Forslag til beslutning - B6-0104/2009Forslag til beslutning
B6-0104/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING

25.2.2009

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Hannes Swoboda
for Udenrigsudvalget
om statusrapport 2008 for Kroatien

Procedure : 2008/2692(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0104/2009

B6‑0104/2008

Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2008 for Kroatien

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets beslutning af 3. oktober 2005 om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien,

-  der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om statusrapport 2007 for Kroatien[1],

-  der henviser til Kommissionens statusrapport 2008 for Kroatien af 5. november 2008 (SEK(2008)2694),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at Kroatien har gjort omfattende fremskridt på alle de områder, som Københavnskriterierne omfatter,

B.  der henviser til, at disse betydelige resultater skal underbygges og modsvares af en vedvarende indsats til vedtagelse og gennemførelse af de reformer, som er nævnt i Kommissionens rapport og i denne betænkning,

C.  der henviser til, at EU har taget skridt til at forbedre kvaliteten af udvidelsesprocessen,

D.  der henviser til, at strategidokumentet for udvidelsen i 2007 - allerede fra de tidlige stadier af tiltrædelsesforhandlingerne - har lagt stor vægt på retsstatsprincippet og god regeringsførelse, især hvad angår bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet, reformer af administration og retsvæsen og udviklingen af civilsamfundet,

E.  der henviser til, at det fælles mål for alle involverede parter fortsat skal være afslutning af optagelsesforhandlingerne med Kroatien senest i 2009,

F.  der henviser til, at de drab og overfald, der fandt sted sidste år, har fremhævet behovet for en hurtig og grundig indsats til bekæmpelse af korruptionen og den organiserede kriminalitet i Kroatien,

G.  der henviser til, at der er blevet udnævnt en ny indenrigsminister, en ny justitsminister og en ny politichef, som alle har fået til opgave at tage sig af disse forhold,

H.  Generelle bemærkninger

1.  lykønsker Kroatien med de gode resultater, landet har opnået i løbet af 2008, hvad angår vedtagelsen af den lovgivning og det reformarbejde, som kræves for at kunne opnå EU-medlemskab;

2.  bemærker med særlig tilfredshed, at lovgivnings- og styringsarbejdet omsider er blevet modsvaret af bestræbelser på at udbygge og forbedre den administrative kapacitet, der er nødvendig for at kunne gennemføre sådanne reformer;

3.  mener, at målet om at afslutte forhandlingerne i 2009 i overensstemmelse med den vejledende køreplan, Kommissionen for nylig har fremlagt, kan nås, såfremt den kroatiske regering intensiverer indsatsen for at løse nogle af de følsomme spørgsmål, der knytter sig til tiltrædelsesprocessen, herunder bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption, og dermed endelig også når målene på disse områder, og ligeledes såfremt Rådet er i stand til og er villigt til at åbne alle forhandlingskapitler uden yderligere forsinkelse;

4.  glæder sig over Kommissionens henstilling til Rådet om at oprette en teknisk arbejdsgruppe på ad hoc-basis med ansvar for udarbejdelsen af tiltrædelsestraktaten; foreslår desuden, at denne gruppe arbejder sideløbende med forhandlingerne og derfor påbegynder sit arbejde i første halvdel af 2009; glæder sig endvidere over, at Kommissionen har i sinde i løbet af 2009 at fremlægge en meddelelse om de finansielle konsekvenser af Kroatiens tiltrædelse;

Politiske kriterier

5.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort på nogle områder gennem vedtagelsen af nøgledokumenter og -lovgivning, navnlig om bekæmpelse af forskelsbehandling, kvinders rettigheder, mindretalsrettigheder og flygtninges tilbagevenden; gør opmærksom på, at hurtig og effektiv gennemførelse nu er afgørende;

6.  påpeger dog behovet for fortsatte reformer af den offentlige administration gennem indførelse af et nyt lønsystem og en gennemgribende rationalisering af de administrative procedurer med sigte på at øge gennemskueligheden og fastlæggelsen af ansvar og på at gøre den kroatiske embedsstand politisk uafhængig; anmoder indtrængende om, at der tages særligt hensyn til de regionale og lokale forvaltninger, hvis kapacitet til at påtage sig nye ansvarsområder er afgørende for, om decentraliseringsprocessen lykkes;

7.  understreger vigtigheden af at yde udenlandske investorer retssikkerhed og lighed for loven, og opfordrer i denne forbindelse de kroatiske myndigheder til i overensstemmelse med den kroatiske forfatningsdomstols afgørelser at afslutte de tilbageværende sager om tilbagegivelse af fast ejendom;

8.  mener, at der inden for retsvæsenet er behov for en mere helstøbt indsats for at fjerne de grundlæggende årsager til ophobningen af uafsluttede sager og den meget lange sagsbehandlingstid for at give impuls til en grundig og gennemgribende rationalisering af domstolene, som omfatter alle retsinstanser, for indførelse af objektive og gennemskuelige udvælgelsesprocedurer såvel som individuelle evaluerings- og forfremmelseskriterier for dommere, at sørge for, at krigsforbrydelser behandles i overensstemmelse med de fælles standarder, uanset etniske forhold, og endelig for at finde metoder til at løse problemet med retsforfølgelse og domfældelser in absentia, især gennem en styrkelse af det regionale samarbejde;

9.  tager den udtalelse til efterretning, som anklageren ved Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien forelagde FN's Sikkerhedsråd den 12. december 2008, hvoraf det fremgår, at Kroatien har imødekommet de fleste af anklagemyndighedens anmodninger om assistance, men hvori det samtidig understreges, at visse militære nøgledokumenter vedrørende Gotovina-sagen endnu ikke er fremskaffet; opfordrer den kroatiske regering til at intensivere bestræbelserne på snarest muligt at gøre disse vigtige dokumenter tilgængelige for tribunalet;

10.  glæder sig over, at den kroatiske regering omsider har taget yderligere skridt til at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet; fremhæver, at direktoratet for bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitets (USKOKs) øgede efterforsknings- og retsforfølgningsindsats må modsvares af en tilsvarende indsats fra politi- og retsvæsen, hvis disse aktiviteter skal kunne udmunde i resultater; mener, at nultolerance på alle niveauer er nødvendig, og at domme skal afsiges og efterleves, herunder beslaglæggelse af aktiver; glæder sig i denne forbindelse over Justitsministeriets initiativ til midlertidigt at indefryse aktiver tilhørende alle personer, der anklages for korruption og organiseret kriminalitet;

11.  opfordrer i denne forbindelse den kroatiske regering til at sikre, at politi og retsvæsen får den handlefrihed og selvstændighed og de menneskelige og finansielle ressourcer, der er nødvendige for, at de kan efterleve deres mandat til at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet;

12.  glæder sig over forholdene for pressefriheden i Kroatien, men henleder opmærksomheden på de nylige tilfælde af trusler mod og endog mord på journalister, der efterforskede sager om korruption og organiseret kriminalitet; opfordrer politiet og retsvæsenet til beslutsomt at efterforske og retsforfølge i disse sager for dermed at genoprette et positivt klima i landet og sikre fortsat overholdelse af de politiske kriterier for tiltrædelse; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af fuld respekt for menneskerettighederne, som der ikke kan forhandles om politisk;

13.  glæder sig over regeringens vedtagelse af en handlingsplan for gennemførelsen af forfatningsloven om nationale mindretal og over bevillingen af flere midler; opfordrer myndighederne til at gennemføre planen i samarbejde med ikke-statslige organisationer, der repræsenterer mindretalssamfund; understreger endvidere behovet for at fokusere på mindretallenes økonomiske og sociale rettigheder, især deres adgang til beskæftigelse, og for at udforme en langsigtet strategi for mindretallenes beskæftigelse inden for den offentlige forvaltning og retsvæsenet; anmoder endvidere indtrængende om, at rådene for de nationale mindretal finansieres uden om de lokale myndigheders budgetter, således at de kan udøve deres mandat, nemlig at rådgive disse myndigheder, i fuld uafhængighed;

14.  glæder sig over resultaterne inden for minoritetspolitik i Kroatien, især at landets mindretal er blevet sikret både uddannelsesmuligheder og parlamentarisk repræsentation;

15.  glæder sig over de stadige fremskridt inden for uddannelse af mindretal; er dog bekymret over, at de nuværende udvælgelsesprocedurer resulterer i adskillelse, især af romaer, hvilket er en alvorlig overtrædelse af retten til uddannelse og kan føre til en ringere undervisning end den, der finder sted i almindelige klasser;

16.  konstaterer, at der, selvom der er opnået håndgribelige resultater vedrørende betingelserne for flygtninges tilbagevenden, fortsat er meget at gøre med sigte på at sikre et holdbart forløb af denne tilbagevenden, i form af genhusning, især for tidligere lejere i byområder, integration og adgang til arbejdsmarkedet; fremhæver behovet for at implementere tilbagevendelsesprogrammerne således, at de er afstemt med andre social- og beskæftigelsesprogrammer;

17.  glæder sig endvidere over vedtagelsen af en omfattende lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling, og lægger stor vægt på en effektiv anvendelse af disse bestemmelser; opfordrer myndighederne på nationalt og lokalt plan til at udvise nultolerance i sager om racehad og andre former for had og til at sikre, at sådanne sager behørigt prøves ved domstolene; opfordrer desuden de nationale myndigheder til at beskytte seksuelle mindretal;

Økonomiske kriterier

18.  glæder sig over stigningen i beskæftigelsen og den fortsatte økonomiske vækst i Kroatien; peger dog på de fortsat høje ledighedstal blandt unge og minoritetsgrupper og på den indvirkning, som de stigende fødevarepriser og, overordnet set, inflationen har på almindelige menneskers udkomme;

19.  peger på behovet for at håndtere de voksende underskud på henholdsvis handels- og betalingsbalancen, såvel som udlandsgælden, idet disse forhold gør den kroatiske økonomi mere sårbar og udsat; fremhæver, at det er nødvendigt at fremskynde gennemførelsen af strukturreformer for at kunne opretholde de nuværende økonomiske vækstrater og sætte Kroatien i stand til at nå samme niveau som EU's medlemsstater;

20.  henleder opmærksomheden på nødvendigheden af, i snævert samarbejde med alle aktører, at fremme en politik, der forener energisikkerhed med bæredygtig udvikling; opfordrer de kroatiske myndigheder til at overholde målsætningerne i EU's klimapakke og på passende vis at prioritere energieffektivitet og vedvarende energikilder, navnlig i kystområderne; erindrer Kroatien om de finansieringsmuligheder, EU tilbyder Middelhavslandene på dette område; glæder sig over vedtagelsen af en handlingsplan for gennemførelse af Kyotoprotokollen, og opfordrer myndighederne til at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger til effektivt at mindske industriens udledninger;

Evnen til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

21.  er generelt set tilfreds med tempoet i arbejdet med at tilpasse lovgivningen; mener dog, at der bør tages større hensyn til lovgivningens kvalitet; tilskynder de kroatiske myndigheder til at fastholde indsatsen for at udvikle den administrative kapacitet, som er nødvendig for at kunne gennemføre den etablerede fællesskabsret i national ret;

22.  glæder sig over fremskridtene i privatiseringsprocessen inden for stålindustrien og telekommunikationsbranchen og de kroatiske myndigheders beslutning om at iværksætte udbudsproceduren for privatiseringen af de kroatiske skibsværfter, som forventes afsluttet i 2009, og understreger, at salget af skibsværfterne skal ske gennemskueligt og i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler; opfordrer den kroatiske regering til, med støtte fra Kommissionen, at træffe specifikke foranstaltninger til at afbøde de sociale omkostninger ved omstruktureringen; opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage hensyn til den nuværende økonomiske krise ved evalueringen af de fremskridt, som Kroatien har gjort i gennemførelsen af de påkrævede reformer;

23.  konstaterer, at fremskridtene i landbrugssektoren er ujævnt fordelt, idet områder med kvalitetspolitik og økologisk landbrug er langt fremme i udviklingen, mens evnen til at absorbere støttemidler til udvikling af landdistrikter må forbedres; understreger, at en forbedret administrativ kapacitet og reform af de nationale landbrugsstøtteordninger er nødvendige for, at overgangen til EU's fælles landbrugspolitik kan forløbe uden problemer, og for at begrænse de sociale konsekvenser af denne overgang;

24.  anmoder de kroatiske myndigheder om at vise, at de formår at absorbere EU's førtiltrædelsesmidler og gøre forberedelser, på både centralt, regionalt og lokalt plan, til de strukturer og den ekspertise, som kræves til forvaltningen af midler fra EU's struktur- og samhørighedsfonde;

Regionalt samarbejde

25.  beklager dybt, at tiltrædelsesforhandlingerne reelt har stået stille i længere tid på grund af visse bilaterale problemer,

26.  understeger, at bilaterale problemer ikke bør være en hindring for tiltrædelse; anmoder dog indtrængende den kroatiske regering og nabolandenes regeringer om snarest muligt at løse alle de uoverensstemmelser, der består imellem dem;

27.  understreger, at gode relationer til nabolandene fortsat er et afgørende element i den europæiske integrationsproces og opfordrer Kroatien og nabolandene til aktivt at fremme det regionale samarbejde og til at foretage øgede investeringer i grænseoverskridende samarbejdsprojekter;

28.  glæder sig over den uformelle aftale, der den 25. august 2007 blev indgået mellem den kroatiske og den slovenske premierminister om at indbringe de to landes tvist om grænsedragning for Den Internationale Domstol i Haag, og anmoder begge parter om at gennemføre aftalen;

o

o o

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til Kroatiens regering og parlament.