Postup : 2009/2539(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0142/2009

Predkladané texty :

B6-0142/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0177

NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 90k
16.3.2009
PE420.414
 
B6‑0142/2009
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0206/2009 a B6‑0205/2009
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Christofer Fjellner
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
o dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ghanou na strane druhej

uznesenie Európskeho parlamentu o dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ghanou na strane druhej 
B6‑0142/2009

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. septembra 2003 o piatej Ministerskej konferencii WTO v Kankúne(1), z 12. mája 2005 o hodnotení dauhaského kola rokovaní v nadväznosti na rozhodnutie Generálnej rady WTO z 1. augusta 2004(2), z 1. decembra 2005 o prípravách na šiestu Ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu(3), z 23. marca 2006 o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP) na rozvoj(4), zo 4. apríla 2006 o hodnotení dauhaského kola rokovaní po Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu(5), z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe(6), zo 7. septembra 2006 o prerušení rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy(7) (DDA), z 23. mája 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve(8), z 12. decembra 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve(9) a z 5. júna 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 964/2007 a č. 1100/2006(10),

–  so zreteľom na dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom na druhej strane,

–  so zreteľom na dohodu o hospodárskom partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z apríla 2006, októbra 2006, mája 2007, októbra 2007, novembra 2007, mája 2008 a novembra 2008,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o dohodách o hospodárskom partnerstve z 23. októbra 2007 (KOM(2007)0635),

–  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), najmä na jej článok XXIV,

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie šiestej Ministerskej konferencie WTO prijaté 18. decembra 2005 v Hongkongu,

–  so zreteľom na správu a odporúčania osobitnej skupiny pre pomoc obchodu, ktoré 10. októbra 2006 schválila Generálna rada WTO,

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov z 8. septembra 2000, ktorá vymedzuje rozvojové ciele tisícročia (RCT) ako spoločne stanovené kritériá medzinárodného spoločenstva na odstránenie chudoby,

–  so zreteľom na komuniké z Gleneagles, ktoré bolo zverejnené 8. júla 2005 skupinou G8 v Gleneagles,

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie štvrtej Ministerskej konferencie WTO prijaté 14. novembra 2001 v Dauhe,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 v súvislosti s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže predchádzajúce obchodné vzťahy Európskej únie so štátmi AKT, ktoré existovali do 31. decembra 2007 a ktoré štátom AKT umožňovali preferenčný prístup na trhy EÚ na nerecipročnom základe, neboli v súlade s pravidlami WTO,

B.  keďže DHP sú dohody, ktoré sú v súlade s pravidlami WTO a sú zamerané na podporu regionálnej integrácie a presadzovanie postupnej integrácie ekonomík krajín AKT do svetového hospodárstva, čo podporuje ich trvalo udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj a prispieva k celkovému úsiliu o odstránenie chudoby v krajinách AKT,

C.  keďže pravidlá WTO nevyžadujú, aby krajiny, ktoré podpísali DHP, uskutočnili liberalizáciu v oblasti služieb, investícií, verejného obstarávania, práv duševného vlastníctva, hospodárskej súťaže, podpory obchodu, ochrany údajov, pohybu kapitálu alebo zdaňovania, a keďže rokovania o týchto záležitostiach by sa mali uskutočniť len v prípade ochoty na oboch stranách; keďže deklarované ciele dohôd o hospodárskom partnerstve týkajúce sa posilnenia rozvoja a zníženia chudoby treba plniť pomocou progresívnej, vhodne navrhnutej liberalizácie obchodu založenej na rozvojových kritériách, ktorá môže zohrávať úlohu pri podpore rozmanitosti na trhu, hospodárskeho rastu a rozvoja,

