Предложение за резолюция - B6-0141/2009Предложение за резолюция
B6-0141/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

16.3.2009

внесено вследствие на въпроси, изискващи устен отговор, B6‑0204/2009 и B6‑0203/2009
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от David Martin
от името на комисията по международна търговия
относно Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга

Процедура : 2008/2671(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0141/2009
Внесени текстове :
B6-0141/2009
Приети текстове :

B6‑0141/2009

Резолюция на Европейския парламент относно Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите резолюции от 25 септември 2003 г. относно Петата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Канкун[1], от 12 май 2005 г. относно оценката на кръга от търговски преговори на СТО в Доха след решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.[2], от 1 декември 2005 г. относно подготовката на Шестата министерска конференция на Световната търговска организация в Хонконг[3], от 23 март 2006 г. относно отражението върху развитието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП)[4], от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга от търговски преговори на СТО в Доха след Министерската конференция на СТО в Хонконг[5], от 1 юни 2006 г. относно търговията и бедността: изготвяне на търговски политики с цел най-голям принос на търговията за намаляване на бедността[6], от 7 септември 2006 г. относно временно спиране на преговорите за Програмата за развитие от Доха[7] (ПРД), от 23 май 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство[8], от 12 юли 2007 г. относно Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост („Споразумението ТРИПС“) и достъпа до лекарствени средства[9], от 12 декември 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство[10] и от 5 юни 2008 г. относно предложение за регламент на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на Комисията[11],

–  като взе предвид резолюцията си от 26 септември 2002 г. относно препоръките си към Комисията във връзка с воденето на преговори за споразуменията за икономическо партньорство с държавите и регионите от АКТБ[12],

–  като взе предвид резолюцията си от 5 февруари 2009 г. относно въздействието върху развитието, оказвано от споразуменията за икономическо партньорство (СИП)[13],

–  като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга,

–  като взе предвид съвместната декларация относно подписването на Споразумението за икономическо партньорство,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май 2008 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно Споразуменията за икономическо партньорство (COM(2007)0635),

–  като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), и по-специално член XXIV от него,

–  като взе предвид Декларацията на министрите от Четвъртата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–  като взе предвид Декларацията на министрите от Шестата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–  като взе предвид доклада и препоръките на Работната група за подпомагане на търговията, приети от Общия съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–  като взе предвид Декларацията на хилядолетието на Организацията на обединените нации от 8 септември 2000 г., която поставя Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като съвместно определени от международната общност критерии за премахване на бедността,

–  като взе предвид Комюникето от Гленийгълс, официално представено от Г-8 на 8 юли 2005 г. в Гленийгълс,

–  като взе предвид член 108, параграф 5, във връзка с член 103, параграф 2, от своя правилник,

A.  като има предвид, че след 1 януари 2008 г. предишните търговски отношения на ЕС с държавите от АКТБ, които предоставяха на последните преференциален достъп до пазарите на ЕС на нереципрочна основа, вече не съответстват на правилата на СТО,

Б.  като има предвид, че СИП са споразумения, съвместими с правилата на СТО, и целта им е да подкрепят регионалната интеграция и да насърчават постепенното интегриране на икономиките от АКТБ в световната икономика, подпомагайки по този начин тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринасяйки за цялостното усилие, насочено към премахване на бедността в държавите от АКТБ,

В.  като има предвид, че СИП следва да се използват за изграждане на дългосрочни взаимоотношения, чрез които търговията подпомага развитието,

Г.  като има предвид, че настоящата финансова и икономическа криза означава, че търговската политика ще бъде по-важна от всякога за развиващия се свят,

Д.  като има предвид, че въздействието върху страните и региона на сложните и широкообхватни ангажименти, включени в споразуменията, би могло да бъде значително,

Е.  като има предвид, че СИП неминуемо ще обуслови приложното поле и съдържанието на бъдещите споразумения между КАРИФОРУМ и други търговски партньори и позицията на региона в преговорите,

Ж.  като има предвид, че съществува ограничена конкуренция между държавите-членки на ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн, тъй като преобладаващата част от износа на ЕС се състои основно от стоки, които държавите от Тихоокеанския басейн не произвеждат, но от които те често се нуждаят, било то за директно потребление, или като влагани материали за местната промишленост,

З.  като има предвид, че всяка от държавите от КАРИФОРУМ има отделен график за либерализация, при известно равнище на припокриване между държавите, което с времето води към сходство, превръщайки се постепенно в регионален график; като има предвид, че КАРИФОРУМ се стреми към създаване на единен пазар до 2015 г.,

И.  като има предвид, че абсолютното въздействие на търговските правила, установени от СИП, би могло да бъде много по-голямо, отколкото премахването на тарифите,

Й.  като има предвид, че подобрените правила за търговия трябва да са придружени от увеличаване на подкрепата за помощта, свързана с търговията,

К.  като има предвид, че целта на подпомагането на търговията е да се подпомогне способността на развиващите се страни да се възползват от новите възможности за търговия,

Л.  като има предвид, че последното изречение на член 139, параграф 2, от споразумението гласи, че „никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не следва да се тълкува като възпрепятстваща ЕО като страна по споразумението и подписалите държави от КАРИФОРУМ да насърчават достъпа до лекарствени средства“,

М.  като има предвид, че СИП съдържа Декларация за сътрудничество за развитие, но не и юридически обвързващи ангажименти за финансиране,

1.  подчертава, че тези споразумения могат да бъдат считани за задоволителни единствено ако чрез тях бъдат постигнати следните цели: да се предостави подкрепа на страните от АКТБ за устойчиво развитие, да се насърчи участието им в световната търговия, да се укрепи процесът на регионализация, да се съживи търговията между Европейския съюз и страните от АКТБ и да се насърчи икономическата диверсификация в страните от АКТБ;

2.  припомня, че СИП трябва да подкрепя целите, политиките и приоритетите за развитие на държавите от КАРИФОРУМ не само по своята структура и съдържание, но и по отношение на начина и духа на своето изпълнение;

3.  отбелязва, че СИП следва да допринася за постигането на ЦХР;

4.  подчертава, че главната цел на това споразумение е да допринесе за постигането на Целите на хилядолетието за развитие чрез поставяне на цели за развитие, намаляване на бедността и зачитане на основните права на човека;

5.  призовава Комисията да направи всичко по силите си за да поднови преговорите по ПРД и да гарантира, че споразуменията за либерализация на търговията продължават да насърчават развитието в бедните страни;

6.  изразява убеждението си, че за държавите от АКТБ всеобхватните СИП следва да бъдат допълнение към споразумение по Програмата за развитие от Доха, а не алтернатива;

7.  подчертава важността на вътрешнорегионалната търговия и необходимостта от увеличаване на регионалните търговски връзки, за да се гарантира устойчив растеж в региона; подчертава значението на сътрудничеството и съгласуваността между различните регионални единици;

8.  изразява загриженост относно това, че въпреки мандата на Комисията за провеждане на преговори по СИП, одобрен от Съвета на 17 юни 2002 г., в който се посочва, че по време на преговорите ще се отчитат специфичните интереси на най-отдалечените региони на Общността, като в това отношение в СИП биха могли по-специално да се предвидят конкретни мерки за подпомагане на продукти от тези региони, с оглед на включването им в краткосрочен план в междурегионалната търговия, съобразно с разпоредбите на СТО, интересите на най-отдалечените региони не са взети предвид в достатъчна степен по отношение на множество аспекти, за които регионалните съвети са уведомили Комисията, и вследствие на това не е обърнато внимание на включването в краткосрочен план на най-отдалечените региони в междурегионалната търговия;

9.  поощрява по-нататъшното намаляване на митата между развиващите се страни и регионалните групи, които днес представляват между 15% и 25% от стойността на търговията, за да се насърчат още повече търговията юг-юг, икономическият растеж и регионалната интеграция;

10.  припомня, че истинският регионален пазар е много важна основа за успешното изпълнение на СИП и че регионалната интеграция и сътрудничество са особено важни за социалното и икономическо развитие на държавите от КАРИФОРУМ;

11.  подчертава, че при изпълнението на споразумението трябва да се обръща съответно внимание на интеграционните процеси в КАРИФОРУМ, в т.ч. задачите и целите на единния пазар и икономика на Карибската общност (CSME), както е посочено в преразгледания договор от Чагуарамас;

12.  признава, че държавите от КАРИФОРУМ, членки на Карибската общност, са поели ангажименти в области, които все още не са уредени или изцяло въведени съгласно единния пазар и икономика на Карибската общност (CSME), в т.ч. финансови услуги, други услуги, инвестиции, конкуренция, обществени поръчки, електронна търговия, интелектуална собственост, свободно движение на стоки, както и околната среда; призовава да се обърне подобаващо внимание на CSME при изпълнението на разпоредби в тези области, в съответствие с член 4.3 от СИП с КАРИФОРУМ;

13.  настоятелно призовава съответните държави да предоставят ясна и прозрачна информация за икономическата и политическата ситуация и развитие в тези страни, за да се подобри сътрудничеството с ЕО;

14.  призовава Комисията да изясни действителното разпределение на средствата в региона на АКТБ, произхождащи от специалния фонд за приоритетни разходи, в рамките на увеличения бюджет на програмата за подпомагане на търговията;

15.  настоява, при спазване на Парижките принципи за ефективността на помощта, тя да бъде съобразена, наред с другото, с търсенето, като поради това призовава страните от АКТБ да предложат необходимите допълнителни средства, свързани със СИП, по-специално с оглед на нормативната рамкова уредба, предохранителните мерки, улесняването на търговията, помощта за изпълнение на международните санитарни и фитосанитарни стандарти и стандартите за интелектуалната собственост, както и състава на механизма за мониторинг на СИП;

16.  припомня за приетата през октомври 2007 г. Стратегия на ЕС за подпомагане на търговията, с ангажимент за увеличаване на общата помощ на ЕС, свързана с търговията, на 2 млрд. евро годишно до 2010 г. (1 млрд. евро от Общността, 1 млрд. евро от държавите-членки); настоява страните от КАРИФОРУМ да получат подходящ и справедлив дял от тези средства;

17.  призовава Комисията да изясни разпределението на средствата в региона, призовава държавите-членки на ЕС да очертаят допълнителното финансиране извън бюджетните ангажименти за периода 2008–2013 г.;

18.  призовава Комисията да изясни кои средства са допълнителни към финансирането на Десетия ЕФР; призовава Комисията да гарантира, че всички разпоредби относно сътрудничеството за развитие, в т.ч. тяхното финансиране, са задействани експедитивно, адекватно и ефективно;

19.  отбелязва, че по отношение на Бахамските острови, Антигуа и Барбадос загубата на митнически постъпления в резултат на либерализацията на търговията се е увеличила; приема, че в случая на други държави от КАРИФОРУМ за голяма част от износа на ЕС вече не съществуват търговски бариери, или пък основната част от либерализацията ще се осъществи след 10 до 15 години от графика за прилагането й;

20.  приветства безмитния и безквотен режим на достъп до пазара, договорен от страните, който ще доведе до значително увеличение на търговията и бива подкрепен посредством по-гъвкави и по-удачни правила за произход, както и всеобхватна клауза за преразглеждане;

21.  настоятелно призовава преговарящите за сключването на всяко пълно СИП да разяснят изцяло прозрачното управление на природните ресурси и да представят най-добрите практики, необходими, за да могат страните от АКТБ да се възползват максимално от тези ресурси;

22.  зачита необходимостта от отделна глава за търговска защита с двустранни гаранции; призовава и двете страни да избягват ненужното прибягване до тези гаранции;

23.  приема включването на глава за сътрудничество за развитие в всеобхватното СИП, обхващаща търговията със стоки, конкурентоспособността в снабдяването, улесняващата стопанската дейност инфраструктура, търговията с услуги, свързаните с търговията въпроси, изграждането на институционален капацитет и фискалната адаптация; призовава и двете страни да се придържат към договорения ангажимент да приключат преговорите по конкуренцията и възлагането на държавни поръчки едва когато бъде изграден адекватен капацитет за това;

24.  подчертава, че СИП следва да вземе под внимание специфичните интереси на МСП и на двете страни по споразумението;

25.  призовава Европейският съюз да прилага принципа „най-облагодетелствана нация“ за всички подрегионални групи на АКТБ;

26.  признава селективното прилагане на третирането на принципа „най-облагодетелствана нация“ за Европейския съюз от страна на КАРИФОРУМ и други подрегионални групи;

27.  като се имат предвид разпоредбите за специално и диференцирано третиране, включени в член 5 от СИП, и с оглед постигането на целта за намаляване на бедността, подходящите показатели за развитието във връзка със СИП следва да отговарят на три ключови цели: стимулиране на изпълнението на поетите в рамките на СИП ангажименти от страна на държавите от КАРИФОРУМ или предоставяне на право на освобождаване; наблюдение на въздействието от прилагането на СИП върху устойчивото развитие и намаляването на бедността; както и наблюдение на изпълнението на ангажиментите, поети от ЕО, по-специално по отношение на изплащането и действителното предоставяне на обещаната финансова и техническа помощ;

28.  отбелязва голямата разлика между нивата на публичните разходи за земеделски субсидии и финансова и техническа подкрепа;

29.  отбелязва, че това поставя в неравностойно положение земеделските производители от държавите от АКТБ, като намалява конкурентоспособността им както на местно, така и на международно равнище, тъй като себестойността на техните продукти в реално изражение е по-висока, отколкото тази на субсидираните продукти от ЕС и САЩ;

30.  поради тази причина подкрепя договорените тарифни изключения, съсредоточени върху селскостопански стоки и някои преработени селскостопански продукти, при положение че те се базират основно на необходимостта да се защитят зараждащи се отрасли или чувствителни продукти в тези страни;

31.  призовава за подходящи и прозрачни механизми за мониторинг – с ясно определена роля и влияние, – които да проследяват въздействието на СИП, с увеличено участие на държавите от АКТБ и широки консултации със заинтересованите страни;

32.  изисква от Комисията да подкрепи създаването на механизъм за независимо наблюдение в рамките на държавите от КАРИФОРУМ, осигурен с необходимите ресурси за предприемане на необходимия анализ за определяне на степента, в която СИП постига своите цели;

33.  подчертава значението на подходящите и прозрачни механизми за мониторинг с ефективно наблюдение от страна на компетентната комисия на Парламента, в сътрудничество с представители от страните от АКТБ, за гарантиране на цялостна последователност при политиките в сферата на търговията и развитието;

34.  подчертава ключовата роля на парламентите на държавите от КАРИФОРУМ и на недържавните фактори при наблюдението и управлението на СИП; отбелязва, че тяхното ефективно участие изисква ясен и всеобхватен дневен ред, споделен от ЕС и държавите от КАРИФОРУМ;

35.  призовава Европейския съвет да се допита до регионалните съвети на най-отдалечените региони на Европейския съюз в Карибския басейн (Мартиника, Гваделупа и Френска Гвиана) преди ратифицирането на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ и държавите-членки на Европейския съюз;

36.  приветства гореспоменатата Съвместна декларация и факта, че не по-късно от пет години след подписването и впоследствие на всеки пет години ще бъде предприеман задължителен цялостен преглед на споразумението с цел определяне на неговото въздействие, в т.ч. разходите и последствията от прилагането му; отбелязва, че страните по споразумението са поели задължение да изменят неговите разпоредби и да коригират тяхното приложение в съответствие с конкретните нужди; призовава Парламентът и парламентите на държавите от КАРИФОРУМ да вземат участие във всяка преработка на СИП;

37.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на страните от АКТБ, Съвета АКТБ—ЕС и Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС.