Menettely : 2008/2692(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0104/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0104/2009

Keskustelut :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Äänestykset :

PV 12/03/2009 - 7.9
CRE 12/03/2009 - 7.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0133

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 51k
25.2.2009
PE420.345
 
B6‑0104/2009
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Hannes Swoboda
ulkoasiainvaliokunnan puolesta
Kroatian edistymiskertomuksesta vuodelta 2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kroatian edistymiskertomuksesta vuodelta 2008 
B6‑0104/2009

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston 3. lokakuuta 2005 tekemän päätöksen aloittaa liittymisneuvottelut Kroatian kanssa,

–  ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Kroatian vuoden 2007 edistymiskertomuksesta(1),

–  ottaa huomioon vuotta 2008 koskevan Kroatian edistymiskertomuksen, jonka komissio julkaisi 5. marraskuuta 2008 (SEK(2008)2694),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  panee merkille, että Kroatia on edistynyt kautta linjan huomattavasti kaikilla kolmella Kööpenhaminan kriteereihin sisältyvällä alalla,

B.  katsoo, että näiden huomattavien saavutusten tueksi ja niiden johdosta on pyrittävä hyväksymään ja toteuttamaan komission kertomuksessa ja tässä päätöslauselmassa esitetyt uudistukset,

C.  ottaa huomioon, että EU on ryhtynyt toimiin laajentumisprosessin laadun parantamiseksi,

D.  ottaa huomioon, että laajentumista koskevassa vuoden 2007 strategia-asiakirjassa painopisteeksi nostetaan – liittymisneuvottelujen alkuvaiheista lähtien – oikeusvaltioperiaate ja hyvä hallinto erityisesti korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, hallinnon ja oikeuslaitoksen uudistamisessa ja kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä,

E.  katsoo, että kaikkien asianomaisten osapuolten yhteisenä tavoitteena on jatkossakin oltava, että liittymisneuvottelut Kroatian kanssa saadaan päätökseen vuoteen 2009 mennessä,

F.  katsoo, että viime vuoden tappamiset ja hyökkäykset ovat osoittaneet, että Kroatiassa vallitsevaan korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen on puututtava lujasti ja nopeasti,

G.  ottaa huomioon, että on nimetty uusi sisäministeri, uusi oikeusministeri ja uusi virkaatekevä poliisiylijohtaja, joiden tehtävänä on puuttua kyseisiin kysymyksiin,

Yleisiä huomioita

1.  antaa Kroatialle tunnustusta sen vuonna 2008 saavuttamista hyvistä tuloksista lainsäädännön hyväksymisessä ja EU-jäsenyyteen vaadittujen uudistusten toteuttamisessa;

2.  on erityisen tyytyväinen pannessaan merkille, että lainsäädäntö- ja sääntelytyö on vihdoin johtanut pyrkimyksiin lujittaa ja parantaa kyseisten uudistusten toteuttamiseksi tarvittavia hallinnollisia valmiuksia;

3.  suhtautuu luottavaisesti siihen, että tavoite neuvottelujen päätökseen saattamiseksi vuoteen 2009 mennessä voidaan saavuttaa komission julkaiseman suuntaa-antavan toimintasuunnitelman mukaisesti, jos Kroatian hallitus lisää ponnistuksiaan puuttua joihinkin liittymisprosessin vaikeimpiin aiheisiin, mukaan lukien järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuminen, ja lopulta täyttää vaaditut edellytykset myös näillä aloilla ja jos neuvosto haluaa ja kykenee avaamaan viipymättä kaikki neuvotteluluvut;

4.  panee tyytyväisenä merkille komission suosituksen, että neuvosto perustaisi tätä tarkoitusta varten teknisen työryhmän laatimaan liittymissopimusta; suosittaa myös, että työryhmän pitäisi työskennellä neuvottelujen vielä jatkuessa ja aloittaa työnsä vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla; on lisäksi tyytyväinen komission aikeeseen esittää vuoden 2009 kuluessa seikkaperäinen tiedonanto Kroatian Euroopan unioniin liittymisen taloudellisesta vaikutuksesta;

