Forslag til beslutning - B6-0141/2009Forslag til beslutning
B6-0141/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING

16.3.2009

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6‑0204/2009 og B6‑0203/2009
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af David Martin
for Udvalget om International Handel
om den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

Procedure : 2008/2671(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0141/2009

B6‑0141/2009

Europa-Parlamentets beslutning om den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

Europa-Parlamentet,

der henviser til sine beslutninger af 25. september 2003 om den femte WTO-ministerkonference i Cancún[1], af 12. maj 2005 om evalueringen af Doharunden efter den afgørelse, der blev truffet i WTO's almindelige råd 1. august 2004[2], af 1. december 2005 om forberedelserne til WTO's sjette ministerkonference i Hongkong[3], af 23. marts 2006 om de økonomiske partnerskabsaftalers betydning for udviklingen[4], af 4. april 2006 om evalueringen af Doharunden efter afholdelsen af WTO's ministerkonference i Hongkong[5], af 1. juni 2006 om handel og fattigdom: udarbejdelse af handelspolitikker, der kan øge handelens bidrag til fattigdomslindring mest muligt[6], af 7. september 2006 om sammenbruddet i forhandlingerne om Dohaudviklingsdagsordenen[7], af 23. maj 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler[8], af 12. juli 2007 om TRIPS-aftalen og adgang til medicin[9], af 12. december 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler[10] og af 5. juni 2008 om forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om en ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2007 og (EF) nr. 1100/2006[11],

–  der henviser til sin beslutning af 26. september 2002 til Kommissionen om dets henstillinger vedrørende forhandling af økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med AVS-regionerne og -staterne[12],

–  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2009 om ØPA'ernes indvirkning på udviklingen[13],

–  der henviser til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side,

–  der henviser til fælleserklæringen om undertegnelsen af ØPA'en,

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, som blev underskrevet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonouaftalen),

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) af april 2006, oktober 2006, maj 2007, oktober 2007, november 2007 og maj 2008,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. oktober 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler (KOM(2007)0635),

–  der henviser til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), særlig aftalens artikel XXIV,

–  der henviser til ministererklæringen fra det fjerde møde i WTO's ministerkonference, som blev vedtaget den 14. november 2001 i Doha,

–  der henviser til ministererklæringen fra det sjette møde i WTO's ministerkonference, som blev vedtaget den 18. december 2005 i Hongkong,

–  der henviser til rapporten og henstillingerne fra taskforcen for handelsrelateret bistand, som blev vedtaget af WTO's almindelige råd den 10. oktober 2006,

–  der henviser til FN's årtusindeerklæring af 8. september 2000, der opstiller årtusindudviklingsmålene som det internationale samfunds fælles kriterier for fattigdomsudryddelse,

–  der henviser til Gleneagles-kommunikéet, der blev udsendt den 8. juli 2005 af G8 i Gleneagles,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5, sammenholdt med artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU's hidtidige handelsforbindelser med AVS-staterne, som gav disse præferenceadgang til EU's markeder på ensidig basis, ikke længere stemte overens med Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler fra 1. januar 2008,

B.  der henviser til, at ØPA'er er WTO-forenelige aftaler, der har til formål at støtte regional integration og fremme den gradvise integration af AVS-økonomierne i verdensøkonomien og derved støtte den bæredygtige sociale og økonomiske udvikling af AVS-landene og bidrage til den generelle indsats for at udrydde fattigdom i AVS-landene,

C.  der henviser til, at ØPA'erne bør anvendes til at opbygge langsigtede forbindelser, hvor handlen støtter udviklingen,

D.  der henviser til, at den aktuelle finansielle og økonomiske krise betyder, at handelspolitikken bliver vigtigere end nogensinde for udviklingslandene,

E.  der henviser til, at de nationale og regionale konsekvenser af aftalens forpligtelser kan være meget komplekse og omfattende,

F.  der henviser til, at ØPA'en uomtvisteligt vil forme omfanget og indholdet af fremtidige aftaler mellem Cariforum og andre handelspartnere og regionens holdning i forhandlingerne,

G.  der henviser til, at der er begrænset konkurrence mellem EU og Stillehavslandene, da størstedelen af EU's eksport hovedsagelig består af varer, som Stillehavslandene ikke producerer, men som de ofte har brug for enten til direkte forbrug eller som input til den indenlandske industri,

H.  der henviser til, at de enkelte Cariforumlande har en særskilt tidsplan for liberalisering med en gradvis tiltagende overlapning, så der til sidst er en fælles regional tidsplan; der henviser til, at Caricom stiler mod at etablere et fælles marked senest i 2015,

I.  der henviser til, at den absolutte virkning af ØPA'ens handelsregler kan være langt større end fjernelsen af told,

J.  der henviser til, at bedre handelsregler skal ledsages af øget støtte til handelsrelateret bistand,

K.  der henviser til, at handelsrelateret bistand har til formål at støtte udviklingslandenes kapacitet til at drage fordel af nye handelsmuligheder,

L.  der henviser til, at det i artikel 139, stk. 2, sidste punktum, hedder, at intet i aftalen må fortolkes således, at det begrænser parternes og de undertegnende Cariforumlandes mulighed for at fremme adgangen til lægemidler,

M.  der henviser til, at ØPA'en indeholder en erklæring om udviklingssamarbejde, men ingen juridisk bindende finansieringsforpligtelser,

1.  understreger, at disse aftaler ikke kan anses for tilfredsstillende, hvis de ikke bidrager til at nå følgende mål: at give AVS-landene støtte til at opnå bæredygtig vækst, fremme deres integrering i verdenshandelen, styrke regionaliseringsprocessen, øge handelen mellem EU og AVS-landene og fremme den økonomiske diversificering i disse lande;

2.  minder om, at ØPA'en skal støtte Cariforumlandenes udviklingsmål, politikker og prioriteter – ikke kun i struktur og indhold, men også i måden, de gennemføres på;

3.  påpeger, at ØPA'en skal bidrage til opfyldelsen af årtusindudviklingsmålene;

4.  understreger, at hovedformålet med denne aftale er gennem udviklingsmål, nedbringelse af fattigdom og respekt for grundlæggende menneskerettigheder at medvirke til opfyldelsen af årtusindudviklingsmålene;

5.  opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at genoptage forhandlingerne om Dohaudviklingsdagsordenen (DDA) og sikre, at handelsliberaliseringsordningerne fortsat fremmer udviklingen i fattige lande;

6.  er overbevist om, at omfattende ØPA'er bør supplere en aftale om DDA og ikke være et alternativ for AVS-landene;

7.  understreger betydningen af intraregional handel og behovet for øgede regionale handelsforbindelser for at sikre bæredygtig vækst i regionen; understreger vigtigheden af samarbejde og overensstemmelse mellem forskellige regionale enheder;

8.  er bekymret over, at der til trods for Kommissionens ØPA-forhandlingsmandat, der blev godkendt af Rådet den 17. juni 2002, hvori det præciseredes, at der under forhandlingerne ville blive taget hensyn til de særlige interesser hos regionerne i Fællesskabets yderste periferi, og at der i den forbindelse i ØPA'er kunne indføres specifikke foranstaltninger for varer fra disse regioner med henblik på deres integration på kort sigt i den interregionale handel i overensstemmelse med WTO's bestemmelser, ikke er blevet taget tilstrækkeligt hensyn til interesserne hos regionerne i den yderste periferi med hensyn til de mange aspekter, som de regionale råd havde fremsendt til Kommissionen, samt over, at integrationen på kort sigt af regionerne i den yderste periferi i den interregionale handel derfor er blevet tilsidesat;

9.  opfordrer til en yderligere nedsættelse af tarifferne mellem udviklingslandene og regionale grupper, som i dag udgør 15 til 25 % af handelsværdien, med henblik på yderligere at fremme syd-syd-handelen, økonomisk vækst og regional integration;

10.  minder om, at et ægte regionalt marked udgør et vigtigt grundlag for en vellykket gennemførelse af ØPA'en, og at regional integration og samarbejde er afgørende for den sociale og økonomiske udvikling i Cariforumlandene;

11.  understreger, at man ved gennemførelsen af aftalen skal tage behørigt hensyn til integrationsprocesserne i Cariforum, herunder målene og målsætningerne for det indre marked og økonomien i Caricom (CSME) som skitseret i den reviderede Chaguaramastraktat;

12.  anerkender, at de Cariforumlande, der er medlemmer af Det Caribiske Fællesskab, har påtaget sig forpligtelser på områder, der endnu ikke er afklaret under CSME eller gennemført fuldt ud, herunder finansielle tjenesteydelser, andre tjenesteydelser, investering, konkurrence, offentlige indkøb, e-handel, intellektuel ejendomsret, varernes fri bevægelighed og miljø; opfordrer til, at der ved gennemførelsen af disse bestemmelser tages behørig højde for CSME på disse områder, jf. artikel 4, stk. 3, i Cariforum-ØPA'en;

13.  opfordrer indtrængende de relevante lande til at give tydelige og gennemsigtige oplysninger om den økonomiske og politiske situation og udvikling i disse lande med henblik på at forbedre samarbejdet med Fællesskabet;

14.  opfordrer Kommissionen til at gøre rede for den aktuelle fordeling af midler i hele AVS-regionen stammende fra de prioriterede udgifter, der er afsat i det forhøjede budget for Støtte til Handel;

15.  insisterer på, at bistand i overensstemmelse med principperne i Pariserklæringen om bistandseffektivitet bl.a. skal være efterspørgselsstyret, og opfordrer derfor AVS-landene til at fremlægge, hvilke yderligere ØPA-relaterede midler der er behov for, særligt med hensyn til rammebestemmelser, beskyttelsesforanstaltninger, handelsfremme, støtte til at overholde internationale sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige standarder og standarder for intellektuel ejendom og sammensætningen af ØPA-overvågningsmekanismen;

16.  minder om vedtagelsen i oktober 2007 af EU-strategien for Støtte til Handel med tilsagnet om at øge den samlede handelsrelaterede EU-bistand til 2 mia. EUR årligt inden 2010 (1 mia. EUR fra Fællesskabet og 1 mia. EUR fra medlemsstaterne); insisterer på, at Cariforumlandene modtager en passende og rimelige andel;

17.  opfordrer Kommissionen til at gøre rede for fordelingen af midler i regionen; opfordrer EU-medlemsstaterne til at redegøre for supplerende finansiering efter budgetforpligtelserne for 2008-2013;

18.  opfordrer Kommissionen til at præcisere, hvilke supplerende midler der findes ud over finansieringen af 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF); opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle bestemmelser vedrørende udviklingssamarbejde, herunder finansieringen af disse, tages i brug hurtigt, hensigtsmæssigt og effektivt;

19.  bemærker, at indtægtstab som følge af handelsliberalisering er fremskyndet for så vidt angår Bahamas, Antigua og Barbados; anerkender, at en betydelig del af EU's eksport til andre Cariforumlande enten allerede er fritaget for handelsbarrierer, eller at hovedparten af liberaliseringen vil foregå inden for de første 10-15 år i tidsplanen for gennemførelsen;

20.  glæder sig over den toldfrie og kvotefrie markedsadgang, der er aftalt mellem parterne, som vil medføre en væsentlig øget handel og understøttes af mere fleksible og forbedrede oprindelsesbestemmelser samt af en omfattende revisionsklausul;

21.  opfordrer indtrængende forhandlerne af enhver fuld ØPA til fuldt at tage højde for en gennemsigtig forvaltning af naturressourcerne og til at angive den bedste praksis, således at AVS-landene kan udnytte sådanne ressourcer bedst muligt;

22.  respekterer behovet for et kapitel om handelsbeskyttelse med bilaterale beskyttelsesforanstaltninger; opfordrer begge parter til at undgå unødig brug af disse beskyttelsesforanstaltninger;

23.  anerkender indføjelsen af et udviklingssamarbejdskapitel i den omfattende ØPA, der dækker samarbejde om handel med varer, konkurrenceevne på udbudssiden, forbedring af erhvervsinfrastrukturen, handel med tjenesteydelser, handelsrelaterede spørgsmål, institutionel kapacitetsopbygning og finanspolitiske tilpasninger; opfordrer begge parter til at overholde deres aftalte forpligtelse til først at afslutte forhandlingerne om konkurrence og offentlige indkøb, når der er opbygget hensigtsmæssig kapacitet;

24.  understreger, at der i ØPA'en bør tages højde for begge parters SMV'ers særlige interesser;

25.  opfordrer til, at EU anvender MFN-princippet (mestbegunstiget nation) blandt alle subregionale grupper af AVS-lande;

26.  anerkender Cariforums og andre subregionale gruppers selektive anvendelse af MFN‑klausulen over for EU;

27.  mener, at egnede ØPA-udviklingsindikatorer under hensyntagen til de bestemmelser om særlig og differentieret behandling, der er indeholdt i ØPA'ens artikel 5, og med henblik på at nå målet om mindskelse af fattigdom, bør være knyttet til tre centrale mål: at fremme Cariforumlandenes opfyldelse af deres ØPA-forpligtelser eller berettige landene til at blive fritaget herfor, overvåge indvirkningen af en ØPA-gennemførelse på den bæredygtige udvikling og fattigdomsbekæmpelsen, og overvåge gennemførelsen af Fællesskabets forpligtelser, herunder især udbetaling og faktisk levering af den lovede finansielle og tekniske bistand;

28.  bemærker den store kløft mellem niveauet for offentlige udgifter til landbrugssubsidier samt finansiel og teknisk støtte;

29.  bemærker, at dette er en ulempe for landmænd i AVS-landene, idet deres konkurrenceevne nedsættes både nationalt og internationalt, da deres produkter sammenlignet med subsidierede produkter fra EU og USA er dyrere i faste priser;

30.  støtter derfor de aftalte toldpositionsundtagelser med fokus på landbrugsvarer og nogle forarbejdede landbrugsvarer, under forudsætning af, at de hovedsagelig er baseret på behovet for at beskytte nye industrier eller følsomme produkter i disse lande;

31.  opfordrer til hensigtsmæssige og gennemsigtige overvågningsmekanismer - med en klar rolle og indflydelse - for at følge konsekvenserne af ØPA'er med øget AVS-ejerskab og bredere høring af interessenter;

32.  anmoder Kommissionen om at støtte indførelsen af en uafhængig tilsynsordning inden for Cariforumlandene, der skal tildeles de nødvendige ressourcer til at kunne foretage den nødvendige analyse med henblik på at fastslå, i hvilken udstrækning målene for ØPA'en nås;

33.  understreger betydningen af passende og gennemsigtige overvågningsmekanismer med effektivt tilsyn fra det ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet, som samarbejder med repræsentanter fra AVS-landene for at sikre generel konsekvens i handels- og udviklingspolitikken;

34.  understreger Cariforumlandenes parlamenters og ikke-statslige aktørers afgørende rolle i forbindelse med overvågningen og forvaltningen af ØPA'en; bemærker, at deres effektive inddragelse forudsætter en klar og omfattende dagsorden mellem EU og Cariforumlandene;

35.  anmoder Det Europæiske Råd om at konsultere de regionale råd i regionerne i EU's yderste periferi i Vestindien (Martinique, Guadeloupe og Fransk Guyana), inden ØPA'en mellem Cariforumlandene og EU's medlemsstater ratificeres;

36.  glæder sig over ovennævnte fælleserklæring og det forhold, at der vil blive foretaget en obligatorisk, gennemgribende revision af aftalen senest fem år efter underskrivelsesdatoen, og herefter med fem års mellemrum, for at fastslå aftalens virkninger, herunder omkostningerne ved og følgerne af gennemførelsen; påpeger, at parterne har forpligtet sig til at ændre aftalens bestemmelser og tilpasse anvendelsen af disse efter behov; opfordrer Europa-Parlamentet og Cariforumlandene til at deltage i enhver revision af ØPA'en;

37.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og AVS-landene, AVS-EU-Ministerrådet og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.