiją,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 1999 m. birželio 10 d. rezoliuciją 1244,

–  atsižvelgdamas į Kontaktinės grupės 2005 m. spalio 7 d. priimtus pagrindinius Kosovo statuso sureguliavimo principus,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Kosovo ateities ir ES vaidmens,[1]

–  atsižvelgdamas į JT Ypatingojo pasiuntinio galutinį pranešimą dėl Kosovo ateities statuso ir išsamų 2007 m. kovo 26 d. pasiūlymą dėl Kosovo statuso nustatymo,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO,[2]

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/123/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove skyrimo,[3]

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. vykusio Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos posėdžio išvadas,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2008 m. birželio 12 d. laiškus Serbijos ir Kosovo prezidentams dėl Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove (S/2008/354) pertvarkymo,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2008 m. birželio 12 d. pranešimą Saugumo Tarybai dėl Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove (S/2008/354),

–  atsižvelgdamas į Kosovo donorų konferenciją, įvykusią 2008 m. liepos 11 d. Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugpjūčio 18 d. Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove ir EULEX susitarimą dėl techninių turto perdavimo sąlygų,

  atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 8 d. JT Generalinės Asamblėjos priimtą Rezoliuciją 63/3, pagal kurią buvo nuspręsta kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą patariamosios nuomonės dėl to, ar vienašalis Kosovo nepriklausomybės paskelbimas neprieštarauja tarptautinei teisei,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos pirmininko 2008 m. lapkričio 26 d. pareiškimą (S/PRST/2008/44), pagal kurį Saugumo Taryba vienbalsiai pritarė JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono pranešimui dėl Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove (S/2008/692) ir taip pat suteikė leidimą EULEX misijai išdėstyti pajėgas visoje Kosovo teritorijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Kosovo asamblėja 2008 m. vasario 17 d. paskelbė Kosovo nepriklausomybę ir priėmė įsipareigojimą pagal JT Ypatingojo pasiuntinio Martti Ahtisaari išsamų pasiūlymą dėl statuso,

B.  kadangi Serbijos vyriausybė laikosi konstruktyvaus požiūrio ir pradėjo tinkamas derybas norėdama pasiekti susitarimą, kadangi, nepaisant nepalankių sąlygų, Serbijos vyriausybė išlaikė teigiamą Europos atžvilgiu poziciją,

C.  kadangi išsamus pasiūlymas dėl statuso įtrauktas į Kosovo konstituciją ir kitus teisės aktus; kadangi 25 šalys Kosovo vadovų prašymu sudarė Tarptautinę iniciatyvinę grupę, kurios pagrindinis uždavinys – visiškai įgyvendinti išsamų pasiūlymą dėl statuso; kadangi Tarptautinė iniciatyvinė grupė paskyrė tarptautinį civilinį įgaliotinį, kuriam kaip numatyta išsamiame pasiūlyme dėl statuso padeda Kosovo tarptautinis civilinis biuras (TCB); kadangi tai reiškia, jog Kosovas pats tvarko savo reikalus, tik prižiūrima, kaip jis įgyvendina, be kita ko, priemones, skirtas mažumų teisėms apsaugoti ir skatinti,

D.  kadangi iki šiol Kosovo nepriklausomybę pripažino 54 valstybės, įskaitant 22 ES valstybes nares iš 27,

E.  kadangi 27 ES valstybės narės į Kosovą nusiuntė Europos Sąjungos specialųjį įgaliotinį, kuris atlieka ir tarptautinio civilinio įgaliotinio funkcijas; kadangi tarptautinis civilinis įgaliotinis prižiūri, kad būtų visiškai įgyvendinamas išsamus pasiūlymas dėl statuso, o Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis siūlo ES paramą ir konsultacijas politinio proceso Kosove klausimais,

F.  kadangi Vakarų Balkanų regiono stabilumas – Europos Sąjungos prioritetas, todėl ji pradėjo EULEX misiją; kadangi pradinės EULEX misijos vykdymo pajėgos Kosovo teritorijoje jau baigtos formuoti ir atitinkamai pradėjo eiti savo pareigas teismų, policijos, pataisos tarnybų ir muitinės srityse, įskaitant keletą vykdomųjų funkcijų siekiant stebėti ir konsultuoti kompetentingas Kosovo institucijas bei joms patarti visais klausimais, susijusiais su plačiau taikomais teisinės valstybės principais,

G.  kadangi išdėsčius pajėgas taip pat į šiaurę nuo Ibaro upės esančioje Kosovo teritorijos dalyje prisidedama prie visų šalių tikslo visoje Kosovo teritorijoje įgyvendinti teisinės valstybės principus ir sukurti išsamią teisinę sistemą bei užtikrinti visų piliečių vienodą teisę į teisingumą,

Europos vaidmuo

1.  džiaugiasi, kad visoje Kosovo teritorijoje, įskaitant į šiaurę nuo Ibaro upės esančią dalį, buvo sėkmingai išdėstytos EULEX pajėgos laikantis JT Generalinio Sekretoriaus pranešimo ir tolesnio JT Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimo nuostatų;

2.  pabrėžia Europos Sąjungos įsipareigojimą laikytis tarptautinės teisės ir atlikti pagrindinį vaidmenį siekiant užtikrinti stabilumą Kosove bei apskritai Vakarų Balkanuose; primena, kad ji pasiryžusi teikti paramą Kosovo ekonominiam ir politiniam vystymuisi, siūlydama Kosovui, kaip ir visam regionui, aiškią narystės Europos Sąjungoje perspektyvą;

3.  primena savo minėtąją 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją, kurioje griežtai atmetama Kosovo padalijimo galimybė;

4.  atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad, kaip pranešė JT Generalinio Sekretoriaus specialusis atstovas Kosove, nuo 2008 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misija Kosove, siekdama užtikrinti, jog visame Kosove galiotų tie patys teisinės valstybės principai, nebeturi jokių įgaliojimų policijos ir muitinės srityse ir greitai misijai EULEX perduos visus likusius įgaliojimus teisingumo srityje;

5.  ragina tarptautinę bendruomenę iki galo remti EULEX misiją ir palengvinti jos darbą visoje Kosovo teritorijoje perimant Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove atitinkamas užduotis muitinės, policijos ir teismų srityse;

6.  tikisi, kad EULEX vykdys savo operacijas laikydamasi ES įgaliojimų ir siekdama skatinti stabilų Kosovo vystymąsi bei užtikrindama teisinės valstybės principus visoms Kosovo bendruomenėms; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad misija EULEX tarnauja etninių mažumų Kosove interesams, nes ji siekia nagrinėti, inter alia, skundus dėl diskriminacijos etniniu pagrindu, priekabiavimo ir smurto, taip pat daugelį neišspręstų turto klausimų;

7.  džiaugiasi, kad Serbijos vyriausybė pritarė EULEX pajėgų išdėstymui – tai svarbiausia iki šiol vykdyta misija įgyvendinant Europos saugumo ir gynybos politiką – ir kad ji pasirengusi bendradarbiauti; ragina Serbiją toliau laikytis šio konstruktyvaus požiūrio, kuris atitinka Serbijos siekį įstoti į Europos Sąjungą;

8.  atsižvelgdamas į tai, pritaria sprendimui, kuris buvo priimtas pagal JT ir Serbijos vyriausybės pereinamojo laikotarpio susitarimus, paskirti vyriausiąjį Kosovo serbų policijos pareigūną, kuris bendradarbiautų su Kosovo policijos tarnyba, tačiau atsiskaitytų tiesiogiai EULEX, nes tai būtų pirmasis žingsnis siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą visoms mažumoms Kosovo policijoje;

9.  mano, kad JT ir Serbijos vyriausybės pereinamojo laikotarpio susitarimai turės būti iš naujo vertinami ir svarstomi atsižvelgiant į įvykių raidą vietoje, kai EULEX pajėgos bus iki galo suformuotos;

10.  ragina EULEX misiją, siekiant stiprinti teisinę valstybę ir prižiūrint tarptautiniams stebėtojams, kuo skubiau imtis neišspręstų bylų ir pirmenybę teikti byloms, susijusioms su etninių grupių smurtu, karo nusikaltimais ir aukštų pareigūnų korupcija;

11.  mano, kad siekiant imtis veiksmingų teisminių veiksmų prieš aukšto lygio Kosovo nusikaltėlius, ypač susijusius su karo nusikaltimais, itin svarbu parengti veikiančią liudininkų apsaugos programą;

12.  ragina Tarybą ir Komisiją koordinuoti savo veiklą siekiant užtikrinti nuoseklius Sąjungos išorės veiksmus ir minėtuosius bendruosius veiksmus 2008/123/BUSP; todėl ragina EULEX misijos vadovą ir ES specialųjį įgaliotinį kiekvieną dieną veikti išvien; be to, ragina ES šeimą veikti kartu ir koordinuoti veiksmus bei dėti daugiau pastangų siekiant skatinti Kosovo serbų dalyvavimą politiniame, ekonominiame ir socialiniame Kosovo gyvenime ir prašo ES specialųjį įgaliotinį užtikrinti, kad Kosovo vyriausybė nedelsiant imtųsi aiškių veiksmų šiam tikslui siekti, taip pat taikytų konkrečias ekonominės plėtros priemones Mitrovicos regione, kai tik ten bus iš naujo pradėta laikytis teisinės valstybės principų;

13.  ragina vyriausiąjį įgaliotinį bendrai užsienio ir saugumo politikai aiškiai parodyti savo paramą Europos Sąjungos misijoms Kosove ir kuo greičiau atvykti į šią šalį;

14.  pritaria Komisijos įsipareigojimui naudoti turimas Bendrijos priemones, ypač pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP), kad būtų skatinama Kosovo socialinė ir ekonominė plėtra, kad Kosovo vyriausybė ir visuomenė būtų skaidresnė, veiksmingesnė bei demokratiškesnė ir būtų siekiama taikos ir stabilumo Kosove bei visame regione; atsižvelgdamas į tai, pritaria Komisijos ketinimui pateikti įgyvendinamumo tyrimą, kuriame bus nagrinėjami Kosovo socialinės, ekonominės ir politinės plėtros skatinimo būdai, ir tiki, kad tyrimas bus grindžiamas rimtu dialogu su Kosovo valdžios institucijomis, kurios iš naujo prisiims politinį įsipareigojimą siekti reikiamų reformų;

15.  tiki, kad Komisija skubiai turi skirti dėmesio siekdama skatinti vietos projektus, kuriuos vykdant būtų sudaromos palankesnės sąlygos įvairioms bendruomenėms susitaikyti ir skatinamas didesnis žmonių judumas;

16.  mano, kad projektai, kurie skirti, pvz., išniekintiems kapams atkurti dalyvaujant vietos veikėjams, Kosovo bendruomenėms turėtų didelę simbolinę reikšmę ir juos vykdant būtų prisidedama siekiant geresnių etninių grupių santykių; ragina Komisiją ir ES specialųjį įgaliotinį užtikrinti, kad tokioms iniciatyvoms Kosovo vyriausybės darbotvarkėje būtų skiriama itin daug dėmesio;

17.  taip pat mano, kad siekiant skatinti serbų bendruomenės Kosove integraciją reikėtų imtis svarbios iniciatyvos ir greta esamų universitetų Pristinoje ir Mitrovicoje įkurti daugiakultūrį Europos universitetinį koledžą bei teikti specialiai serbų bendruomenei skirtas kultūros, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas centrinėje Kosovo dalyje; todėl ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su Kosovo vyriausybe ir nedelsiant imtis veiksmų siekiant įgyvendinti šį projektą;

18.  ragina Komisiją ir valstybes nares padėti Kosovo vyriausybei spręsti didelio darbuotojų trūkumo pagrindiniuose viešojo administravimo sektoriuose problemas, remti valstybės tarnautojų mokymus ir padėti gerinti ryšių infrastruktūrą, kad būtų užtikrinamas sklandus administravimas ir stiprėtų valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės ryšiai;

Kosovo valdymas

19.  teigiamai vertina padidėjusį saugumą Kosove; remia Kosovo policijos pastangas siekti aukšto lygio profesionalumo ir patikimumo; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad būtina visose Kosovo srityse sudaryti daugiatautės policijos pajėgas; todėl džiaugiasi, kad į Kosovo policiją sugrįžo kai kurie serbų pareigūnai, ir ragina Kosovo valdžios institucijas remti policijos pareigūnų, kurie galbūt grįš, integraciją;

20.  pabrėžia, kad, kaip nustatyta išsamiame pasiūlyme dėl statuso, reikia decentralizuoti valdymą; pabrėžia, kad decentralizacija naudinga ne tik serbų bendruomenei, bet ir visiems Kosovo piliečiams, nes ją įgyvendinus valdymas bus skaidresnis, o valdžia – arčiau piliečių;

21.  pabrėžia stiprios pilietinės visuomenės, kuri padidintų demokratijos principų, kuriais grindžiamas Kosovo valdymas, svarbą; todėl ragina vyriausybę remti taikius piliečių judėjimus ir laisvos žiniasklaidos, į kurios veiklą nesikištų jokios politinės jėgos, raidą;

22.  pabrėžia, kad reikia įgyvendinti mažumų apsaugos nuostatas, kurios įrašytos Kosovo konstitucijoje, ir mano, jog svarbu iki galo gerbti mažumų teises siekiant Kosovo ir viso regiono stabilumo;

23.  ragina Kosovo vyriausybę ir toliau tvirtai laikytis savo įsipareigojimo skatinti taiką, toleranciją ir skirtingų kultūrų bei religijų dialogą visose Kosovo bendruomenėse, būtent serbų, romų, aškalų, egiptiečių, goranų, turkų ir bosnių, užtikrinti tinkamas sąlygas pabėgėliams grįžti į Kosovą, taip pat investicijas į darbo vietų kūrimą, infrastruktūrą ir pagrindinių paslaugų atitinkamose srityse teikimą, bei garantuoti, kad mažumos galėtų pasinaudoti minėtosiomis priemonėmis;

24.  išreiškia susirūpinimą dėl JT Generalinio Sekretoriaus išsakytos kritikos jo minėtame pranešime (S/2008/692) dėl paramą gaunančių šalių atrankos kriterijų persvartymo ryšium su grįžtančiųjų finansavimu, pasiūlytu Kosovo bendruomenių ir grįžtančiųjų ministerijos; primena Kosovo vyriausybei, kad, atsižvelgus į mažėjantį grįžtančiųjų skaičių, nedidelės lėšos, kuriomis galima pasinaudoti, turėtų ir toliau būti skiriamos vien tik siekiant palengvinti perkeltų asmenų sugrįžimą į Kosovą;

25.  ragina tarptautinės ir vietos valdžios institucijas išspręsti Kosove gyvenančių tautinės valstybės neturinčių romų, taip pat aškalų ir egiptiečių teisinio statuso ir jų teisės į nuosavybę klausimus; ragina valdžios institucijas gerinti šių bendruomenių padėtį ir užtikrinti vienodas sąlygas pasinaudoti tokios pačios kokybės švietimu ir, jei įmanoma, švietimu gimtąja kalba, garantuoti prieigą prie darbo rinkos ir sveikatos priežiūros, užtikrinti tinkamas sanitarines ir aprūpinimo būstu sąlygas bei dalyvavimą socialiniame ir politiniame gyvenime;

26.  yra itin susirūpinęs dėl labai blogos romų šeimų sveikatos Osterodės ir Cesmin Lugo pabėgėlių stovyklose; mano, kad ši padėtis tiesiogiai susijusi su šių stovyklų vieta, nes jos išsidėsčiusios vietovėje, kurioje daug itin toksiškų Trepča švino kasyklos liekanų; pritaria, kad Komisija paskyrė pirmuosius atstovus Kosove, ir ragina Komisiją toliau dėti pastangų siekiant kuo greičiau užtikrinti susijusių šeimų perkėlimą;

27.  pabrėžia, kad pagarba kultūrų įvairovei yra Europos Sąjungos projekto esmė; pabrėžia, kad būtina suprasti religijos ir kultūros paveldo daugiatautiškumo aspektą norint užtikrinti taiką ir stabilumą šiame regione; taigi ragina visas susijusias šalis diskutuoti techniniais klausimais, susijusiais su kultūros ir religijos paveldo bei kultūrinio tapatumo apsauga, išsaugojimu, atkūrimu ir rėmimu Kosove;

28.  atkreipia dėmesį į tai, kad Kosovo konstitucijoje aiškiai pripažįstama moterų ir vyrų lygybė, tačiau taip pat pripažįsta faktą, kad moterys nepakankamai dalyvauja politinėje, ekonominėje ir socialinėje Kosovo plėtroje ir kad joms trūksta išsilavinimo bei darbo galimybių; todėl ragina Kosovo vyriausybę, kurią remia Komisija, pradėti kurti ir įgyvendinti priemones, kurias taikant būtų užtikrinamos vienodos moterų galimybės, jų tinkamas atstovavimas Kosovo institucijose ir jų dalyvavimas šalies ekonominiame, socialiniame bei politiniame gyvenime, taip pat imtis veiksmingų priemonių siekiant kovoti su smurtu prieš moteris šeimoje;

29.  primygtinai reikalauja, kad akademiniai mainai būtų remiami ir skatinami vykdant tokias programas, kaip „Erasmus Mundus“, siekiant paskatinti Kosovo piliečius įsigyti kvalifikaciją ir patirties Europos Sąjungoje, nes tikimasi, kad platus išsilavinimas padės jiems dalyvauti plėtojant šalies demokratiją;

30.  ragina Kosovą ir Serbiją vesti konstruktyvų dialogą abiem šalims svarbiais klausimais ir prisidėti prie regioninio bendradarbiavimo;

31.  pabrėžia, jog vykstant privatizacijos procesui, siekiant užkirsti kelią nepotizmui ir korupcijai, reikia ryžto ir skaidrumo;

32.  išreiškia susirūpinimą ekonomine padėtimi Kosove ir lėtos reformų eigos, paplitusios korupcijos bei organizuoto nusikalstamumo daromos neigiamos įtakos ekonomikai ir Kosovo institucijų patikimumui; pabrėžia, kad Kosovo vyriausybė turi imtis nuoširdžių pastangų siekdama užtikrinti tolesnį skaidrumą ir atskaitomybę bei stiprinti politinio lygmens ir pilietinės visuomenės ryšius; ragina Kosovo vyriausybę skaidriai naudotis viešųjų ir tarptautinių donorų lėšomis ir už tai atsiskaityti ir ragina Komisiją padėti Kosovui priartėti prie Europos standartų viešojo sektoriaus atskaitomybės bei ekonominio skaidrumo srityse; mano, kad tai itin svarbu kuriant investicijoms ir verslo plėtrai patrauklią aplinką;

33.  ragina Kosovo valdžios institucijas investuoti į atsinaujinančios energijos išteklius bei ieškoti regioninių partnerių, kurie bendradarbiautų šioje srityje;

34.  išsako didelį rūpestį dėl elektros energijos trūkumo Kosove ir supranta, jog reikia spręsti šią problemą; tačiau išreiškia susirūpinimą vyriausybės planais statyti vieną didelę rausvosiomis anglimis kūrenamą jėgainę tankiai gyvenamame regione; ragina Kosovo vyriausybę atsižvelgti į naujos rausvosiomis anglimis kūrenamos jėgainės poveikį aplinkai, visuomenės sveikatai ir į tai, kad bus naudojami turimi menki žemės ir vandens ištekliai, ir ragina ją laikytis Europos aplinkosaugos standartų ir Europos klimato kaitos politikos;

35.  reikalauja tarptautinį civilinį įgaliotinį stebėti Kosovo apsaugos korpuso išformavimą ir Kosovo saugumo pajėgų, kurias tiesiogiai prižiūri KFOR, kūrimą; ragina Kosovo vyriausybę užtikrinti, kad civiliai galėtų visiškai prižiūrėti Kosovo saugumo pajėgas; mano, kad NATO ir Serbijos vyriausybės sudaryto Kumanovo susitarimo persvarstymas negali vykti, kol neužtikrintas visiškas stabilumas ir saugumas ir Serbija su Kosovu neišsiaiškino santykių;

36.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Kosovo vyriausybei, Serbijos vyriausybei, Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijai Kosove, Tarptautinės iniciatyvinės grupės nariams ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai.