Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0141/2009Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0141/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

16.3.2009

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B6‑0204/2009 ir B6‑0203/2009
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė David Martin
Tarptautinės prekybos komiteto vardu
dėl Karibų jūros regiono valstybių forumo (CARIFORUM) valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo

Procedūra : 2008/2671(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0141/2009

B6‑0141/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl Karibų jūros regiono valstybių forumo (CARIFORUM) valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją dėl Kankūne vykusios Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) penktosios ministrų konferencijos[1], į savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo įvertinimo po 2004 m. rugpjūčio 1 d. PPO Generalinės tarybos sprendimo[2], į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl pasirengimo šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge[3], į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi[4], į savo 2006 m. balandžio 4 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo įvertinimo po PPO ministrų konferencijos Honkonge[5] ir į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl prekybos ir skurdo:

prekybos politikos krypčių kūrimas siekiant padidinti prekybos indėlį mažinant skurdą[6], į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl derybų dėl Dohos plėtros darbotvarkės sustabdymo[7] , savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų[8], į savo 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl TRIPS ir galimybės įsigyti vaistų[9], į savo 2007 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų[10] ir į savo 2008 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 552/97, (EB) Nr. 1933/2006 ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 964/2007 ir (EB) Nr. 1100/2006[11],

–  atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl savo rekomendacijos Komisijai dėl derybų dėl ekonominės partnerystės susitarimų su AKR šalimis ir regionais[12],

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi[13],

–  atsižvelgdamas į Karibų jūros regiono valstybių forumo (CARIFORUM) valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į bendrą deklaraciją dėl ekonominės partnerystės susitarimo pasirašymo,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą),

–  atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos posėdžių, vykusių 2006 m. balandžio mėn., 2006 m. spalio mėn., 2007 m. gegužės mėn., 2007 m. spalio mėn., 2007 m. lapkričio mėn. ir 2008 m. gegužės mėn., išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą „Ekonominės partnerystės susitarimai“ (COM(2007)0635),

–  atsižvelgdamas į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (angl. GATT), ypač į jo XXIV straipsnį,

–  atsižvelgdamas į ministrų deklaraciją, kuri patvirtinta 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje vykusiame ketvirtajame PPO ministrų konferencijos posėdyje,

–  atsižvelgdamas į ministrų deklaraciją, kuri patvirtinta 2005 m. gruodžio 18 d. Honkonge vykusiame šeštajame PPO ministrų konferencijos posėdyje,

–  atsižvelgdamas į pagalbos prekybai klausimus nagrinėjančios darbo grupės ataskaitą ir į rekomendacijas, kurias 2006 m. spalio 10 d. patvirtino PPO Generalinė taryba,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. paskelbtą Jungtinių Tautų tūkstantmečio deklaraciją, kurioje išvardyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) – tarptautinės visuomenės bendrai nustatyti kovos su skurdu kriterijai,

–  atsižvelgdamas į Gleneagleso pranešimą, kurį 2005 m. liepos 8 d. Gleneagleso mieste paskelbė didysis aštuonetas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi ankstesni ES ir AKR šalių prekybos santykiai, kurių pagrindu pastarosios šalys, neatsižvelgdamos į abipusiškumo principą, naudojosi lengvatine prieiga prie ES rinkų, nuo 2008 m. sausio 1 d. nebeatitiko PPO taisyklių,

B.  kadangi ekonominės partnerystės susitarimai turi atitikti PPO reikalavimus ir kadangi pagal juos siekiama remti regionų integraciją ir skatinti laipsnišką AKR šalių ekonomikos integraciją į pasaulio ekonomiką, taigi remiantis šiais susitarimais puoselėjama tausi socialinė ir ekonominė plėtra ir prisidedama prie bendro siekio kovoti su skurdu AKR šalyse,

C.  kadangi ekonominės partnerystės susitarimais turėtų būti naudojamasi ilgalaikiams santykiams kurti, kai remiantis prekyba remiama plėtra,

D.  kadangi dabartinės finansų ir ekonominė krizės sąlygomis prekybos politika kaip niekada svarbi besivystančioms šalims,

E.  kadangi į susitarimus įtraukti sudėtingi ir visa apimantys įsipareigojimai gali daryti didžiulę įtaką šaliai ir regionui,

F.  kadangi ekonominės partnerystės susitarimai neišvengiamai turės įtaką CARIFORUM valstybių ir prekybos partnerių ateities susitarimų taikymo sričiai ir turiniui bei regiono pozicijai derybų metu,

G.  kadangi ES ir Ramiojo vandenyno regiono valstybės menkai konkuruoja tarpusavyje, nes didelė dauguma ES eksporto prekių – daugiausiai prekės, kurių Ramiojo vandenyno regiono valstybės negamina, tačiau jos dažnai reikalingos šių valstybių tiesioginiam vartojimui arba vidaus pramonės gamybai;

H.  kadangi kiekviena CARIFORUM valstybė vadovaujasi atskiru liberalizavimo tvarkaraščiu ir kadangi atskirų šalių tvarkaraščiai daugiau ar mažiau sutampa, taigi bėgant laikui jie virsta viso regiono tvarkaraščiu; kadangi CARICOM siekia sukurti bendrą rinką iki 2015 m.,

I.  kadangi pagal ekonominį partnerystės susitarimą nustatytų prekybos taisyklių absoliutus poveikis gali būti gerokai didesnis negu poveikis panaikinus tarifus,

J.  kadangi tobulinant prekybos taisykles turėtų būti didinama su prekyba susijusi pagalba,

K.  kadangi pagalbos prekybai tikslas – skatinti besivystančių šalių gebėjimą naudotis naujomis prekybos galimybėmis,

L.  kadangi susitarimo 139 straipsnio 2 dalies paskutiniame sakinyje pažymima, kad nė vienas šio susitarimo teiginys neturėtų būti traktuojamas kaip siekis silpninti šalių ir CARIFORUM valstybių signatarių pajėgumą užtikrinti geresnę prieigą prie vaistų,

M.  kadangi į ekonominės partnerystės susitarimą įtraukta deklaracija dėl vystomojo bendradarbiavimo, tačiau nenumatoma teisiškai privalomų finansavimo įsipareigojimų,

1.  pabrėžia, kad šie susitarimai gali būti laikomi pakankamais, jei juos vykdant bus pasiekiama šių tikslų: skiriama parama AKR šalių tvariam vystymuisi, jos skatinamos dalyvauti pasaulinėje prekyboje, intesyvinamas regionalizavimas, skatinama Europos Sąjungos ir AKR šalių prekyba ir AKR šalių ekonomikos įvairinimas;

2.  primena, kad, vadovaujantis ekonominės partnerystės susitarimu, turi būti remiama CARIFORUM valstybių vystymosi siekiai, politika ir prioritetai, ir tai daroma ne tik numatant atitinkamą šio susitarimo struktūrą ir turinį, bet ir tinkamą būdą bei metodą jam įgyvendinti;

3.  pažymi, kad, vadovaujantis ekonominės partnerystės susitarimu, turėtų būti prisidedama prie TVT siekio;

4.  pabrėžia, kad pagrindinis šio susitarimo tikslas – siekiant vystymosi tikslų, mažinant skurdą ir laikantis pagrindinių žmogaus teisių prisidėti prie TVT įgyvendinimo;

5.  ragina Komisiją dėti visas pastangas stengiantis vėl pradėti derybas dėl DPD ir užtikrinti, kad susitarimai dėl liberalizavimo toliau skatintų skurdžių šalių vystymąsi;

6.  yra įsitikinęs, kad išsamūs EPS turėtų papildyti susitarimą dėl Dohos plėtros darbotvarkės (DPD), o ne būti alternatyva AKR šalims;

7.  pabrėžia prekybos regiono viduje svarbą ir glaudesnių regioninių prekybos santykių poreikį siekiant užtikrinti regione tvarų augimą; pabrėžia, kad svarbus įvairių regiono subjektų bendradarbiavimas ir suderinamumas;

8.  susirūpinęs, kad nepaisant Komisijos derybų dėl EPS įgaliojimų, kuriuos Taryba patvirtino 2002 m. birželio 17 d. ir kuriuose nurodoma, kad derybose reikėtų atsižvelgti į konkrečius Bendrijos atokiausių regionų interesus ir atitinkamai EPS galėtų būti numatyta konkreti nuostata dėl tam tikrų priemonių siekiant paremti šių regionų produktus, kad jie greitu laiku galėtų būti integruoti į tarpregioninę prekybą remiantis PPO nuostatomis, nebuvo pakankamai atsižvelgta į atokiausių regionų interesus daugeliu aspektų, apie kuriuos Komisijai pranešė regionų tarybos, ir todėl atokiausi regionai greitai nebuvo įtraukti į tarpregioninę prekybą;

9.  ragina toliau mažinti tarifus, taikomus tarp besivystančių šalių ir regionų grupių ir šiuo metu sudarančius 15–25 proc. prekybos vertės, toliau skatinti Pietų regionų tarpusavio prekybą, ekonominį augimą ir regionų integraciją;

10.  primena, kad tikros regionų rinkos kūrimas yra esminis sėkmingo ekonominės partnerystės susitarimo įgyvendinimo pagrindas ir kad regionų integracija bei bendradarbiavimas ypač svarbūs CARIFORUM valstybių socialinei ir ekonominei plėtrai;

11.  pabrėžia, kad įgyvendinant susitarimą turi būti tinkamai atsižvelgta į CARIFORUM valstybių integracijos procesus, įskaitant Karibų bendrijos (CARICOM) bendros rinkos ir ekonomikos tikslus ir siekius, kaip nurodyta persvarstytoje Chaguaramaso sutartyje;

12.  primena, kad CARIFORUM valstybės, kurios yra Karibų bendrijos narės, įsipareigojusios spręsti specialių sričių klausimus, dėl kurių iki galo nesusitarta bendros rinkos ir ekonomikos pagrindu, arba šiose srityse nėra viskas iki galo įgyvendinta, įskaitant finansų ir kitas paslaugas, investicijų, konkurencijos, viešųjų pirkimų, el. prekybos, intelektinės nuosavybės, laisvo prekių judėjimo ir aplinkos klausimus; ragina, įgyvendinant nuostatas šiose specialiose srityse, tinkamai atsižvelgti į bendrą rinką ir ekonomiką, kaip numatyta CARIFORUM EPS 4 straipsnio 3 dalyje;

13.  ragina atitinkamas šalis teikti aiškią ir skaidrią informaciją apie ekonominę ir politinę padėtį šiose šalyse bei jų vystymąsi, siekiant gerinti bendradarbiavimą su ES;

14.  ragina Komisiją išaiškinti, kaip faktiškai AKR regione paskirstomos padidintame prekybos pagalbos biudžete prioritetinėms išlaidoms skirtos lėšos;

15.  primygtinai teigia, kad, vadovaujantis su pagalbos veiksmingumu susijusiais Paryžiaus principais, parama, be kita ko, turi priklausyti nuo poreikio, ir todėl ragina AKR pasiūlyti, kokių reikia papildomų su EPS susijusių lėšų, ypač susijusių su reglamentavimo sistemomis, apsaugos priemonėmis, prekybos palengvinimu, parama siekiant atitikti tarptautinius sanitarijos, fitosanitarijos ir intelektinės nuosavybės standartus ir su EPS stebėsenos priemonės sukūrimu;

16.  primena, kad 2007 m. spalio mėn. patvirtinta ES pagalbos prekybai strategija, pagal kurią įsipareigojama iki 2010 m. kasmet 2 mlrd. eurų padidinti bendrą ES su prekyba susijusią pagalbą (po 1 mlrd. eurų skirtų Bendrija ir valstybės narės); primygtinai reikalauja skirti CARIFORUM šalims deramą ir teisingą dalį;

17.  ragina Komisiją paaiškinti, kaip lėšos paskirstomos regione, ragina ES valstybes nares numatyti papildomą finansavimą laikotarpiui po to, kai bus įvykdyti 2008–2013 m. biudžeto įsipareigojimai;

18.  ragina Komisiją patikslinti, kokių dar lėšų ketinama skirti, neskaitant finansavimo iš 10-ojo EPF; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų sparčiai, adekvačiai ir veiksmingai taikomos visos vystomojo bendradarbiavimo nuostatos, įskaitant jų finansavimą;

19.  pažymi, kad Bahamuose, Antigvoje ir Barbadose dėl prekybos liberalizavimo gana greitai netenkama pajamų; pripažįsta, kad, turint mintyje didžiąją dalį kitų CARIFORUM šalių į ES eksportuojamų prekių, nebesudaroma prekybos kliūčių arba didžioji liberalizacijos dalis bus įvykdyta 10–15 įgyvendinimo grafiko metais;

20.  teigiamai vertina tai, kad dėl galimybės patekti į rinką be muitų ir kvotų, dėl kurios susitarė šalys, gerokai padidės prekyba, ir tai, kad ji grindžiama lankstesnėmis ir tobulesnėmis kilmės taisyklėmis, taip pat išsamia peržiūros nuostata;

21.  taigi ragina derybų dėl bet kurio išsamaus EPS dalyvius visiškai atsižvelgti į gamtos išteklių valdymo skaidrumo svarbą ir nurodyti, kokia pažangiąja patirtimi AKR šalims būtina vadovautis siekiant didžiausios naudos iš šių išteklių;

22.  supranta, kad reikia parengti skyrių dėl dvišalių prekybos apsaugos priemonių; ragina abi susitarimo šalis be reikalo nenaudoti šių apsaugos priemonių;

23.  sutinka su tuo, kad į išsamų EPS būtų įtrauktas skyrius dėl vystomojo bendradarbiavimo, skirtas bendradarbiavimui, susijusiam su prekyba prekėmis, su pasiūla susijusiam konkurencingumui, verslo skatinimo infrastruktūrai, prekybai paslaugomis, su prekyba susijusiems klausimams, institucijų pajėgumo didinimui ir fiskaliniais pokyčiais; ragina abi derybų šalis atsižvelgti į savo įsipareigojimą baigti derybas dėl konkurencijos ir viešųjų pirkimų tik tada, kai bus užtikrinti derami pajėgumai;

24.  pabrėžia, kad EPS derėtų atsižvelgti į ypatingus abiejų susitarimo šalių MVĮ interesus;

25.  ragina Europos Sąjungą taikyti palankiausio režimo principą visoms AKR šalių paregionių grupėms;

26.  sutinka su tuo, kad CARIFORUM ir kitos paregionių grupės selektyviai taikytų palankiausią režimą Europos Sąjungai;

27.  atsižvelgiant į EPS 5 straipsnio nuostatas dėl ypatingų ir diferencijuotų sąlygų ir siekiant įgyvendinti skurdo mažinimo tikslą, tinkami EPS vystymosi rodikliai turėtų turėti trejopą pagrindinę paskirtį – jais remiantis turėtų būti galima: paskatinti CARIFORM šalis įgyvendinti EPS įsipareigojimus arba nustatyti joms išimtis; stebėti EPS įgyvendinimo poveikį tvariam vystymuisi ir skurdo mažinimui; stebėti, kaip vykdomi EB įsipareigojimai, ypač kaip skiriama pažadėta finansinė pagalba ir techninė parama ir ar veiksmingai ji teikiama;

28.  atkreipia dėmesį į didelį valstybinių išlaidų žemės ūkio subsidijoms ir finansinės bei techninės paramos dydžio skirtumą;

29.  pabrėžia, kad dėl to AKR šalių ūkininkų padėtis blogesnė, nes mažėja jų konkurencingumas tiek valstybės viduje, tiek užsienyje, kadangi jų produktai, palyginti su subsidijuojamais ES ir JAV produktais, iš tikrųjų yra brangesni;

30.  taigi pritaria, kad būtų numatytos suderintos tai pačiai prekių grupei taikomų muitų išimtys, ypač susijusios su žemės ūkio prekėmis ir su kai kuriomis apdorotomis žemės ūkio prekėmis, kadangi jos labiausiai susijusios su būtinybe apsaugoti jaunas šių šalių pramonės šakas arba jautrius produktus;

31.  ragina taikyti tinkamas ir skaidrias priežiūros sistemas, kurios turėtų konkrečią paskirtį ir darytų konkretų poveikį, siekiant, kad EPS poveikis būtų stebimas aktyviau dalyvaujant pačioms AKR šalims ir konsultuojantis su įvairiais suinteresuotais subjektais;

32.  kreipiasi į Komisiją prašydamas pritarti siekiui parengti nepriklausomą stebėsenos priemonę, kuri būtų taikoma CARIFORUM valstybėse ir pagal kurią būtų numatyti reikalingi ištekliai analizei, skirtai nustatyti, ar pavyksta pažangiai siekti pagal ekonominės partnerystės susitarimą nustatytų tikslų, atlikti;

33.  pabrėžia tinkamų ir skaidrių priežiūros priemonių, taikant veiksmingą kartu su AKR šalių atstovais dirbančio Europos Parlamento atsakingo komiteto kontrolę, svarbą užtikrinant bendrą prekybos ir vystymosi politikos nuoseklumą;

34.  pabrėžia esminį CARIFORUM valstybių parlamentų ir nevalstybinių subjektų vaidmenį kontroliuojant ir valdant EPS; atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant jų veiksmingo dalyvavimo būtina aiški ir atvira ES ir CARIFORUM valstybių darbotvarkė;

35.  ragina Europos Vadovų Tarybą prieš ratifikuojant CARIFORUM valstybių ir Europos Sąjungos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimą konsultuotis su Europos Sąjungos atokiausių regionų, įeinančių į Karibų jūros regioną (Martinikos, Gvadelupos ir Prancūzijos Gvianos), regioninėmis tarybomis;

36.  palankiai vertina pirmiau minėtą bendrą deklaraciją ir tai, kad ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo pasirašymo datos numatoma išsamiai persvarstyti susitarimą privaloma tvarka ir, siekiant nustatyti susitarimo poveikį, įskaitant įgyvendinimo sąnaudas ir pasekmes, vėliau jį persvarstyti kas penkerius metus; pažymi, kad šalys įsipareigojo iš dalies pakeisti jo nuostatas ir taikyti jį taip, kaip būtina; ragina, kad persvarstant EPS dalyvautų Europos Parlamentas ir CARIFORUM valstybių parlamentai;

37.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir AKR šalių vyriausybėms ir parlamentams, AKR ir ES Tarybai bei AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.