Návrh uznesenia - B6-0112/2009Návrh uznesenia
B6-0112/2009

NÁVRH UZNESENIA

9.3.2009

ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0014/2009
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladá Jan Andersson
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
o deťoch migrantov, ktoré zostali v krajine pôvodu

Postup : 2009/2547(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0112/2009

B6‑0112/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o deťoch migrantov, ktoré zostali v krajine pôvodu

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie spojených národov o právach dieťaťa z 20. novembra 1989, najmä na jeho články 3 a 20,

–  so zreteľom na medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, najmä na jeho články 38, 42 a 45,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 24,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže voľný pohyb pracovníkov prináša výhody pre ekonomiky všetkých členských štátov a poskytuje zamestnancom v Európe príležitosť na ekonomický a osobný rozvoj,

B.  keďže tieto pozitívne vplyvy by mohli znížené nežiaducimi sprievodnými javmi migrácie, medzi inými nepriaznivou situáciou, v ktorej musia žiť deti zanechané v krajine pôvodu po tom, ako ich rodičia migrujú do iného členského štátu,

C.  keďže migrácia pracovných síl sa postupne zvýšila za posledné desaťročia a v súčasnosti väčšina zo 64 miliónov medzinárodných migrantov sveta býva v Európe,

D.  keďže migrácia má obrovský potenciál zlepšiť rozvoj, ale zároveň existujú nevyriešené problémy vo vysielajúcich aj hostiteľských krajinách,

E.  keďže podľa štúdie, ktorú vypracovali UNICEF a združenie Sociálne alternatívy v Rumunsku, v roku 2008 takmer 350 000 detí malo aspoň jedného z rodičov, ktorý pracoval v zahraničí, a takmer 126 000 detí sa týka migrácia oboch rodičov,

F.  keďže migrácia môže mať pozitívny vplyv na domácnosti v krajine vyslania, pretože prostredníctvom remitencií a iných kanálov znižuje chudobu a zvyšuje investície do ľudského kapitálu,

G.  keďže však deťom, ktoré sú zanechané rodičmi pracujúcimi v inom členskom štáte, hrozia možné negatívne aspekty vrátane rizika všeobecného nedostatku starostlivosti v oblasti fyzického a mentálneho zdravia a dôsledky súvisiace s mentálnym zdravím ako napríklad: depresia, strata voľného času na hru a vývoj, nedostatočná účasť v škole a všeobecná účasť na vzdelávaní a školení, podvýživa a zneužívanie detí,

H.  keďže sa zaviedli rozličné politiky zamerané na zlepšenie životných podmienok a vzdelávania detí migrantov, ktoré odišli s rodičmi do cieľovej krajiny, ale len malá pozornosť sa venovala problému detí zanechaných v krajine pôvodu,

I.  keďže deti sú často zanechané v krajine pôvodu pre nedostatok informácií o možnostiach a výhodách, ktoré ponúkajú cieľové krajiny,

1.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu, ktorou zhodnotí rozsah problematiky detí migrantov zanechaných v krajine pôvodu na európskej úrovni a zhromaždila údaje k tejto problematike za celú EÚ;

2.  vyzýva členské štáty, aby podnikli kroky na zlepšenie situácie detí zanechaných rodičmi v krajine pôvodu a zabezpečili ich normálny vývoj v oblasti vzdelávania a sociálneho života;

3.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli mechanizmy spolupráce s cieľom zabrániť škodlivým vplyvom na rodiny, a to najmä na deti, ktoré sú prinútené žiť oddelene a ďaleko od rodičov;

4.  vyzýva členské štáty, aby lepšie informovali migrantov o ich právach a o právach členov ich rodín v súvislosti s voľným pohybom a informáciami, ktoré sú k dispozícii na európskej úrovni o žití v zahraničí a o podmienkach práce v inom členskom štáte;

5.  vyzýva Komisiu, aby navrhla všetkým zainteresovaným stranám primerané uplatnenie existujúcich prostriedkov s cieľom pomôcť migrantom a ich deťom, ktoré neopustili krajinu pôvodu;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne zapojili sociálnych partnerov a mimovládne organizácie do činností zameraných na zlepšenie situácie detí migrantov;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a sociálnym partnerom.