Предложение за резолюция - B6-0143/2009Предложение за резолюция
B6-0143/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

16.3.2009

внесено вследствие на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0208/2009 и B6‑0207/2009
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Glyn Ford
от името на комисията по международна търговия
относно временно споразумение за партньорство между държавите от Тихоокеанския регион, от една страна, и Европейската общност, от друга страна

Процедура : 2009/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0143/2009
Внесени текстове :
B6-0143/2009
Приети текстове :

B6‑0143/2009

Резолюция на Европейския парламент относно временно споразумение за партньорство между държавите от Тихоокеанския регион, от една страна, и Европейската общност, от друга страна

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите резолюции от 25 септември 2003 г. относно петата министерска конференция в рамките на Световната търговска организация в Канкун[1], от 12 май 2005 г. относно оценката на кръга от Доха след решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.[2], от 1 декември 2005 г. относно подготовката за шестата министерска конференция в рамките на Световната търговска организация в Хонконг[3], от 23 март 2006 г. относно въздействието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието[4], от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга от Доха след министерската конференция в рамките на СТО в Хонконг[5], от 1 юни 2006 г. относно търговията и бедността: формулиране на търговски политики, които максимално да повишат приноса на търговията за намаляване на бедността[6], от 7 септември 2006 г. относно спирането на преговорите относно Програмата за развитие от Доха (ПРД)[7], от 23 май 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство[8], от 12 декември 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство[9] и от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и № 1100/2006 на Комисията[10],

–  като взе предвид временното споразумение за икономическо партньорство между държавите от Тихоокеанския регион, от една страна, и Европейската общност, от друга страна,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май 2008 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство (COM(2007)0635),

–  като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), и по-специално член XXIV от него,

–  като взе предвид декларацията на министрите по време на четвъртата сесия на министерската конференция в рамките на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–  като взе предвид декларацията на министрите по време на шестата сесия на министерската конференция в рамките на СТО, приета на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–  като взе предвид доклада и препоръките на специалната работна група относно помощите за търговия, приети от Общия съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за хилядолетието от 8 септември 2000 г., в която целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) се определят като критерии, установени колективно от международната общност за премахване на бедността,

–  като взе предвид комюникето от Гленийгълс, публикувано на 8 юли 2005 г. в Гленийгълс от Групата на осемте (Г-8),

–  като взе предвид член 108, параграф 5, във връзка с член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че от 1 януари 2008 г. предишните търговски отношения на Европейския съюз с държавите от АКТБ, които им осигуряваха преференциален достъп до пазарите на ЕС на нереципрочна основа, вече не съответстват на правилата на Световната търговска организация (СТО),

Б.  като има предвид, че СИП са споразумения, които са съвместими с правилата на СТО и са насочени към подкрепяне на регионалната интеграция и насърчаване на постепенната интеграция на икономиките на държавите от АКТБ в световната икономика, което благоприятства за тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринася за общото усилие за изкореняване на бедността в държавите от АКТБ,

В.  като има предвид, че СИП следва да се използват за изграждане на дългосрочни отношения, при които търговията подкрепя развитието,

Г.  като има предвид, че временните споразумения за икономическо партньорство (ВСИП) са споразумения за търговия със стоки, чиято цел е да се предотврати прекъсване на търговията на държавите от АКТБ с Европейския съюз,

Д.  като има предвид, че настоящата финансова и икономическа криза означава, че търговската политика повече от всякога ще има значение за развиващия се свят,

Е.  като има предвид, че ВСИП се съсредоточават върху търговията със стоки и съвместимостта с правилата на СТО,

Ж.  като има предвид, че включените в споразуменията ангажименти биха могли да окажат много съществено въздействие на държавно и регионално равнище,

З.  като има предвид, че от 14 + 1 (Източен Тимор) тихоокеански държави от АКТБ до момента само Папуа Нова Гвинея и Фиджи са парафирали ВСИП,

И.  като има предвид, че е възможно ВСИП да повлияят на обхвата и съдържанието на бъдещите споразумения между Папуа Нова Гвинея и Република Фиджи и други търговски партньори, както и на позицията на региона при преговорите,

Й.  като има предвид, че съществува ограничена конкуренция между Европейския съюз и тихоокеанските държави, тъй като преобладаваща част от износа на ЕС се състои основно от стоки, които тихоокеанските държави не произвеждат, но от които често се нуждаят или за директно потребление, или като материали, влагани в местната промишленост,

