Πρόταση ψηφίσματος - B6-0142/2009Πρόταση ψηφίσματος
B6-0142/2009

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

  16.3.2009

  εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορικές απαντήσεις B6‑0206/2009 και B6‑0205/2009
  σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
  του Christofer Fjellner
  εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
  σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γκάνας, αφετέρου

  Διαδικασία : 2009/2539(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B6-0142/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B6-0142/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B6‑0142/2009

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γκάνας, αφετέρου

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την πέμπτη υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Κανκούν1[1] , της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την εκτίμηση του γύρου της Ντόχα μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ της 1ης Αυγούστου 20042[2] , της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την προετοιμασία της έκτης υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Χονγκ-Κονγκ3[3] , της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)4[4] , της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του γύρου της Ντόχα μετά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-Κονγκ5[5] , της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στον μετριασμό της φτώχειας6[6] , της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την αναστολή των διαπραγματεύσεων για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα7[7] (DDA), της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης8[8] , της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης9[9] και της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31 Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 964/2007 και αριθ. 1100/2006 της Επιτροπής1[10]0

  –  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ τής Γκάνα, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου,

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (συμφωνία του Κοτονού),

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του Απριλίου 2006, Οκτωβρίου 2006, Μαΐου 2007, Οκτωβρίου 2007, Νοεμβρίου 2007, Μαΐου 2008 και Νοεμβρίου 2008,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (COM(2007)0635),

  –  έχοντας υπόψη τη γενική συμφωνία δασμών και εμπορίου (ΓΣΔΕ), και συγκεκριμένα το άρθρο XXIV αυτής,

  –  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της έκτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2005 στο Χονγκ Κονγκ,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση και τις συστάσεις της ειδικής ομάδας «Βοήθεια για το Εμπόριο» που εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ στις 10 Οκτωβρίου 2006,

  –  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία εκθέτει τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως κοινά κριτήρια που καθόρισε η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

  –  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν του Gleneagles, που εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου 2005 από την Ομάδα των 8 στο Gleneagles,

  –  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της τέταρτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στην Ντόχα,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, η υφιστάμενη εμπορική σχέση της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ – η οποία τους παρείχε προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ επί μη αμοιβαίας βάσης – δεν ήταν πλέον συμβατή με τους κανόνες του ΠΟΕ,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΟΕΣ αποτελούν συμφωνίες που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ και αποσκοπούν στη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και στην προώθηση της σταδιακής ένταξης των οικονομιών των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη και συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας στις χώρες ΑΚΕ,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες του ΠΟΕ δεν απαιτούν από τις χώρες της ΣΟΕΣ να προβούν σε ελευθέρωση των τομέων των υπηρεσιών, των επενδύσεων, των δημόσιων προμηθειών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του ανταγωνισμού, της διευκόλυνσης του εμπορίου, της προστασίας των δεδομένων, της κίνησης κεφαλαίων ή της φορολογικής διαχείρισης και ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο όταν αμφότερα τα μέρη επιδείξουν σχετική προθυμία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλωμένοι στόχοι των ΣΟΕΣ που αφορούν την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας πρέπει να επιτευχθούν μέσω βαθμιαίας και κατάλληλα σχεδιασμένης ελευθέρωσης του εμπορίου με βάση αναπτυξιακά κριτήρια αναφοράς, που να μπορούν να παίξουν ρόλο στην προαγωγή της ποικιλομορφίας της αγοράς, της οικονομικής μεγέθυνσης και της ανάπτυξης,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματά του της 26ης και 27ης Μαΐου 2008 το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) υπογράμμισε την ανάγκη για ευέλικτη προσέγγιση, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή πρόοδο, και κάλεσε την Επιτροπή να εξαντλήσει κάθε συμβατή προς τους κανόνες του ΠΟΕ ευελιξία και ασυμμετρία, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και ο διαφορετικός βαθμός ανάπτυξης των χωρών και περιφερειών ΑΚΕ,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προηγούμενα εμπορικά συστήματα προτιμήσεων δεν ήταν ικανά να συμβάλουν σε σημαντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης αυτών των χωρών,

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι "ενδιάμεσες" συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΕΣΟΕΣ) είναι συμφωνίες για το εμπόριο προϊόντων που αποσκοπούν στην αποφυγή διαταραχής των εμπορικών συναλλαγών των κρατών ΑΚΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να θεωρούνται προσωρινή λύση για όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ολοκληρωμένης ΣΟΕΣ με την περιφέρεια της Δυτικής Αφρικής,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αντίκτυπος των εμπορικών κανόνων που θεσπίζουν οι ΣΟΕΣ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι η άρση των δασμών,

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 37, παράγραφος 6, της συμφωνίας του Κοτονού, οι χώρες ΑΚΕ έχουν το δικαίωμα να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις αντί των ΣΟΕΣ,

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιάμεσες ΣΟΕΣ αποτελούν βήματα προς την κατεύθυνση της σύστασης τελικών ΣΟΕΣ,

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στις χώρες ΑΚΕ πλήρως απαλλαγμένη από ποσοστώσεις και αδασμολόγητη πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ με μεταβατικές περιόδους για το ρύζι (2010) και τη ζάχαρη (2015),

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα ικανότητας ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών ΑΚΕ καθώς και μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομιών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εξαγωγών της ΕΕ αποτελείται από προϊόντα που δεν παράγουν οι χώρες ΑΚΕ, που όμως χρειάζονται είτε για άμεση κατανάλωση είτε ως εισροές για την εγχώρια βιομηχανία,

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σημαίνει ότι η εμπορική πολιτική θα είναι πιο σημαντική από ποτέ για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, προκειμένου να μπορέσει να επωφεληθεί πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει το διεθνές εμπόριο,

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους, με την οποία ορίζεται επιβολή κανονικού, αμερόληπτου δασμού στις εισαγωγές αγαθών, συμπεριλαμβάνεται στα κείμενα της ΣΟΕΣ με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εξαγωγείς θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τον πιο ευνοούμενο εμπορικό εξαγωγέα,

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ΑΚΕ έχουν διαπραγματευθεί νέους βελτιωμένους κανόνες προέλευσης που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προσφέρουν στις χώρες ΑΚΕ σημαντικά οφέλη εάν εφαρμοστούν με τον κατάλληλο τρόπο και με την δέουσα συνεκτίμηση των μειωμένων επιπέδων ικανότητάς τους,

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της βοήθειας για το εμπόριο είναι η στήριξη της ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών να επωφελούνται από τις νέες εμπορικές ευκαιρίες,

  ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική ΣΟΕΣ θα περιορίσει αναπόφευκτα την εμβέλεια και το περιεχόμενο μελλοντικών συμφωνιών μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και άλλων εμπορικών εταίρων καθώς και την στάση της περιοχής στις διαπραγματεύσεις,

  ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ της ΕΕ και της Οικονομικής Κοινότητας Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) είναι ισοσκελισμένο από απόψεως εμπορίου μεταξύ των περιφερειών,

  ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γκάνα είναι μέλος της ECOWAS, η οποία αποτελείται από 15 κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιμέρους κράτη στην περιοχή παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το μέγεθος και το επίπεδο του ΑΕΠ,

  Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 από τις 15 χώρες που συναπαρτίζουν την ECOWAS θεωρούνται λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ),

  ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γκάνα, η Ακτή του Ελεφαντοστού και η Νιγηρία δεν έχουν ταξινομηθεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, ενδέχεται να προκύψουν δυνητικές διαφορές ως αποτέλεσμα των άνισων επιπέδων των κυβερνητικών πόρων και της ικανότητας στην περιφερειακή ομάδα ECOWAS, λόγω του γεγονότος ότι τα μέλη του έχουν ταξινομηθεί στην πλειοψηφία τους ως ΛΑΧ,

  1.  επιβεβαιώνει την άποψή του ότι, με τον σωστό σχεδιασμό, οι ΣΟΕΣ αποτελούν ευκαιρία για αναζωογόνηση των εμπορικών σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ, προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης στις χώρες ΑΚΕ και της περιφερειακής ολοκλήρωσης, καθώς και για μείωση της φτώχειας στις χώρες ΑΚΕ·

  2.  αναγνωρίζει τα οφέλη που προσέφερε στους εξαγωγείς η υπογραφή της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και των χωρών ΑΚΕ, αφετέρου, επεκτείνοντας τις δυνατότητες εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την λήξη του εμπορικού καθεστώτος του Κοτονού την 1η Ιανουαρίου 2008, και, κατά συνέπεια, διατηρώντας και της επεκτείνοντας σημαντικά τις ευκαιρίες της Γκάνας για εξαγωγές στην ΕΕ, τόσο μέσω της διασφάλισης πλήρους πρόσβασης στην αγορά όσο και μέσω βελτιωμένων κανόνων προέλευσης·

  3.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρέχει στις χώρες ΑΚΕ πλήρως αδασμολόγητη και απαλλαγμένη από ποσοστώσεις πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλειοψηφία των προϊόντων, προκειμένου να υποστηριχθεί η ελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  4.  τονίζει ότι η ΣΟΕΣ με τη Γκάνα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή ή να αποδυναμώσει την περιφερειακή ολοκλήρωση της ECOWAS·

  5.  επισημαίνει την υπογραφή της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ ως απαραίτητο βήμα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην εν λόγω περιοχή στο σύνολό της και υπογραμμίζει την σπουδαιότητα των συνεχών διαπραγματεύσεων για την σύναψη πλήρους συμφωνίας που να ενθαρρύνει την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και της περιφερειακής ολοκλήρωσης·

  6.  υπενθυμίζει ότι, ενώ η ενδιάμεση συμφωνία είναι συμβατή με τους κανόνες του ΠΟΕ και μπορεί να θεωρηθεί πρώτο βήμα στη διαδικασία, ενδέχεται να μην οδηγήσει αυτόματα στη σύναψη τελικής ΣΟΕΣ·

  7.  καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που η Γκάνα δεν επιθυμεί να υπογράψει μια ΣΟΕΣ, να εφαρμόσει το άρθρο 37, παράγραφος 6, της συμφωνίας του Κοτονού, που ορίζει ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες, προκειμένου να παρασχεθεί σε αυτές τις χώρες ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο που θα είναι ισοδύναμο με την υφιστάμενη κατάστασή τους και σύμφωνο με τους κανόνες του ΠΟΕ·

  8.   αναγνωρίζει τη θέσπιση μεταβατικών περιόδων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της συμφωνίας και παροτρύνει τις αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών να εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά τις διαπραγματεύσεις τους για τη σύναψη ολοκληρωμένης ΣΟΕΣ·

  9.  παροτρύνει τις χώρες ΑΚΕ να συνεχίσουν τη διαδικασία ελευθέρωσης και ενθαρρύνει την επέκταση αυτών των μεταρρυθμίσεων πέρα από το εμπόριο και τα αγαθά καθώς και την ενίσχυση της ελευθέρωσης του εμπορίου και των υπηρεσιών·

  10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει αυξημένη και κατάλληλη υποστήριξη τόσο στις αρχές των χωρών ΑΚΕ όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των οικονομιών μετά από την υπογραφή της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ·

  11.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι κατάλληλοι και διαφανείς μηχανισμοί παρακολούθησης με αποτελεσματική εποπτεία από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η γενική συνέπεια στην εμπορική και αναπτυξιακή πολιτική·

  12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν την σημερινή κατανομή πόρων σε ολόκληρη την περιοχή ΑΚΕ που προέρχονται από τις υπεσχημένες δαπάνες προτεραιότητας στο πλαίσιο του αυξημένου προϋπολογισμού της βοήθειας για το εμπόριο·

  13.  υπενθυμίζει την έγκριση, τον Οκτώβριο του 2007, της στρατηγικής της ΕΕ για τη βοήθεια για το εμπόριο, με τη δέσμευση για αύξηση της συλλογικής βοήθειας της ΕΕ σχετικά με το εμπόριο σε 2.000 εκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2010 (1.000 εκατομμύρια ευρώ από την Κοινότητα· 1.000 εκατομμύρια ευρώ από τα κράτη μέλη)· επιμένει ότι η περιφέρεια της Δυτικής Αφρικής πρέπει να λάβει επαρκές και δίκαιο μερίδιο·

  14.  ζητεί να καθορισθεί και να παρασχεθεί εγκαίρως το μερίδιο από τους πόρους της βοήθειας για το εμπόριο· τονίζει ότι αυτά τα κονδύλια πρέπει να είναι πρόσθετοι πόροι και όχι απλώς αντικατάσταση με νέα μορφή της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τις προτεραιότητες της Γκάνας και ότι η εκταμίευσή τους πρέπει να είναι έγκαιρη, προβλέψιμη και σύμφωνη με τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων· εκφράζει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε επιβολή όρων που συνδέεται με τις ΣΟΕΣ στο θέμα της χορήγησης ευρωπαϊκής βοήθειας και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στα κονδύλια του 10ου ΕΤΑ διαχωρίζεται από τα αποτελέσματα και τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων·

  15.  παρακινεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να παράσχουν σαφείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και πολιτική κατάσταση και την ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες, ούτως ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

  16.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της διαφανούς διαχείρισης των φυσικών πόρων, με δεδομένη την ζωτική σημασία τους για την ανάπτυξη· παροτρύνει τους διαπραγματευτές της τελικής ΣΟΕΣ να λογοδοτούν πλήρως γι αυτόν τον μηχανισμό και να επισημαίνουν τις βέλτιστες πρακτικές, ούτως ώστε η Γκάνα να μπορεί να αποκομίζει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από αυτούς τους πόρους· επιβεβαιώνει στο πλαίσιο αυτό το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη1[11] και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διεθνικές εταιρείες με έδρα στην ΕΕ και εγκαταστάσεις παραγωγής στις χώρες ΑΚΕ συμμορφώνονται προς τα βασικά πρότυπα της ΔΟΕ, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά σύμφωνα και τις διεθνείς συμφωνίες, με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας παγκοσμίως μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλότερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

  17.  τονίζει την σπουδαιότητα του διαπεριφερειακού εμπορίου και την ανάγκη δημιουργίας ενισχυμένων περιφερειακών εμπορικών δεσμών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή· υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της συνεργασίας και της συνάφειας μεταξύ διαφορετικών περιφερειακών οντοτήτων·

  18.  ενθαρρύνει την περαιτέρω μείωση των δασμών μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών και των περιφερειακών ομάδων που σήμερα ισοδυναμούν με το 15% έως 20% της αξίας του εμπορίου, προκειμένου να προαχθεί περαιτέρω το εμπόριο μεταξύ νότιων κρατών, η οικονομική ανάπτυξη και η περιφερειακή ολοκλήρωση·

  19.  εκφράζει επιδοκιμασία για την ανάπτυξη τελωνειακής ένωσης στην ομάδα των χωρών της Δυτικής Αφρικής και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία νομισματικής ένωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα οφέλη για τις εταιρείες που θα προέκυπταν ως αποτέλεσμα του συγχρονισμού της περιοχής της Δυτικής Αφρικής, οδηγώντας σε διεύρυνση της αγοράς, ενίσχυση του εμπορίου και αύξηση των ευκαιριών δημιουργίας οικονομιών κλίμακας·

  20.  ζητεί την θέσπιση κατάλληλων και διαφανών μηχανισμών παρακολούθησης - με σαφή ρόλο και επιρροή - για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των ΣΟΕΣ, με αυξημένη ιδιοκτησία στις χώρες ΑΚΕ και ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες· τονίζει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί συνολική επανεξέταση της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία της υπογραφής, που θα αφορά τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπό της, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των συνεπειών της εφαρμογής, και θα επιτρέπει τροποποιήσεις των διατάξεων της συμφωνίας και προσαρμογή της εφαρμογής τους·

  21.  επιμένει ότι, σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η βοήθεια πρέπει, μεταξύ άλλων, να βασίζεται στη ζήτηση και ζητεί ως εκ τούτου από τις χώρες ΑΚΕ να προσδιορίσουν για ποιο σκοπό απαιτούνται επιπλέον πόροι σε σχέση με τις ΣΟΕΣ, ιδίως όσον αφορά τα ρυθμιστικά πλαίσια, τα μέτρα διασφάλισης, τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, την υποστήριξη για τη συμμόρφωση με τα διεθνή υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και τα πρότυπα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, και τη σύσταση ενός μηχανισμού παρακολούθησης των ΣΟΕΣ·

  22.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα (DDA) και να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες ελευθέρωσης εξακολουθούν να προωθούν την ανάπτυξη στις φτωχές χώρες·

  23.  εκφράζει την πεποίθηση ότι οι τελικές ΣΟΕΣ θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς μια συμφωνία επί του DDA και να μην αποτελούν εναλλακτική λύση για τις χώρες ΑΚΕ·

  24.  σέβεται την ανάγκη προσθήκης κεφαλαίου περί εμπορικής άμυνας με διμερείς διασφαλίσεις· καλεί αμφότερα τα μέρη να αποφύγουν περιττή χρήση αυτών των διασφαλίσεων·

  25.  λαμβάνει υπό σημείωση το ευρύ χάσμα μεταξύ των επιπέδων των δημόσιων δαπανών για τις γεωργικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις και το γεγονός ότι, ενώ η ΕΕ δαπανά ετησίως 55 000 εκατ. ευρώ και οι ΗΠΑ 55 000 εκατ. δολάρια, από την δεκαετία του 1980 η Γκάνα δεν έχει χορηγήσει επιδοτήσεις στους γεωργούς/παραγωγούς της γεωργικών προϊόντων·

  26.  πιστεύει ότι, παρά την προτιμησιακή πρόσβαση που έχουν τα γεωργικά προϊόντα της Γκάνας στην ευρωπαϊκή αγορά, η ΣΟΕΣ δεν μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής της Γκάνας, αν η παραγωγική ικανότητα δεν ενισχυθεί και εκσυγχρονιστεί μέσω τεχνικών και οικονομικών επενδύσεων·

  27.  σημειώνει ότι τούτο τοποθετεί σε μειονεκτική θέση τους γεωργούς στις χώρες ΑΚΕ, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δεδομένου ότι τα προϊόντα τους είναι, συγκρινόμενα με τα επιδοτούμενα προϊόντα της ΕΕ και των ΗΠΑ, πιο ακριβά σε πραγματικούς όρους·

  28.  υποστηρίζει, ως εκ τούτου, τις συμφωνηθείσες δασμολογικές εξαιρέσεις που επικεντρώνονται στα γεωργικά προϊόντα και ορισμένα επεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα, δεδομένου ότι βασίζονται κυρίως στην ανάγκη προστασίας νεοσύστατων βιομηχανικών τομέων ή ευαίσθητων προϊόντων στις χώρες αυτές·

  29.  σημειώνει ότι έχουν εκχωρηθεί στην Γκάνα δασμολογικές εξαιρέσεις για το κοτόπουλο και άλλα είδη κρέατος, τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, τη ζάχαρη, τον καπνό και την μπύρα·

  30.  υπογραμμίζει ότι η τελική ΣΟΕΣ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις εξαγωγές επεξεργασμένων προϊόντων με απλούστερους και βελτιωμένους κανόνες προέλευσης, ιδίως σε βασικούς τομείς όπως η γεωργία·

  31.  λαμβάνει υπό σημείωση την ενσωμάτωση στην πλήρη ΣΟΕΣ ενός κεφαλαίου περί αναπτυξιακής συνεργασίας, που να καλύπτει τη συνεργασία στον τομέα του εμπορίου αγαθών, την ανταγωνιστικότητα στην πλευρά της προσφοράς, τις υποδομές που ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, το εμπόριο υπηρεσιών, ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο, την οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας και τις φορολογικές αναπροσαρμογές· καλεί αμφότερα τα μέρη να τηρήσουν την συμφωνηθείσα δέσμευσή τους να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις μόνο όταν θα έχει δημιουργηθεί επαρκής ικανότητα·

  32.  αναγνωρίζει ότι η ενδιάμεση ΣΟΕΣ ήδη περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο περί αναπτυξιακής συνεργασίας (τίτλος 2), που καλύπτει την αναπτυξιακή συνεργασία, τις φορολογικές αναπροσαρμογές, την ανταγωνιστικότητα στην πλευρά της προσφοράς, τις υποδομές που ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως· τονίζει ότι επείγει να συμφωνηθούν, στο πλαίσιο της πλήρους περιφερειακής συμφωνίας, κεφάλαια περί υπηρεσιών, επενδύσεων και κανόνων που σχετίζονται με το εμπόριο· καλεί αμφότερα τα μέρη να τηρήσουν την συμφωνηθείσα δέσμευσή τους να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις μόνο όταν θα έχει δημιουργηθεί επαρκής ικανότητα·

  33.  τονίζει ότι οιαδήποτε τελική ΣΟΕΣ πρέπει να περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που να αφορούν την ορθή διακυβέρνηση, την διαφάνεια στα πολιτικά αξιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  34.  επισημαίνει ότι οι ΣΟΕΣ θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των ΑΣΧ·

  35.  καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν δεσμευτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις, που θα μπορούσαν να τονώσουν την Γκάνα ως προορισμό επιχειρήσεων και επενδύσεων και τονίζει ότι, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμόζονται σε οικουμενική κλίμακα θα ωφελήσουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις τοπικές δημόσιες διοικήσεις·

  36.  σημειώνει την σπουδαιότητα της συνδρομής από μη κρατικούς παράγοντες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή της ECOWAS, καθώς και της διενέργειας ανάλυσης των επιπτώσεων των ΣΟΕΣ, που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση της γνήσιας εταιρικής σχέσης που απαιτείται για την παρακολούθησή τους·

  37.  ζητεί άμεση διαδικασία κύρωσης προκειμένου να τεθούν τα οφέλη της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ στη διάθεση των χωρών εταίρων χωρίς περιττή καθυστέρηση·

  38.  συνιστά την υιοθέτηση ευέλικτης, ειδικά προσαρμοσμένης και ρεαλιστικής προσέγγισης στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη σύναψη τελικής ΣΟΕΣ· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να λάβει ιδιαίτερα υπόψη το αίτημα της Γκάνας σχετικά με τις αναπτυξιακές πτυχές της συμφωνίας· χαιρετίζει εν προκειμένω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης και 17ης Ιουνίου 2008·

  39.  ενθαρρύνει τα διαπραγματευόμενα μέρη να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις, όπως έχει προγραμματισθεί, κατά τη διάρκεια του 2009· ενθαρρύνει τα μέρη να λάβουν κάθε μέτρο, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη σύσταση τελικής ΣΟΕΣ μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τα τέλη του 2009, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα·

  40.  τονίζει ότι η τελική ΣΟΕΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα αναθεώρησης και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων, που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών έως πέντε ετών από την υπογραφή της συμφωνίας· ζητεί τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου της Γκάνας στην αναθεώρηση της συμφωνίας·

  41.  τονίζει ειδικότερα τον κρίσιμο ρόλο των κοινοβουλίων των χωρών ΑΚΕ και των μη κρατικών φορέων στην παρακολούθηση και διαχείριση των ΣΟΕΣ, και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στις υπό εξέλιξη διαπραγματευτικές διαδικασίες· αυτό απαιτεί μια σαφή ατζέντα μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ που θα βασίζεται σε συμμετοχική προσέγγιση·

  42.  θεωρεί σημαντικό, κατά την εφαρμογή των ΣΟΕΣ, να δημιουργηθεί κατάλληλο σύστημα επίβλεψης, υπό το συντονισμό της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και με τη συμμετοχή μελών της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ανάπτυξης, διασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της διατήρησης του ηγετικού ρόλου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της συνολικής συνέπειας όσον αφορά τις πολιτικές εμπορίου και ανάπτυξης· φρονεί ότι η κοινοβουλευτική αυτή επιτροπή θα πρέπει να λειτουργεί με ευέλικτο τρόπο και να έχει ενεργό συντονισμό με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ· θεωρεί ότι η εν λόγω εποπτεία θα πρέπει να αρχίζει μετά την έγκριση κάθε ενδιάμεσης ΣΟΕΣ·

  43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών ΑΚΕ, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.