Forslag til beslutning - B6-0144/2009Forslag til beslutning
B6-0144/2009

FORSLAG TIL BESLUTNING

16.3.2009

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6‑0209/2009 og B6‑0210/2009
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Robert Sturdy
for Udvalget om International Handel
om en foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side

Procedure : 2008/0201(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0144/2009
Indgivne tekster :
B6-0144/2009
Vedtagne tekster :

B6‑0144/2009

Europa-Parlamentets beslutning om en foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 25. september 2003 om den femte WTO-ministerkonference i Cancún[1],

–  der henviser til sin beslutning af 12. maj 2005 om evaluering af Doha-runden efter WTO's afgørelse af 1. august 2004[2],

–  der henviser til sin beslutning af 1. december 2005 om forberedelserne til den sjette WTO-ministerkonference i Hongkong[3],

–  der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om de økonomiske partnerskabsaftalers virkning på udviklingen[4],

–  der henviser til sin beslutning af 4. april 2006 om evaluering af Doha-runden efter WTO's ministerkonference i Hongkong[5],

–  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om handel og fattigdom: udarbejdelse af handelspolitikker, der kan øge handelens bidrag til fattigdomslindring mest muligt[6],

–  der henviser til sin beslutning af 7. september 2006 om sammenbruddet i forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen[7] (DDA),

–  der henviser til sin beslutning af 23. maj 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler[8],

–  der henviser til sin beslutning af 12. december 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler[9],

–  der henviser til sin beslutning af 5. juni 2008 om forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 552/97 og (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2007 og (EF) nr. 1100/2006[10],

–  der henviser til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side,

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, som blev underskrevet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonouaftalen),

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) af april 2006, oktober 2006, maj 2007, oktober 2007, november 2007 og maj 2008,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. oktober 2007 om økonomiske partnerskabsaftaler (KOM(2007)0635),

–  der henviser til Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel (GATT), særlig artikel XXIV,

–  der henviser til ministererklæringen fra det fjerde møde i WTO's ministerkonference, som blev vedtaget den 14. november 2001 i Doha,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5, sammenholdt med artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU's tidligere handelsforbindelser med AVS-landene, som gav sidstnævnte præferenceadgang til EU's markeder på ensidig basis, siden den 1. januar 2008 ikke længere er forenelige med Verdenshandelsorganisationens (WTO’s) regler,

B.  der henviser til, at økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA’er) er WTO-forenelige aftaler, der har til formål at støtte regional integration og fremme en gradvis integration af AVS-økonomierne i verdensøkonomien og derved støtte en bæredygtig social og økonomisk udvikling af AVS-landene og bidrage til den generelle indsats for at udrydde fattigdom i AVS-landene,

C.  der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise betyder, at handelspolitik bliver vigtigere end nogensinde for udviklingslandene,

D.  der henviser til, at tidligere præferencesystemer ikke har kunnet bidrage til en afgørende forbedring af den økonomiske situation i disse lande,

E.  der henviser til, at foreløbige økonomiske partnerskabsaftaler er aftaler om varehandel, som har til formål at forhindre en afbrydelse af AVS-handelen med Det Europæiske Fællesskab, og henviser til, at disse aftaler indeholder en række omstridte bestemmelser,

F.  der henviser til, at EU tilbyder AVS-landene 100 % told- og kvotefri adgang til EU's markeder med overgangsperioder for ris (2010) og sukker (2015),

G.  der henviser til, at handelsliberalisering, der er udformet på den rigtige måde, fremmer diversitet på markederne, økonomisk vækst og udvikling,

H.  der henviser til, at en række AVS-lande i forbindelse med ØPA-forhandlingerne har søgt om at blive omfattet af mestbegunstigelsesklausulen, som lægger en normal, ikke-diskriminerende afgift på vareimport, med det formål at sikre, at alle eksportører behandles lige så godt som den mest begunstigede handelspartner,

I.  der henviser til, at der er begrænset konkurrence mellem EU og AVS-landene, da størstedelen af EU's eksport primært består af varer, som AVS-landene ikke producerer, men som de ofte har brug for enten til direkte forbrug eller som input til den indenlandske industri,

J.  der henviser til, at der er blevet aftalt nye forbedrede oprindelsesbestemmelser mellem EU og SADC-landene, navnlig for så vidt angår tekstiler, beklædning, fiskerivarer og visse landbrugsvarer, og at de kan blive til stor fordel for SADC-landene, hvis de gennemføres hensigtsmæssigt og med behørig hensyntagen til disse landes lavere kapacitetsniveauer, og der endvidere henviser til, at det bør understreges, at hvis ØPA’erne skal tilskynde til regional kumulation og fremme investeringer, er der behov for enklere og forbedrede oprindelsesbestemmelser, der gør det muligt for virksomheder i AVS-landene at udvikle eksport af bearbejdede produkter og drage fordel af de nye markedsmuligheder, der bliver tilgængelige med ØPA’erne,

1.  bekræfter på ny sit synspunkt om, at ØPA’erne bør være styret af AVS-landenes behov og bør være udformet på en sådan måde, at de giver handelsforbindelserne mellem EU og AVS-landene en saltvandsindsprøjtning, fremmer udviklingen og den økonomiske spredning i AVS-landene samt den regionale integration, fattigdomsbekæmpelsen og respekten for de grundlæggende menneskerettigheder, og dermed samlet set bidrager til opfyldelsen af 2015-målene;

2.  understreger, at EU for at sikre SADC-regionen beskyttelse mod de negative konsekvenser af åbningen af dens økonomier skal yde støtte med henblik på at tilvejebringe reelle fordele gennem handelspræferencer og med henblik på at skabe økonomisk og social udvikling;

3.  anerkender de fordele, som paraferingen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale har haft for eksportørerne, idet den har betydet, at man har kunnet bevare status quo i eksporten til EU efter udløbet af Cotonouhandelsordningen den 1. januar 2008 og derfor har kunnet undgå de tab, som AVS-eksportører kunne have lidt, hvis de havde været nødt til at operere under mindre gunstige handelsordninger;

4.  glæder sig over, at EU tilbyder AVS-landene fuld told- og kvotefri adgang til EU's markeder for deres varer med henblik på at støtte liberaliseringen af handelen mellem AVS-landene og EU;

5.  glæder sig over konklusionerne fra Rådet af maj, juni og november 2008, som understreger behovet for at støtte igangværende regionale integrationsprocesser og fremme udvikling, og opfordrer Kommissionen til at respektere dette mandat i forbindelse med forhandlingerne;

6.  fremhæver undertegnelsen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale som et nødvendigt skridt i retning af bæredygtig vækst i regionerne og i disse regioner samlet set og understreger betydningen af fortsatte forhandlinger hen imod en bred aftale, der opmuntrer til øget handel, investering og regional integration;

7.  opfordrer EU til at yde øget og tilstrækkelig bistand både til myndighederne i AVS-landene og til den private sektor med henblik på at lette overgangen for erhvervslivet efter undertegnelsen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at redegøre nærmere for den faktiske fordeling af midler til AVS-regionen som følge af løftet om at prioritere udgifterne inden for det øgede Aid for Trade-budget (bistand til handel); minder om vedtagelsen i oktober 2007 af EU-strategien for Aid for Trade med tilsagnet om at øge den samlede handelsrelaterede EU-bistand til 2 mia. EUR årligt inden 2010 (1 mia. EUR fra Fællesskabet og 1 mia. EUR fra medlemsstaterne); insisterer på, at SADC-regionen modtager en passende og rimelig andel;

9.  opfordrer til, at det tidligt afgøres, hvem der skal have andel i midlerne til Aid for Trade, og at disse midler hurtigt uddeles; understreger, at disse midler bør udgøre yderligere ressourcer og ikke blot EUF-bevillinger med et andet navn, at de skal være i overensstemmelse med SADC-staternes prioriteter, og at udbetalingen af dem skal være rettidig, forudsigelig og passende i forhold til tidsplanen for gennemførelsen af nationale og regionale strategiske udviklingsplaner; modsætter sig enhver form for betingelser i forbindelse med de økonomiske partnerskabsaftaler ved bevillingen af EU-støtte og opfordrer Kommissionen til at sørge for, at adgangen til midlerne i den 10. EUF holdes adskilt fra forhandlingsresultaterne og -empoet;

10.  opfordrer indtrængende forhandlerne af en fuldstændig ØPA til fuldt ud at gøre rede for en åben forvaltning af naturressourcer og til at angive den bedste praksis, der er nødvendig, for at AVS-landene kan udnytte sådanne ressourcer bedst muligt;

11.  understreger betydningen af intraregional handel og behovet for øgede regionale handelsforbindelser, så der kan sikres bæredygtig vækst i regionen; understreger betydningen af samarbejde og overensstemmelse mellem forskellige regionale enheder; opfordrer Kommissionen til ikke at undergrave den regionale dimension;

12.  mener, at det er vigtigt, at gennemførelsen af ØPA’erne indbefatter etableringen af et passende overvågningssystem, som koordineres af det relevante parlamentariske udvalg og inddrager medlemmer af Udvalget om International Handel og Udviklingsudvalget for at sikre en passende balance mellem fastholdelse af INTA-udvalgets ledende rolle og en overordnet sammenhæng mellem handels- og udviklingspolitikkerne; mener, at dette parlamentariske udvalg skal fungere fleksibelt og koordinere aktivt med Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU; mener desuden, at denne overvågning bør starte efter vedtagelsen af den enkelte foreløbige økonomiske partnerskabsaftale;

13.  opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at få genoptaget forhandlingerne om Dohaudviklingsdagsordenen (DDA) og sikre, at liberaliseringsaftaler fortsat fremmer udviklingen i fattige lande;

14.  mener afgjort, at fuldstændige ØPA'er bør supplere en aftale om DDA og ikke bør anses for at være et alternativ;

15.  anerkender behovet for og betydningen af et kapitel om handelsbeskyttelse med bilaterale beskyttelsesforanstaltninger; opfordrer begge parter til at undgå unødig misbrug af sådanne beskyttelsesforanstaltninger;

16.  støtter de aftalte toldpositionundtagelser med fokus på landbrugsvarer og visse forarbejdede landbrugsvarer under forudsætning af, at de hovedsageligt er baseret på behovet for at beskytte nye industrier eller følsomme produkter i disse lande;

17.  opfordrer Kommissionen til at udvise fleksibilitet i behandlingen af Angola, Namibia og Sydafrikas væsentligste bekymringer vedrørende spørgsmål såsom mestbegunstigelsesklausulen samt eksportafgifter og beskyttelse af nye industrier;

18.  anerkender indføjelsen af et kapitel om udviklingssamarbejde i den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale med SADC, der inkluderer samarbejde om handel med varer, konkurrenceevne på udbudssiden, erhvervsfremmende infrastruktur, handel med tjenesteydelser, handelsrelaterede spørgsmål, institutionel kapacitetsopbygning og finanspolitiske tilpasninger; opfordrer begge parter til at holde deres løfte om først at afslutte forhandlingerne om konkurrence og offentlige indkøb, når der er opbygget tilstrækkelig kapacitet; opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med SADC-landene om at opfylde målsætningerne i ovennævnte kapitel om udviklingssamarbejde;

19.  understreger, at en fuldstændig ØPA også skal indeholde bestemmelser om god regeringsførelse, gennemsigtighed i forbindelse med politiske embeder og menneskerettigheder, i overensstemmelse med Cotonouaftalens artikel 11b og 97, samt særlige bestemmelser om de mest udsatte grupper, såsom lokale landbrugere og kvinder;

20.  opfordrer til, at der indføres en stærk lovgivningsramme i forbindelse med forhandlinger om tjenester med henblik på at sikre, at der er universel forsyningspligt, og at væsentlige offentlige tjenester holdes uden for forhandlingsrammen;

21.  støtter bestræbelserne fra begge sider for at sikre Sydafrikas aktive deltagelse igennem hele forhandlingsprocessen; er klar over, at Sydafrikas deltagelse er nøglen til fremme af økonomisk kohærens, regional integration og yderligere udvikling af handels- og investeringsforbindelserne mellem regionen og EU; opfordrer Kommissionen til at bevare og udvikle denne forbindelse i forhandlingerne om en fuldstændig ØPA;

22.  noterer sig, at SADC-regionen har til hensigt at deltage i etableringen af en ny toldunion med regionen Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) og Fællesmarkedet for det Østlige og Sydlige Afrika (Comesa); opfordrer Kommissionen til at følge udviklingen, så der sikres fuld ØPA-kompabilitet;

23.  glæder sig over, at der indføjes en revisionsklausul i den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem SADC og EU, som bekræfter, at en gennemgribende revision af aftalen vil blive foretaget senest fem år efter undertegnelsesdatoen og derefter hvert femte år, herunder en analyse af omkostningerne ved og følgerne af gennemførelsen af handelsforpligtelserne; bestemmelserne i aftalen skal om nødvendigt ændres og deres anvendelse justeres med hensyn til og i overensstemmelse med WTO-reglerne og ‑procedurerne;

24.  anmoder om en hurtig ratifikationsproces for snarest muligt at gøre fordelene ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale tilgængelige for partnerlandene;

25.  opfordrer forhandlingsparterne til som planlagt at afslutte forhandlingerne om en fuldstændig ØPA i 2009;

26.  insisterer på, at Parlamentet underrettes og inddrages fuldt ud i forhandlingerne i overgangsfasen; ønsker, at dette sker gennem en aktiv uformel trilog med Rådet og Kommissionen; anmoder Rådet om snarest at forelægge sagen for Parlamentet;

27.  fremhæver særlig AVS-parlamenternes og de ikke-statslige aktørers afgørende rolle i overvågningen og forvaltningen af ØPA’erne og anmoder Kommissionen om at sikre deres deltagelse i de igangværende forhandlingsprocedurer; bemærker, at dette kræver, at EU og AVS-landene vedtager en klar dagsorden, der bygger på en participatorisk tilgang;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og AVS-landene, AVS-EU-Rådet og Den Blandende Parlamentariske Forsamling AVS-EU.