Förslag till resolution - B6-0105/2009Förslag till resolution
B6-0105/2009

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  13.2.2009

  till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
  från Ria Oomen-Ruijten
  för utskottet för utrikesfrågor
  om 2008 års framstegsrapport om Turkiet

  Förfarande : 2008/2691(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B6-0105/2009

  B6‑0000/2008

  Europaparlamentets resolution om 2008 års framstegsrapport om Turkiet

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens framstegsrapport 2008 om Turkiet,

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 27 september 2006 om Turkiets framsteg inför anslutningen[1], av den 24 oktober 2007 om förbindelserna mellan EU och Turkiet[2] och av den 21 maj 2008 om 2007 års framstegsrapport om Turkiet[3],

  –  med beaktande av de förhandlingsramar för Turkiet som antogs den 3 oktober 2005,

  –  med beaktande av rådets beslut 2008/157/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet (nedan kallat ”partnerskapet för anslutning”), samt rådets föregående beslut om partnerskapet för anslutning 2001, 2003 och 2006,

  –  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Anslutningsförhandlingarna med Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter rådets godkännande av förhandlingsramarna, och detta utgjorde startpunkten för en lång process vars resultat inte kan garanteras i förväg.

  B.  Turkiet har åtagit sig att genomföra reformer, upprätthålla goda förbindelser med sina grannländer och gradvis anpassa sig till EU. Dessa insatser bör betraktas som en möjlighet till ytterligare modernisering för landet.

  C.  En grundförutsättning för anslutning till EU, som är en gemenskap som grundas på gemensamma värderingar, är fortfarande att Köpenhamnskriterierna uppfylls helt och hållet och att EU har förmåga att integrera nya medlemsstater i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2006.

  D.  Kommissionen konstaterade i framstegsrapporten att 2008 hade präglats av starka politiska spänningar och att den turkiska regeringen trots sitt starka mandat inte hade lagt fram något konsekvent och övergripande program för politiska reformer.

  E.  Turkiet har fortfarande inte genomfört de bestämmelser som följer av associeringsavtalet mellan EG och Turkiet och tilläggsprotokollet till detta.

  F.  Under 2008 öppnades fyra förhandlingskapitel.

  1.  Europaparlamentet är bekymrat över att reformtakten i Turkiet för tredje året i rad fortsätter att avta. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att visa politisk vilja att fortsätta de reformer den åtog sig att genomföra 2005. En sådan modernisering ligger först och främst i Turkiets eget intresse och gynnar hela det turkiska samhället.

  2.  Europaparlamentet är bekymrat över den fortsatta polariseringen i det turkiska samhället och mellan de största politiska partierna, som fördjupades under 2008 och på ett negativt sätt påverkade både de politiska institutionernas verksamhet och reformarbetet.

  3.  Europaparlamentet betonar att politiska reformer utgör själva grunden för reformprocessen och välkomnar att den turkiska regeringen utarbetat och godkänt det nationella programmet för antagande av gemenskapens regelverk.

  4.  Europaparlamentet uppmanar ledarna för de politiska partierna att på allvar eftersträva dialog och genom ömsesidiga eftergifter komma överens om en reformagenda för Turkiets modernisering, i riktning mot ett stabilt, demokratiskt, pluralistiskt och välmående samhälle, som vägleds av respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt grundas på rättsstatsprincipen.

  I. Uppfyllande av Köpenhamnskriterierna

  Demokrati och rättsstatsprincipen

  5.  Europaparlamentet beklagar att det inledande försöket att på ett genomgripande sätt reformera konstitutionen ledde till en tvist i huvudduksfrågan och skapade ytterligare polarisering i samhället. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att återuppta arbetet med en ny civil konstitution i vilken skyddet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter står i centrum. Regeringen uppmanas även att se till att de politiska partierna och det civila samhället, liksom etniska och religiösa minoriteter, är mycket delaktiga i denna konstitutionsprocess.

  6.  Europaparlamentet är bekymrat över att talan väcktes under 2008 om upplösning av två parlamentspartier, särskilt i det ännu ej avgjorda målet mot DTP. Parlamentet understryker behovet av att så fort som möjligt ändra lagstiftningen om politiska partier för att helt och hållet anpassa den till rättspraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) och rekommendationerna från Europarådets Venedigkommission.