Poliittiset kriteerit

5.  on tyytyväinen tärkeimpien asiakirjojen ja säädösten hyväksymisessä saavutettuun edistykseen tietyillä aloilla, joista voidaan mainita erityisesti syrjinnän torjunta, naisten oikeudet, vähemmistöjen oikeudet ja pakolaisten palauttaminen; huomauttaa, että nopea ja tehokas täytäntöönpano on nyt olennaisen tärkeää;

6.  huomauttaa kuitenkin, että julkishallinnon uudistusta on jatkettava ja on otettava käyttöön uusi palkkajärjestelmä ja uudistettava kokonaan hallinnolliset menettelyt, jotta voidaan lisätä avoimuutta, vastuullisuutta ja Kroatian valtion virkamiesten epäpoliittisuutta; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota alue- ja paikallishallintoihin, sillä hallinnon hajauttaminen riippuu ratkaisevasti niiden mahdollisuuksista ottaa vastaan uusia tehtäviä;

7.  korostaa, että on tärkeää tarjota ulkomaisille investoijille oikeusvarmuutta ja oikeudellista tasa-arvoa ja tässä yhteydessä kehottaa Kroatian viranomaisia puuttumaan viipymättä edelleen avoimina oleviin omaisuuden palauttamista koskeviin tapauksiin Kroatian perustuslaillisen tuomioistuimen asiaa koskevien päätösten mukaisesti;

8.  katsoo, että oikeusalalla kaivataan lujempia toimia, jotta voidaan puuttua tuomioistuinkäsittelyä odottavien asioiden suuren määrän ja kohtuuttoman pitkien oikeudenkäyntien taustalla vaikuttaviin syihin, käynnistää vakava ja kattava kaikkiin tuomioistuimiin ulottuva tuomioistuinlaitoksen järkeistäminen, ottaa käyttöön puolueeton ja avoin tuomareiden valintamenettely sekä yksilölliset arviointi- ja ylennyskriteerit, varmistaa, että sotarikokset käsitellään yhteisten vaatimusten mukaisesti etnisestä alkuperästä riippumatta, ja löytää keinoja puuttua vastaajan poissa ollessa annettavia tuomioita ja käytäviä oikeudenkäyntejä koskevaan ongelmaan erityisesti lujittamalla alueellista yhteistyötä;

9.  panee merkille entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjän YK:n turvallisuusneuvostossa 12. joulukuuta 2008 esittämän lausunnon, jossa hän ilmoitti, että Kroatia on vastannut suurimpaan osaan syyttäjänviraston avustuspyynnöistä, mutta huomautti, että eräät Gotovinan tapaukseen liittyvät keskeiset sotilasasiakirjat ovat edelleen kateissa; kehottaa Kroatian hallitusta tehostamaan ponnistelujaan näiden asiakirjojen saamiseksi välittömästi tuomioistuimen käyttöön;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että Kroatian hallitus on viimein ryhtynyt lisätoimiin korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi; korostaa, että korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaviraston (USKOK) tehostettujen tutkinta- ja syyttämistoimien tueksi myös poliisin ja oikeuslaitoksen on ryhdyttävä vastaaviin toimiin, jotta USKOK:n toimet tuottaisivat tulosta; katsoo, että kaikilla tasoilla on noudatettava nollatoleranssia ja tuomiot, omaisuuden takavarikointi mukaan luettuna, on annettava ja niiden täytäntöönpanoa on valvottava; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille kaikkien korruptiosta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta syytettyjen henkilöiden varojen jäädyttämistä koskevan lainsäädännön hyväksymisen;

11.  kehottaa tässä yhteydessä Kroatian hallitusta varmistamaan, että poliisi ja oikeuslaitos voivat toimia vapaasti ja riippumattomasti ja huolehtia, että ne saavat korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntatehtäviensä loppuun saattamiseksi tarvitsemansa henkilöstöresurssit ja taloudelliset resurssit;

