Forslag til beslutning - B6-0142/2009Forslag til beslutning
B6-0142/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING

16.3.2009

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6‑0206/2009 og B6‑0205/2009
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Christofer Fjellner
for Udvalget om International Handel
om den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ghana på den anden side

Procedure : 2009/2539(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0142/2009
Indgivne tekster :
B6-0142/2009
Vedtagne tekster :

B6‑0142/2009

Europa-Parlamentets beslutning om den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ghana på den anden side

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger af 25. september 2003 om den femte WTO-ministerkonference i Cancún[1], af 12. maj 2005 om evalueringen af Doharunden efter den afgørelse, der blev truffet i WTO's almindelige råd 1. august 2004[2], af 1. december 2005 om forberedelserne til WTO's sjette ministerkonference i Hongkong[3], af 23. marts 2006 om de økonomiske partnerskabsaftalers betydning for udviklingen[4], af 4. april 2006 om evalueringen af Doharunden efter afholdelsen af WTO's ministerkonference i Hongkong[5], af den 1. juni 2006 om handel og fattigdom: udarbejdelse af handelspolitikker, der kan øge handelens bidrag til fattigdomslindring mest muligt[6], af 7. september 2006 om sammenbruddet i forhandlingerne om Dohaudviklingsdagsordenen[7], af 23. maj 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler[8], af 12. december 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler[9] og af 5. juni 2008 om forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om en ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2007 og (EF) nr. 1100/2006[10],

–  der henviser til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab på den anden side,

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, som blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonouaftalen),

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) fra april 2006, oktober 2006, maj 2007, oktober 2007, november 2007, maj 2008 og november 2008,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. oktober 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler (KOM(2007)0635),

–  der henviser til Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel (GATT), særlig artikel XXIV,

–  der henviser til ministererklæringen fra det sjette møde i WTO's ministerkonference, som blev vedtaget den 18. december 2005 i Hongkong,

–  der henviser til rapporten og anbefalingerne fra taskforcen for handelsrelateret bistand, som blev vedtaget af WTO's Almindelige Råd den 10. oktober 2006,

–  der henviser til FN's årtusindeerklæring af 8. september 2000, der opstiller 2015-udviklingsmålene som det internationale samfunds fælles kriterier for fattigdomsudryddelse,

–  der henviser til Gleneagleskommunikéet, der blev udsendt den 8. juli 2005 af G8 i Gleneagles,

–  der henviser til ministererklæringen fra det fjerde møde i WTO's ministerkonference, som blev vedtaget den 14. november 2001 i Doha,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5, sammenholdt med artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU's tidligere handelsforbindelser med AVS-landene indtil den 31. december 2007, som gav sidstnævnte præferenceadgang til EU's markeder på ensidig basis, ikke var forenelig med WTO's regler,

B.  der henviser til, at økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) er WTO-forenelige aftaler, der har til formål at støtte regional integration og fremme en gradvis integration af AVS-økonomierne i verdensøkonomien og derved støtte en bæredygtig social og økonomisk udvikling af AVS-landene og bidrage til den generelle indsats for at udrydde fattigdom i AVS-landene,

C.  der henviser til, at WTO-reglerne ikke kræver, at ØPA-landene indgår liberaliseringsforpligtelser på tjenesteydelsesområder, investeringer, offentlige indkøb, intellektuelle ejendomsrettigheder, konkurrence, handelslettelse, databeskyttelse, kapitalbevægelser eller skatteforvaltning, og der henviser til at forhandlinger herom først bør indledes, når begge parter er villige til det; der henviser til, at de erklærede mål for ØPA'er, som er at styrke udviklingen og mindske fattigdommen, skal nås ved en gradvis, velgennemtænkt handelsliberalisering baseret på referenceværdier for udvikling, som kan spille en rolle i forbindelse med at fremme diversitet på markederne, økonomisk vækst og udvikling,

D.  der henviser til, at det i konklusionerne af 26.-27. maj 2008 fra Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) blev understreget, at der er behov for en fleksibel tilgang og for samtidig at sikre passende fremskridt, ligesom Kommissionen blev opfordret til at anvende enhver form for WTO-forenelig fleksibilitet og asymmetri for at kunne tage hensyn til de forskellige udviklingsbehov- og niveauer i AVS-landene og -regionerne;

E.  der henviser til, at tidligere præferencesystemer ikke har kunnet bidrage til en afgørende forbedring af den økonomiske situation i disse lande,

F.  der henviser til, at foreløbige økonomiske partnerskabsaftaler er aftaler om handel med varer, som har til formål at forhindre en afbrydelse af AVS-handel med EU, og de bør betragtes som en midlertidig løsning, mens indgåelsen af en omfattende ØPA med den vestafrikanske region er under forhandling,

G.  der henviser til, at den samlede virkning af handelsregler i ØPA'en kan være langt større end fjernelsen af told,

H.  der henviser til, at AVS-landene i henhold til Cotonouaftalens artikel 37, stk. 6, har ret til at undersøge alternative muligheder til ØPA'er,

I.  der henviser til, at foreløbige økonomiske partnerskabsaftaler er et springbræt til endelige ØPA'er,

J.  der henviser til, at EU tilbyder AVS-lande 100 % told- og kvotefri adgang til EU's markeder med overgangsperioder for ris (2010) og sukker (2015),

K.  der henviser til, at der er store forskelle i kapacitetsniveauerne mellem de forskellige AVS-lande og mellem AVS-landene og EU,

L.  der henviser til, at der er begrænset konkurrence mellem EU og AVS-økonomierne, da størstedelen af EU's eksport hovedsagelig består af varer, som AVS-landene ikke producerer, men har brug for enten til direkte forbrug eller som input til den indenlandske industri,

M.  der henviser til, at den nuværende finansielle og økonomiske krise betyder, at handelspolitik bliver vigtigere end nogensinde for udviklingslandene, så de kan udnytte de internationale handelsmuligheder fuldt ud,

N.  der henviser til, at ØPA'erne omfatter en mestbegunstigelsesklausul (MFN), som lægger en normal, ikkediskriminerende afgift på vareimport med det formål at sikre, at alle eksportører behandles på samme måde som eksportører med mestbegunstigelsesstatus,

O.  der henviser til, at der er blevet forhandlet om nye forbedrede oprindelsesbestemmelser mellem EU og AVS-landene, og at de kan blive til stor fordel for AVS-landene, hvis de gennemføres hensigtsmæssigt og med behørig hensyntagen til disse landes lavere kapacitetsniveauer,

P.  der henviser til, at Aid for Trade (bistand til handel) har til formål at støtte udviklingslandenes muligheder for at drage fordel af nye handelsmuligheder,

Q.  der henviser til, at endelige ØPA'er ikke kan undgå at komme til at betinge omfanget og indholdet af fremtidige aftaler mellem AVS-lande og andre handelspartnere og regionens holdning i forhandlingerne,

R.  der henviser til, at der er ligevægt på handelsbalancen mellem EU og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas),

S.  der henviser til, at Ghana er medlem af Ecowas, der består af 15 lande; der henviser til, at der i regionen er stor forskel på de enkelte landes størrelse og BNP,

T.  der henviser til, at 12 ud af de 15 lande, der udgør ECOWAS, betragtes som mindst udviklede lande (LDC'er),

U.  der henviser til, at Ghana, Cote d'Ivoire og Nigeria ikke klassificeres som LDC'er; der henviser til, at der kan opstå vanskeligheder som følge af de ulige niveauer, for så vidt angår offentlige ressourcer og kapacitet i Ecowas-gruppen, da størstedelen af denne regionale gruppes medlemmer klassificeres som LDC'er,

1.  bekræfter sit synspunkt, nemlig at ØPA'erne, hvis de udformes hensigtsmæssigt, udgør en mulighed til at give handelsforbindelserne mellem EU og AVS-landene en saltvandsindsprøjtning og fremme den økonomiske diversificering og regionale integration samt mindske fattigdommen i AVS-landene;

2.  er klar over, hvilke fordele indgåelsen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og AVS-landene på den anden side har haft for eksportørerne, idet den har betydet, at man har kunnet udvide eksportmulighederne til EU efter udløbet af Cotonouhandelsordningen den 1. januar 2008 og derfor har kunnet bevare og udvide Ghanas muligheder for eksport til EU væsentligt både gennem fuld markedsadgang samt forbedrede oprindelsesregler;

3.  glæder sig over, at Det Europæiske Fællesskab for de fleste produkter tilbyder AVS-landene fuld told- og kvotefri adgang til EU's markeder for således at støtte liberaliseringen af handelen mellem AVS-landene og EU;

4.  understreger, at ØPA'en med Ghana ikke under nogen omstændigheder må bringe samhørigheden i fare eller svække den regionale integration af Ecowas-landene;

5.  fremhæver undertegnelsen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale som et nødvendigt skridt i retning af bæredygtig vækst i denne region samlet set og understreger betydningen af fortsatte forhandlinger hen imod en fuld aftale, der opmuntrer til øget handel, investering og regional integration;

6.  minder om, at selv om den foreløbige aftale er i overensstemmelse med WTO og kan betragtes som et første skridt i processen, fører den ikke nødvendigvis til en endelig ØPA;

7.  opfordrer Kommissionen til, såfremt Ghana ikke ønsker at indgå en ØPA, at anvende Cotonouaftalens artikel 37, stk. 6, hvori det fastslås, at alle alternative muligheder bør undersøges for at sikre, at disse lande får en ny ramme for handelssamarbejde, som svarer til deres eksisterende situation og er i overensstemmelse med WTO's regler;

8.   anerkender, at der i den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale er indført overgangsperioder for små og mellemstore virksomheder, så de kan tilpasse sig de forandringer, der følger af aftalen, og opfordrer indtrængende myndighederne i de pågældende lande til fortsat at støtte de små og mellemstore virksomheders interesser i deres forhandlinger om en omfattende ØPA;

9.  opfordrer indtrængende AVS-landene til at fremme liberaliseringsprocessen og støtter for at øge liberaliseringen af handel med tjenester, at sådanne reformer udvides, så de rækker ud over handel med varer,

10.  opfordrer EU til at yde større og hensigtsmæssig bistand både til myndighederne i AVS-landene og til den private sektor med henblik på at lette økonomiernes overgang efter undertegnelsen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale;

11.  understreger betydningen af passende og gennemsigtige overvågningsmekanismer, der overvåges effektivt af det ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet, med henblik på at sikre en overordnet sammenhæng i handels- og udviklingspolitikkerne;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at redegøre nærmere for den faktiske fordeling i AVS-regionen af midlerne efter den lovede prioritering af udgifterne inden for det øgede Aid for Trade-budget;

13.  minder om vedtagelsen i oktober 2007 af EU-strategien om Aid for Trade med forpligtelsen til at øge den samlede handelsrelaterede bistand fra EU til 2 000 mio. EUR årligt inden 2010 (1 000 mio. EUR fra Fællesskabet, 1 000 mio. EUR fra medlemsstaterne); insisterer på, at den vestafrikanske region modtager en passende og rimelig andel;

14.  opfordrer til en tidlig fastsættelse og fordeling af midlerne til Aid for Trade; understreger, at disse midler bør være yderligere ressourcer og ikke blot EUF-bevillinger med et andet navn, at de skal være i overensstemmelse med Ghanas prioriteter, og at udbetalingen af midlerne skal være rettidig, forudsigelig og passende i forhold til tidsplanen for gennemførelsen af nationale og regionale strategiske udviklingsplaner; modsætter sig enhver form for betingelser i forbindelse med ØPA'erne ved bevillingen af EU-støtte, og opfordrer Kommissionen til at sørge for, at adgangen til midlerne i den 10. EUF holdes adskilt fra forhandlingsresultaterne og –tempoet;

15.  opfordrer indtrængende de relevante lande til med henblik på at forbedre samarbejdet med EU at give klare og gennemskuelige oplysninger om den økonomiske og politiske situation og udvikling i disse lande;

16.  understreger betydningen af en gennemskuelig forvaltning af naturressourcerne, da de er nøglen til udvikling; opfordrer derfor indtrængende forhandlerne i forbindelse med de endelige ØPA'er til at sørge for en sådan mekanisme og angive bedste praksis, således at Ghana kan få maksimal udbytte af disse ressourcer; bekræfter i denne forbindelse sin beslutning af 13. marts 2007 om virksomhedernes sociale ansvar: et nyt partnerskab[11], og anmoder Kommissionen om at sikre, at EU-baserede multinationale virksomheder med produktionsfaciliteter i AVS-lande overholder ILO's grundlæggende standarder, sociale og miljømæssige konventioner og internationale aftaler, så der på globalt plan kan opnås balance mellem den økonomiske vækst og høje sociale og miljømæssige standarder;

17.  understreger betydningen af intraregional handel og behovet for øgede regionale handelsforbindelser, så der kan sikres bæredygtig vækst i regionen; understreger betydningen af samarbejde og kongruens mellem forskellige regionale enheder;

18.  opfordrer med henblik på yderligere at fremme syd-syd-handelen, den økonomiske vækst og den regionale integration til en yderligere nedsættelse af tolden mellem udviklingslandene og regionale grupper, som i dag tegner sig for 15 til 25 % af handelsværdien;

19.  glæder sig over etableringen af en toldunion i Vestafrika-gruppen og bestræbelserne for at skabe en monetær union, især i betragtning af de firmafordele, som en synkronisering af den vestafrikanske region ville give med et bredere marked, øget handel og større muligheder for stordriftsfordele;

20.  ønsker, at der etableres hensigtsmæssige og gennemskuelige overvågningsmekanismer – med en klar rolle og indflydelse – for at følge virkningerne af ØPA'er med øget AVS-ejerskab og bredere høring af aktørerne; understreger, at der bør foretages en gennemgribende revision af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale senest fem år efter undertegnelsesdatoen vedrørende dens socioøkonomiske virkning, herunder omkostningerne ved og følgerne af gennemførelsen, med mulighed for at ændre forskrifterne i aftalen og tilpasse anvendelsen heraf;

21.  fastholder i overensstemmelse med Paris-principperne om bistandseffektivitet, at bistand bl.a. skal være efterspørgselsbaseret, og opfordrer derfor AVS-landene til at specificere, hvortil der er behov for yderligere ØPA-relaterede midler, navnlig med hensyn til lovgivningsrammer, beskyttelsesforanstaltninger, handelslettelser, støtte til opfyldelse af internationale sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige standarder og standarder for intellektuel ejendomsret samt sammensætningen af ØPA-overvågningsmekanismen;

22.  opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at genstarte forhandlingerne om Dohaudviklingsdagsordenen (DDA) og sikre, at liberaliseringsaftaler fortsat fremmer udviklingen i fattige lande;

23.  er overbevist om, at endelige ØPA'er bør supplere en aftale om DDA og ikke være et alternativ for AVS-landene;

24.  anerkender, at der er behov for et kapitel om handelspolitik med bilaterale beskyttelsesforanstaltninger; opfordrer begge parter til at undgå unødig brug af sådanne beskyttelsesforanstaltninger;

25.  noterer sig den store forskel mellem offentlige udgifter til landbrugsstøtte, idet EU bruger 55 000 mio. EUR om året og USA 55 000 mio. USD om året, mens Ghana siden 1980erne ikke har givet støtte til sine landmænd/producenter af landbrugsprodukter;

26.  mener, at selv om landbrugsprodukter fra Ghana har præferenceadgang til det europæiske marked, vil ØPA'en kun kunne sikre en udvikling af landbrugsproduktionen i Ghana, hvis produktionskapaciteten styrkes og moderniseres gennem tekniske og finansielle investeringer;

27.  understreger, at dette forfordeler landmændene i AVS-landene, idet det formindsker deres konkurrenceevne både nationalt og i udlandet, da deres produkter i reelle tal er dyrere end subsidierede produkter fra EU og USA;

28.  støtter derfor de aftalte toldpositionsundtagelser, der er fokuseret på landbrugsprodukter og en række forarbejdede landbrugsvarer, for så vidt de hovedsagelig er baseret på behovet for at beskytte nyoprettede industrier eller følsomme produkter i disse lande;

29.  noterer sig, at Ghana har fået toldpositionsundtagelser for kyllinger og andre former for kød samt for tomater, løg, sukker, tobak og øl;

30.  understreger, at den endelige ØPA bør fremme eksport af forarbejdede produkter med enklere og forbedrede oprindelsesregler, navnlig i nøglesektorer såsom landbrug;

31.  anerkender indføjelsen af et udviklingssamarbejdskapitel i den endelige ØPA, der omfatter varehandelssamarbejde, konkurrenceevne på udbudssiden, erhvervsfremmende infrastruktur, handel med tjenester, handelsrelaterede spørgsmål, institutionel kapacitetsopbygning og tilpasninger af skatter og afgifter; opfordrer begge parter til at holde deres løfte om først at afslutte forhandlingerne om konkurrence og offentlige indkøb, når der er opbygget den relevante kapacitet;

32.  anerkender, at den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale allerede indeholder et udviklingssamarbejdskapitel (afsnit 2), der omfatter udviklingssamarbejde, finanspolitiske justeringer, konkurrenceevne på udbudssiden og forbedring af erhvervsinfrastrukturen, der skal gennemføres fuldt ud; understreger, at det er bydende nødvendigt at indarbejde kapitler om tjenester, investeringer og handelsrelaterede regler inden for rammerne af den fulde regionale aftale, og opfordrer begge parter til at holde deres løfte om først at afslutte forhandlingerne om konkurrence og offentlige indkøb, når der er opbygget den relevante kapacitet;

33.  understreger, at enhver endelig ØPA også skal omfatte bestemmelser om god regeringsførelse, gennemskuelighed i forbindelse med politiske poster og menneskerettigheder;

34.  påpeger, at ØPA'er skal bidrage til opfyldelsen af 2015-udviklingsmålene;

35.  opfordrer forhandlingsparterne til at indføje bindende ordninger for investeringer, konkurrence og offentlige indkøb, hvilket kunne give Ghana et skub fremad som et mål for forretninger og investeringer, og som, da sådanne ordninger vil blive anvendt generelt, vil være til gavn for både forbrugere og lokale offentlige administrationer;

36.  noterer sig betydningen af input fra ikke-statslige og andre relevante aktører i Ecowas-regionen og af en analyse af virkningerne af ØPA'er, som vil bidrage til at etablere det ægte partnerskab, der er behov for i forbindelse med overvågninger af ØPA'er;

37.  anmoder om en hurtig ratifikationsprocedure med henblik på at gøre fordelene ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale tilgængelige for partnerlandene uden unødige forsinkelser;

38.  anbefaler en fleksibel, skræddersyet og pragmatisk tilgang i de nuværende forhandlinger om en endelig ØPA; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at tage særligt hensyn til anmodningen fra Ghana vedrørende aftalens udviklingsaspekter; glæder sig i den forbindelse over Rådets konklusioner fra den 16.-17. juni 2008;

39.  opfordrer forhandlingsparterne til som planlagt at afslutte forhandlingerne i 2009; opfordrer parterne til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for som planlagt at kunne afslutte en endelig ØPA mellem AVS-landene og EU inden udgangen af 2009;

40.  understreger, at den endelige ØPA bør omfatte en revisionsklausul og en vurdering af den globale virkning, som bør gennemføres 3-5 år efter undertegnelsen af aftalen; anmoder om, at de europæiske parlamenter og Ghanas parlament inddrages i enhver revision af aftalen;

41.  understreger særlig AVS-parlamenternes og ikkestatslige aktørers afgørende rolle i forbindelse med overvågningen og forvaltningen af ØPA'er; er af den opfattelse, at dette kræver en klar dagsorden mellem EU og AVS-landene på grundlag af en participatorisk tilgang;

42.  mener, at det er vigtigt, at gennemførelsen af ØPA'er omfatter et passende overvågningssystem, som koordineres af et parlamentarisk udvalg, der skal bestå af medlemmer af Udvalget om International Handel og Udviklingsudvalget, hvilket skal sikre en passende balance mellem INTA-Udvalgets fortsatte ledende rolle og en overordnet sammenhæng i handels- og udviklingspolitikkerne; mener, at dette udvalg skal fungere fleksibelt og aktivt koordinere sit arbejde med Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU; mener, at overvågningen bør starte efter vedtagelsen af hver foreløbig økonomisk partnerskabsaftale;

43.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne i medlemsstaterne og AVS-landene, AVS-EU-Rådet og Den Blandende Parlamentariske Forsamling AVS-EU.