Návrh uznesenia - B6-0141/2009Návrh uznesenia
B6-0141/2009

  NÁVRH UZNESENIA

  16.3.2009

  ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0204/2009 a B6‑0203/2009
  v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
  predkladá David Martin
  v mene Výboru pre medzinárodný obchod
  o dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi združenia CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej

  Postup : 2008/2671(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B6-0141/2009

  B6‑0141/2009

  Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi združenia CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. septembra 2003 o piatej Ministerskej konferencii WTO v Kankúne[1]¹, z 12. mája 2005 o hodnotení dauhaského kola rokovaní v nadväznosti na rozhodnutie Generálnej rady WTO z 1. augusta 2004[2], z 1. decembra 2005 o prípravách na šiestu Ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu[3], z 23. marca 2006 o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj[4], zo 4. apríla 2006 o hodnotení dauhaského kola rokovaní po Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu[5], z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe[6], zo 7. septembra 2006 o prerušení rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy (DDA)[7], z 23. mája 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve[8], z 12. júla 2007 o Dohode TRIPS a prístupe k liekom[9], z 12. decembra 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve[10], a z 5. júna 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 964/2007 a č. 1100/2006[11],

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2002 o odporúčaniach pre Komisiu týkajúcich sa rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve s krajinami a regiónmi AKT[12],

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2009 o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP) na rozvoj[13],

  –  so zreteľom na dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi združenia CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej,

  –  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o podpísaní dohody o hospodárskom partnerstve,

  –  so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou),

  –  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z apríla 2006, októbra 2006, mája 2007, októbra 2007, novembra 2007 a mája 2008,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie o dohodách o hospodárskom partnerstve z 23. októbra 2007 (KOM(2007)0635),

  –  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), najmä na jej článok XXIV,

  –  so zreteľom na ministerské vyhlásenie štvrtej Ministerskej konferencie WTO prijaté 14. novembra 2001 v Dauhe,

  –  so zreteľom na ministerské vyhlásenie šiestej Ministerskej konferencie WTO prijaté 18. decembra 2005 v Hongkongu,

  –  so zreteľom na správu a odporúčania osobitnej skupiny pre pomoc v oblasti obchodu, ktoré 10. októbra 2006 prijala Generálna rada WTO,

  –  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov z 8. septembra 2000, ktorá stanovuje rozvojové ciele tisícročia (RCT) ako spoločne stanovené kritériá medzinárodného spoločenstva na odstránenie chudoby,

  –  so zreteľom na komuniké z Gleneagles, ktoré 8. júla 2005 zverejnila skupina krajín G8 v Gleneagles,

  –  so zreteľom na článok 108 ods. 5 v spojitosti s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže od 1. januára 2008 predchádzajúce obchodné vzťahy EÚ so štátmi AKT, ktoré týmto štátom umožňovali preferenčný prístup na trhy EÚ na nerecipročnom základe, už neboli v súlade s pravidlami WTO,

  B.  keďže DHP sú dohody, ktoré sú v súlade s pravidlami WTO a sú zamerané na podporu regionálnej integrácie a presadzovanie postupnej integrácie ekonomík krajín AKT do svetového hospodárstva, čo podporuje ich trvalo udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj a prispieva k celkovému úsiliu o odstránenie chudoby v krajinách AKT,

  C.  keďže DHP by sa mali využívať na budovanie dlhodobých vzťahov, v ktorých obchod podporuje rozvoj,

  D.  keďže súčasná finančná a hospodárska kríza znamená, že obchodná politika bude pre rozvojový svet dôležitejšia ako kedykoľvek predtým,

  E.  keďže vplyv komplexných a rozsiahlych záväzkov, ktoré sú obsiahnuté v dohodách, na krajiny a regióny by mohol byť veľmi výrazný,

  F.  keďže DHP nevyhnutne ovplyvní rozsah a obsah budúcich dohôd medzi združením CARIFORUM a ostatnými obchodnými partnermi, ako aj postoj regiónu pri rokovaniach,

  G.  keďže medzi EÚ a tichomorskými štátmi existuje len obmedzená hospodárska súťaž vzhľadom na to, že väčšina vývozu EÚ pozostáva hlavne z tovaru, ktorý krajiny AKT nevyrábajú, ale potrebujú buď na priamu spotrebu alebo ako vstupný materiál pre domáci priemysel,

  H.  keďže všetky štáty združenia CARIFORUM majú vlastné časové plány liberalizácie, s určitou úrovňou prekrývania medzi jednotlivými krajinami, ktoré sa postupne priblížia a vyústia do regionálneho plánu; keďže cieľom združenia CARICOM je vytvorenie jednotného trhu do roku 2015,

  I.  keďže absolútny dosah obchodných pravidiel vytvorených DHP by mohol byť omnoho väčší než odstránenie ciel,

  J.  keďže vylepšené pravidlá obchodovania musia byť sprevádzané zvýšenou podporou pri poskytovaní pomoci v oblasti obchodu,

  K.  keďže cieľom iniciatívy Pomoc pre obchod je podporiť schopnosti rozvojových krajín využívať nové obchodné príležitosti,

  L.  keďže posledná veta článku 139 ods. 2 uvádza, že žiadna časť tejto dohody sa nevykladá tak, že by obmedzovala schopnosť strán a signatárskych štátov CARIFORUM-u podporovať prístup k liekom;

  M.  keďže DHP zahŕňa Vyhlásenie o rozvojovej spolupráci, ale neobsahuje žiadne právne záväzky týkajúce sa financovania,

  1.  zdôrazňuje, že tieto dohody sa nemôžu považovať za uspokojivé, pokiaľ nedosiahnu tieto ciele: poskytnutie podpory krajinám AKT v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, podporenie ich účasti na svetovom obchode, posilnenie procesu regionalizácie, oživenie obchodu medzi Európskou úniou a krajinami AKT a podpora hospodárskej diverzifikácie v krajinách AKT;

  2.  pripomína, že DHP musí podporovať rozvojové ciele, politiky a priority štátov združenia CARIFORUM, a to nielen v rámci svojej štruktúry a obsahu, ale aj spôsobom a charakterom jej vykonávania;

  3.  poukazuje na to, že DHP by mala prispievať k dosiahnutiu RCT;

  4.  zdôrazňuje, že hlavným cieľom tejto dohody je prostredníctvom rozvojových cieľov, znižovania chudoby a dodržiavania základných ľudských práv prispieť k dosiahnutiu RCT;

  5.  vyzýva Komisiu, aby urobila všetko pre obnovenie rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy a zabezpečila, aby dohody o liberalizácii obchodu aj naďalej podporovali rozvoj v chudobných krajinách;

  6.  je presvedčený, že úplné DHP by mali byť doplnkom k dohode o rozvojovej agende z Dauhy a nie alternatívou pre krajiny AKT;

  7.  zdôrazňuje význam obchodu v rámci regiónu a potrebu intenzívnejších regionálnych obchodných vzťahov v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rastu v regióne; vyzdvihuje dôležitosť spolupráce a súladu rôznych regionálnych subjektov;

  8.  je znepokojený tým, že napriek mandátu Komisie na rokovania o DHP, ktorý 17. júna 2002 schválila Rada a v ktorom sa uvádza, že počas rokovaní sa budú zohľadňovať špecifické záujmy najodľahlejších regiónov Spoločenstva a že v tejto súvislosti môžu byť v dohodách ustanovené špecifické opatrenia na podporu výrobkov z týchto regiónov s cieľom začleniť ich v blízkej budúcnosti do medziregionálneho obchodu v súlade s pravidlami WTO, záujmy najodľahlejších regiónov, pokiaľ ide o aspekty, ktoré regionálne zastupiteľstvá oznámili Komisii, neboli dostatočne zohľadnené, v dôsledku čoho sa nevenovala pozornosť skorému začleneniu najodľahlejších regiónov do medziregionálneho obchodu;

  9.  podporuje ďalšie zníženie colných taríf medzi rozvojovými krajinami a regionálnymi zoskupeniami, ktoré dnes predstavujú 15 až 25 % hodnoty obchodu, aby sa ďalej podporoval obchod v smere juh – juh, hospodársky rast a regionálna integrácia;

  10.  pripomína, že skutočný regionálny trh je nevyhnutným predpokladom úspešného uplatňovania dohôd o hospodárskom partnerstve a že regionálna integrácia a spolupráca sú kľúčové pre sociálny a hospodársky rozvoj štátov združenia CARIFORUM;

  11.  zdôrazňuje, že pri vykonávaní dohody sa musí venovať náležitá pozornosť integračným procesom v rámci združenia CARIFORUM vrátane cieľov a zámerov jednotného trhu a hospodárstva združenia CARICOM uvedených v revidovanej zmluve z Chaguaramas;

  12.  uznáva, že štáty združenia CARIFORUM, ktoré sú členmi Karibského spoločenstva, sa zaviazali v oblastiach, ktoré ešte nie sú vyriešené v rámci jednotného trhu a hospodárstva združenia CARICOM (CSME) alebo nie sú ešte úplne uplatňované vrátane finančných a iných služieb, investovania, hospodárskej súťaže, verejného obstarávania, elektronického obchodu, duševného vlastníctva, voľného pohybu tovaru a životného prostredia; vyzýva, aby sa pri vykonávaní ustanovení upravujúcich tieto oblasti náležite zohľadňoval CSME, a to v súlade s článkom 4 ods. 3 DHP s krajinami združenia Cariforum;

  13.  nalieha na príslušné krajiny, aby poskytli jasné a transparentné informácie o ekonomickej a politickej situácii a rozvoji v týchto krajinách s cieľom zlepšiť spoluprácu s ES;

  14.  žiada Komisiu, aby objasnila súčasné rozdeľovanie zdrojov v celom regióne AKT vychádzajúce z prisľúbeného prioritného čerpania v rámci zvýšeného rozpočtu Pomoci pre obchod;

  15.  trvá na tom, že v súlade s parížskymi zásadami pre účinnosť pomoci sa každá pomoc musí okrem iného riadiť dopytom, a preto vyzýva krajiny AKT, aby navrhli potrebné dodatočné prostriedky týkajúce sa DHP, a to najmä so zreteľom na regulačné rámce, bezpečnostné opatrenia, zjednodušenie obchodu, podporu pri dodržiavaní medzinárodných sanitárnych a fytosanitárnych noriem a noriem na ochranu duševného vlastníctva a na usporiadanie monitorovacieho mechanizmu DHP;

  16.  pripomína, že v októbri 2007 bola prijatá Stratégia EÚ pre pomoc pre obchod obsahujúca záväzok zvýšiť spoločnú pomoc EÚ súvisiacu s obchodom na 2 miliardy EUR ročne do roku 2010 (1 miliarda EUR od Spoločenstva, 1 miliarda EUR od členských štátov); trvá na tom, aby krajiny združenia CARIFORUM získali príslušný a primeraný podiel;

  17.  vyzýva Komisiu, aby objasnila rozdeľovanie zdrojov v celom regióne a vyzýva členské štáty EÚ, aby načrtli dodatočné financovanie nad rámec rozpočtových záväzkov na obdobie rokov 2008 – 2013;

  18.  žiada Komisiu, aby objasnila, ktoré prostriedky sa považujú za dodatočné k financovaniu desiateho Európskeho rozvojového fondu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetky ustanovenia o rozvojovej spolupráci vrátane ich financovania budú promptne, primerane a efektívne uvedené do praxe;

  19.  konštatuje, že Bahamy, Antigua a Barbados strácajú v dôsledku liberalizácie obchodu colné príjmy; súhlasí s tým, že pokiaľ ide o ostatné krajiny združenia CARIFORUM, podstatná časť vývozov EÚ je buď už oslobodená od prekážok obchodu alebo prevažná časť liberalizácie prebehne v 10. – 15. roku časového plánu vykonávania;

  20.  víta skutočnosť, že bezcolný, bezkvótový prístup na trh, na ktorom sa strany dohodli, povedie k značnému nárastu obchodu a že sa podporuje prostredníctvom viacerých pružných a zdokonalených pravidiel pôvodu, ako aj komplexnej doložky o preskúmaní;

  21.  nalieha na strany rokujúce o akejkoľvek úplnej DHP, aby plne zodpovedali za transparentné riadenie prírodných zdrojov a načrtli osvedčené postupy potrebné na docielenie toho, aby príslušné krajiny mohli dosahovať maximálny zisk z týchto zdrojov;

  22.  rešpektuje potrebu kapitoly o ochrane obchodu s dvojstrannými zárukami; vyzýva obe strany, aby sa vyhli zbytočnému zneužívaniu týchto záruk;

  23.  berie na vedomie zaradenie kapitoly o rozvojovej spolupráci, ktorá bude zahŕňať spoluprácu v obchode s tovarom, konkurencieschopnosť na strane dodávateľov, infraštruktúru na podporu podnikania, obchod so službami, otázky súvisiace s obchodom, budovanie inštitucionálnych kapacít a fiškálne úpravy, do úplnej DHP; vyzýva obe strany, aby dodržiavali svoje dohodnuté záväzky o uzavretí rokovaní o hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní až keď budú vybudované zodpovedajúce kapacity;

  24.  zdôrazňuje, že DHP by mala zohľadňovať osobitné záujmy malých a stredných podnikov oboch zmluvných strán;

  25.  vyzýva k tomu, aby Európska únia uplatňovala zásadu doložky najvyšších výhod (MFN) na všetky subregionálne zoskupenia štátov AKT;

  26.  uvedomuje si, že združenie CARIFORUM a ostatné subregionálne zoskupenia uplatňujú zásadu MFN voči Európskej únii selektívnym spôsobom;

  27.  vzhľadom na ustanovenia o osobitnom a rozdielnom zaobchádzaní zahrnuté v článku 5 DHP a so zreteľom na dosahovanie cieľa, ktorým je znižovanie chudoby, by vhodné rozvojové ukazovatele DHP mali slúžiť na tri kľúčové účely: na začatie vykonávania záväzkov DHP zo strany krajín združenia CARIFORUM alebo na priznanie výnimiek pre tieto krajiny; na monitorovanie vplyvu vykonávania DHP v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a znižovania chudoby; a na monitorovanie vykonávania záväzkov ES, najmä vyplatenia a efektívneho poskytnutia prisľúbenej finančnej a technickej pomoci;

  28.  poukazuje na veľkú priepasť medzi úrovňami verejných výdavkov na dotácie v poľnohospodárstve a finančnou a technickou pomocou;

  29.  konštatuje, že to znevýhodňuje poľnohospodárov v krajinách AKT znižovaním ich konkurencieschopnosti tak doma, ako aj v zahraničí, keďže ich výrobky sú v porovnaní s dotovanými výrobkami EÚ a USA v reálnych číslach drahšie;

  30.  podporuje preto výnimky z colných sadzieb dohodnuté pre poľnohospodárske výrobky a niektoré spracované poľnohospodárske výrobky vzhľadom na skutočnosť, že vychádzajú najmä z potreby chrániť novovzniknuté odvetvia alebo citlivé výrobky v týchto krajinách;

  31.  požaduje vhodné a transparentné monitorovacie mechanizmy s jasne vymedzenou úlohou a vplyvom určené na sledovanie vplyvu DHP, do ktorých by sa vo zvýšenej miere zapojili krajiny AKT a v rámci ktorých by prebiehali rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami;

  32.  žiada Komisiu, aby podporila vytvorenie nezávislého monitorovacieho mechanizmu v rámci štátov združenia CARIFORUM, ktorý by disponoval nevyhnutnými zdrojmi na vykonanie analýzy potrebnej na stanovenie rozsahu, v akom DHP plní dosahuje svoje ciele;

  33.  zdôrazňuje význam vhodných a transparentných monitorovacích mechanizmov s účinným dohľadom vykonávaným gestorským výborom Európskeho parlamentu spolupracujúcim so zástupcami krajín AKT s cieľom zabezpečiť celkovú súdržnosť obchodných a rozvojových politík;

  34.  zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu parlamentov združenia CARIFORUM a neštátnych subjektov pri monitorovaní a riadení DHP; poznamenáva, že ich efektívne zapojenie si vyžaduje jasnú agendu medzi EÚ a krajinami združenia CARIFORUM otvorenú pre všetkých;

  35.  vyzýva Európsku radu, aby pred ratifikáciou dohody o hospodárskom partnerstve medzi štátmi združenia CARIFORUM  členskými štátmi Európskej únie konzultovala s regionálnymi zastupiteľstvami najodľahlejších regiónov Európskej únie v Karibiku (Martinique, Guadeloupe a Francúzska Guyana);

  36.  víta uvedené spoločné vyhlásenie a skutočnosť, že sa uskutoční povinné komplexné preskúmanie dohody najneskôr do piatich rokov od dátumu jej podpísania a následne v päťročných intervaloch s cieľom určiť dosah dohody vrátane nákladov a dôsledkov jej vykonávania; poukazuje na to, že zmluvné strany sa podujali pozmeniť a doplniť jej ustanovenia a prispôsobiť ich uplatňovanie podľa potreby; žiada, aby Európsky parlament a parlamenty krajín združenia CARIFORUM boli zapojené do každej revízie DHP;

  37.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a krajín AKT, Rade AKT – EÚ a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.