12.  on tyytyväinen Kroatian lehdistönvapauteen mutta kiinnittää huomiota äskettäisiin tapauksiin, joissa korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevia tapauksia tutkivia toimittajia on peloteltu ja jopa tapettu; kehottaa poliisia ja oikeuslaitosta ryhtymään määrätietoisiin toimiin kyseisten tapausten tutkimiseksi ja syytetoimien käynnistämiseksi, jotta maahan voidaan palauttaa myönteinen ilmapiiri ja varmistaa liittymistä koskevien poliittisten kriteerien noudattaminen jatkossakin; korostaa näin ollen, että on suojeltava täysimääräisesti ihmisoikeuksia, jotka eivät ole poliittisesti neuvoteltavissa;

13.  on tyytyväinen, että hallitus tunnusti tarpeen laatia toimintasuunnitelma kansallisia vähemmistöjä koskevan valtiosäännön täytäntöön panemiseksi ja että määrärahoja on lisätty; kehottaa viranomaisia toteuttamaan suunnitelman tiiviissä yhteistyössä vähemmistöjä edustavien kansalaisjärjestöjen kanssa; tähdentää lisäksi, että on keskityttävä vähemmistöjen taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin, erityisesti työhön pääsyn yhteydessä, ja on suunniteltava pitkän aikavälin strategia vähemmistöjen työllistämiseksi julkishallinnossa ja oikeuslaitoksessa; kehottaa lisäksi, että kansallisten vähemmistöneuvostojen olisi tehtävä talousarviopäätöksensä riippumatta alueviranomaisista, joita niiden odotetaan neuvovan, jotta ne voisivat toimia tehtävässään kaikilta osin itsenäisesti;

14.  panee tyytyväisenä merkille vähemmistöpolitiikan alalla Kroatiassa saavutetun edistyksen, erityisesti sen, että maan vähemmistöille on taattu sekä koulutusmahdollisuudet että parlamentaarinen edustus;

15.  panee tyytyväisenä merkille vähemmistöjen koulutuksessa saavutetun jatkuvan edistyksen; on kuitenkin huolissaan, että nykyiset valintamenettelyt johtavat erityisesti romanien tapauksessa erotteluun, joka rikkoo vakavalla tavalla oikeutta koulutukseen ja saattaa johtaa koulutukseen, joka on laadultaan tavanomaisissa luokissa tapahtuvaa koulutusta heikompaa;

16.  panee merkille, että vaikka pakolaisten palauttamista koskevien edellytysten luomisessa on saavutettu konkreettisia tuloksia, on vielä paljon tehtävää, jotta palauttamiset olisivat kestävällä pohjalla, mitä tulee asumiseen, erityisesti kaupunkialueilla asuvien vuokralaisten asumiseen, kotouttamiseen ja työmarkkinoille pääsyyn; korostaa, että paluuohjelmat on pantava täytäntöön tavalla, joka on yhtenäinen muiden sosiaalisten ja työllistämisohjelmien kanssa;

17.  panee lisäksi tyytyväisenä merkille syrjinnän vastaisen kattavan lainsäädännön hyväksymisen ja pitää erittäin tärkeänä sen säännösten täytäntöönpanon tosiasiallista toteuttamista; kehottaa viranomaisia kansallisella ja paikallisella tasolla nollatoleranssiin rotuvihan ja minkä tahansa muun vihan yhteydessä sekä varmistamaan, että kyseisissä tapauksissa ryhdytään asianmukaisiin syytetoimiin; kehottaa lisäksi kansallisia viranomaisia suojelemaan seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia;

Taloudelliset kriteerit

18.  pitää kannustavana työllisyyden lisääntymistä ja kestävää talouskasvua Kroatiassa; kiinnittää kuitenkin huomiota nuorten ja vähemmistöjen edustajien edelleen korkeina pysyviin työttömyyslukuihin sekä vaikutukseen, joka elintarvikkeiden hinnannousulla ja yleisemmin inflaatiolla on tavallisten kansalaisten elantoon;

19.  kiinnittää huomiota siihen, että on torjuttava kasvavia kaupan ja vaihtotaseen alijäämiä sekä ulkomaanvelkaa, sillä nämä tekevät Kroatian taloudesta haavoittuvamman ja altistavat sen riskeille; korostaa, että rakenneuudistuksia on vauhditettava, jotta talouskasvu säilyisi nykyisellä tasolla ja jotta Kroatia saisi kurottua kiinni eron muihin EU:n jäsenvaltioihin;

20.  kiinnittää huomiota, että energiaturvallisuuden ja kestävän kehityksen yhteensovittamispolitiikkaa on edistettävä tiiviissä yhteistyössä kaikkien asianosaisten kanssa; kehottaa Kroatian viranomaisia noudattamaan EU:n energia- ja ilmastopaketin mukaisia tavoitteita ja antamaan riittävästi painoarvoa energiatehokkuudelle ja uusiutuville energialähteille erityisesti rannikkoalueilla; muistuttaa Kroatiaa EU:n tarjoamista Välimeren aluetta koskevista rahoitusmahdollisuuksista tätä tarkoitusta varten; panee tyytyväisenä merkille Kioton pöytäkirjan soveltamista koskevan toimintasuunnitelman hyväksymisen ja kehottaa viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin teollisuuden päästöjen vähentämiseksi;

Edellytykset täyttää jäsenyysvelvoitteet

21.  on yleisesti ottaen tyytyväinen lainsäädännön yhdenmukaistamisen yleiseen vauhtiin; on kuitenkin sitä mieltä, että säädösten laatuun olisi kiinnitettävä enemmän huomiota; kannustaa Kroatian viranomaisia jatkamaan ponnistuksiaan kehittääkseen yhteisön säännöstön täytäntöön panemiseksi tarvittavat hallinnolliset valmiudet;

22.  panee tyytyväisenä merkille terästeollisuuden ja televiestintäalan yksityistämisessä saavutetun edistyksen sekä Kroatian viranomaisten päätöksen käynnistää tarjouskilpailuja Kroatian telakoiden yksityistämiseksi, mikä on määrä saada päätökseen vuonna 2009, ja korostaa, että telakoiden myynnin on tapahduttava täysin avoimesti ja EU:n kilpailulainsäädännön mukaisesti; kehottaa Kroatian hallitusta Euroopan komission tuella hyväksymään erityisiä toimia rakenneuudistusten sosiaalisten kustannusten tasapainottamiseksi; kehottaa komissiota ja neuvostoa ottamaan huomioon tämänhetkisen talous- ja finanssikriisin arvioidessaan Kroatian edistystä välttämättömien uudistusten täytäntöönpanossa;

23.  panee merkille, että kehitys on ollut epätasaista maataloussektorilla, sillä tilanne laatupolitiikan ja luomuviljelyn alalla on edistynyt hyvin, mutta kykyä vastaanottaa maaseudun kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja on parannettava; korostaa, että hallinnollisten valmiuksien lisääntyminen sekä maataloustukijärjestelmän uudistaminen ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa jouheva siirtyminen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan järjestelmään ja pitää kyseisen siirtymisen sosiaaliset vaikutukset mahdollisimman pieninä;

24.  kehottaa Kroatian viranomaisia osoittamaan hyvää kykyä vastaanottaa EU:n liittymistä valmistelevia varoja ja valmistelemaan kaikilla tasoilla – keskus-, alue- ja paikallistasolla – EU:n rakenne- ja koheesiorahastojen edellyttämät rakenteet ja tietotaito;

Alueellinen yhteistyö

25.  pahoittelee syvästi, että liittymisneuvottelut ovat olleet käytännössä poikki huomattavan pitkän ajan kahdenvälisten aiheiden takia;

26.  korostaa, että kahdenvälisten aiheiden ei pitäisi estää liittymistä; tästä huolimatta kehottaa Kroatian hallitusta ja naapurimaiden hallituksia ratkaisemaan nopeasti kaikki keskeneräiset kysymykset;

27.  korostaa, että hyvillä naapuruussuhteilla on tärkeä asema Euroopan yhdentymisprosessissa ja kehottaa Kroatiaa ja sen naapurimaita edistämään aktiivisesti yhteistyötä alueella ja investoimaan enemmän varoja rajatylittäviin yhteistyöprojekteihin;

28.  panee tyytyväisenä merkille Kroatian ja Slovenian pääministereiden 25. elokuuta 2007 tekemän epävirallisen sopimuksen rajakiistan viemisestä Haagin kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi ja pyytää molempia osapuolia panemaan sopimuksen täytäntöön;

o

o o

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Kroatian hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0120.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö