Ontwerpresolutie - B6-0110/2009Ontwerpresolutie
B6-0110/2009

ONTWERPRESOLUTIE

9.3.2009

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie
door Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie
door Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie
door Francesco Enrico Speroni, namens de UEN-Fractie
over de participatie van werknemers in ondernemingen met de status van Europese vennootschap en andere begeleidende maatregelen

Procedure : 2009/2549(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B6-0110/2009
Ingediende teksten :
B6-0110/2009
Debatten :
Aangenomen teksten :

B6‑0110/2009

Resolutie van het Europees Parlement over de participatie van werknemers in ondernemingen met de status van Europese vennootschap en andere begeleidende maatregelen

Het Europees Parlement,

–  gezien de Europese MKB-regeling (Small Business Act) en het werkprogramma van de Commissie voor 2008/2009,

–  gelet op artikel 103, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het Statuut van de Europese besloten vennootschap het MKB in de interne markt ten goede zal komen, maar ook toegankelijk zal zijn voor grotere bedrijven,

1.  verzoekt de Commissie om overeenkomstig artikel 138 van het EG-Verdrag de sociale partners te raadplegen, teneinde de bepalingen betreffende de participatie van werknemers in de Europese interne markt te evalueren en waar nodig te harmoniseren, te creëren of te versterken;

2.  verzoekt de Commissie de impact van de bestaande statuten van Europese vennootschappen en de desbetreffende jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (bv. Daily Mail en General Trust, Sevic Systems, Inspire Art, Überseering, en Cartesio) te evalueren ten aanzien van de participatie van werknemers in de ondernemingsraden en mogelijke ontduiking of omzeiling van de geldende nationale voorschriften;

3.  verzoekt de Commissie om grensoverschrijdende problemen met betrekking tot ondernemingsbestuur, belastingwetgeving en financiële participatie van de werknemers in aandeelhoudersprogramma's in het kader van deze raadpleging aan te pakken; pleit voor een mogelijke herziening en/of nieuwe voorstellen, die met de Raad en het Parlement moeten worden besproken;

4.  verzoekt de Commissie na te gaan of in het Statuut van de Europese besloten vennootschap een bepaling kan worden opgenomen waarbij de terugbetaling van een lening of andere bijdrage van een aandeelhouder wordt achtergesteld indien een bijdrage tot het aandelenkapitaal passender wordt geacht (bv. ingeval van een te hoge schuldenlast van het bedrijf zelf); meent dat moet worden overwogen om de aandeelhouder te verplichten de ontvangen terugbetaling terug te storten indien de terugbetaling in een periode kort voor de vaststelling van de insolvabiliteit van de onderneming heeft plaatsgevonden;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.