Päätöslauselmaesitys - B6-0141/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0141/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

16.3.2009

suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0204/2009 ja B6‑0203/2009 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): David Martin
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Cariforumin jäsenvaltioiden sekä Euroopan yhteisöjen ja sen jäsenvaltioiden välisestä talouskumppanuussopimuksesta

Menettely : 2008/2671(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0141/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0141/2009
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0141/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma Cariforumin jäsenvaltioiden sekä Euroopan yhteisöjen ja sen jäsenvaltioiden välisestä talouskumppanuussopimuksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 25. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman Maailman kauppajärjestön viidennestä ministerikokouksesta Cancúnissa[1], 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista WTO:n yleisneuvostossa 1. elokuuta 2004 tehdyn päätöksen jälkeen[2], 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Hongkongissa järjestettävän Maailman kauppajärjestön kuudennen ministerikokouksen valmisteluista[3], 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimusten vaikutuksesta kehitysyhteistyön alalla[4], 4. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista Hongkongissa järjestetyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen jälkeen[5], 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman kaupasta ja köyhyydestä: kauppapolitiikan suunnittelu kaupan myötävaikutuksen maksimoimiseksi köyhyyden lieventämisessä[6], 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kehitysohjelmaa koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä[7], 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimuksista[8], 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman TRIPS-sopimuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta[9], 12. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimuksista[10] sekä 5. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 964/2007 ja (EY) N:o 1100/2006 muuttamisesta[11],

–  ottaa huomioon 26. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin suosituksista komissiolle talouskumppanuussopimusten neuvottelemisesta AKT-valtioiden ja -alueiden kanssa[12],

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimusten vaikutuksesta kehitysyhteistyön alalla[13],

–  ottaa huomioon Cariforum-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon yhteisen julistuksen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta,

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon huhtikuussa 2006, lokakuussa 2006, toukokuussa 2007, lokakuussa 2007, marraskuussa 2007 ja toukokuussa 2008 kokoontuneen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon talouskumppanuussopimuksista (KOM(2007)0635),

–  ottaa huomioon tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) ja erityisesti sen XXIV artiklan,

–  ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön neljännen ministerikokouksen antaman julistuksen, joka hyväksyttiin Dohassa 14. marraskuuta 2001,

–  ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön kuudennen ministerikokouksen antaman julistuksen, joka hyväksyttiin Hongkongissa 18. joulukuuta 2005,

–  ottaa huomioon "Aid for Trade" -työryhmän kertomuksen ja suositukset, jotka WTO:n yleisneuvosto hyväksyi 10. lokakuuta 2006,

–  ottaa huomioon 8. syyskuuta 2000 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen julistuksen, jossa esitellään kansainvälisen yhteisön yhdessä laatimat vuosituhannen kehitystavoitteet köyhyyden poistamiseksi,

–  ottaa huomioon Gleneaglesin julkilausuman, jonka G8-maat antoivat Gleneaglesissa 8. heinäkuuta 2005,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan yhdessä 103 artiklan 2 kohdan kanssa,

A.  katsoo, että 1 päivästä tammikuuta 2008 lähtien EU:n aiemmat kauppasuhteet AKT-maiden kanssa – AKT-maat saivat yksipuolisen etuuskohtelun EU:n markkinoilla – eivät olleet WTO:n sääntöjen mukaiset,

B.  katsoo, että talouskumppanuussopimukset ovat WTO:n sääntöjen mukaisia sopimuksia, joilla pyritään tukemaan AKT-valtioiden alueellista yhdentymistä ja edistämään niiden asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen, mikä edistää niiden yhteiskunnan ja talouden kestävää kehitystä ja tukee yleisiä pyrkimyksiä poistaa köyhyys AKT-valtioista,

C.  katsoo, että talouskumppanuussopimuksilla pitäisi pyrkiä rakentamaan pitkäaikaisia suhteita, joissa kaupalla tuetaan kehitystä,

D.  katsoo tämänhetkisen talous- ja rahoituskriisin merkitsevän, että kauppapolitiikalla on kehitysmaille suurempi merkitys kuin koskaan ennen,

E.  katsoo, että sopimusten monitahoisten ja laaja-alaisten sitoumusten vaikutukset maihin ja alueisiin voivat olla huomattavat,

F.  katsoo, että talouskumppanuussopimus vaikuttaa vääjäämättä Cariforumin ja muiden kauppakumppaneiden välisten tulevien sopimusten soveltamisalaan ja sisältöön sekä alueen kantaan neuvotteluissa,

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Tyynenmeren valtioiden välinen kilpailu on vähäistä, koska suurin osa EU:n viennistä koostuu pääasiassa tuotteista, joita Tyynenmeren valtiot eivät tuota mutta joita ne tarvitsevat usein joko suoraan kulutukseen tai kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi,

H.  ottaa huomioon, että kullekin Cariforum-valtiolle on laadittu erillinen vapauttamista koskeva aikataulu, jossa valtioiden välillä esiintyy tiettyä päällekkäisyyttä, joka kuitenkin ajan myötä kehittyy alueelliseksi aikatauluksi; ottaa huomioon, että Caricom pyrkii saamaan aikaan yhteismarkkinat vuoteen 2015 mennessä,

I.  ottaa huomioon, että talouskumppanuussopimusten myötä aikaan saatavien kauppasääntöjen absoluuttinen vaikutus voi olla paljon suurempi kuin tullien poistamisella aikaansaatu vaikutus,

J.  katsoo, että kaupan sääntöjen tehostamisen lisäksi on lisättävä myös tukea kauppaan liittyvälle avulle,

K.  katsoo, että kaupan kehittämiseksi annettavalla avulla (Aid for Trade) pyritään tukemaan kehitysmaiden valmiuksia hyötyä uusista kauppamahdollisuuksista,

L.  toteaa, että sopimuksen 139 artiklan 2 kohdan viimeisessä lauseessa määrätään seuraavaa: "Minkään tässä sopimuksessa ei saa tulkita rajoittavan osapuolten ja allekirjoittaneiden Cariforum-valtioiden mahdollisuuksia tukea lääkkeiden saatavuutta",

M.  ottaa huomioon, että talouskumppanuussopimus sisältää julistuksen kehitysyhteistyöstä mutta ei laillisesti sitovia rahoitussitoumuksia,

1.  korostaa, että näitä sopimuksia voidaan pitää tyydyttävinä vain, jos ne täyttävät seuraavat tavoitteet: AKT-maiden tukeminen kestävässä kehityksessä, niiden maailmankauppaan osallistumisen edistäminen, alueellistamisprosessin vahvistaminen, Euroopan unionin ja AKT-maiden välisen kaupan elvyttäminen ja AKT-maiden talouksien monipuolistamisen edistäminen;

2.  muistuttaa, että talouskumppanuussopimuksen on tuettava paitsi rakenteensa ja sisältönsä myös täytäntöönpanotapansa ja -henkensä puolesta Cariforum-valtioiden kehitystavoitteita, politiikkaa ja painopisteitä;

3.  huomauttaa, että talouskumppanuussopimuksen olisi edistettävä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista;

4.  korostaa, että sopimuksen päätavoitteena on kehitystavoitteiden toteuttamisen, köyhyyden vähentämisen ja perusoikeuksien kunnioittamisen avulla edistää vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista;

5.  kehottaa komissiota tekemään kaikkensa Dohan kehitysohjelmaa koskevien neuvottelujen uudelleen käynnistämiseksi ja varmistamaan, että kaupan vapauttamiseksi tehdyillä sopimuksilla edistetään edelleenkin köyhien maiden kehitystä;

6.  on vakuuttunut siitä, että kattavien talouskumppanuussopimusten tulisi olla AKT-maille Dohan kehitysohjelmaan liittyvää sopimusta täydentäviä eikä sen vaihtoehtoja;

7.  korostaa alueiden välisen kaupan merkitystä ja tarvetta lisätä alueellisia kauppayhteyksiä kestävän kasvun turvaamiseksi alueella; painottaa erilaisten alueellisten yksiköiden välisen yhteistyön ja yhdenmukaisuuden merkitystä;

8.  on huolestunut siitä, että huolimatta talouskumppanuussopimusta koskevista komission neuvotteluvaltuuksista, jotka neuvosto hyväksyi 17. kesäkuuta 2002 ja joissa todettiin, että neuvotteluissa otetaan huomioon yhteisön syrjäisimpien alueiden erityiset etunäkökohdat ja että tältä osin talouskumppanuussopimuksilla voidaan määrätä erityistoimista, joilla suositaan näiltä alueilta peräisin olevia tuotteita tavoitteena edistää kyseisten alueiden yhdentymistä alueiden väliseen kauppaan lyhyellä aikavälillä WTO:n määräysten mukaisesti, ei yhteisön syrjäisimpien alueiden etuja ole kuitenkaan otettu riittävästi huomioon monien sellaisten näkökohtien osalta, jotka alueelliset neuvostot olivat saattaneet Euroopan komission tietoon, ja että sen seurauksena syrjäisimpien alueiden yhdentyminen lyhyellä aikavälillä alueiden väliseen kauppaan on jäänyt huomioon ottamatta;

9.  kannustaa kehitysmaita ja alueellisia ryhmittymiä, joiden välisen kaupan osuus kaupan arvosta on tällä hetkellä 15–25 prosenttia, alentamaan edelleen tulleja eteläisten maiden keskinäisen kaupan, taloudellisen kasvun ja alueellisen yhdentymisen edistämiseksi edelleen;

10.  muistuttaa, että talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon onnistuminen edellyttää perustakseen aitoja alueellisia markkinoita ja että alueellinen yhdentyminen ja yhteistyö ovat välttämättömiä Cariforum-valtioiden sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kannalta;

11.  korostaa, että sopimuksen täytäntöönpanossa on kiinnitettävä asianmukaisesti huomiota Cariforumin yhdentymisprosesseihin, myös Caricomin yhtenäismarkkinoiden ja talouden tavoitteisiin sellaisina kuin ne asetetaan tarkistetussa Chaguaramasin sopimuksessa;

12.  panee merkille, että ne Cariforum-valtiot, jotka ovat Karibian yhteisön jäseniä, ovat tehneet sitoumuksia aloilla, joista ei ole vielä sovittu Cariforumin yhtenäismarkkinoiden ja talouden tavoitteissa tai joita ei ole vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön, mukaan luettuna rahoituspalvelut, muut palvelut, sijoitukset, kilpailu, julkiset hankinnat, sähköinen kaupankäynti, teollis- ja tekijänoikeudet, tavaroiden vapaa liikkuvuus ja ympäristö; kehottaa kiinnittämään asianmukaista huomiota Caricomin yhtenäismarkkinoihin ja talouteen näitä aloja koskevien määräysten täytäntöönpanossa Cariforum-talouskumppanuussopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

13.  kehottaa asianomaisia maita antamaan selkeää ja läpinäkyvää tietoa maansa taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta sekä tapahtuneesta kehityksestä Euroopan yhteisön kanssa tehtävän yhteistyön helpottamiseksi;

14.  kehottaa komissiota selvittämään, miten kasvatetun Aid for Trade -talousarvion määrärahat tosiasiallisesti jakautuvat koko AKT-alueella, ottaen huomioon ensisijaiset menot, joihin on sitouduttu;

15.  vaatii, että tuen tehokkuutta koskevien Pariisin periaatteiden mukaisesti tuen on oltava muun muassa kysyntään perustuvaa ja kehottaa siksi AKT-valtioita tekemään ehdotuksia tarvittavasta talouskumppanuussopimuksiin liittyvästä lisärahoituksesta erityisesti seuraavilla aloilla: sääntelykehykset, suojatoimenpiteet, kaupan edistäminen, tuki kansainvälisiä terveys- ja kasvinsuojelutoimia sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien normien noudattamiseen sekä talouskumppanuussopimusten seurantamekanismin perustaminen;

16.  muistuttaa, että lokakuussa 2007 hyväksyttiin EU:n "Aid for Trade" -strategia, jossa EU:n kollektiivista kauppaan liittyvää apua sitouduttiin kasvattamaan vuoteen 2010 mennessä kahteen miljardiin euroon vuodessa (miljardi yhteisöltä, miljardi jäsenvaltioilta); vaatii, että Cariforum-valtioille annetaan asianmukainen ja kohtuullinen osuus;

17.  kehottaa komissiota selventämään sitä, miten varoja jaetaan koko alueella ja pyytää EU:n jäsenvaltioita suunnittelemaan lisärahoitusta vuosien 2008–2013 talousarviota koskevien sitoumusten jälkeen;

18.  kehottaa komissiota selvittämään mitä varoja käytetään 10. Euroopan kehitysrahaston rahoituksen lisänä; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki kehitysyhteistyötä koskevat toimet, mukaan lukien niiden rahoitusta koskevat toimet, pannaan täytäntöön pikaisesti, riittävällä tavalla ja tehokkaasti;

19.  panee merkille, että Bahamalle, Antigualle ja Barbadokselle kaupan vapauttamisesta aiheutuva tullitulojen menetys on etupainotteinen; myöntää, että suuri osa muiden Cariforum-valtioiden EU:n viennistä on jo vapautettu kaupan esteistä tai valtaosa vapauttamisesta toteutetaan täytäntöönpanoaikataulun vuosina 10−15;

20.  on tyytyväinen osapuolten väliseen sopimukseen tullittomasta ja kiintiöttömästä markkinoille pääsystä, joka merkitsee huomattavaa kaupan kasvua ja jota tukevat joustavammat ja parannetut alkuperäsäännöt sekä kattava uudelleentarkastelulauseke;

21.  vaatii neuvottelijoita tähdentämään lopullisista talouskumppanuussopimuksista neuvoteltaessa luonnonvarojen avointa hallinnointia sekä tekemään selkoa tarvittavista parhaista käytännöistä, jotta maat voi hyötyä mahdollisimman paljon kyseisistä luonnonvaroista;

22.  hyväksyy kaupan suojaamista kahdenvälisillä suojatoimenpiteillä koskevan luvun tarpeellisuuden ja merkityksen; kehottaa molempia osapuolia välttämään näiden suojatoimenpiteiden käyttöä;

23.  hyväksyy sellaisen kehitysyhteistyötä koskevan luvun sisällyttämisen laajaan talouskumppanuussopimukseen, joka kattaa yhteistyön tavarakaupan alalla, tarjontapuolen kilpailukyvyn, liiketoimintaa edistävän infrastruktuurin, palvelukaupan, kauppaan liittyvät asiat, institutionaalisten toimintavalmiuksien parantamisen ja julkisen talouden sopeuttamisen; kehottaa molempia osapuolia noudattamaan sitoumustaan saattaa kilpailua ja julkisia hankintoja koskevat neuvottelut päätökseen vasta, kun riittävät toimintavalmiudet on saavutettu;

24.  painottaa, että talouskumppanuussopimuksessa olisi otettava huomioon molempien osapuolten pk-yritysten erityisedut;

25.  kehottaa Euroopan unionia soveltamaan suosituimmuuskohtelun periaatetta kaikkiin AKT:n alueellisiin ryhmittymiin;

26.  panee merkille, että Cariforum ja muut alueelliset ryhmittymät soveltavat valikoivasti suosituimmuuskohtelua Euroopan unioniin;

27.  katsoo, että on otettava huomioon talouskumppanuussopimuksen 5 artiklaan sisältyvät erityis- ja erilliskohtelua koskevat säännökset ja että köyhyyden vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi sopivilla talouskumppanuussopimuksen kehitysindikaattoreilla on kolme keskeistä tavoitetta: käynnistää talouskumppanuussopimusten velvoitteiden täytäntöönpano Cariforum-valtioissa tai saada niille poikkeuksia, seurata talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutusta kestävään kehitykseen ja köyhyyden vähentämiseen sekä valvoa EU:n sitoumusten toteuttamista ja erityisesti luvatun taloudellisen ja teknisen avun maksamista ja tehokasta toimittamista;

28.  panee merkille suuret erot maataloustukiin sekä rahoitus- ja tekniseen tukeen suunnatuissa julkisissa menoissa;

29.  panee merkille, että tämä asettaa AKT-maiden viljelijät epäedulliseen asemaan vähentämällä heidän kilpailukykyään sekä kotimaassa että ulkomailla, kun heidän tuotteidensa reaalihinnat ovat EU:n ja Yhdysvaltojen tuettuun tuotantoon verrattuna korkeammat;

30.  kannattaa siksi tullinimikkeisiin sovittuja poikkeuksia, jotka kohdistuvat maataloustuotteisiin ja joihinkin jalostettuihin maataloustuotteisiin, koska ne perustuvat pääasiallisesti tarpeeseen suojella varhaisessa kehitysvaiheessa olevaa teollisuutta tai arkoja tuotteita näissä maissa;

31.  vaatii luomaan asianmukaisia ja avoimia valvontamekanismeja – joilla on selkeä asema ja vaikutus – talouskumppanuussopimusten vaikutusten seuraamiseksi siten, että AKT:n osallistuminen kasvaa ja sidosryhmiä kuullaan laajasti;

32.  kehottaa komissiota tukemaan sitä, että Cariforum-valtioihin perustettaisiin riippumaton seurantamekanismi, jolla olisi tarvittavat resurssit tehdä analyysi sen määrittelemiseksi, missä määrin talouskumppanuussopimuksella on saavutettu siinä asetetut tavoitteet;

33.  korostaa olevan tärkeää luoda asianmukaiset ja avoimet valvontamekanismit, joita Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta tarkkailee tehokkaasti yhdessä AKT-maiden edustajien kanssa, kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikan yleisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi;

34.  korostaa Cariforum-valtioiden parlamenttien ja muiden kuin valtiollisten toimijoiden keskeistä asemaa talouskumppanuussopimusten seurannassa ja hallinnoinnissa; toteaa, että niiden tehokas osallistuminen edellyttää EU:n ja Cariforum-valtioiden välistä selkeää ja kattavaa esityslistaa;

35.  kehottaa Eurooppa-neuvostoa kuulemaan Karibian alueella sijaitsevien Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden (Martinique, Guadeloupe ja Ranskan Guayana) alueellisia neuvostoja ennen Cariforum-valtioiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen ratifioimista;

36.  pitää myönteisenä edellä mainittua yhteistä julistusta ja sitä, että sopimusta on tarkistettava kattavasti viimeistään viiden vuoden kuluttua sen allekirjoittamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein sopimuksen vaikutusten, myös sen täytäntöönpanosta aiheutuneiden kustannusten ja seurausten, määrittelemiseksi; panee merkille, että osapuolet ovat sitoutuneet tarkistamaan sopimuksen määräyksiä ja muuttamaan niiden soveltamista tarvittaessa; kehottaa ottamaan Euroopan parlamentin ja Cariforum-valtioiden parlamentit mukaan mahdolliseen talouskumppanuussopimuksen tarkistamiseen;

37.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden ja AKT-valtioiden hallituksille ja parlamenteille, AKT:n ja EU:n neuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.