Návrh uznesenia - B6-0063/2009Návrh uznesenia
B6-0063/2009

NÁVRH UZNESENIA

28.1.2009

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladá Joost Lagendijk
v mene Výboru pre zahraničné veci
o Kosove a úlohe EÚ

Postup : 2008/2663(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0063/2009

B6‑0063/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o Kosove a úlohe EÚ

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov, podpísanú 26. júna 1945,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999,

–  so zreteľom na hlavné zásady na riešenie statusu Kosova, ktoré prijala kontaktná skupina 7. októbra 2005,

–  so zreteľom na uznesenie o budúcnosti Kosova a úlohe EÚ[1] z 29. marca 2007,

–  so zreteľom na záverečnú správu osobitného vyslanca OSN o budúcom statuse Kosova a na komplexný návrh na riešenie statusu Kosova z 26. marca 2007,

–  so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO[2],

–  so zreteľom na spoločnú akciu Rady 2008/123/SZBP zo 4. februára 2008, ktorou sa vymenúva osobitný predstaviteľ Európskej únie v Kosove[3],

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy z 18. februára 2008,

–  so zreteľom na listy generálneho tajomníka OSN z 12. júna 2008 o zmene zloženia dočasnej misie OSN v Kosove (UNMIK) adresované prezidentovi Srbska a prezidentovi Kosova,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN Bezpečnostnej rade OSN z 12. júna 2008 o dočasnej správnej misii Organizácie spojených národov v Kosove (S/2008/354),

–  so zreteľom na darcovskú konferenciu o Kosove, ktorá sa konala 11. júla 2008 v Bruseli,

–  so zreteľom na technickú dohodu medzi misiami UNMIK a EULEX z 18. augusta 2008 o odovzdaní majetku,

  so zreteľom na rezolúciu 63/3, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 8. októbra 2008 a prostredníctvom ktorej rozhodlo o požiadaní Medzinárodného súdneho dvora o poradné stanovisko v otázke súladu jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 26. novembra 2008 (S/PRST/2008/44), ktorým Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne schválila správu generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna o UNMIK (S/2008/692), a tým povolila rozmiestnenie misie EULEX na celom území Kosova,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže kosovské zhromaždenie vyhlásilo 17. februára 2008 nezávislosť a zaviazalo sa dodržiavať komplexný návrh na riešenie statusu Kosova predložený osobitným vyslancom OSN Marttim Ahtisaarim,

B.  keďže srbská vláda prijala konštruktívny prístup a zapojila sa do riadnych rokovaní s cieľom dosiahnuť dohodu; keďže napriek nepriaznivým okolnostiam si srbská vláda zachovala proeurópsky postoj,

C.  keďže komplexný návrh na riešenie statusu Kosova je zakotvený v kosovskej ústave a ďalších zákonoch; keďže 25 krajín na žiadosť vedúcich kosovských predstaviteľov vytvorilo medzinárodnú riadiacu skupinu, ktorej hlavným účelom je úplná realizácia uvedeného návrhu; keďže medzinárodná riadiaca skupina v súlade s komplexným návrhom na riešenie statusu Kosova vymenovala medzinárodného civilného predstaviteľa podporovaného medzinárodným civilným úradom v Kosove; keďže táto skutočnosť naznačuje, že Kosovo spravuje svoje vlastné záležitosti, pričom sa naň dohliada okrem iného pri realizácii opatrení na ochranu a podporu práv menšín,

D.  keďže kosovskú nezávislosť doteraz uznalo 54 krajín vrátane 22 z 27 členských štátov EÚ,

E.  keďže 27 členských štátov EÚ vyslalo do Kosova osobitného predstaviteľa EÚ, ktorý plní aj úlohy medzinárodného civilného predstaviteľa; keďže medzinárodný civilný predstaviteľ dohliada na plnú implementáciu komplexného návrhu na riešenie statusu Kosova a osobitný predstaviteľ EÚ ponúka podporu a poradenstvo EÚ v súvislosti s politickým procesom v Kosove,

