Propunere de rezoluţie - B6-0114/2009Propunere de rezoluţie
B6-0114/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

9.3.2009

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6‑0030/2009
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Josep Borrell Fontelles
în numele Comisiei pentru dezvoltare
referitoare la o abordare în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare acordat de Comunitatea Europeană în domeniul serviciilor de sănătate în Africa Subsahariană

Procedură : 2009/2552(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0114/2009

B6‑0114/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la o abordare în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare acordat de Comunitatea Europeană în domeniul serviciilor de sănătate în Africa Subsahariană

Parlamentul European,

–  având în vedere Raportul special nr. 10/2008 al Curții de Conturi privind ajutorul pentru dezvoltare acordat de Comunitatea Europeană în domeniul serviciilor de sănătate în Africa Subsahariană,

–  având în vedere Declarația Mileniului din septembrie 2000, care stabilește Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) drept criterii convenite în comun de comunitatea internațională pentru eliminarea sărăciei,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2005 intitulată „Accelerarea progreselor în vederea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului: contribuția Uniunii Europene”,

–  având în vedere Programul de acțiune adoptat în 1994 de Conferința internațională a Organizației Națiunilor Unite privind populația și dezvoltarea,

–  având în vedere rezoluția adoptată la 22 noiembrie 2007 de Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE referitoare la accesul la asistență medicală și medicamente, cu accent deosebit pe bolile neglijate,

–  având în vedere Documentul de strategie destinat programului tematic 2007-2013: „Investiția în resursele umane”, bazat pe Regulamentul (CE) 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare,

–  având în vedere Raportul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind sănătatea le nivel mondial în 2008: asistența medicală primară - acum, mai importantă ca niciodată,

–  având în vedere rezoluția sa din 20 iunie 2007 privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – etapa intermediară[1] și rezoluția sa din 4 septembrie 2008 privind mortalitatea maternă, înaintea reuniunii ONU la nivel înalt programate pentru 25 septembrie 2008 și consacrate revizuirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului[2],

–  având în vedere Întrebarea cu solicitare de răspuns oral B6‑0030/2009 adresată Comisiei cu privire la raportul Curții de Conturi privind ajutorul pentru dezvoltare acordat de Comunitatea Europeană în domeniul serviciilor de sănătate în Africa Subsahariană,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât partea din ajutorul total pentru dezvoltare care revine finanțării comunitare destinate sectorului sanitar nu a crescut din 2000 până în prezent, în pofida angajamentului Comisiei în ceea ce privește ODM-urile și criza sanitară din Africa Subsahariană;

B.  întrucât CE nu a luat măsuri sistematice pentru a garanta un nivel al expertizei în sectorul sanitar suficient de înalt pentru a asigura implementarea corespunzătoare a politicii sale în sectorul sanitar;

C.  întrucât, deși actualul concept de sprijin bugetar general include legături către sectorul sanitar, implementarea acestuia nu a avansat îndeajuns de mult în ceea ce privește studierea acestor legături și luarea în considerare a nevoilor resimțite de categoriile mai defavorizate ale populației;

D.  întrucât sprijinul bugetar sectorial, care se axează pe sectorul sanitar, nu a fost utilizat decât în mică măsură de Comisie în Africa Subsahariană;

E.  întrucât jumătate din populația Africii Subsahariene trăiește încă în sărăcie; întrucât Africa este singurul continent care nu realizează progrese în ceea ce privește îndeplinirea ODM-urilor, în special a celor trei ODM-uri în materie de sănătate, referitoare la mortalitatea infantilă, mortalitatea maternă și, respectiv, combaterea HIV/SIDA, a tuberculozei și a malariei, care sunt de o importanță determinantă în cadrul măsurilor de combatere a sărăciei, dar au și cele mai mici șanse de realizare până în 2015;

F.  întrucât, în pofida problemelor de durabilitate constatate în proiectele legate de sectorul sanitar, această metodă de acordare a ajutorului s-a dovedit utilă în sprijinirea sectorului sanitar din Africa Subsahariană;

G.  întrucât în fiecare an 3,5 milioane de copii mor înainte de a împlini vârsta de cinci ani din cauza diareii și a pneumoniei,

1.  consideră că sistemele sanitare deficitare, inclusiv criza de resurse umane, constituie un obstacol major în calea realizării ODM-urilor în materie de sănătate și subliniază rolul fundamental care trebuie acordat consolidării sistemelor sanitare în cadrul eforturilor de reducere a sărăciei; consideră că infrastructura sanitară fundamentală necesită un sprijin financiar stabil pe termen lung, astfel încât ODM-urile în materie de sănătate să fie realizate;

2.  consideră că, pentru a obține rezultate mai bune și a îndeplini obiectivele în materie de dezvoltare sanitară convenite la nivel internațional, este necesar un angajament comun; în acest context, salută angajamentul asumat de țările în curs de dezvoltare de a depune eforturi în vederea atingerii obiectivului de a aloca 15% din bugetele naționale pentru investițiile în sănătate (Abuja); regretă faptul că CE nu a alocat sănătății decât 5,5% din totalul asistenței prevăzute de cel de-al nouălea FED;

3.  îndeamnă Comisia să acorde un sprijin mai puternic serviciilor sanitare din Africa Subsahariană și să revizuiască bilanțul finanțării comunitare pentru a acorda prioritate sprijinului destinat sectorului sanitar;

4.  îndeamnă Comisia să majoreze resursele alocate sectorului sanitar cu ocazia revizuirii la jumătatea perioadei a celui de-al 10-lea FED, făcând abstracție de necesitatea unei strategii globale, care să includă sprijinul destinat unor sectoare care au un impact mai mare asupra rezultatelor în materie de sănătate, precum învățământul, aprovizionarea cu apă și salubritatea, dezvoltarea rurală și guvernanța;

5.  subliniază necesitatea de a aplica tuturor cheltuielilor din cadrul politicii europene de dezvoltare, inclusiv Fondului European de Dezvoltare, angajamentul asumat în cadrul ICD de a consacra 20% din fonduri sistemului sanitar și învățământului elementar până în 2009, pentru a asigura coerența FDE; solicită Comisiei să comunice comisiilor competente ale Parlamentului până la data de 10 aprilie 2009 procentele destinate învățământului elementar și secundar și, respectiv, asistenței medicale primare, defalcate pe țări, din totalul ajutorului pentru dezvoltare alocat Africii Subsahariene;

6.  solicită Consiliului să integreze FED în bugetul UE, dând curs solicitărilor adresate în repetate rânduri de Parlament, demers care ar permite o mai mare coerență a politicilor și un control parlamentar mai strict al cheltuielilor legate de dezvoltare;

7.  îndeamnă Comisia să se asigure că sectorul sanitar dispune de suficientă expertiză, care să joace un rol eficient în dialogul din acest sector, asigurându-se că toate delegațiile pentru care sănătatea constituie un sector cheie au în rândurile personalului lor specialiști în sectorul sanitar, intensificând, în țările care traversează perioade post-conflict, cooperarea cu consultanții în materie de sănătate ai ECHO, constituind parteneriate mai strânse cu OMS pentru a valorifica expertiza acestei organizații și încheind acorduri oficiale cu statele membre ale UE pentru a beneficia de expertiza câștigată de acestea; solicită Comisiei să transmită comisiilor competente ale Parlamentului până la 10 aprilie 2009 o sinteză care să prezinte numărul experților în sănătate și educație puși la dispoziție în regiune, atât la nivelul delegațiilor, cât și la sediului său, precum și un calendar/o sinteză precisă pentru 2009 și 2010, care să indice modalitățile prin care intenționează să sporească aceste efective, precizând locurile unde vor fi repartizate aceste persoane, astfel încât răspunsurile oferite de Comisie să poată fi luate în considerare în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul bugetar 2007;

8.  solicită Comisiei să acorde sprijin constând în asistență tehnică Fondului Mondial pentru combaterea HIV/SIDA, a tuberculozei și a malariei (GFATM), la nivel național, pentru întocmirea cererilor de finanțare și la executarea contractelor de finanțare și să asigure informarea serviciilor aflate la sediul său central, astfel încât să se garanteze că aceasta îndeplinește un rol concret în cadrul consiliului de administrație al GFTAM;

9.  îndeamnă Comisia să-și consolideze mijloacele de care dispune, atât în ceea ce privește personalul, cât și resursele, nu doar la sediul central, dar și la nivelul delegațiilor, pentru a-și susține strategia în materie de sănătate în țările în care aceasta este aplicată și a asigura eficiența cheltuielilor efectuate în cadrul GFATM și solicită să se acorde prioritate în mai mare măsură bolilor ușor de prevenit, cum ar fi bolile diareice, care ar putea fi evitate la scară largă prin mijloace simple, precum accesul universal la săpun și campanii corespunzătoare de sensibilizare cu privire la importanța igienei mâinilor;

10.  îndeamnă, de asemenea, Comisia să utilizeze în mai mare măsură sprijinul bugetar general pentru consolidarea asistenței sanitare prin intermediul unor indicatori de performanță care să indice progresele realizate în direcția obiectivului de la Abuja de 15% și gradele de executare (semnalând deficiențele constatate la nivelul gestionării finanțelor publice și al procedurilor de achiziții publice), al asistenței tehnice în ceea ce privește dialogul privind politicile din sectorul sanitar și al unor sisteme statistice solide;

11.  confirmă că contractele ODM oferă posibilitatea de a asigura investiții durabile pe termen lung în asistența medicală în țările în curs de dezvoltare și de a contribui la realizarea ODM-urilor, dar cu condiția garantării, de către Comisie, a faptului că respectivele contracte se axează în principal pe sectorul sanitar și pe cel al învățământului; subliniază totuși că contractele ODM nu constituie decât o parte a soluției în ceea ce privește creșterea eficienței ajutorului și accelerarea îndeamnă Comisia să elaboreze totodată abordări alternative, în special pentru țările care nu sunt eligibile în vederea încheierii de contracte ODM și care au acumulat adesea întârzieri în ceea ce privește realizarea ODM-urilor în materie de sănătate și resimt cel mai acut nevoia creșterii ajutorului pentru dezvoltare;

12.  solicită Comisiei să folosească obiective care măsoară direct rezultatul politicilor și să instituie mecanisme și instrumente de monitorizare pentru a garanta că o proporție adecvată din ajutorul acordat prin sprijinul bugetar general este folosit pentru nevoile de bază, în special în domeniul sănătății; subliniază că aceste măsuri trebuie însoțite de un sprijin pentru consolidarea capacității; solicită Comisiei să informeze Parlamentul până la sfârșitul anului 2009 cu privire la măsurile luate în acest sens;

13.  solicită consolidarea capacității în toate ministerele pentru a garanta o mai mare eficiență în domeniul sănătății prin cheltuieli efectuate din sprijinul bugetar, dat fiind că responsabilitatea națională se limitează prea adesea la Ministerul Finanțelor;

14.  îndeamnă Comisia să folosească mai mult sprijinul bugetar; solicită Comisiei să revizuiască cerința generală ca sprijinul bugetar general să poată fi folosit doar în cazul în care sănătatea este un sector prioritar și să regândească distribuția actuală a resurselor între sprijinul bugetar sectorial și sprijinul bugetar general;

15.  solicită Comisiei să ofere sprijin pentru examinarea sprijinului bugetar de către parlamente, societatea civilă și autoritățile locale pentru a asigura o legătură puternică și clară între ajutorul acordat prin sprijin bugetar și atingerea ODM;

16.  deplânge faptul că, în cadrul celui de-al zecelea FED, sănătatea a fost aleasă drept sector prioritar doar într-un număr limitat de țări partenere (șase); îndeamnă sistematic Comisia să încurajeze țările să crească bugetele naționale alocate sănătății folosind indicatori de performanță prin planificarea acestor creșteri în acordurile sale de finanțare a sprijinului bugetar general;

17.  solicită Comisiei să joace un rol mult mai pregnant în calitate de mediator între guvernele țărilor partenere și societatea civilă, sectorul privat și parlamentele naționale;

18.  îndeamnă Comisia să stabilească și să difuzeze orientări clare cu privire la momentul în care ar trebui utilizat fiecare dintre instrumente și la felul în care acestea ar putea fi folosite în combinație pentru a obține sinergii maxime; solicită Comisiei să garanteze coerența dintre diversele instrumente financiare, ținând seama de situația țărilor individuale, pentru a garanta realizarea de progrese privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului legate de sănătate;

19.  insistă ca statele membre și Comisia să aplice Codul UE de conduită în materie de diviziune a muncii în cadrul politicii de dezvoltare pentru a garanta că programele și cheltuielile din domeniul sănătății sunt mai bine coordonate și pentru a garanta acordarea unei atenții mai mari țărilor neglijate care nu primesc ajutoare, inclusiv țărilor în situații de criză și statelor fragile;

20.  solicită Comisiei să identifice, cooperând îndeaproape cu Curtea de Conturi, modalitatea în care s-ar putea soluționa slăbiciunea menționată în raportul Curții de Conturi și să transmită comisiilor competente ale Parlamentului un raport privind rezultatul discuțiilor respective până la sfârșitul anului 2009;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei guvernelor și parlamentelor statelor membre, Curții de Conturi, precum și guvernelor și parlamentelor statelor africane interesate.