  7.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att låta alla partier som deltar i valen företrädas i valkommissionen.

  8.  Europaparlamentet beklagar att inga framsteg har gjorts när det gäller att etablera fullständig och systematisk civil kontroll över militären och förstärka den parlamentariska tillsynen över militär- och försvarspolitiken.

  9.  Europaparlamentet noterar de framsteg som har gjorts i utvecklingen av en reformstrategi för rättsväsendet. Parlamentet pekar dock på det överhängande behovet av ytterligare systematiska insatser som stärker rättsväsendets opartiskhet och professionalism, så att medlemmar av domarkåren inte lägger sig i den politiska debatten och så att de respekterar normerna i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR).

  10.  Europaparlamentet beklagar att inga framsteg har gjorts för att tillsätta en ombudsman. Parlamentet noterar den konstitutionella domstolens negativa domslut om ombudsmannalagen och uppmanar den turkiska regeringen att snarast möjligt på nytt lägga fram nödvändig lagstiftning för att inrätta denna myndighet, vilket tidigare fått både regeringens och parlamentets stöd.

  11.  Europaparlamentet beklagar att den turkiska regeringen inte har lagt fram någon omfattande strategi för att bekämpa korruptionen. Parlamentet understryker behovet av att stärka den parlamentariska kontrollen över de offentliga utgifterna och behovet av ny lagstiftning om revisionsrätten.

  12.  Europaparlamentet välkomnar att rättegången mot dem som anklagas för att vara medlemmar av den kriminella Ergenekon‑organisationen har inletts, och uppmuntrar myndigheterna att fortsätta utredningen och helt blottlägga organisationens nätverk, som sträcker sig in i de statliga strukturerna. Parlamentet är bekymrat över rapporter om behandlingen av de tilltalade i detta mål. De turkiska myndigheterna uppmanas att ge dem en rättvis rättegång och att strikt hålla sig till rättsstatsprincipen.

  Mänskliga rättigheter samt respekten för och skyddet av minoriteter

  13.  Europaparlamentet beklagar att yttrande- och tryckfriheten ännu inte är helt skyddade i Turkiet. Tryckfriheten i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle gagnas varken av regelbundna förbud mot webbplatser eller av påtryckningar eller stämningar mot kritisk press. Parlamentet anser att de ändringar av artikel 301 i strafflagen som antogs i april 2008 inte är tillräckliga, eftersom människor som fredligt uttrycker sina åsikter alltjämt åtalas på grundval av denna och andra artiklar i strafflagen, antiterroristlagen och presslagen, som till exempel Sacharovprismottagaren Leyla Zana. Parlamentet upprepar att artikel 301 måste upphävas och att strafflagen och andra lagar som används för att godtyckligt inskränka fredligt uttryckta åsikter måste reformeras i grunden för att yttrandefriheten ska respekteras fullt ut i enlighet med normerna i ECHR.

  14.  Parlamentet välkomnar den ursäkt som justitieminister Mehmet Ali Sahin för regeringens räkning har riktat till de anhöriga till Engin Ceber, som avled i fängelse till följd av misshandel. Parlamentet delar den oro som uttryckts av det turkiska parlamentets människorättsutskott över att rättsväsendet inte förmår lagföra det växande antalet fall av tortyr och misshandel. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att vidta ytterligare systematiska åtgärder för att få bort tortyr och misshandel som äger rum inom och utanför officiella häkten och få ett slut på den rådande kulturen av straffrihet. En ratificering och tillämpning av det frivilliga protokollet till FN‑konventionen mot tortyr skulle öka dessa insatsers trovärdighet avsevärt. Parlamentet oroas även av polisövergreppen i samband med offentliga demonstrationer.

  15.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som har gjorts av det turkiska parlamentets utredningskommitté för mänskliga rättigheter i dess utredning av tortyr och misshandel i fängelser och av mordet på journalisten Hrant Dink. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att noga följa upp resultaten av kommitténs rapporter samt resultaten i rapporten från premiärministerns inspektionsgrupp. Parlamentet anser också att antagandet om att Ergenekon har varit delaktig i andra händelser som ännu inte har klarlagts, exempelvis mordet på Hrant Dink, bör tas på större allvar.

  16.  Europaparlamentet välkomnar den lag om stiftelser som antogs i februari 2008 och uppskattar kommissionens bedömning att flera olösta fastighetsrelaterade frågor som rör icke-muslimska grupper tas upp i lagen om stiftelser. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att se till att lagen tillämpas i enlighet med Europadomstolens rättspraxis och att ta itu med den ännu olösta frågan om beslagtagen egendom som har sålts till tredje man samt frågan om fastigheter tillhörande stiftelser som slogs samman innan den nya lagen antogs.

  17.  Europaparlamentet upprepar att det fortfarande behövs ett regelverk som är utformat i enlighet med Europadomstolens rättspraxis och som gör det möjligt för alla religiösa samfund att verka utan otillbörliga begränsningar, särskilt när det gäller deras rättsliga ställning, utbildning av präster, val av överhuvuden, religiös utbildning och uppförande av helgedomar. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna, samtliga politiska partier, det civila samhället och de berörda samfunden att medverka till att skapa en miljö som främjar respekten för religionsfrihet i praktiken. Parlamentet upprepar sitt krav att det grekisk‑ortodoxa Halki‑seminariet omedelbart ska öppnas på nytt och att den ekumeniska patriarkens kyrkliga titel ska användas i offentliga sammanhang. Parlamentet välkomnar regeringens senaste initiativ och dess pågående samtal med aleviternas ledare om gamla olösta frågor, som exempelvis helgedomar för aleviterna och upprättandet av ett minnesmärke till minne av massakern i Sivas, och uppmanar den turkiska regeringen att snarast ta itu med deras problem samt att se till att statlig religiös undervisning inte längre ska vara obligatorisk. Parlamentet beklagar den planerade exproprieringen av det syrisk-ortodoxa klostret Sankt Gabriel i Tur Abdin och domstolsförfarandena mot klostrets företrädare.

  18.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att skyndsamt ta ett politiskt initiativ för att uppnå en varaktig lösning på kurdfrågan. Initiativet måste innefatta åtgärder inriktade på de ekonomiska och sociala möjligheterna för medborgare av kurdiskt ursprung och leda till påtagliga förbättringar av deras kulturella rättigheter, däribland deras faktiska möjligheter att lära sig kurdiska inom det offentliga och privata skolsystemet och att använda detta språk i radio- och TV-sändningar och i sina kontakter med offentliga myndigheter samt att låta valda tjänstemän använda ett andra språk förutom turkiska i kommunikationen med sina valkretsar. Parlamentet välkomnar att en offentlig TV-kanal på kurdiska med sändningar dygnet runt startades den 1 januari 2009.

  19.  Europaparlamentet fördömer de våldshandlingar som har utförts av PKK och andra terroristgrupper på turkisk mark. Parlamentet upprepar sin solidaritet med Turkiet i landets kamp mot terrorismen och uppmanar än en gång PKK att utlysa och respektera en omedelbar och villkorslös vapenvila.

  20.  Europaparlamentet uppmanar DTP-partiet och alla dess parlamentsledamöter att tydligt ta avstånd från det terroristiska PKK och dess våldsanvändning och vädjar till alla parter att medverka till en lösning som stärker den turkiska statens stabilitet, välstånd och integritet.

  21.  Europaparlamentet noterar att den turkiska regeringen har beslutat att fullfölja projektet i sydöstra Anatolien (GAP) för utveckling av sydöstra Turkiet. Parlamentet pekar dock på dess sociala, ekologiska, kulturella och geopolitiska följder, bland annat vad gäller vattenförsörjningen i grannländerna Irak och Syrien, och uppmanar regeringen att fullt ut ta hänsyn till dessa frågor, skydda den drabbade befolkningens rättigheter och säkerställa ett nära samarbete med de lokala och regionala myndigheterna i det fortsatta arbetet med planen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en studie om GAP och dess följder.

  22.  Europaparlamentet upprepar att de europeiska värderingarna om pluralism och mångfald innebär att respekten för minoriteter får en betydligt vidare dimension på grundval av Lausannefördraget jämfört med den definition som Turkiet har antagit. Parlamentet är oroat över fortsatt fientlighet och våld mot minoriteter och över att Turkiet inte har gjort några framsteg när det gäller att säkerställa kulturell mångfald och främja respekten för och skyddet av minoriteter i enlighet med normerna i ECHR. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att inleda den försenade dialogen med OSSE:s höge kommissarie för nationella minoriteter om t.ex. minoriteters deltagande i samhällslivet och radio- och TV- sändningar på minoritetsspråk.

  23.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att vidta åtgärder mot organisationer och grupper som uppviglar till våld mot minoriteter och att skydda dem som är hotade och fruktar för sina liv, samt att göra långtgående insatser för att skapa en miljö där de grundläggande mänskliga rättigheterna och friheterna respekteras till fullo.

  24.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att finna lösningar för att bevara den bikulturella karaktären hos de turkiska öarna Gökceada (Imvros) och Bozcaada (Tenedos) och att ta itu med den grekiska minoritetens problem i fråga om rätt till utbildning och egendom.

  25.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens bedömning att det regelverk som behövs för att garantera kvinnors rättigheter och jämlikhet mellan könen i stort sett redan finns. Parlamentet uppmanar emellertid den turkiska regeringen att se till att det tillämpas för att det ska kunna ha en positiv effekt på kvinnornas situation i Turkiet. Parlamentet upprepar återigen sitt krav på att ett ständigt utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen ska inrättas i det turkiska parlamentet som ett viktigt instrument för att förbättra situationen för kvinnors rättigheter och jämställdhetsintegrering i Turkiet. Parlamentet påpekar att de kommande lokalvalen är en möjlighet att åtgärda kvinnornas låga representation i politiken.

  26.  Europaparlamentet är oroat över att de så kallade hedersmorden ökar i Turkiet och uppmanar de turkiska myndigheterna och det civila samhället att öka sina ansträngningar för att förhindra dessa mord, våld i hemmet och tvångsäktenskap. Parlamentet välkomnar ökningen av antalet härbärgen, men efterlyser ett skyndsamt införande av en effektiv och hållbar politik i budget- och personalfrågor samt stöd till kvinnor och barn efter det att de lämnar härbärgena. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att bekämpa kvinnohandeln i nära samarbete med EU:s medlemsstater.

  27.  Parlamentet välkomnar Högsta appellationsdomstolens beslut att inte hålla fast vid beslutet att förbjuda intressegruppen Lambdaistanbul. Parlamentet uppmanar regeringen att se till att jämlikhet garanteras oberoende av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller livsåskådning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

  Förekomsten av en fungerande marknadsekonomi

  28.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens bedömning att Turkiet är en fungerande marknadsekonomi.

  29.  Europaparlamentet noterar att även om Turkiets ekonomiska tillväxt mattades av under 2008 visade den allmänna ekonomiska utvecklingen att den turkiska ekonomins grundvalar och motståndskraft är mycket starkare än för några år sedan. Parlamentet noterar att den globala finanskrisens inverkan på den turkiska banksektorn än så länge är begränsad men är oroat över krisens inverkan på den ekonomiska tillväxten. Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt rapportera om krisens följder för den turkiska ekonomin och uppmuntrar den turkiska regeringen att fortsätta sitt nära samarbete med Internationella valutafonden och andra internationella och europeiska finansinstitut.

  Förmåga att åta sig medlemskapets skyldigheter

  30.  Europaparlamentet beklagar att flera av Turkiets åtaganden inom ramen för tullunionen EG–Turkiet fortfarande inte har uppfyllts, vilket snedvrider de bilaterala handelsförbindelserna.

  31.  Europaparlamentet påpekar att Turkiet enligt tullunionen är skyldigt att förhandla och ingå frihandelsavtal med tredjeländer med vilka EU har ingått frihandelsavtal. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inkludera Turkiet i konsekvensbedömningar av eventuella frihandelsavtal mellan EU och tredjeländer och att ytterligare stärka informationsöverföringen om EU:s ståndpunkt och läget i förhandlingarna om frihandelsavtal.

  32.  Europaparlamentet beklagar att associeringsavtalet mellan EG och Turkiet samt tilläggsprotokollet till detta ännu inte helt har genomförts av den turkiska regeringen. Underlåtenhet av Turkiet att uppfylla sina åtaganden senast i december 2009 kan i hög grad komma att påverka den vidare förhandlingsprocessen. Parlamentet uppmanar rådet att följa upp och granska framstegen i de frågor som behandlas i gemenskapens och dess medlemsstaters förklaring av den 21 september 2005, i enlighet med slutsatserna av den 11 december 2006.

  33.  Europaparlamentet lovordar Turkiet för landets framsteg på utbildnings- och kulturområdet. Parlamentet upprepar att tillgång till utbildning för alla inte bara är en god strategi för att integrera minoriteterna utan även är grunden för ett välmående och modernt samhälle. Planerna på att öppna institutioner för studier i armeniska och kurdiska vid turkiska universitet är ett tecken på god vilja som måste följas upp med konkreta åtgärder.

  II. Stärkande av välståndet

  Stärkande av den sociala sammanhållningen och välståndet

  34.  Europaparlamentet påpekar att en socialt inriktad marknadsekonomi utgör grundvalen för ett samhälle med social sammanhållning och är en av förutsättningarna för stabilitet och välstånd. Parlamentet välkomnar därför antagandet av lagen om socialförsäkring och allmän sjukförsäkring som ett bidrag till en stärkt social sammanhållning i det turkiska samhället.

  35.  Europaparlamentet välkomnar även det turkiska parlamentets antagande av arbetsmarknadspaketet i maj 2008 i syfte att skapa arbetstillfällen för kvinnor, unga och funktionshindrade. Parlamentet är dock bekymrat över den fortsatt svaga arbetsmarknaden, som endast sysselsätter 43 procent av befolkningen i arbetsför ålder, och är särskilt oroat över den minskande sysselsättningsgraden bland kvinnor. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att ta itu med problemet med den informella ekonomin.

  36.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till den turkiska regeringen att vidta ytterligare konkreta åtgärder för att stärka kvinnornas roll i den politiska, ekonomiska och sociala sektorn, t.ex. genom tillfälliga åtgärder för att öka deras aktiva deltagande i politiken. Parlamentet pekar på behovet av att vidta effektiva åtgärder för att öka kvinnors tillgång till utbildning, som tyvärr fortfarande är den lägsta bland OECD‑länderna.

  37.  Europaparlamentet noterar framstegen när det gäller hälsoskydd men är samtidigt bekymrat över att inga framsteg kan rapporteras när det gäller psykisk hälsa. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att avsätta ökade resurser för psykiatrin och finna en lösning på problemet med den otillräckliga allmänna sjukvården och behandlingen för patienter med psykiska funktionshinder på mentalsjukhus och rehabiliteringscenter. Vidare måste de mänskliga rättigheterna till fullo beaktas i institutionsvården av funktionshindrade barn och vuxna.

  38.  Europaparlamentet beklagar att inga framsteg har gjorts för att ändra lagstiftningen om fackföreningsrättigheter och uppmanar det turkiska parlamentet att anta en ny fackföreningslag som är i linje med ILO:s konventioner. Det är beklagligt att fackföreningars verksamhet fortfarande är föremål för begränsningar, trots att lättnader infördes 2004 i lagstiftningen om upprättande av och medlemskap i fackföreningar. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att tillsammans med fackföreningarna finna en lösning som möjliggör fredliga demonstrationer den 1 maj på Taksimtorget i Istanbul och därigenom respektera föreningsfriheten.

  39.  Europaparlamentet påpekar än en gång att problemet med de stora skillnaderna i utveckling mellan de turkiska regionerna och även mellan landsbygdsområden och tätortsområden måste angripas, eftersom det är ett stort hinder för det turkiska samhällets välstånd. Parlamentet beklagar därför att den turkiska regeringen ännu inte har lagt fram någon omfattande strategi för att ta itu med detta problem och är besviket över att kommissionen inte har lagt fram någon information om EU:s bidrag till denna strategiska planering inom ramen för instrumentet för föranslutningsstöd, vilket parlamentet begärde i ovannämnda resolution av den 21 maj 2008.

  III. Upprättande av goda förbindelser med grannländerna

  40.  Europaparlamentet framhåller att Cypernfrågan kräver en helhetslösning baserad på resolutionerna från FN:s säkerhetsråd och på EU:s grundprinciper. Parlamentet välkomnar att de politiska ledarna på båda sidor på nytt har åtagit sig att förhandla om en lösning och stöder de pågående direkta förhandlingarna mellan ledarna för Cyperns båda befolkningsgrupper. Parlamentet kommer att godta varje avtal mellan dem, under förutsättning att det är förenligt med EU:s grundprinciper, inklusive de fyra grundläggande friheterna, och att det godkänns efter en folkomröstning. Parlamentet uppmanar Turkiet att verka för ett positivt förhandlingsklimat genom att dra tillbaka sina styrkor och låta de båda ledarna förhandla fritt om landets framtid.

  41.  Europaparlamentet uppmuntrar till ett mer omfattande gränsöverskridande samarbete mellan lokala myndigheter, affärsmän samt andra lokala parter och grannländerna och tillika EU-medlemmarna Grekland och Bulgarien.

  42.  Europaparlamentet välkomnar den kommunikation och det samarbete som under det senaste året har utvecklats mellan turkiska och irakiska myndigheter, inte minst kontakterna mellan Turkiet och den kurdiska regionala regeringen i norra Irak. Parlamentet uppmanar myndigheterna att ytterligare stärka samarbetet för att se till att terrorattacker från irakiskt territorium förhindras under Iraks ansvar och därigenom garantera stabilitet och bidra till den ekonomiska utvecklingen i hela det turkisk‑irakiska gränsområdet. Parlamentet påminner om sina tidigare vädjanden till den turkiska regeringen att respektera Iraks territoriella integritet, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen vid genomförandet av militära operationer mot terrorister, och att se till att det inte sker några civila förluster.

  43.  Europaparlamentet välkomnar president Abdullah Güls besök i Armenien i september 2008 på inbjudan av president Serzh Sarkisian och hoppas att detta verkligen kommer att främja en atmosfär som gynnar en normalisering av förbindelserna mellan länderna. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att återigen öppna gränsen mot Armenien och återupprätta normala ekonomiska och politiska förbindelser med landet. Regeringarna i Turkiet och Armenien uppmanas än en gång att inleda en försoningsprocess, mot bakgrund av vad som sker i dag och vad som har skett i det förgångna, som rymmer en ärlig och öppen diskussion om tidigare händelser. Kommissionen uppmanas att underlätta denna försoningsprocess.

  44.  Europaparlamentet uppskattar de turkiska och grekiska regeringarnas fortsatta ansträngningar att förbättra de bilaterala förbindelserna. Parlamentet upprepar att ett upphävande av det casus belli som det turkiska parlamentet deklarerade 1995 skulle bidra avsevärt till att förbättra dessa förbindelser ytterligare. Parlamentet erinrar om att Turkiet har förbundit sig att förbättra förbindelserna med grannländerna och uppmanar den turkiska regeringen att göra seriösa och intensiva ansträngningar för att lösa alla kvarvarande tvister på ett fredligt sätt och enligt FN‑stadgan, andra relevanta internationella konventioner samt bilaterala avtal och åtaganden.

  IV. Stärkande av det bilaterala samarbetet mellan EU och Turkiet

  45.  Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga möjligheterna till framsteg i arbetet med att inleda förhandlingar om kapitel där Turkiet enligt kommissionens bedömning har uppfyllt villkoren för ett inledande.

  46.  Europaparlamentet erkänner Turkiets ambition att bli ett nav för energiförsörjningen i Eurasien och den roll som landet kan spela för att bidra till en trygg energiförsörjning i EU, och lovordar Turkiets framsteg på energiområdet. Parlamentet påminner om ovannämnda resolution av den 24 oktober 2007, i vilken det uttryckte sitt stöd för inledandet av förhandlingar om detta kapitel, och beklagar att ingen överenskommelse har nåtts om detta i rådet. Turkiet uppmanas att ansluta sig till den europeiska energigemenskapen som fullvärdig medlem för att stärka energisamarbetet mellan EU och Turkiet, vilket kan gynna alla berörda parter. Parlamentet uppmanar Turkiet att ge sitt fulla stöd till Nabuccoledningsprojektet, som är ett prioriterat europeiskt projekt, och förväntar sig att ett mellanstatligt avtal om att ta ledningen i drift snart kommer att ingås.

  47.  Europaparlamentet noterar de framsteg som har gjorts på migrations- och asylområdet men beklagar att Turkiet sedan december 2006 inte har återupptagit förhandlingarna om ett återtagandeavtal med EG. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att intensifiera samarbetet med EU om migrationshantering, bl.a. genom en korrekt tillämpning av de befintliga bilaterala återtagandeavtalen och protokollen med medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar att inga framsteg kan rapporteras om anpassningen till EU:s viseringsförteckningar. Kommissionen och den turkiska regeringen uppmanas att inleda förhandlingar om ett avtal om förenklat utfärdande av viseringar. Medlemsstaterna uppmanas att införa lättnader i viseringsrestriktionerna för resenärer som reser i ärligt uppsåt, t.ex. studenter, akademiker och affärsmän. Parlamentet efterlyser fullständig respekt för asylsökandes och flyktingars mänskliga rättigheter, vilket även innebär att FN:s flyktingkommissarie ska ha fritt och obegränsat tillträde till alla flyktingförläggningar.

  48.  Europaparlamentet välkomnar lanseringen i september 2008 av en ny omgång projekt för att förbättra dialogen mellan organisationer inom det civila samhället i Turkiet och EU. Kommissionen uppmanas att rapportera om verksamheten inom ramen för denna dialog. Den turkiska regeringen uppmanas återigen att involvera det civila samhället mer i reformprocessen.

  49.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen planerar att lägga fram konsekvensbedömningar endast för vissa politikområden[4]. Kommissionen uppmanas att göra en mer omfattande konsekvensbedömning som uppföljning till den som lades fram 2004 och att lägga fram den för parlamentet så snart som möjligt.

  50.  Europaparlamentet uppmanar Turkiets regering och rättsliga myndigheter att samarbeta bättre med EU:s medlemsstater och myndigheter i brottmål där EU-medborgare och personer bosatta i EU har drabbats av bedrägerier, som t.ex. i fallet med de ”gröna fonderna” (islamiska investeringsfonder registrerade i Turkiet) och i fallet Deniz Feneri, en välgörenhetsorganisation registrerad i Tyskland.

  Samarbete i internationella och globala frågor

  51.  Europaparlamentet uppskattar Turkiets insatser för att bidra till en lösning i många av världens krisområden, särskilt i Mellanöstern och Sydkaukasien, och även i fråga om förbindelserna mellan Afghanistan och Pakistan. Parlamentet välkomnar särskilt Turkiets aktiva och konstruktiva engagemang efter konflikten mellan Ryssland och Georgien, vars syfte är att främja fred och stabilitet i Sydkaukasien, särskilt genom Turkiets förslag om en stabilitetspakt. Rådet och kommissionen uppmanas att öka sitt samarbete med Turkiet och försöka upptäcka möjliga synergieffekter mellan EU:s och Turkiets insatser i dessa områden.

  52.  Europaparlamentet gratulerar Turkiet till att landet valts in i FN:s säkerhetsråd och uppmanar den turkiska regeringen att inta en hållning inom FN som är nära samordnad med EU:s hållning.

  53.  Europaparlamentet välkomnar det turkiska parlamentets ratificering av Kyotoprotokollet.

  54.  Europaparlamentet välkomnar Turkiets fortlöpande bidrag till den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och till Natos operationer. Parlamentet beklagar dock att Turkiets invändningar fortfarande blockerar ett strategiskt samarbete mellan EU och Nato som går längre än Berlin Plus-avtalen. Detta får negativa konsekvenser för skyddet av EU:s utstationerade personal, och parlamentet begär att Turkiet drar tillbaka sina invändningar så snart som möjligt.

  55.  Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att underteckna Internationella brottmålsdomstolens stadga och att lägga fram den för ratificering för att på så sätt ytterligare öka Turkiets bidrag till och delaktighet i den globala multilaterala ordningen.

  °

  °  °

  56.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådets generalsekreterare, ordföranden för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Republiken Turkiets regering och parlament.