F.  keďže regionálna stabilita na západnom Balkáne má pre Európsku úniu prvoradý význam, a preto EÚ začala realizovať misiu EULEX; keďže misia EULEX už v celom Kosove naplnila svoje operačné kapacity a začala plniť úlohy v oblasti súdnictva, policajnej činnosti, väzenských služieb a colnej správy, ako aj niektoré výkonné funkcie, s cieľom monitorovať činnosť a vzdelávať pracovníkov príslušných kosovských inštitúcií a  poskytovať im poradenstvo vo všetkých otázkach súvisiacich s celoplošným uplatňovaním zásad právneho štátu ,

G.  keďže rozmiestnenie misie EULEX aj na kosovskom území severne od rieky Ibar prispieva k cieľu, na ktorom sa dohodli všetky strany – uplatňovaniu zásad právneho štátu a vytvoreniu koherentného systému súdnictva v celom Kosove, ako aj zaručeniu rovnakého prístupu k spravodlivosti všetkým občanom,

Európska úloha

1.  víta úspešné rozmiestnenie misie EULEX na celom území Kosova vrátane časti severne od rieky Ibar v súlade so správou generálneho tajomníka OSN a nasledujúcim vyhlásením predsedu Bezpečnostnej rady OSN,

2.  zdôrazňuje záväzok Európskej únie na dodržiavanie medzinárodného práva a prevzatie vedúceho postavenia pri zabezpečovaní stability Kosova a celého západného Balkánu; pripomína jej ochotu pomáhať v hospodárskom a politickom rozvoji Kosova poskytnutím jasných vyhliadok na členstvo v EÚ, čo urobila aj v prípade celého regiónu;

3.  pripomína uvedené uznesenie z 29. marca 2007, ktoré jednoznačne zamieta možnosť rozdelenia Kosova;

4.  v tejto súvislosti konštatuje, že v súlade s oznámením osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN pre Kosovo nezostávajú misii UNMIK od 9. decembra 2008 už žiadne právomoci v policajnej ani colnej oblasti a misii EULEX čoskoro postúpi všetky zvyšné právomoci v oblasti spravodlivosti, čím zabezpečí, že Kosovo sa riadi jednotnými zásadami právneho štátu;

5.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby v plnej miere podporovalo EULEX a uľahčilo jej prevzatie všetkých príslušných úloh v colnej, policajnej a súdnej oblasti od misie UNMIK v celom Kosove;

6.  očakáva, že EULEX bude pôsobiť v súlade so svojím mandátom EÚ s cieľom podporovať stabilný rozvoj Kosova a zaručiť zásady právneho štátu všetkým spoločenstvám po celom Kosove; v tomto smere zdôrazňuje, že EULEX slúži záujmom všetkých etnických menšín v Kosove, pretože sa okrem iného bude venovať žalobám vo veci etnickej diskriminácie, obťažovania a násilia a mnohým nedoriešeným majetkovým otázkam;

7.  víta súhlas srbskej vlády s rozmiestnením misie EULEX, ktorá je zatiaľ najdôležitejšou misiou EBOP, a jej ochotu spolupracovať s ňou; povzbudzuje Srbsko, aby naďalej prejavovalo tento konštruktívny postup, ktorý sa nesie v duchu jeho ambícií na vstup do EÚ;

8.  v tejto súvislosti víta rozhodnutie prijaté v rámci prechodných opatrení medzi OSN a srbskou vládou o vymenovaní vysokého policajného dôstojníka z radov kosovských Srbov, ktorý by pracoval pre kosovské policajné služby, ale priamo by sa zodpovedal misii EULEX, ako prvý krok v úsilí o zabezpečenie primeraného zastúpenia všetkých menšín v kosovských policajných silách;

9.  domnieva sa, že hneď, ako bude EULEX v plnej miere prevádzkyschopná, bude treba zrevidovať prechodné opatrenia medzi OSN a srbskou vládou vzhľadom na konkrétny vývoj;

10.  naliehavo žiada misiu EULEX, aby sa urýchlene zaoberala nedoriešenými súdnymi prípadmi pod medzinárodným dohľadom, pričom sa prioritne zameria na prípady medzietnického násilia, vojnových zločinov a korupcie na vysokej úrovni s cieľom prispieť k posilneniu zásad právneho štátu;

11.  domnieva sa, že vytvorenie fungujúceho programu na ochranu svedkov v Kosove má zásadný význam pre účinné žaloby proti páchateľom na vysokej úrovni, najmä pokiaľ ide o vojnové zločiny;

12.  vyzýva Radu a Komisiu, aby koordinovali svoje úsilie o zabezpečenie koherentnej vonkajšej akcie Únie a realizáciu vyššie spomenutej spoločnej akcie 2008/124/SZBP; vyzýva preto veliteľa misie EULEX a osobitného zástupcu EÚ, aby dennodenne spolupracovali; okrem toho vyzýva rodinu EÚ, aby postupovala kolektívne a koordinovane, pokiaľ ide o zintenzívňovanie úsilia o podporu účasti kosovských Srbov na politickom, hospodárskom a spoločenskom živote Kosova, a žiada osobitného predstaviteľa EÚ, aby zabezpečil, že kosovská vláda v tomto smere okamžite prijme hmatateľné opatrenia, a to aj prostredníctvom konkrétnych opatrení na podporu hospodárskeho rozvoja regiónu Mitrovica  po znovunastolení zásad právneho štátu;

13.  vyzýva vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, aby preukázal svoju jasnú podporu európskym misiám v Kosove a aby túto krajinu čo najskôr navštívil;

14.  víta záväzok Komisie na využitie všetkých dostupných nástrojov Spoločenstva, najmä nástroja predvstupovej pomoci, na podporu sociálno-ekonomického rozvoja Kosova, zvýšenie transparentnosti, efektivity a demokracie kosovskej vlády a spoločnosti a úsilie o mier a stabilitu v Kosove aj celom regióne; v tejto súvislosti víta zámer Komisie na predloženie realizačnej štúdie skúmajúcej spôsoby posilnenia sociálno-ekonomického a politického rozvoja Kosova a vyjadruje presvedčenie, že štúdia bude vychádzať zo skutočného dialógu s kosovskými orgánmi a bude odrážať ich obnovené politické záväzky na realizáciu potrebných reforiem;

15.  je presvedčený, že Komisia by sa mala naliehavo venovať podpore miestnych projektov, ktoré uľahčia zmierenie medzi jednotlivými komunitami a podporia vyššiu mobilitu osôb;

16.  domnieva sa, že napríklad projekty zamerané na obnovu spustošených cintorínov s priamym zapojením miestnych aktérov by mohli mať pre kosovské komunity veľký symbolický význam a mohli by prispieť k zlepšeniu medzietnickej atmosféry; vyzýva Komisiu a osobitného predstaviteľa EÚ, aby zabezpečili, že tieto iniciatívy budú figurovať na popredných miestach programu kosovskej vlády;

17.  ďalej zastáva názor, že zriadenie multietnickej európskej vysokej školy popri existujúcich univerzitách v Prištine a Mitrovici a kultúrnych, sociálnych a zdravotníckych zariadení určených osobitne srbskej komunite v strednom Kosove by predstavovalo obrovský stimul na podporu integrácie srbskej komunity v Kosove; vyzýva preto Komisiu, aby v úzkej spolupráci s kosovskou vládou prijala okamžité opatrenia na realizáciu tohto projektu;

18.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomohli kosovskej vláde pri riešení naliehavého problému nedostatku personálu v kľúčových odvetviach verejnej správy, podporovali zaškoľovanie pracovníkov verejnej správy a pomáhali pri zlepšovaní komunikačnej infraštruktúry, čím sa zabezpečí bezproblémové chod administratívy a posilnia sa väzby medzi orgánmi a občianskou spoločnosťou;

Správa Kosova

19.  víta zlepšenie bezpečnostnej situácie v Kosove; podporuje snahy kosovskej polície o vysokú úroveň profesionality a spoľahlivosti; v tomto smere zdôrazňuje rozhodujúcu potrebu multietnických policajných síl vo všetkých oblastiach Kosova; víta preto návrat niektorých srbských príslušníkov polície do kosovského policajného zboru a naliehavo vyzýva kosovské orgány, aby podporili reintegráciu príslušníkov, ktorí sa ešte majú vrátiť;

20.  zdôrazňuje potrebu decentralizovanej správy, ako je stanovené v komplexnom návrhu na riešenie statusu Kosova; kladie dôraz na to, že decentralizácia nie je len v záujme srbskej komunity, ale bude prínosom pre všetkých občanov Kosova, pretože vďaka nej bude správa transparentnejšia a priblíži sa občanom;

21.  pripomína význam silnej občianskej spoločnosti, ktorá by posilňovala demokratické zásady, na ktorých stojí kosovská správa; v tomto smere dôrazne vyzýva vládu na podporu mierových občianskych hnutí a rozvoja slobodných médií bez politických zásahov;

22.  zdôrazňuje potrebu implementácie ustanovení o ochrane menšín zakotvených v kosovskej ústave a domnieva sa, že úplné uplatňovanie menšinových práv má zásadný význam pre stabilitu Kosova a celého regiónu;

23.  naliehavo vyzýva kosovskú vládu, aby dodržiavala svoj záväzok, že bude podporovať ducha mieru, tolerancie a dialógu medzi kultúrami a náboženstvami vo všetkých komunitách v Kosove, najmä u Srbov, Rómov, Aškalov, Egypťanov, Goranov, Turkov a Bosniakov, vytvorí vhodné podmienky na návrat utečencov do Kosova, a to aj prostredníctvom investícií do pracovných príležitostí, infraštruktúry a poskytovania základných služieb v príslušných oblastiach, a zabezpečí, že tieto opatrenia budú menšinám na osoh;

24.  vyjadruje znepokojenie nad kritikou, ktorú vyjadril generálny tajomník OSN v spomínanej správe (S/2008/692) v súvislosti s revíziou kritérií výberu príjemcov finančnej pomoci na návrat utečencov, ktorú navrhlo kosovské ministerstvo pre komunity a návrat utečencov; pripomína kosovskej vláde, že vzhľadom na prudký pokles počtu navrátilcov by nepatrné množstvo disponibilných finančných prostriedkov malo naďalej smerovať na uľahčenie návratu vysídlených osôb do Kosova;

25.  dôrazne vyzýva medzinárodné a miestne orgány, aby vyriešili právne postavenie Rómov, Aškalov a Egypťanov bez štátnej príslušnosti žijúcich v Kosove vrátane vlastníckych práv; vyzýva orgány, aby zlepšili situáciu týchto komunít tým, že im zaručia rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu v rámci všeobecného systému vzdelávania, podľa možnosti v materinskom jazyku, zabezpečia im prístup na pracovný trh a k zdravotníckej starostlivosti, primerané hygienické podmienky a podmienky na bývanie, ako aj účasť na sociálnom a politickom živote;

26.  vyjadruje vážne znepokojenie nad kritickým zdravotným stavom rómskych rodín v utečeneckých táboroch Osterode a Cesmin Lug; je presvedčený, že to priamo súvisí s nevhodným umiestnením táborov, ktoré sa nachádzajú na skládkach vysoko toxickej hlušiny pri bani Trepça, kde sa ťaží olovo. víta počiatočné námietky Komisie adresované kosovskej vláde a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o bezodkladné zabezpečenie presunu príslušných rodín;

27.  zdôrazňuje, že rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti je jadrom európskeho projektu; kladie dôraz na to, že pochopenie multietnického rozmeru náboženského a kultúrneho dedičstva je nevyhnutnou podmienkou mieru a stability v regióne; preto naliehavo vyzýva všetky príslušné strany, aby sa zapojili do odborného dialógu o ochrane, zachovaní, obnove a podpore kultúrneho a náboženského dedičstva a kultúrnej identity v Kosove;

28.  berie na vedomie kosovskú ústavu, ktorá jasne uznáva rovnosť mužov a žien, ale aj skutočnosť, že ženy nie sú dostatočne zapojené do politického, ekonomického a sociálneho rozvoja Kosova a sú znevýhodňované, pokiaľ ide o vzdelávanie a pracovné príležitosti; vyzýva preto kosovskú vládu, aby s podporou Komisie iniciovala a realizovala opatrenia na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre ženy, ich primeraného zastúpenia v kosovských inštitúciách a ich účasti na ekonomickom, sociálnom a politickom živote krajiny, a aby navyše prijala účinné opatrenia na boj proti násiliu proti ženám páchanému v domácnostiach;

29.  trvá na tom, že treba podporovať a presadzovať akademické výmeny prostredníctvom programov ako Erasmus mundus, ktoré povzbudia občanov Kosova, aby získavali kvalifikáciu a skúsenosti v EÚ, v očakávaní, že všeobecné vzdelanie im pomôže prispievať k demokratickému rozvoju krajiny;

30.  naliehavo vyzýva Kosovo a Srbsko, aby nadviazali konštruktívny dialóg o otázkach spoločného záujmu a aby prispeli k regionálnej spolupráci;

31.  zdôrazňuje potrebu rozhodnosti a transparentnosti v privatizačnom procese, aby sa zabránilo prejavom nepotizmu a korupcie;

32.  vyjadruje znepokojenie nad hospodárskou situáciou v Kosove a negatívnym dôsledkom pomalého tempa reforiem, rozšírenej korupcie a organizovanej kriminality na hospodárstvo a v otázke dôveryhodnosti kosovských inštitúcií; zdôrazňuje, že kosovská vláda by mala vyvinúť skutočné úsilie o zabezpečenie ďalšej transparentnosti a zodpovednosti a posilniť väzby medzi policajnou úrovňou a občianskou spoločnosťou; vyzýva kosovskú vládu, aby transparentne a zodpovedne využívala verejné financie aj prostriedky od medzinárodných darcov, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pomohla Kosovu priblížiť sa k európskym normám v oblasti zodpovednosti verejného sektora a hospodárskej transparentnosti; považuje to za rozhodujúce na vytvorenie prostredia príťažlivého pre investície a rozvoj podnikania;

33.  odporúča kosovským orgánom, aby investovali do energie z obnoviteľných zdrokov a usilovali sa o nadviazanie regionálnej spolupráce v tejto oblasti;

34.  je vážne znepokojený nedostatkom energie v Kosove a chápe potrebu riešenia tohto problému; je však znepokojený plánmi vlády na vybudovanie veľkej tepelnej elektrárne na hnedé uhlie v husto osídlenej oblasti; naliehavo vyzýva kosovskú vládu, aby zohľadnila vplyv novej tepelnej elektrárne na životné prostredie, verejné zdravie a využívanie vzácnych zdrojov, ako je pôda a voda, a aby dodržiavala európske ekologické normy a európsku politiku v oblasti zmeny klímy;

35.  žiada medzinárodného civilného predstaviteľa, aby monitoroval rozpúšťanie kosovského ochranného zboru a vytváranie kosovských bezpečnostných síl pod priamym dohľadom misie KFOR; naliehavo vyzýva kosovskú vládu, aby zabezpečila úplnú civilnú kontrolu kosovských bezpečnostných síl; je presvedčený, že kumanovskú dohodu medzi NATO a srbskou vládou nemožno zrealizovať, ak sa nezaručí úplná stabilita a bezpečnosť a nevyjasnia vzťahy medzi Srbskom a Kosovom;

36.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde Kosova, vláde Srbska, misii UNMIK, členom medzinárodnej riadiacej skupiny a Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov.