Propunere de rezoluţie - B6-0112/2009Propunere de rezoluţie
B6-0112/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

9.3.2009

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6‑0014/2009
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Jan Andersson
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitoare la copiii migranților, care sunt lăsați în țara de origine

Procedură : 2009/2547(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0112/2009

B6‑0112/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la copiii migranților, care sunt lăsați în țara de origine

Parlamentul European,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, în special articolele 3 și 20,

–  având în vedere Convenția internațională a ONU privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora, în special articolele 38, 42 și 45,

–  având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 24,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât libera circulație a lucrătorilor este benefică pentru economiile tuturor statelor membre și oferă angajaților europeni șansa unei dezvoltări economice și personale;

B.  întrucât aceste efecte pozitive pot fi reduse de efectele secundare nedorite ale migrației, printre care se numără situația precară în care trebuie să trăiască acei copii ai migranților care rămân în țara de origine atunci când părinții lor migrează spre alt stat membru;

C.  întrucât migrația forței de muncă a crescut în mod constant în ultimul deceniu, majoritatea migranților internaționali, 64 de milioane, având în prezent reședința în Europa;

D.  întrucât migrația are un potențial uriaș de a contribui la dezvoltare, dar există și probleme nerezolvate, atât în țările de origine, cât și în țările gazdă;

E.  întrucât, conform unui studiu realizat de UNICEF și asociația „Alternative sociale”, în România, în 2008, în cazul a aproximativ 350 000 copii, unul dintre părinți lucra în străinătate, iar în cazul a aproape 126 000, ambii părinți.

F.  întrucât migrația poate avea un impact pozitiv asupra gospodăriilor din țara de origine, deoarece contribuie, prin intermediul trimiterilor de fonduri și al altor canale, la reducerea sărăciei și la creșterea investițiilor în capitalul uman;

G.  întrucât, totuși, pentru copiii care sunt lăsați în urmă de către părinții care lucrează în alt stat membru, există și aspecte potențial negative, ce includ riscul unor deficiențe generalizate în îngrijire, în ceea ce privește sănătatea fizică și mintală, precum și al unor efecte legate de sănătatea mintală, cum ar fi: depresie; neutilizarea timpului liber pentru joacă și dezvoltare; lipsa participării la școală și a participării generale la educație și formare; malnutriție și maltratarea copiilor;

H.  întrucât, deși există politici cuprinzătoare în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai și a educației copiilor migranților care se mută cu părinții în țara de destinație, fenomenului copiilor lăsați în țara de origine i s-a acordat puțină atenție;

I.  întrucât copiii sunt deseori lăsați în țara de origine datorită lipsei informațiilor privind oportunitățile și beneficiile oferite de către țările de destinație,

1.  solicită Comisiei să întreprindă un studiu de evaluare a dimensiunilor, la nivel european, ale fenomenului reprezentat de copiii migranților care sunt lăsați în țara de origine și să adune date la nivelul UE cu privire la acest fenomen;

2.  solicită statelor membre să ia măsuri în vederea îmbunătățirii situației copiilor lăsați în țara de origine de către părinții lor și să le garanteze dezvoltarea normală în ceea ce privește educația și viața socială;

3.  solicită statelor membre să elaboreze mecanisme de cooperare pentru prevenirea efectelor dăunătoare asupra familiilor, în special asupra copiilor, cauzate de despărțirea de părinți precum și de distanțele ce îi separă de aceștia;

4.  solicită statelor membre să furnizeze informații mai bune migranților cu privire la drepturile pe care aceștia, împreună cu membrii familiilor lor le au în ceea ce privește libera circulație și cu privire la informațiile disponibile la nivel național și european referitoare la locuitul în străinătate și la termenii și condițiile aferente ocupării unui loc de muncă în alt stat membru;

5.  solicită Comisiei să propună tuturor părților interesate aplicarea adecvată a mijloacelor deja existente de sprijinire a migranților, precum și a copiilor acestora care nu au părăsit țara de origine;

6.  solicită Comisiei și statelor membre să implice în mod activ partenerii sociali și ONG-urile în acțiuni ce au drept scop îmbunătățirea situației copiilor migranților;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European și partenerilor sociali.