Процедура : 2008/2691(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0105/2009

Внесени текстове :

B6-0105/2009

Разисквания :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Гласувания :

PV 12/03/2009 - 7.10
CRE 12/03/2009 - 7.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0134

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 163kWORD 104k
13.2.2009
PE420.346
 
B6‑0105/2009
за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Ria Oomen-Ruijten
от името на комисията по външни работи
относно доклада за напредъка на Турция през 2008 г.

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Турция през 2008 г. 
B6‑0105/2009

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Турция през 2008 г.,

–  като взе предвид своите предишни резолюции от 27 септември 2006 г. относно напредъка на Турция по пътя на присъединяване към ЕС(1), от 24 октомври 2007 г. относно отношенията между ЕС и Турция(2) и от 21 май 2008 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2007 г.(3),

–  като взе предвид рамката за преговори с Турция, одобрена на 3 октомври 2005 г.,

–  като взе предвид Решение 2008/157/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с Турция („Партньорство за присъединяване“), както и предходните решения на Съвета относно партньорството за присъединяване от 2001, 2003 и 2006 г.,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че преговорите за присъединяване с Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. след одобрение от Съвета на рамката за преговори, и като има предвид, че започването на тези преговори представляваше началото на дългосрочен и отворен процес,

Б.  като има предвид, че Турция е поела ангажимент за провеждане на реформи, поддържане на добросъседски отношения и постепенно сближаване с ЕС, и като има предвид, че тези усилия трябва да се разглеждат като възможност за по-нататъшно модернизиране на самата Турция,

В.  като има предвид, че пълното изпълнение на критериите от Копенхаген и капацитетът за интеграция на ЕС, в съответствие със заключенията на Европейския съвет през декември 2006 г., остават основа за присъединяване към ЕС, който е общност, основаваща се на споделени ценности,

Г.  като има предвид заключението на Комисията, че 2008 г. е била белязана от силно политическо напрежение и че турското правителство не е представило, въпреки широкия си мандат, последователна и всеобхватна програма за политически реформи,

Д.  като има предвид, че Турция все още не е привела в изпълнение разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране между ЕС и Турция и допълнителния протокол към него,

Е.  като има предвид, че през 2008 г. бяха открити четири преговорни глави,

1.   изразява загриженост относно наблюдаваното, за трета последователна година, непрекъснато забавяне на процеса на реформи и призовава Турция да докаже своята политическа воля да продължи процеса на реформи, с който се ангажира през 2005 г.; подчертава, че тази модернизация е най-вече в интерес на самата Турция и в полза на турското общество като цяло;

2.  изразява загриженост относно продължаващата поляризация в турското общество и между основните политически партии, която се е задълбочила през 2008 г. и е оказала отрицателно въздействие върху функционирането на политическите институции и процеса на реформи;

3.  подчертава, че политическите реформи са в основата на процеса на реформи и приветства факта, че турското правителство изготви и одобри Национална програма за възприемане на достиженията на правото на Общността;

4.  настоятелно призовава ръководителите на политическите партии да се стремят към провеждане на сериозен диалог и да постигнат съгласие, в духа на компромиса, по въпроса за програмата за реформи за модернизиране на Турция и създаване на демократично, плуралистично и благоденстващо общество, ръководено от зачитане на правата на човека и основните свободи и основаващо се на принципа на правовата държава;

І. Изпълнение на критериите от Копенхаген

Демокрация и правова държава

5.  изразява съжаление, че първоначалните усилия за всеобхватна конституционна реформа са завършили със спор относно носенето на забрадки и са довели до допълнителна поляризация на обществото; призовава турското правителство да възобнови дейността си по изработването на нова, гражданска конституция, която би поставила в самата си сърцевина защитата на правата на човека и основните свободи, и настоятелно призовава правителството да гарантира, че политическите партии и гражданското общество, а също така и етническите и религиозни малцинства, вземат активно участие в този учредителен процес;

6.   изразява загриженост относно образуването през 2008 г. на наказателни производства по закриване срещу две представени в парламента партии, и по-специално все още висящото дело срещу ПДО; подчертава необходимостта от изменение, като приоритет, на законодателството относно политическите партии, така че то да бъде приведено изцяло в съответствие със съдебната практика на Европейския съд за правата на човека и препоръките на Венецианската комисия към Съвета на Европа;

7.   призовава турските органи да предприемат всички необходими мерки, чрез които да се позволи всички партии, участващи в изборите, да бъдат представени в избирателната комисия;

8.  изразява съжаление относно липсата на напредък по отношение на създаването на цялостни и систематични надзорни функции върху армията и по отношение на засилването на парламентарния надзор върху военната и отбранителната политика;

9.  отбелязва постигнатия напредък във връзка с разработването на стратегия за съдебна реформа; въпреки това отбелязва неотложната необходимост от полагане на по-нататъшни систематични усилия за повишаване на безпристрастността и професионализма на съдебните органи, като се гарантира, че членовете на съдебните органи се въздържат от намеса в политическите дебати и зачитат нормите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС);

10.  изразява съжаление относно липсата на напредък по отношение на създаването на службата на омбудсмана; отбелязва отрицателното решение на Конституционния съд относно закон за омбудсмана и настоятелно призовава турското правителство възможно най-скоро отново да въведе необходимото законодателство за създаване на тази служба, в съответствие с изразената в миналото подкрепа от страна на правителството и парламента;

11.  изразява съжаление, че турското правителство не е представило всеобхватна стратегия за борба срещу корупцията; подчертава необходимостта от засилване на парламентарния контрол на публичните разходи и необходимостта от ново законодателство за Сметната палата;

12.  приветства започването на процеса срещу лицата, обвинени в членство в престъпната организация "Ергенекон"; насърчава компетентните органи да продължават с разследванията и да разкрият изцяло мрежата на организацията, която се е разпростряла до държавните структури; изразява загриженост относно третирането на обвиняемите в този процес; настоятелно призовава турските органи да им осигурят справедлив процес и да се придържат строго към принципите на правовата държава;

Права на човека, зачитане и защита на малцинствата

13.  изразява съжаление, че свободата на изразяване и свободата на печата не са изцяло защитени в Турция; счита, че нито честите забрани на уебсайтове, нито упражняването на натиск и образуването на съдебни дела срещу критични представители на печата са от полза за свободата на печата в демократично и плуралистично общество; счита също, че изменението на член 301 от Наказателния кодекс, прието през април 2008 г., не е достатъчно, тъй като продължават да се преследват хора за изразяване на мнения, които не подстрекават към насилие, въз основа на член 301 и други членове на Наказателния кодекс, Закона за борба с тероризма или Закона за пресата, като например Лейла Зана, носителка на наградата "Сахаров"; отново подчертава необходимостта от отмяна на член 301, както и от фундаментална реформа на Наказателния кодекс и други закони, които биват използвани за произволно ограничаване на изразяването на мнения, които не подстрекават към насилие, с цел да се гарантира, че свободата на изразяване се зачита изцяло в съответствие с нормите на ЕКЗПЧОС;

14.  приветства извиненията, изразени от министъра на правосъдието Мехмет Али Сахин , от името на правителството, на семейството на Енгин Кабер, починал в затвора вследствие на малтретиране; споделя изразената от комисията по правата на човека в турския парламент загриженост по повод на неспособността на съдебната система да преследва случаи на изтезания и малтретиране, чиито брой нараства; призовава турското правителство да положи допълнителни систематични усилия за премахване на изтезанията и малтретирането във и извън официалните места за задържане и за преустановяване на културата на безнаказаност; в тази връзка подчертава, че ратифицирането и прилагането на факултативния протокол към Конвенцията на ООН за премахване на изтезанията би повишила значително доверието в тези усилия; изразява загриженост и относно прекомерната употреба на полицейска сила при справяне с публични демонстрации;

15.  приветства дейността, извършвана от комисията за разследване на въпросите по правата на човека към турското Велико народно събрание в разследването на случаи на изтезания и малтретиране в затворите и на убийството на журналиста Хрант Динк; настоятелно призовава турските органи да предприемат последващи действия във връзка с констатациите в докладите на комисията, както и констатациите в доклада на комисията за проверка, сформирана от министър-председателя; също така счита, че хипотезата за участието на "Ергенекон" следва да се приеме по-сериозно, когато се разглеждат други нерешени случаи, като например убийството на Хрант Динк;

16.  приветства приемането през февруари 2008 г. на закона за фондациите и цени оценката на Комисията, според която законът за фондациите прави опит за разрешаване на редица неразрешени въпроси, свързани със собствеността на немюсюлманските общности; настоятелно призовава турското правителство да гарантира прилагането на закона в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и да разреши все още неразрешения въпрос относно конфискуваната и продадена на трети лица собственост, както и относно собствеността на фондациите, слети преди приемането на новото законодателство;

17.  отново подчертава необходимостта от разработване на нормативна уредба в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, така че на всички религиозни общности да бъде дадена възможността да функционират без неправомерни ограничения, особено по отношение на техния правен статут, обучението на духовенство, избирането на лицата, заемащи постове в йерархията, религиозното образование и изграждането на храмове; насърчава турските органи, всички политически партии, гражданското общество и заинтересованите общности да поемат ангажимент за създаване на атмосфера, която води до цялостно и действително зачитане на свободата на вероизповедание; отново отправя своя призив отново да бъде отворена гръцката православна семинария в Халки и да се използва в публичното пространство църковното звание Вселенски патриарх; приветства неотдавнашните инициативи на правителството и продължаващите разговори между правителството и ръководителите на алевите по неуредени от дълго време въпроси, като например във връзка с храмовете на алевите и относно изграждането на паметник на жертвите на клането в град Сивас, и призовава турското правителство да се заеме незабавно с разрешаването на тези въпроси и да направи незадължителни спонсорираните от държавата курсове по религиозно обучение; изразява съжаление относно планираното отчуждаване на собствеността на православния сирийски манастир "Св. Гавриил" в Тур Абдин и относно съдебните производства срещу представители на манастира;

18.  призовава турското правителство да подеме, като свой приоритет, политическа инициатива, благоприятстваща трайното уреждане на кюрдския въпрос, която инициатива следва да се заеме с разрешаването на въпроса за икономическите и социални възможности на гражданите от кюрдски произход и да подобри чувствително техните културни права, включително с реални възможности за изучаване на кюрдски език в рамките на системите на обществените и частните училища и за употребата му в ефири при достъпа до обществени услуги, както и да разрешава на избрани представители да използват втори език, различен от турския, за да осъществяват контакти със своите избиратели; приветства въвеждането от 1 януари 2009 г. на 24-ов публичен телевизионен канал на кюрдски език;

19.  осъжда насилието, извършвано от ПКК и други терористични групи на турска територия; изразява солидарността си с Турция в борбата срещу тероризма и отново призовава ПКК да обяви и спазва незабавно и безусловно примирие;

20.  настоятелно призовава Партията за демократично общество (ПДО) и всички нейни изборни представители да се дистанцират ясно от терористичната Кюрдска работническа партия (ПКК), и отправя призив към всички партии да способстват за намирането на решение, което ще повиши стабилността, благоденствието и целостта на турската държава;

21.  отбелязва, че турското правителство е решило да завърши проекта за Южна Анатолия (GAP) за развитието на югоизточната част на Турция; въпреки това посочва неговите социални, екологични, културни и геополитически последици, включително по отношение на водоснабдяването за съседните страни Ирак и Сирия, и призовава правителството изцяло да вземе предвид тези съображения, да защитава правата на засегнатото население и да гарантира тясно сътрудничество с местните и регионални органи в хода на работата си по плана; призовава Комисията да представи проучване относно GAP и последиците от него;

22.  отново заявява, че европейските ценности на плурализам и разнообразие включват в себе си зачитане на едно по-широко определение за малцинства в сравнение с приетото от Турция определение, в съответствие с Договора от Лозана; изразява загриженост относно враждебното отношение и проявите на насилие спрямо малцинствата; изразява загриженост, че Турция не е постигнала напредък по отношение на гарантирането на културното многообразие и насърчаването на зачитането и защитата на малцинствата в съответствие с нормите на ЕКЗПЧОС; настоятелно призовава турското правителство да започне просрочения диалог с върховния комисар по националните малцинства към ОССЕ относно такива въпроси като участието на малцинствата в обществения живот и излъчването на предавания на малцинствени езици;

23.  призовава турското правителство да предприеме мерки срещу организациите и групите, които подстрекават към враждебно отношение към малцинствата, и да защитава всички, които са обект на заплахи или се боят за живота си, докато същевременно полага последователно усилия за създаване на атмосфера, която благоприятства пълното зачитане на основните права на човека и основните свободи;

24.  призовава турското правителство да търси начини за запазване на двукултурния характер на турските острови Gökceada (Imvros) и Bozcaada (Tenedos) и да се заеме с разрешаване на проблемите, с които се сблъскват членовете на гръцкото малцинство, във връзка с тяхното образование и права на собственост;

25.  приветства оценката на Комисията, според която като цяло е налице нормативна уредба за гарантиране на правата на жените и равенството между половете; въпреки това настоятелно призовава турското правителство да гарантира нейното прилагане, за да има положително въздействие върху положението на жените в Турция; отново изразява често отправяните си искания за създаване на постоянна комисия по правата на жените и равенството между половете в турския парламент като основен инструмент за подобряване на положението във връзка с правата на жените и равенството между половете в Турция, и посочва предстоящите избори като възможност за коригиране на слабото представителство на жените в политиката;

26.  изразява загриженост от нарастването на броя на така наречените "убийства на честта" и призовава турските компетентни органи и гражданското общество да полагат допълнителни усилия за предотвратяване на тези убийства, на домашното насилие и на принудителните бракове; приветства нарастването на броя на домовете за жени, но призовава спешно за ефективни и устойчиви политики по отношение на бюджетите и персонала, както и за подкрепа за жените и децата, след като напуснат домовете; изисква от турското правителство, в тясно сътрудничество с държавите-членки, да води борба срещу трафика на жени;

27  приветства решението на върховния апелативен съд да не потвърди решението за забрана на групата по интереси Ламбда Истамбул; настоятелно призовава правителството да гарантира спазването на равенството независимо от пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на увреждане, възрастта или сексуалната ориентация;

Съществуване на функционираща пазарна икономика

28.  приветства оценката на Комисията, която класифицира Турция като функционираща пазарна икономика;

29.  посочва, че въпреки забавянето на икономическия растеж на Турция през 2008 г. цялостните икономически резултати показват, че основите и устойчивостта на турската икономика са съществено по-добри, отколкото преди няколко години; посочва, че до настоящия момент последиците от световната финансова криза върху турската банкова система са ограничени, но изразява загриженост относно последиците от кризата върху икономическия растеж; изисква от Комисията да докладва в частност относно последствията от кризата върху турската икономика; насърчава турското правителство да продължава тясното сътрудничество с Международния валутен фонд и други международни и европейски финансови институции;

Възможност за поемане на задълженията, свързани с членството

30.  изразява съжаление от факта, че Турция не е изпълнила редица ангажименти, поети в рамките на митническия съюз ЕО-Турция, и че това изкривява двустранните търговски отношения;

31.  посочва, че по силата на митническия съюз Турция е задължена да преговаря и да сключва споразумения за свободна търговия (ССТ) с трети държави, с които ЕС е сключил ССТ; призовава Комисията и Съвета да включат Турция в проучванията за оценка на въздействието на предстоящите за сключване ССТ между ЕС и трети страни, както и да продължават да полагат усилия за предаване на информация относно позицията на ЕС и състоянието на преговорите за ССТ;

32.  изразява съжаление от факта, че турското правителство все още не е приложило изцяло Споразумението за асоцииране между ЕС и Турция и Допълнителния протокол към него; припомня, че неизпълнението, най-късно до декември 2009 г., на ангажиментите, поети от Турция, ще продължи да влияе сериозно върху процеса на преговори; приканва Съвета да продължи да следи и преценява напредъка по въпросите, засегнати в декларацията на Общността и нейните държави-членки от 21 септември 2005 г. в съответствие със заключенията от 11 декември 2006 г.;

33.  приветства Турция във връзка с отбелязания от нея напредък в областта на образованието и културата; отново посочва, че предоставянето на достъп до образование за всички е не само добра стратегия за интегриране на малцинствата, но също и основа за едно благоденстващо и модерно общество; разглежда плановете за откриване на катедри за арменски и кюрдски изследвания в турски университети като знак на добра воля, който трябва да бъде последван от конкретни действия;

ІІ. Увеличаване на благосъстоянието

Увеличаване на социалното сближаване и на благосъстоянието

34.  посочва, че социално ориентираната пазарна икономика е основата за едно социално сплотено общество и е един от ключовите фактори за стабилност и благоденствие; в тази връзка приветства приемането на закона за социалното осигуряване и за общото здравно осигуряване като принос за укрепването на социалното сближаване на турското общество;

35.  приветства също така приемането от турския парламент през май 2008 г. на пакета мерки в областта на заетостта, който има за цел насърчаването на възможностите за работни места за жените, младите хора и хората с увреждания; въпреки това изразява загриженост относно продължаващата слабост на пазара на заетостта, който наема едва 43% от трудоспособното население, и изразява особена загриженост относно общия спад на процента на трудово заетите жени; насърчава турското правителство да предприеме допълнителни действия за разрешаване на проблема с неформалната икономика;

36.  отново призовава турското правителство да предприеме допълнителни осезателни мерки за овластяване на жените в политическия, икономическия и социалния сектор, например посредством временни мерки за повишаване на тяхното активно участие в политиката; посочва необходимостта от предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа на жените до образование, който, за съжаление, продължава да бъде най-ниският сред държавите, които членуват в ОИСР;

37.  отбелязва постигнатия напредък в областта на здравеопазването; въпреки това изразява загриженост от липсата на напредък по отношение на психичното здраве; настоятелно призовава турските компетентни органи да предоставят на разположение допълнителни средства за грижите за психичното здраве и да намерят разрешение на проблема с незадоволителното състояние на медицинската помощ като цяло и лечението на лица с психични увреждания в психиатрични болници и центрове за рехабилитация; призовава при лечението на деца и възрастни с увреждания в заведенията да се зачитат напълно техните права;

38.  изразява съжаление относно липсата на напредък в изменеинето на законодателството в областта на синдикалните права и призовава турския парламент да приеме нов закон за синдикатите, който е в съответствие с конвенциите на Международната организация на труда; изразява съжаление от факта, че въпреки смекчаването на разпоредбите за сформиране и членство в синдикатите през 2004 г., синдикалните дейности все още подлежат на ограничения; призовава турските органи да намерят съвместно със синдикатите решение, което позволява провеждането на мирни демонстрации на 1 май на площад Таксим в Истанбул, като изцяло зачита свободата на сдружаване;

39.  още веднъж подчертава необходимостта от разрешаването на проблема с неравномерното развитие на турските региони и с разликите между селските и градски региони, факт, който възпрепятства благоденствието на турското общество; поради това изразява съжаление от факта, че турското правителство не е представило всеобхватна стратегия за разрешаването на този въпрос и изразява разочарованието си от факта, че Комисията не е предоставила информация относно приноса на ЕС за това стратегическо планиране в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ, както бе изискано от Парламента в горепосочената негова резолюция от 21 май 2008 г.;

ІІІ. Изграждане на добросъседски отношения

40.  подчертава необходимостта от всеобхватно разрешаване на кипърския въпрос въз основа на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и съгласно принципите, на които се основава Европейският съюз; приветства подновения ангажимент от политическите лидери и на двете страни за договорено решение и подкрепя продължаващите преки преговори между лидерите на двете общности в Кипър и е готов да приеме всяко постигнато от тях споразумение, при условие че то е в съответствие с принципите, на които се основава ЕС, включително четирите основни свободи, и че е прието в резултат на референдум; призовава Турция да улесни създаването на благоприятен климат за водене на преговори, като оттегли турските въоръжени сили и позволи на двамата лидери да преговарят свободно относно бъдещето на тяхната страна;

41.  призовава за по-голямо трансгранично сътрудничество между местните органи, представителите на деловите среди и други местни партньори и съседните страни - държавите-членки на ЕС Гърция и България;

42.  приветства развитието през последната година на връзките и сътрудничеството между турските и иракските компетентни органи, включително контактите между Турция и кюрдското регионално правителство в Северен Ирак; насърчава тези компетентни органи да задълбочават сътрудничеството помежду си, така че да гарантират от иракска страна предотвратяването на терористични атаки от иракска територия, да гарантират стабилността и да спомагат за икономическото развитие на целия регион на турско-иракско съседство; припомня своите предишни призиви до турското правителство да зачита териториалната цялост на Ирак, правата на човека и върховенството на закона при провеждане на антитерористични операции, както и да гарантира избягването на жертви сред гражданското население;

43.  приветства посещението на президента Gül в Армения през септември 2008 г. по покана на президента Sarkisian и изразява надежда, че то наистина ще създаде благоприятен климат за нормализиране на отношенията между двете държави; призовава турското правителство да отвори своята граница с Армения и да възстанови изцяло икономическите и политическите отношения с тази страна; призовава отново правителствата на Турция и Армения да започнат процес на помирение по отношение на настоящето и на миналото, позволяващ искрена и открита дискусия по събитията от миналото; призовава Комисията да улесни процеса на помирение;

44.  оценява високо непрестанните усилия на турското и гръцкото правителство за подобряване на двустранните отношения; отново подчертава, че отмяната на повода за война, обявен от турското велико национално събрание през 1995 г., би дало значителен тласък за по-нататъшното подобряване на тези отношения; припомня, че Турция се е ангажирала с поддържането на добросъседски отношения и призовава турското правителство да положи сериозни и енергични усилия за разрешаване на всеки неразрешен спор по мирен начин и в съответствие с хартата на ООН и други международни конвенции и двустранни споразумения и задължения;

ІV. Засилване на двустранното сътрудничество между ЕС и Турция

45.  призовава Съвета да обмисли напредване по отношение на започването на преговори по преговорни глави, в които според оценката на Комисията Турция е изпълнила условията за започване на преговори;

46.  отбелязва амбицията на Турция да се превърне в евроазиатски енергиен център, както и ролята, с която тя може да допринесе за енергийната сигурност на Европа; приветства напредъка, постигнат от Турция в енергийната област; припомня посочената по-горе резолюция от 24 октомври 2007 г. в подкрепа на започването на преговори по тази глава и изразява съжаление, че в Съвета не е постигнато съгласие по този въпрос; насърчава Турция да се присъедини към Европейската енергийна общност като пълноправен член, като по този начин се засили сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на енергетиката, което може да бъде от полза за всички участващи страни; призовава Турция да подкрепи изцяло проекта за изграждане на газопровод Набуко, който е приоритетен проект за Европа, и очаква скорошното сключване на междуправителствено споразумение, целящо пускането на газопровода в действие;

47.  отбелязва постигнатия напредък в областта на миграцията и убежището; изразява съжаление от факта, че от декември 2006 г. Турция не е подновявала преговорите за споразумение с ЕО за реадмисия, чието подписване е условие за сключването на споразумение за визови облекчения; призовава турското правителство да задълбочи сътрудничеството с ЕС в областта на управлението на миграцията, включително посредством правилното прилагане на съществуващите двустранни споразумения за реадмисия и протоколите с държавите-членки; отбелязва, че не се наблюдава развитие по отношение на привеждането в съответствие с визовите списъци на ЕС; призовава Комисията и турското правителство да започнат преговори по споразумение за визови облекчения; настоятелно призовава държавите-членки да смекчат визовите ограничения за добросъвестни пътници като студенти, преподаватели и представители на деловите среди; призовава за пълно зачитане на човешките права на търсещите убежище лица и на бежанците, в т.ч. и открит и неограничен достъп на Върховния комисариат на ООН за бежанците до всички центрове за задържане;

48.  приветства откриването през септември 2008 г. на проекти от ново поколение, целящи засилването на диалога между гражданското общество в Турция и в ЕС; изисква от Комисията да докладва относно провежданите дейности в рамките на диалога между гражданското общество в ЕС и Турция; отново призовава турското правителство да включва по-активно гражданското общество в процеса на реформи;

49.  отбелязва, че Комисията възнамерява да представи оценка на въздействието по отношение на определени области на политиката(4); настоятелно призовава Комисията да изготви по-обхватно проучване на въздействието като последващо действие към представеното през 2004 г. проучване и да го предаде незабавно на Парламента;

50.  призовава турското правителство и съдебни органи да си сътрудничат по-активно с държавите-членки и органите на ЕС по наказателни дела, в които граждани и жители на ЕС са жертва на измама, какъвто е случаят с т. нар. "Зелени фондове" (ислямски инвестиционни фондове със седалище в Турция) и с "Deniz Feneri", благотворителна организация със седалище в Германия;

Сътрудничество по международни и глобални въпроси

51.  оценява високо усилията на Турция да спомага за разрешаването на кризите в множество кризисни региони на света, по-специално в Близкия изток и Южен Кавказ, и също така във връзка с отношенията между Афганистан и Пакистан; в частност, оценява високо активното и конструктивно участие на Турция след конфликта между Русия и Грузия, целящо да насърчи мира и стабилността в Южен Кавказ, по-конкретно чрез предложението си за Пакт за стабилност; призовава Съвета и Комисията да засилят сътрудничеството с Турция и да се стремят към взаимодействие в подхода на ЕС и Турция към тези региони;

52.  поздравява Турция във връзка с избирането й за член на Съвета за сигурност на ООН и призовава турското правителство в рамките на ООН да приеме подход, който е тясно съгласуван с позицията на ЕС;

53.  приветства ратифицирането на Протокола от Киото от страна на турското правителство;

54.  приветства непрестанния принос на Турция към Европейската политика за сигурност и отбрана и операциите на НАТО; въпреки това изразява съжаление от факта, че чрез своите възражения Турция продължава да блокира стратегическото сътрудничество НАТО-ЕС, простиращо се отвъд договореностите "Берлин плюс", и настоятелно призовава Турция да оттегли тези възражения в най-кратък срок;

55.  призовава турското правителство да подпише и представи за ратифициране устава на Международния наказателен съд, като по този начин ще засили приноса и ангажимента на Турция към глобалната система за многостранни действия;

°

°  °

56.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на генералния секретар на Съвета на Европа, на председателя на Европейския съд по правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството и парламента на Република Турция.

(1) ОВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр. 284.
(2) ОВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 452.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0224.
(4) Европейска комисия: предприети действия във връзка с незаконодателните резолюции на Парламента - май II 2008 г.

Правна информация - Политика за поверителност