D.  keďže Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy vo svojich záveroch z 26. – 27. mája 2008 zdôraznila potrebu pružného prístupu a súčasného zabezpečenia náležitého pokroku a vyzýva Komisiu, aby využila všetku pružnosť a asymetriu, ktorú WTO umožňuje, s cieľom zohľadniť rôznorodé potreby a úrovne rozvoja krajín a regiónov AKT,

E.  keďže predošlý obchodný preferenčný systém nebol schopný prispieť k výraznému zlepšeniu hospodárskej situácie v týchto krajinách,

F.  keďže dočasné dohody o hospodárskom partnerstve (DDHP) sú dohodami o obchode s tovarom zameranými na zabránenie narušeniu obchodu krajín AKT s Úniou a mali by sa považovať za dočasné riešenie, zatiaľ čo prebiehajú rokovania o uzatvorení komplexnej DHP s regiónom západnej Afriky,

G.  keďže celkový dosah obchodných pravidiel stanovených prostredníctvom DHP by mohol byť omnoho väčší než odstránenie colných taríf,

H.  keďže podľa článku 37 ods. 6 Dohody z Cotonou majú krajiny AKT právo preskúmať alternatívy k dohodám o hospodárskom partnerstve,

I.  keďže DDHP predstavujú odrazový mostík smerom ku konečným DHP,

J.  keďže Európska únia ponúka krajinám AKT plne bezkvótový a bezcolný prístup na trhy EÚ s prechodným obdobím pre ryžu (2010) a cukor (2015),

K.  keďže kapacitné úrovne medzi jednotlivými štátmi AKT, ako aj medzi AKT a Európskou úniou sa značne líšia,

L.  keďže medzi hospodárstvami EÚ a krajín AKT je obmedzená hospodárska súťaž, pretože prevažná väčšina vývozu EÚ pozostáva z tovaru, ktorý krajiny AKT nevyrábajú, ale ktorý potrebujú buď na priamu spotrebu alebo ako vstupný materiál pre domáci priemysel,

M.  keďže súčasná finančná a hospodárska kríza znamená, že obchodná politika bude pre rozvojový svet dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, aby mohol plne využiť príležitosti v medzinárodnom obchode,

N.  keďže s cieľom zabezpečiť, aby sa so všetkými vývozcami zaobchádzalo rovnako ako s vývozcom s najväčšími výhodami, je v textoch DHP zahrnutá doložka najvyšších výhod (DNV), ktorá stanovuje bežné, nediskriminačné colné sadzby na dovoz tovaru,

O.  keďže medzi Európskou úniou a krajinami AKT prebiehajú rokovania o nových, zlepšených pravidlách týkajúcich sa pôvodu tovaru, ktoré by potenciálne mohli priniesť krajinám AKT značné výhody, keby sa primerane implementovali a venovala sa náležitá pozornosť nižšej úrovni ich kapacít,

P.  keďže cieľom iniciatívy Pomoc obchodu je podporiť schopnosti rozvojových krajín využívať nové obchodné príležitosti,

Q.  keďže konečná DHP nevyhnutne ovplyvní rozsah a obsah budúcich dohôd medzi krajinami AKT a ostatnými obchodnými partnermi, ako aj postoj regiónu pri rokovaniach,

R.  keďže obchodná bilancia medzi Európskou úniou a Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov (ECOWAS) zodpovedá obchodu medzi regiónmi,

S.  keďže Ghana je členom spoločenstva ECOWAS, ktoré má 15 členov; keďže medzi jednotlivými štátmi tohto regiónu sú veľké rozdiely, pokiaľ ide o ich veľkosť a úroveň HDP,

T.  keďže 12 z 15 krajín, ktoré tvoria ECOWAS, sa považuje za najmenej rozvinuté krajiny (LDC),

U.  keďže Ghana, Pobrežie slonoviny a Nigéria sa medzi najmenej rozvinuté krajiny nezaraďujú; keďže rozdielne úrovne vládnych zdrojov a kapacity v regionálnom spoločenstve ECOWAS môžu mať preto za následok možné ťažkosti, keďže väčšina jeho členov sa považuje za najmenej rozvinuté krajiny,

1.  potvrdzuje svoj názor, že primerane sformulované DHP predstavujú príležitosť na oživenie obchodných vzťahov EÚ s krajinami AKT, podporujú hospodársku diverzifikáciu a regionálnu integráciu a znižujú chudobu v krajinách AKT;

2.  je si vedomý výhod, ktoré vývozcom prinieslo uzatvorenie DDHP medzi Európskou úniou na jednej strane a krajinami AKT na druhej strane, a to vo forme rozšírenia možností vývozu do Európskej únie po uplynutí platnosti obchodného režimu z Cotonou 1. januára 2008, a teda aj zachovania a značného rozšírenia príležitostí pre Ghanu na vývoz do Únie prostredníctvom plného prístupu na trh a zlepšených pravidiel týkajúcich sa pôvodu tovaru;

3.  víta skutočnosť, že Európske spoločenstvo ponúka krajinám AKT plne bezcolný a bezkvótový prístup na trh Únie pre väčšinu výrobkov s cieľom podporiť liberalizáciu obchodu medzi krajinami AKT a Úniou;

4.  zdôrazňuje, že DHP s Ghanou nesmie za žiadnych okolností ohroziť súdržnosť alebo oslabiť regionálnu integráciu krajín ECOWAS-u;

5.  vyzdvihuje podpísanie dočasnej DHP ako kroku nevyhnutného na dosiahnutie trvalo udržateľného rastu v regióne ako celku a zdôrazňuje význam pokračujúcich rokovaní s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu podporujúcu rast obchodu, investícií a regionálnej integrácie;

6.  pripomína, že hoci dočasná dohoda je v súlade s pravidlami WTO a možno ju považovať za prvý krok procesu, nemusí automaticky viesť ku konečnej DHP;

7.  vyzýva Komisiu, aby v prípade, že Ghana nebude chcieť podpísať DHP, uplatnila článok 37 ods. 6 Dohody z Cotonou, v ktorom sa stanovuje, že s cieľom poskytnúť týmto krajinám nový rámec pre obchod, ktorý by zodpovedal ich súčasnej situácii a bol by v súlade s pravidlami WTO, by sa mali preskúmať všetky alternatívne možnosti;

8.   oceňuje stanovenie prechodných období v rámci DDHP pre malé a stredné podniky, aby sa mohli prispôsobiť zmenám zavedeným dohodou, a nalieha na orgány príslušných štátov, aby naďalej podporovali záujmy malých a stredných podnikov v ich rokovaniach o komplexnej DHP;

9.  nalieha na krajiny AKT, aby pokročili v procese liberalizácie a v záujme zvýšenia liberalizácie obchodu so službami podporuje rozšírenie takýchto reforiem nad rámec obchodu s tovarom;

10.  vyzýva Úniu, aby poskytla zvýšenú a primeranú pomoc orgánom, ako aj súkromnému sektoru krajín AKT s cieľom uľahčiť prechod hospodárstiev po podpísaní DDHP;

11.  zdôrazňuje význam vhodných a transparentných monitorovacích mechanizmov s účinným dohľadom vykonávaným gestorským výborom Európskeho parlamentu s cieľom zabezpečiť celkovú súdržnosť obchodných a rozvojových politík;

12.  žiada Komisiu a členské štáty, aby objasnili aktuálne rozdeľovanie finančných prostriedkov v celom regióne AKT vychádzajúce z prisľúbeného prioritného čerpania v rámci zvýšeného rozpočtu Pomoci pre obchod;

13.  pripomína, že v októbri 2007 bola prijatá stratégia EÚ pre pomoc obchodu obsahujúca záväzok zvýšiť spoločnú pomoc EÚ súvisiacu s obchodom na 2 000 mil. EUR ročne do roku 2010 (1 000 mil. EUR od Spoločenstva, 1 000 mil. EUR od členských štátov); trvá na tom, aby región západnej Afriky získal primeraný a spravodlivý podiel;

14.  požaduje skoré určenie a poskytnutie podielu zo zdrojov Pomoci pre obchod; zdôrazňuje, že tieto prostriedky by mali predstavovať dodatočné zdroje, a nie len jednoduché preskupenie prostriedkov z Európskeho rozvojového fondu (ERF), a že by mali byť v súlade s prioritami Ghany a že ich úhrada by sa mala uskutočniť včas, mala by byť predvídateľná a v súlade s realizačnými programami vnútroštátnych a regionálnych strategických rozvojových plánov; vyjadruje nesúhlas s akýmkoľvek druhom podmienenosti v súvislosti s DHP, pokiaľ ide o prideľovanie európskej pomoci, a vyzýva Komisiu, aby zaručila, že prístup k finančným prostriedkom desiateho ERF zostane nezávislý od výsledkov a tempa rokovaní;

15.  nalieha na príslušné krajiny, aby poskytli jasné a transparentné informácie o ekonomickej a politickej situácii a rozvoji v týchto krajinách s cieľom zlepšiť spoluprácu s Európskou úniou;

16.  zdôrazňuje význam transparentného riadenia prírodných zdrojov, keďže sú kľúčovým faktorom rozvoja; nalieha na účastníkov rokovaní o konečnej DHP, aby plne zohľadnili takýto mechanizmus a uviedli najlepšie postupy potrebné na dosiahnutie toho, aby Ghana mohla z týchto zdrojov získať maximálny prínos; v tejto súvislosti zdôrazňuje svoje uznesenie z 13. marca 2007 o podnikovej sociálnej zodpovednosti: nové partnerstvo(11) a žiada Komisiu, aby zabezpečila, že nadnárodné spoločnosti so sídlom v EÚ a výrobnými zariadeniami v krajinách AKT budú dodržiavať základné normy Medzinárodnej organizácie práce, sociálne a environmentálne dohovory a medzinárodné dohody, s cieľom dosiahnuť celosvetovú rovnováhu medzi hospodárskym rastom a vyššími sociálnymi a environmentálnymi normami;

17.  zdôrazňuje význam obchodu v rámci regiónu a potrebu intenzívnejších regionálnych obchodných vzťahov v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rastu v regióne; vyzdvihuje dôležitosť spolupráce a súladu rôznych regionálnych subjektov;

18.  podporuje ďalšie znižovanie colných sadzieb medzi rozvojovými krajinami a regionálnymi zoskupeniami, ktoré dnes predstavujú 15 až 25 % hodnoty obchodu, aby sa ďalej podporoval obchod v smere juh – juh, hospodársky rast a regionálna integrácia;

19.  víta rozvoj colnej únie v západoafrickom zoskupení a snahy o vytvorenie menovej únie najmä vzhľadom na výhody, ktoré by firmy mohli získať prostredníctvom synchronizácie západoafrického regiónu, čo by znamenalo rozšírenie trhu, viac obchodných príležitostí a možností na vytvorenie úspor zo zvýšenej výroby;

20.  požaduje vhodné a transparentné monitorovacie mechanizmy – s jasnou úlohou a vplyvom – na sledovanie dosahu dohôd o hospodárskom partnerstve so zvýšeným podielom zodpovednosti zo strany AKT a rozsiahlymi konzultáciami so zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že najneskôr do piatich rokov od dátumu podpísania DDHP treba uskutočniť jej komplexné preskúmanie, ktoré sa zameria na jej sociálno-ekonomický dosah vrátane nákladov a dôsledkov jej vykonávania a umožní zmeny a doplnenia ustanovení dohody a úpravy, pokiaľ ide o jej uplatňovanie;

21.  trvá na tom, že v súlade s parížskymi zásadami pre účinnosť pomoci sa každá pomoc musí okrem iného riadiť dopytom, a preto vyzýva krajiny AKT, aby špecifikovali, na aké účely sú potrebné dodatočné prostriedky týkajúce sa DHP, a to najmä so zreteľom na regulačné rámce, bezpečnostné opatrenia, zjednodušenie obchodu, podporu pri dodržiavaní medzinárodných sanitárnych a fytosanitárnych noriem a noriem na ochranu duševného vlastníctva a na zloženie monitorovacieho mechanizmu DHP;

22.  vyzýva Komisiu, aby urobila všetko pre to, aby sa znovu otvorili rokovania o rozvojovej agende z Dauhy (DDA) a zabezpečila, že dohody o liberalizácii obchodu budú aj naďalej podporovať rozvoj v chudobných krajinách;

23.  je presvedčený, že konečné DHP by mali byť doplnkom k dohode o rozvojovej agende z Dauhy a nie alternatívou pre krajiny AKT;

24.  rešpektuje potrebu kapitoly o ochrane obchodu s dvojstrannými zárukami; vyzýva obe strany, aby sa vyhli zbytočnému zneužívaniu týchto záruk;

25.  poukazuje na veľkú priepasť medzi úrovňami verejných výdavkov na dotácie a podporu poľnohospodárstva, zatiaľ čo EÚ vynakladá 55 000 mil. EUR ročne a USA 55 000 mil. USD ročne a Ghana od roku 1980 neposkytla svojim poľnohospodárom/výrobcom poľnohospodárskych výrobkov žiadne dotácie;

26.  vyjadruje presvedčenie, že napriek tomu, že ghanské poľnohospodárske výrobky majú prednostný prístup na európsky trh, rozvoj ghanskej poľnohospodárskej výroby nemožno dosiahnuť prostredníctvom DHP, pokiaľ sa neposilní výrobná kapacita a nedôjde k jej modernizácii prostredníctvom technických a finančných investícií;

27.  konštatuje, že to znevýhodňuje poľnohospodárov v krajinách AKT znižovaním ich konkurencieschopnosti tak doma, ako aj v zahraničí, keďže ich výrobky sú v reálnych číslach drahšie ako dotované výrobky EÚ a USA;

28.  podporuje preto dohodnuté výnimky z colného sadzobníka zamerané na poľnohospodárske produkty a niektoré spracované poľnohospodárske výrobky vzhľadom na skutočnosť, že vychádzajú najmä z potreby chrániť novovzniknuté odvetvia alebo citlivé produkty v týchto krajinách;

29.  poznamenáva, že v prípade Ghany bolo dohodnuté, že pre položky ako kuracie a iné druhy mäsa, rajčiny, cibuľa, cukor, tabak a pivo budú platiť výnimky z colného sadzobníka;

30.  zdôrazňuje, že konečná DHP by prostredníctvom jednoduchších a zlepšených pravidiel týkajúcich sa pôvodu tovaru mala podporovať vývoz spracovaných produktov, najmä v kľúčových odvetviach, akým je poľnohospodárstvo;

31.  berie na vedomie zaradenie kapitoly o rozvojovej spolupráci, ktorá bude zahŕňať spoluprácu v obchode s tovarom, konkurencieschopnosť na strane dodávateľov, infraštruktúru na podporu podnikania, obchod so službami, otázky súvisiace s obchodom, budovanie inštitucionálnych kapacít a fiškálne úpravy, do konečnej DHP; vyzýva obe strany, aby dodržali svoj dohodnutý záväzok uzatvoriť rokovania o hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní, len ak sa vytvoria zodpovedajúce kapacity;

32.  uznáva, že dočasná DHP už zahŕňa kapitolu o rozvojovej spolupráci (hlava 2), ktorá sa vzťahuje na rozvojovú spoluprácu, fiškálne opatrenia, konkurencieschopnosť na strane dodávateľov a infraštruktúru na podporu podnikania, ktorú treba v plnej miere vykonávať; zdôrazňuje, že v rámci úplnej regionálnej dohody je naliehavé uzatvoriť kapitoly o službách, investíciách a pravidlách v oblasti obchodu, a vyzýva obe strany, aby dodržali svoj dohodnutý záväzok uzatvoriť rokovania o hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní, len ak sa vytvoria zodpovedajúce kapacity;

33.  zdôrazňuje, že akákoľvek konečná DHP musí zahŕňať aj ustanovenia týkajúce sa dobrej správy a riadenia, transparentnosti v politických funkciách a ľudských práv;

34.  poukazuje na to, že DHP by mali prispievať k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia;

35.  vyzýva rokujúce strany, aby do dohody zahrnuli aj záväzné pravidlá týkajúce sa investícií, hospodárskej súťaže a verejného obstarávania, ktoré by mohli výrazne posilniť pozíciu Ghany ako obchodnej a investičnej destinácie, a poukazuje na to, že keďže tieto pravidlá sa budú všeobecne uplatňovať, budú prínosom tak pre spotrebiteľov, ako aj pre miestne verejné správy;

36.  poukazuje na dôležitosť vstupov od neštátnych subjektov a iných zainteresovaných strán v regióne ECOWAS, ako aj na význam analýzy vplyvu DHP, čím sa napomôže vytvorenie skutočného partnerstva potrebného na monitorovanie DHP;

37.  požaduje urýchlený postup ratifikácie s cieľom sprístupniť výhody dočasnej DHP partnerským krajinám bez zbytočného odkladu;

38.  odporúča uplatňovať pružný, potrebám prispôsobený a pragmatický prístup pri prebiehajúcich rokovaniach o konečnej DHP; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti zohľadnila najmä požiadavku Ghany týkajúcu sa rozvojových hľadísk zmluvy; víta v tejto súvislosti závery Rady zo zasadnutia 16. a 17. júna 2008;

39.  povzbudzuje rokujúce strany k tomu, aby rokovania ukončili podľa plánu v roku 2009; vyzýva ich, aby prijali všetky opatrenia potrebné k tomu, aby mohli uzavrieť konečnú DHP medzi krajinami AKT a Európskou úniou do konca roku 2009 podľa plánu;

40.  zdôrazňuje, že súčasťou konečnej DHP by mala byť doložka o revízii a celkové posúdenie vplyvu, ktoré by sa mali vykonať do troch až piatich rokov od podpísania dohody; požaduje, aby bol do každej revízie dohody zapojený Európsky parlament, ako aj ghanský parlament;

41.  zdôrazňuje predovšetkým kľúčovú úlohu parlamentov AKT a neštátnych subjektov pri monitorovaní a riadení DHP a žiada Komisiu, aby zaručila ich systematické zapojenie do prebiehajúcich rokovacích postupov; domnieva sa, že toto si vyžaduje, aby bol medzi Úniou a krajinami AKT dohodnutý jasný program, ktorý bude založený na participatívnom prístupe;

42.  považuje za dôležité, aby sa na účely implementácie DHP zriadil vhodný monitorovací systém, koordinovaný príslušným parlamentným výborom a zložený z členov Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj, ktorý by zabezpečil zodpovedajúcu rovnováhu medzi zachovaním vedúcej úlohy výboru INTA a celkovým súladom s obchodnými a rozvojovými politikami; domnieva sa, že tento parlamentný výbor by mal fungovať flexibilne a aktívne koordinovať svoju činnosť s činnosťou Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ; domnieva sa, že tento monitoring by sa mal začať po prijatí každej DDHP;

43.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a krajín AKT, Rade AKT – EÚ a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

(1) Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s.126.
(4) Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Prijaté texty, P6_TA(2008)0252.
(11)    Ú. v. EÚ C 301E, 13.12.2007, s. 45.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia