Πρόταση ψηφίσματος - B6-0140/2009Πρόταση ψηφίσματος
B6-0140/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

9.3.2009

σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κανονισμού
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα

Διαδικασία : 2009/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0140/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0140/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0140/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία βρίσκονται 170.000, σύμφωνα με εκτιμήσεις, άμαχοι που είναι παγιδευμένοι στη ζώνη συγκρούσεων μεταξύ του στρατού της Σρι Λάνκα και των δυνάμεων της οργάνωσης Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ (LTTE) χωρίς πρόσβαση στην πλέον στοιχειώδη βοήθεια,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 91 και το άρθρο 90, παράγραφος 4,του Κανονισμού του,

1.  ζητεί την άμεση προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τον στρατό της Σρι Λάνκα και το LTTE, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει την εμπόλεμη ζώνη· καταδικάζει τη βία και τις πράξεις εκφοβισμού του LTTE που εμποδίζει τους αμάχους να εγκαταλείψουν τη ζώνη των συγκρούσεων·

2.  καλεί αμφότερες τις πλευρές να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να προστατεύσουν και συνδράμουν τον άμαχο πληθυσμό τόσο στη ζώνη των συγκρούσεων, όσο και στην ασφαλή ζώνη·

3.  ζητεί να παραχωρηθεί πρόσβαση στη ζώνη των συγκρούσεων στις διεθνείς και εθνικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς και στους δημοσιογράφους·

4.  καλεί την Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να συνεργαστεί με χώρες και οργανώσεις παροχής βοήθειας που θέλουν και μπορούν να απομακρύνουν τον άμαχο πληθυσμό·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.