К.  като има предвид, че в сегашната политическа ситуация, при която Фиджи се намира под управлението на военен режим, всяко пълно СИП следва да зависи от изработването на пътна карта за демократични избори, договорена от всички съответни политически групи във Фиджи,

Л.  като има предвид, че Съветът призова за спешно и пълно възстановяване на демокрацията и възможно най-бързо връщане на гражданското управление,

М.  като има предвид, че Тихоокеанската регионална група от държави от АКТБ се състои от 14 разположени на големи разстояния островни държави плюс Източен Тимор, с общо население под 8 милиона души; като има предвид, че повече от всеки друг регион, тихоокеанските държави се различават в голяма степен по размер и характеристики, като най-голямата, Папуа Нова Гвинея, е три хиляди пъти по-голяма от най-малката, Ниуе,

Н.  като има предвид, че рибарството и свързаните с него дейности и отрасли показват най-голям потенциал за бъдещо увеличение на износа,

О.  като има предвид, че новите търговски правила трябва да се съпътстват от повишена подкрепа за свързаната с търговията помощ,

П.  като има предвид, че инициативата „Помощ за търговията“ има за цел да подпомага способността на развиващите се страни да се възползват от новите търговски възможности,

Р.  като има предвид, че между Европейския съюз и държавите от АКТБ бяха договорени нови, по-гъвкави и усъвършенствани правила за произход, които ще доведат до значителни ползи, ако бъдат прилагани правилно и с нужното внимание по отношение на ограничения капацитет на държавите от АКТБ,

С.  като има предвид, че графикът за продължаващите преговори за преход от временно към пълно СИП между Европейския съюз и тихоокеанските държави се основава на предположението, че споразумението ще бъде сключено до края на 2009 г.;

1.  подчертава, че подобни споразумения не могат да се смятат за задоволителни, освен ако не постигат три цели: предлагане на държавите от АКТБ на подкрепа за устойчиво развитие, поощряване на участието им в световната търговия и укрепване на процеса на регионализация;

2.  подчертава, че основната цел на настоящото споразумение е да допринесе чрез целите за развитие, намаляването на бедността и зачитането на основните права на човека за постигане на ЦХР;

3.  подчертава, че с цел осигуряване на защита от негативните последици при отваряне на икономиките на тихоокеанските държави трябва да бъде предоставена подкрепа от ЕС за получаване на реални ползи чрез търговски преференции и укрепване на икономическото и социалното развитие;

4.  счита, че това СИП трябва да насърчава и укрепва търговията, икономическия растеж, регионалната интеграция, икономическата диверсификация и намаляването на бедността;

5.  насърчава преговарящите страни да приключат преговорите през 2009 г., както е планирано; насърчава страните да направят всичко възможно да приключат работата по текста на всеобхватно СИП между държавите от АКТБ и Европейския съюз преди края на 2009 г., както е предвидено;

6.  признава значението и ползите от постигането на споразумения между Европейския съюз и неговите партньори от АКТБ, които спазват правилата на СТО, тъй като без тези споразумения търговските отношения и тяхното развитие ще бъдат сериозно нарушени; това беше доказано от ползите за износителите в резултат на нарастването на търговията с Европейския съюз след изтичане на търговския режим от Котону на 1 януари 2008 г.;

7.  приветства факта, че Европейският съюз предлага на държавите от АКТБ свободен от мита и квоти достъп до пазарите на Съюза за повечето продукти, за да подкрепи либерализацията на търговията между държавите от АКТБ и Европейския съюз;

8.  подчертава, че подписването на ВСИП е необходима стъпка към устойчив растеж в този регион като цяло и изтъква важността на продължаването на преговорите до сключването на всеобхватно споразумение, което да стимулира увеличаването на търговията, инвестициите и регионалната интеграция;

9.  потвърждава установяването на преходни периоди в рамките на ВСИП за малките и средни предприятия (МСП), за да могат те да се адаптират към промените, предвидени от споразумението, и настоятелно призовава органите на съответните държави да продължат да подкрепят интересите на МСП в рамките на преговорите за всеобхватно СИП;

10.  настоятелно призовава държавите от АКТБ да продължат процеса на либерализация, да разширят тези реформи извън рамките на търговията и стоките, както и да ускорят либерализацията на търговията и услугите;

11.  призовава за създаването на стабилна регулаторна рамка за преговори в областта на услугите, която да гарантира универсално предоставяне на услуги, както и че основните обществени услуги остават извън рамката на преговорите;

12.  призовава Европейския съюз да предостави увеличена и адекватна помощ както на органите на управление на държавите от АКТБ, така и на частния сектор, за да се улесни прехода в икономиката след подписването на ВСИП;

13.  призовава съответните държави да предоставят ясна и прозрачна информация за икономическата и политическата ситуация, както и за развитието си, за да се подобри сътрудничеството с Комисията;

14.  настоятелно призовава преговарящите за сключване на окончателни СИП да предвидят прозрачно управление на природните ресурси и да представят най-добрите практики, необходими за извличането на максимална полза от тези ресурси от съответните страни;

15.  подчертава значението на вътрешната регионална търговия и необходимостта от повече регионални търговски връзки, с цел осигуряване на устойчив растеж в региона; подчертава значението на сътрудничеството и съгласуваността между различните регионални единици;

16.  насърчава по-нататъшното намаляване на митата между развиващите се страни и регионалните групи, които днес представляват между 15 и 25% от стойността на търговията, така че да продължи насърчаването на търговията „юг-юг”, икономическия растеж и регионалната интеграция;

17.  призовава Комисията да направи всичко възможно да поднови преговорите по Програмата за развитие от Доха и да гарантира, че споразуменията за либерализация на търговията продължават да насърчават развитието в бедните страни;

18.  убеден е, че всеобхватните СИП следва да бъдат допълнение към споразумение по Програмата за развитие от Доха, а не алтернатива за държавите от АКТБ;

19.  признава необходимостта от глава за защита на търговията с двустранни предпазни клаузи; приканва и двете страни да избягват ненужната употреба на тези предпазни клаузи;

20.  подкрепя договорените тарифни изключения по отношение на селскостопански стоки и някои обработени селскостопански продукти, при положение, че те се базират основно на необходимостта от защита на зараждащи се отрасли или чувствителни продукти в тези страни;

21.  изисква процедура на бърза ратификация, за да могат ползите от временното СИП да бъдат на разположение на държавите-партньори без ненужно отлагане;

22.  припомня, че въпреки че временното споразумение може да се счита за първа стъпка в процеса, от правна гледна точка то е напълно независимо международно споразумение, което може да не доведе автоматично до пълно СИП или до това всички първоначални страни по ВСИП да подпишат пълно СИП;

23.  посочва, че Папуа Нова Гвинея и Република Фиджи до момента са единствените членове от Тихоокеанския регион, които са сключили споразумението, като останалите членове на Тихоокеанската регионална група са предпочели да не го подписват поради по-ниското равнище на търговия със стоки с Европейския съюз;

24.  припомня, че истинският регионален пазар е съществена основа за успешното прилагане на СИП и че регионалната интеграция и сътрудничество са от съществено значение за социалното и икономическо развитие на тихоокеанските държави;

25.  подчертава, че е необходимо да се гарантира, че ВСИП не понижава нито политическия интерес, нито обществената нагласа за икономическа интеграция в Тихоокеанския регион;

26.  следователно подчертава, че при прилагането на ВСИП и преговорите за пълно СИП трябва надлежно да се отчитат интеграционните процеси в Тихоокеанския регион;

27.  препоръчва при провеждащите се в момента преговори за пълно СИП да се възприеме гъвкав, асиметричен и прагматичен подход; в този контекст призовава Комисията да вземе предвид по-конкретно исканията на държавите от Тихоокеанския регион, засягащи аспектите във връзка с развитието в споразумението; в тази връзка приветства заключенията на Съвета от 16 и 17 юни 2008 г.;

28.  посочва, че споразумението може да има последици и за отношенията между държавите от Тихоокеанския регион и техните най-близки и големи търговски партньори, Австралия и Нова Зеландия, и че трябва да се гарантира, че разпоредбите на настоящото споразумение не пречат на бъдещи търговски споразумения с тези страни;

29.  приема включването във всеобхватното СИП на глава за сътрудничеството за развитие, обхващаща сътрудничеството по отношение на търговията със стоки, конкурентоспособността при предлагането, инфраструктурата за подпомагане на стопанската дейност, търговията с услуги, свързаните с търговията въпроси, изграждането на институционален капацитет и фискалните корекции; призовава двете страни да се придържат към договорените ангажименти за приключване на преговорите по конкуренцията и възлагането на държавни поръчки, едва когато бъде изграден подходящ капацитет за това;

30.  припомня, че СИП трябва да подкрепя целите, политиките и приоритетите за развитие на тихоокеанските държави не само по структура и съдържание, но и по отношение на начина и духа на прилагане;

31.  посочва, че СИП следва да допринасят за постигането на ЦРХ;

32.  приема избирателното прилагане от страна на Европейския съюз на принципа за „най-облагодетелствана нация” сред всички подрегионални групи от АКТБ;

33.  припомня приемането през октомври 2007 г. на стратегията на ЕС за помощ за търговията, която включва ангажимент за увеличаване на свързаното с търговията колективно подпомагане от ЕС до 2 000 милиарда евро годишно до 2010 г. (1 000 милиарда евро от Общността и 1 000 милиарда евро от държавите-членки); настоява Тихоокеанският регион да получи подходящ и справедлив дял;

34.  призовава за ранно определяне и предоставяне на дела от ресурсите за помощ за търговията; подчертава, че тези средства следва да представляват допълнителни ресурси, а не просто финансиране по ЕФР под различна форма, че следва да съответстват на приоритетите на Папуа Нова Гвинея и Република Фиджи и че следва да се отпускат своевременно, по предвидим начин и в съответствие с графиците за изпълнение на националните и регионалните стратегически планове за развитие;

35.  призовава Комисията, с оглед на ангажиментите, поети от Съвета през септември 2007 г. във връзка със Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост (ТРИПС) и достъпа до лекарства, да не преговаря по свързани с фармацевтичните продукти разпоредби от типа на ТРИПС-плюс, засягащи общественото здраве и достъпа до лекарства в пълното СИП, да не изисква спазване или приемане на задълженията по Договора за патентно коопериране (ДПК) и Договора за патентно право (ДПП), да се въздържа от включване на условията на Директива 2004/48/ЕО[11] и да не въвежда теми като защитата на неоригинални бази данни в пълното СИП;

36.  изразява своята трайна подкрепа за сключването на всеобхватно СИП между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския регион; изразява съгласие, че основните въпроси, по които трябва да се преговаря, са:

  • (1)преговори по правата на интелектуална собственост, включващи не само западните технологични достижения, но и традиционните познания;
  • (2)прозрачност на държавните поръчки, съчетана с отваряне за европейски изпълнители в момент, подходящ за нуждите на тихоокеанските държави;
  • (3)работни визи, които трябва да бъдат предоставяни на граждани на тихоокеанските острови за периоди най-малко от 24 месеца, за да им бъде дадена възможност да работят като „гледачи” и в други подобни професии;

37.  въпреки това изисква подходът на Комисията да включва достъпни и жизнеспособни алтернативи, които да гарантират достъп до пазара в съответствие с правилата на СТО за тези държави, които не желаят да се ангажират с ВСИП, с пълното СИП или с нито едно от двете;

38.  призовава за подходящи и прозрачни механизми за наблюдение с ясна роля и влияние, с оглед проследяване на въздействието на СИП при по-голямо участие на АКТБ и широки консултации със заинтересованите страни;

39.  счита за важно прилагането на СИП да установи подходяща система за наблюдение, координирана от съответна парламентарна комисия, която включва членове на комисията по международна търговия и на комисията по развитие, като се осигурява подходящ баланс между поддържането на водещата роля на комисията по международна търговия и цялостната последователност на политиката за търговия и развитие; тази парламентарна комисия трябва да се придържа към гъвкав метод на работа и да координира активно дейността си със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС; счита, че това наблюдение следва да започва след приемането на всяко ВСИП;

40.  подчертава, че пълното СИП следва да включва клауза за преразглеждане и оценка на цялостното въздействие, която да се извършва от три до пет години след неговото подписване, с цел определяне на социално-икономическото въздействие на споразумението, включително на разходите и последиците от неговото прилагане; изисква Европейският парламент и парламентите на държавите от Тихоокеанския регион да участват в преразглеждането на споразумението;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на държавите от АКТБ, на Съвета АКТБ-ЕС, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.