Rezolūcijas priekšlikums - B6-0063/2009Rezolūcijas priekšlikums
B6-0063/2009

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

28.1.2009

Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Joost Lagendijk
Ārlietu komitejas vārdā
par Kosovu un ES lomu

Procedūra : 2008/2663(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0063/2009

B6‑0063/2009

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kosovu un ES lomu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1945. gada 26. jūnijā parakstīto hartu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju Nr. 1244,

–  ņemot vērā Kosovas statusa risinājuma pamatprincipus, kurus kontaktgrupa pieņēma 2005. gada 7. oktobrī,

–  ņemot vērā 2007. gada 29. marta rezolūciju par Kosovas nākotni un ES lomu[1],

–  ņemot vērā ANO īpašā sūtņa nobeiguma ziņojumu par Kosovas turpmāko statusu un 2007. gada 26. marta Vispārējo priekšlikumu Kosovas statusa noregulējumam,

–  ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP (2008. gada 4. februāris) par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO[2],

–  ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2008/123/KĀDP (2008. gada 4. februāris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Kosovā[3],

–  ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2008. gada 18. februāra sanāksmes secinājumus,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2008. gada 12. jūnija vēstules Serbijas un Kosovas prezidentam par Apvienoto Nāciju Organizācijas pagaidu pārvaldes Kosovā (turpmāk „pagaidu pārvalde”) pārveidošanu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2008. gada 12. jūnija ziņojumu Drošības padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā (S/2008/354),

–  ņemot vērā 2008. gada 11. jūlijā Briselē notikušo Kosovas donoru konferenci,

–  ņemot vērā 2008. gada 18. augustā apstiprināto tehnisko režīmu pagaidu pārvaldes aktīvu nodošanai EULEX,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās Asamblejas 2008. gada 8. oktobra Rezolūciju Nr. 63/3, ar ko tā pieņēma lēmumu lūgt Starptautiskās Tiesas konsultatīvu atzinumu par to, vai Kosovas vienpusēja neatkarības pasludināšana ir saskaņā ar starptautiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2008. gada 26. novembra deklarāciju (S/PRST/2008/44), ar ko Drošības padome vienprātīgi apstiprināja ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-mūna ziņojumu par pagaidu pārvaldi (S/2008/692) un līdz ar to apstiprināja EULEX misijas darbību visā Kosovas teritorijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.  tā kā Kosovas Asambleja 2008. gada 17. februārī pasludināja Kosovas neatkarību un apņēmās ievērot ANO īpašā sūtņa Marti Ahtisāri piedāvāto Vispārējo priekšlikumu Kosovas statusa noregulējumam (turpmāk „Kosovas statusa noregulējuma priekšlikums”);

B.  tā kā Serbijas valdība ir izvēlējusies konstruktīvu pieeju un iesaistījusies sarunās, lai panāktu vienošanos; tā kā, neskatoties uz nelabvēlīgiem apstākļiem, Serbijas valdība ir saglabājusi Eiropai labvēlīgu nostāju;

C.  tā kā Kosovas statusa noregulējuma priekšlikums ir iekļauts Kosovas Konstitūcijā un citos likumos; tā kā pēc Kosovas atbildīgo amatpersonu lūguma 25 valstis ir izveidojušas Starptautisko koordinācijas grupu, kuras galvenais uzdevums ir pilnīga Kosovas statusa noregulējuma priekšlikuma īstenošana; tā kā Starptautiskā koordinācijas grupa iecēla Starptautisko civilo pārstāvi, ko saskaņā ar Kosovas statusa noregulējuma priekšlikumu atbalstīja Starptautiskais civilais birojs Kosovā; tā ka tas nozīmē, ka Kosova pati pārvalda savas lietas, bet vienlaikus tiek uzraudzīta, inter alia, minoritāšu tiesību aizsardzības un veicināšanas pasākumu īstenošana;

D.  tā kā līdz šim 54 valstis, tostarp 22 no 27 ES dalībvalstīm, ir atzinušas Kosovas neatkarību;

E.  tā kā 27 ES dalībvalstis ir nosūtījušas uz Kosovu Eiropas īpašo pārstāvi, kurš darbojas arī kā Starptautiskais civilais pārstāvis; tā kā Starptautiskais civilais pārstāvis pārrauga Kosovas statusa noregulējuma priekšlikuma pilnīgu īstenošanu, bet Eiropas īpašais pārstāvis piedāvā ES atbalstu un padomus saistībā ar politiskajiem procesiem Kosovā;

F.  tā kā Rietumbalkānu reģionālā stabilitāte ir prioritāte Eiropas Savienībai, kas šā iemesla dēļ ir uzsākusi EULEX misiju; tā kā EULEX jau ir nodrošinājusi tās darbībai sākotnēji vajadzīgās spējas visā Kosovas teritorijā un attiecīgi ir uzņēmusies pienākumus tieslietu, policijas, labošanas iestāžu un muitas jomās, tostarp dažas izpildfunkcijas, lai uzraudzītu un konsultētu Kosovas kompetentās iestādes visās jomās saistībā ar tiesiskumu plašākā nozīmē;

G.  tā kā EULEX ir izvērsies arī Kosovā uz ziemeļiem no Ibaras upes, tas palīdz sasniegt mērķi, par kuru ir panākta visu pušu vienošanās, — nodrošināt tiesiskumu un izveidot viendabīgu tiesu iestāžu sistēmu visā Kosovas teritorijā un garantēt visiem Kosovas iedzīvotājiem vienlīdzīgu piekļuvi tiesu iestādēm;

Eiropas loma

1.  atzinīgi vērtē EULEX veiksmīgu izmantošanu visā Kosovas teritorijā, tostarp tajā daļā, kas ir uz ziemeļiem no Ibaras upes, saskaņā ar ANO ģenerālsekretāra ziņojumu un vēlāko ANO Drošības padomes priekšsēdētāja deklarāciju;

2.  uzsver Eiropas Savienības apņemšanos ievērot starptautiskās tiesības un uzņemties vadošo lomu stabilitātes nodrošināšanā Kosovā un Rietumbalkānu reģionā kopumā; atgādina tās vēlmi sniegt atbalstu Kosovas ekonomiskajai un politiskajai attīstībai, skaidri piedāvājot iespēju nākotnē pievienoties ES, tāpat kā tas jau ir izdarīts attiecībā uz visu reģionu;

3.  atgādina Parlamenta 2007. gada 29. marta rezolūciju, kura minēta iepriekš un kurā ir skaidri noliegta Kosovas sadalīšanas iespēja;

4.  šajā sakarā norāda, kā paziņojis ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis Kosovā, ka kopš 2008. gada 9. decembra pagaidu pārvaldei vairs nav pilnvaru policijas un muitas jomā un drīz tiks nodotas EULEX visas atlikušās pilnvaras tieslietu jomā, tādējādi vienlīsz nodrošinot tiesiskumu visā Kosovā;

5.  aicina starptautisko sabiedrību pilnībā atbalstīt EULEX un veicināt, lai EULEX visā Kosovā pārņemtu visus pagaidu pārvaldes uzdevumus muitas, policijas un tieslietu jomā;

6.  sagaida, ka EULEX darbosies saskaņā ar ES pilnvarām, lai veicinātu stabilu Kosovas attīstību un nodrošinātu tiesiskumu visām Kosovas kopienām; šajā sakarībā uzsver, ka EULEX misija kalpo visu Kosovā dzīvojošo etnisko minoritāšu interesēm, jo tā, inter alia, izskatīs arī sūdzības par etnisko diskrimināciju, uzmākšanos un vardarbību, kā arī par daudziem neatrisinātiem īpašumu jautājumiem;

7.  atzinīgi vērtē Serbijas valdības piekrišanu izmantot EULEX, kas pašlaik ir EDAP vissvarīgākā misija, kā arī tās gatavību sadarboties ar šo misiju; mudina Serbiju turpināt šādu konstruktīvu attieksmi, kas ir saskaņā ar valsts centieniem pievienoties ES;

8.  šajā sakarā atzinīgi vērtē lēmumu, kas pieņemts kontekstā ar pārejas noteikumiem, par kuriem vienojušās ANO un Serbijas valdība, iecelt kādu Kosovas serbu par augsta līmeņa policijas virsnieku, kas strādā Kosovas policijā, bet atskaitās EULEX, kā pirmo soli centieniem nodrošināt visu minoritāšu atbilstīgu pārstāvību Kosovas policijā;

9.  uzskata, ka, tiklīdz EULEX spēs strādāt pilnā apjomā, pārejas noteikumi, par kuriem vienojušās ANO un Serbijas valdība, būs jāpārskata, ņemot vērā reālo notikumu attīstību;

10.  mudina EULEX, lai dotu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā, steidzami pievērsties starptautiskā pārraudzībā esošo neizskatīto lietu sarakstam, par prioritārām uzskatot tās, kas saistītas ar vardarbību starp etniskajām grupām, kara noziegumiem un augsta līmeņa korupciju;

11.  uzskata, ka funkcionējošas liecinieku aizsardzības programmas izveide ir būtiska efektīvai tiesiskai darbībai pret augsta līmeņa likumpārkāpējiem Kosovā, jo īpaši attiecībā uz kara noziegumiem;

12.  aicina Padomi un Komisiju saskaņot darbības, lai nodrošinātu vienotu ES ārējo rīcību un iepriekš minētās Vienotās rīcības 2008/450/KĀDP īstenošanu; tādēļ aicina EULEX misijas vadītāju un ES īpašo pārstāvi cieši sadarboties ikdienas darbā; turklāt mudina ES valstis rīkoties vienoti un saskaņoti, vairāk cenšoties atbalstīt Kosovas serbu piedalīšanos Kosovas politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā dzīvē, un prasa ES īpašajam pārstāvim nodrošināt, lai Kosovas valdība šajā sakarā nekavējoties reāli rīkotos, tostarp izmantojot īpašus ekonomiskās attīstības pasākumus Mitrovicas reģionā tiklīdz tur būs nodrošināts tiesiskums;

13.  aicina augsto pārstāvi kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā paust skaidru atbalstu Eiropas misijai Kosovā un pēc iespējas drīzāk apmeklēt šo valsti;

14.  atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos izmantot visus pieejamos Kopienas instrumentus, it īpaši pirmspievienošanās instrumentu, lai veicinātu Kosovas sociālekonomisko attīstību, uzlabotu pārredzamību, efektivitāti un demokrātiju Kosovas valdībā un sabiedrībā, un strādāt ar mērķi Kosovā un visā reģionā nodrošināt mieru un stabilitāti; šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas nolūku veikt priekšizpēti, kurā tiktu aplūkoti veidi, kā stiprināt Kosovas sociālekonomisko un politisko attīstību, un uzticas, ka minētā dokumenta pamatā būs nopietns dialogs ar Kosovas iestādēm un tas atbildīs minēto iestāžu atjauninātajām politiskajām saistībām veikt vajadzīgās reformas;

15.  uzskata, ka Komisijai būtu steidzami jāpievēršas vietējo projektu veicināšanai, kas atvieglotu dažādu kopienu samierināšanu un veicinātu cilvēku mobilitāti;

16.  uzskata, ka projektiem, kuru mērķis ir, piemēram, atjaunot izdemolētus kapus, tieši iesaistot vietējos iedzīvotājus, būtu ievērojama simboliskā vērtība Kosovas kopienām un tie uzlabotu attiecības starp tautām; aicina Komisiju un ES īpašo pārstāvi nodrošināt, ka šādas iniciatīvas ieņem nozīmīgu vietu Kosovas valdības darba kārtībā;

17.  turklāt uzskata, ka vairākās valodās strādājošas Eiropas universitātes nodibināšana papildus jau esošajām universitātēm Prištinā un Mitrovicā, kā arī kultūras, sociālo un veselības aprūpes centru, kas rūpētos tieši par serbu kopienu, atvēršana Kosovas centrālajā daļā būtu spēcīgs stimuls, kas veicinātu serbu kopienas integrāciju Kosovā; tādēļ aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar Kosovas valdību nekavējoties rīkoties, lai īstenotu šo projektu;

18.  mudina Komisiju un dalībvalstis palīdzēt Kosovas valdībai atrisināt smago situāciju ar darbinieku trūkumu valsts pārvaldes galvenajās jomās, atbalstīt ierēdņu apmācību un palīdzēt uzlabot komunikāciju infrastruktūru, lai nodrošinātu netraucētu pārvaldes darbu un stiprinātu saikni starp iestādēm un sabiedrību;

Kosovas pārvaldība

19.  atzinīgi vērtē uzlaboto drošības situāciju Kosovā; atbalsta Kosovas policijas centienus sasniegt augstu profesionālisma un uzticamības līmeni; šajā sakarā uzsver būtisko nepieciešamību pēc daudznacionālas Kosovas policijas visā Kosovas teritorijā; tādēļ atzinīgi vērtē dažu serbu policistu atgriešanos Kosovas policijā un mudina Kosovas varas iestādes atbalstīt to policijas darbinieku reintegrāciju, kuri vēl varētu atgriezties;

20.  uzsver nepieciešamību īstenot decentralizētu pārvaldību, kā tas paredzēts Kosovas statusa noregulējuma priekšlikumā; uzsver, ka decentralizācija atbilst ne tikai serbu kopienas interesēm, bet nesīs labumu visiem Kosovas iedzīvotājiem, jo tā padarīs pārvaldību pārredzamāku un tuvinās to pilsoņiem;

21.  atgādina spēcīgas pilsoniskās sabiedrības nozīmi, kas stiprinātu demokrātijas principus, kuri ir Kosovas pārvaldības pamatā; šajā sakarā mudina valdību atbalstīt miermīlīgas pilsoņu kustības un brīvu plašsaziņas līdzekļu attīstību bez politiskās iejaukšanās;

22.  uzsver vajadzību īstenot minoritāšu aizsardzības noteikumus, kas ir paredzēti Kosovas Konstitūcijā, un uzskata, ka minoritāšu tiesību pilnīga aizsardzība ir būtiski nozīmīga Kosovas un reģiona kopumā stabilitātei;

23.  mudina Kosovas valdību arī turpmāk ievērot saistības veicināt mieru un iecietību, kā arī kultūru un reliģiju dialogu starp visām Kosovas kopienām, proti, serbiem, romiem, aškaliem, ēģiptiešiem, goraniem, turkiem un bosniešiem, lai radītu atbilstošus apstākļus, kas veicinātu bēgļu atgriešanos Kosovā, tostarp attiecīgajās jomās ieguldot līdzekļus jaunu darbavietu radīšanā, infrastruktūrā un pamatpakalpojumu nodrošināšanā, un lai nodrošinātu, ka etniskās minoritātes var gūt labumu no iepriekš minētajiem pasākumiem;

24.  pauž bažas par ANO ģenerālsekretāra izteikto kritiku minētajā ziņojumā (S/2008/692) par atlases kritērijiem atgriešanās finansējuma saņēmējiem, ko ieteica Kosovas Kopienu un atgriešanās jautājumu ministrija; atgādina Kosovas valdībai, ka tā kā strauji krītas to cilvēku skaits, kas atgriežas, nelielais finansējums jāturpina piešķirt vienīgi pārvietoto personu atgriešanās Kosovā veicināšanai;

25.  mudina starptautiskās un vietējās institūcijas noregulēt Kosovā dzīvojošo romu, aškalu un ēģiptiešu tautības bezvalstnieku juridisko statusu, tostarp viņu īpašumtiesības; aicina iestādes uzlabot šo kopienu situāciju, garantējot vienlīdzīgu piekļuvi pienācīgas kvalitātes izglītībai, kas pēc iespējas būtu dzimtajā valodā, sniedzot piekļuvi darba tirgum un veselības aprūpei, nodrošinot atbilstīgus sanitāros un mājokļu apstākļus un līdzdalību sociālajā un politiskajā dzīvē;

26.  pauž nopietnas bažas par romu tautības ģimeņu ārkārtīgi slikto veselības stāvokli Osterodes un Česminlugas bēgļu nometnēs; uzskata, ka tas ir cieši saistīts ar neatbilstošu šo nometņu atrašanās vietu — tās ir uz augsti toksisku Trepčas svina raktuvju atkritumu krātuvēm; atzinīgi vērtē Komisijas sākotnējo vēršanos ar protestu pie Kosovas valdības un mudina Komisiju turpināt darbu, lai steidzami nodrošinātu attiecīgo ģimeņu pārvietošanu;

27.  uzsver, ka kultūras daudzveidības cienīšana ir viens no Eiropas projekta stūrakmeņiem; uzsver, ka ir nepieciešama izpratne par reliģijas un kultūras mantojuma etnisko daudzveidību, lai šajā reģionā nodrošinātu mieru un stabilitāti; tādēļ mudina visas iesaistītās puses piedalīties tehniskiem jautājumiem veltītā dialogā par kultūras un reliģijas mantojuma un kultūras identitātes saglabāšanu, restaurēšanu un veicināšanu Kosovā;

28.  norāda uz to, ka Kosovas Konstitūcijā ir skaidri atzīta sieviešu un vīriešu līdztiesība, bet arī uz to, ka sievietes ir nepietiekami iesaistītas Kosovas politiskās, ekonomiskās un sociālās attīstības procesā un ka viņas ir nelabvēlīgākā situācijā attiecībā uz izglītības un nodarbinātības iespējām; tādēļ aicina Kosovas valdību ar Komisijas atbalstu uzsākt un īstenot pasākumus, lai nodrošinātu sievietēm vienlīdzīgas iespējas, viņu pienācīgu pārstāvniecību Kosovas iestādēs un līdzdalību valsts ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā dzīvē, un turklāt veikt efektīvus pasākumus, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm ģimenēs;

29.  uzstāj, ka ir jāatbalsta un jāveicina akadēmiskā apmaiņa, izmantojot tādas programmas kā Erasmus Mundus, lai mudinātu Kosovas iedzīvotājus iegūt kvalifikāciju un pieredzi ES, sagaidot, ka laba izglītība viņiem palīdzēs dot ieguldījumu valsts demokrātijas attīstībā;

30.  mudina Kosovu un Serbiju iesaistīties konstruktīvā dialogā par vispārīgi nozīmīgiem jautājumiem un dot ieguldījumu reģionālajā sadarbībā;

31.  uzsver, ka privatizācijas procesā ir nepieciešama apņēmība un pārredzamība, lai nepieļautu iespaidu, ka valda nepotisms un korupcija;

32.  pauž bažas par ekonomisko stāvokli Kosovā un par negatīvo ietekmi, ko uz valsts ekonomiku un Kosovas iestāžu uzticamību atstāj reformu lēnā gaita, plaši izplatītā korupcija un organizētā noziedzība; uzsver vajadzību Kosovas valdībai nopietni strādāt, lai nodrošinātu labāku pārredzamību un atbildību, un stiprināt saikni starp politiku un pilsonisko sabiedrību; aicina Kosovas valdību izmantot gan valstu, gan starptautisko donoru piešķirtos līdzekļus pārredzamā un atbildīgā veidā un mudina Komisiju palīdzēt Kosovai tuvināties Eiropas standartiem publiskā sektora atbildības un ekonomikas pārredzamības jomā; uzskata, ka tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai radītu investīcijām un uzņēmējdarbības attīstībai pievilcīgu vidi;

33.  iesaka Kosovas iestādēm ieguldīt atjaunojamās enerģijas jomā un šajā jomā censties attīstīt reģionālo sadarbību;

34.  pauž nopietnas bažas par enerģijas nepietiekamību Kosovā un izprot nepieciešamību šo problēmu risināt; tomēr pauž bažas par valdības plānu būvēt vienu lielu brūnogļu spēkstaciju blīvi apdzīvotā reģionā; mudina Kosovas valdību ņemt vērā jaunās brūnogļu spēkstacijas ietekmi uz apkārtējo vidi, sabiedrības veselību un tādu ierobežotu resursu izmantošanu kā zeme un ūdens un ievērot Eiropas vides standartus un Eiropas politiku attiecībā uz klimata pārmaiņām;

35.  lūdz starptautiskajam civilajam pārstāvim tiešā Kosovas spēku (KFOR) uzraudzībā pārraudzīt Kosovas Aizsardzības korpusa likvidēšanu un Kosovas Drošības spēku izveidi; mudina Kosovas valdību nodrošināt pilnīgu civilo kontroli pār Kosovas Drošības spēkiem; uzskata, ka Kumanovas nolīguma starp NATO un Serbijas valdību pārskatīšana nevar notikt, kamēr netiek garantēta pilnīga stabilitāte un drošība un nav skaidras Serbijas un Kosovas attiecības;

36.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Kosovas valdībai, Serbijas valdībai, Apvienoto Nāciju Organizācijas pagaidu pārvaldei Kosovā, Starptautiskās koordinācijas grupas locekļiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei.