Menettely : 2009/2538(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0147/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0147/2009

Keskustelut :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0182

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 112kWORD 61k
16.3.2009
PE420.419
 
B6‑0147/2009
suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0216/2009 ja B6‑0215/2009 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Kader Arif
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksesta 
B6‑0147/2009

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 25. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman Maailman kauppajärjestön viidennestä ministerikokouksesta Cancúnissa(1), 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista WTO:n yleisneuvostossa 1. elokuuta 2004 tehdyn päätöksen jälkeen(2), 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Hongkongissa järjestettävän Maailman kauppajärjestön kuudennen ministerikokouksen valmisteluista(3), 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimusten vaikutuksesta kehitysyhteistyön alalla(4), 4. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista Hongkongissa järjestetyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen jälkeen(5), 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman kaupasta ja köyhyydestä: kauppapolitiikan suunnittelu kaupan myötävaikutuksen maksimoimiseksi köyhyyden lieventämisessä(6), 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kehitysohjelmaa koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä(7), 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimuksista(8), 12. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimuksista(9) ja 5. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1. päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31. päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 964/2007 ja (EY) N:o 1100/2006 muuttamisesta(10),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtiot) ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston huhtikuun 2006, lokakuun 2006, toukokuun 2007, lokakuun 2007, marraskuun 2007 ja toukokuun 2008 päätelmät,

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon talouskumppanuussopimuksista (KOM(2007)0635),

–  ottaa huomioon tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) ja erityisesti sen XXIV artiklan,

–  ottaa huomioon Dohassa 14. marraskuuta 2001 hyväksytyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen neljännen kokouksen julistuksen ja Hongkongissa 18. joulukuuta 2005 hyväksytyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen kuudennen kokouksen julistuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 15. lokakuuta 2007 hyväksymän kauppaa tukevaa apua koskevan EU:n strategian,

–  ottaa huomioon WTO:n yleisneuvoston 10. lokakuuta 2006 hyväksymät kauppaa tukevan avun työryhmän kertomuksen ja suositukset,

–  ottaa huomioon 8. syyskuuta 2000 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen julistuksen, jossa esitellään kansainvälisen yhteisön yhdessä laatimat vuosituhannen kehitystavoitteet köyhyyden poistamiseksi,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisessä kehitysrahoituskonferenssissa 22. maaliskuuta 2002 hyväksyttyyn Monterreyn konsensukseen, G8-maiden 8. heinäkuuta 2005 antamaan Gleneaglesin julkilausumaan, talouskumppanuussopimuksia käsitelleessä neuvostossa kokoontuneiden neuvoston ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 27. toukokuuta 2008 Addis-Abebassa hyväksymiin päätelmiin ja 2. joulukuuta 2008 Yhdistyneiden kansakuntien toisessa kansainvälisessä kehitysrahoituskonferenssissa hyväksyttyyn Dohan julistukseen sisältyvät yhteisön sitoumukset julkisen kehitysavun alalla,

–  ottaa huomioon kehitysavun tehokkuutta käsitelleeseen kolmanteen korkean tason yhdenmukaistamisfoorumiin osallistuneiden valtioiden 4. syyskuuta 2008 hyväksymän Accran toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan yhdessä 103 artiklan 2 kohdan kanssa,

A.  toteaa, että koska kaikkien Keski-Afrikan maiden kanssa ei päästy alueelliseen sopimukseen vuoden 2007 loppuun mennessä, Euroopan unioni ja Kamerun parafoivat 17. joulukuuta 2007 ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen; ottaa huomioon, että tämä sopimus allekirjoitettiin 15. tammikuuta 2009 Yaoundéssa,

B.  katsoo, että kaikkien talouskumppanuussopimusten tapaan tämän sopimuksen tärkeimpinä tavoitteina on oltava kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ja köyhyyden poistaminen sekä alueellisen yhdentymisen tukeminen ja AKT-valtioiden talouksien tehokkaampi liittäminen maailmantalouteen,

C.  ottaa huomioon, että komissio neuvottelee samanaikaisesti sopimuksesta kaikkien Keski‑Afrikan maiden kanssa,

D.  katsoo, että olisi otettava huomioon kahdeksan Keski-Afrikan valtion talouksien ja yhteiskuntien erilaiset ominaispiirteet, sillä kuusi niistä on sisämaa- tai saarivaltioita ja viisi niistä kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin, joilla on vapaa pääsy Euroopan markkinoille kaikki paitsi aseet -järjestelyn puitteissa,

E.  katsoo, että näiden maiden avaamiseen Euroopan unionin viennille on yhdistettävä kehitysapu ja tuntuva tekninen tuki;

F.  ottaa huomioon, että komissio ja unionin jäsenvaltiot ovat lokakuussa 2007 sitoutuneet antamaan kukin vuosittain ylimääräiset tuhat miljoona (miljardi) euroa kauppaa tukevaa apua tukeakseen kehitysmaita niiden kauppamahdollisuuksien parantamisessa riippumatta siitä, ovatko ne allekirjoittaneet talouskumppanuussopimuksen vai eivät, ja katsoo, että Keski-Afrikan alueen olisi siksi saatava oikeudenmukainen osuus tästä määrästä;

G.  katsoo, että EU:n ja Kamerunin talouksien välinen kilpailu on toistaiseksi vähäistä, sillä EU:n vienti koostuu lähinnä tuotteista, joita Kamerun ei tuota mutta joita se ei myöskään tarvitse suoraan kulutukseen tai kotimaisen teollisuutensa tuotantohyödykkeiksi; katsoo, että väliaikaisesta talouskumppanuudesta mahdollisesti seuraavan EU:n Kamerunin‑viennin lisääntymisen ei pitäisi estää paikallista tuotantoa ja varhaisessa kehitysvaiheessa olevaa teollisuutta, koska talouskumppanuussopimuksilla olisi edistettävä ATK-maiden talouksien monipuolistamista,

1.   korostaa, että näitä sopimuksia voidaan pitää tyydyttävinä vain, jos ne täyttävät seuraavat tavoitteet: AKT-maiden kestävän kehityksen tukeminen; niiden maailmankauppaan osallistumisen edistäminen; alueellistamisprosessin vahvistaminen; Euroopan unionin ja AKT-maiden kaupan elvyttäminen ja AKT-maiden talouksien monipuolistamisen edistäminen;

2.  korostaa erityisesti näiden sopimusten alkuperäistä tarkoitusta: kehitys, köyhyyden vähentäminen ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen;

3.  katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa suojelemalla AKT-valtioita tietyiltä talouskumppanuussopimuksien täytäntöönpanon mahdollisilta kielteisiltä vaikutuksilta, tukemalla niiden mahdollisuuksia saada todellista hyötyä etuuskohtelusta markkinoilla ja auttamalla niitä kehittymään taloudellisesti ja sosiaalisesti; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan nykyistä enemmän ja sopivaa apua talouksien siirtymän helpottamiseksi väliaikaisten talouskumppanuussopimusten allekirjoittamisen jälkeen;

4.  kannustaa neuvotteluosapuolia saattamaan neuvottelut päätökseen suunnitelmien mukaan vuoden 2009 aikana; kannustaa osapuolia tekemään kaikkensa, jotta AKT-maiden ja Euroopan unionin välinen kattava talouskumppanuussopimus saataisiin tehtyä suunnitelmien mukaan ennen vuoden 2009 päättymistä;

5.  myöntää, että WTO:n määräyksissä edellytetään sopimuksen tekemistä 31. joulukuuta 2007 mennessä; korostaa kuitenkin, että pyrki tekemään kattavat talouskumppanuussopimukset ennen mainittua ajankohtaa, kun taas sopimusten rajoittaminen pelkkiin tavaroihin olisi mahdollistanut Euroopan yhteisölle WTO‑sitoumusten noudattamisen;

6.  tunnustaa, että sen jälkeen, kun Cotonoun kauppajärjestely päättyi 1. tammikuuta 2008, viejät ovat hyötyneet väliaikaisten talouskumppanuussopimusten allekirjoittamisesta, sillä sopimusten ansiosta vientimahdollisuudet Euroopan unioniin ovat laajentuneet ja AKT‑maiden viejät ovat siten säästyneet vahingoilta, joita heille olisi voinut aiheutua, jos he olisivat joutuneet toimimaan vähemmän suotuisien kauppajärjestelyjen alaisina;

7.  pitää tervetulleena Euroopan unionin AKT-maille tarjoamaa täysin tulleista ja kiintiöistä vapaata pääsyä Euroopan unionin markkinoille, mikä koskee valtaosaa tuotteista, tavoitteena edistää kaupan vapauttamista AKT-maiden ja Euroopan unionin välillä;

8.  pyytää nopeaa ratifiointimenettelyä, jotta kumppanuusmaat pääsisivät hyötymään väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen eduista ilman tarpeettomia viivytyksiä;

9.  korostaa, että jos sopimus vahvistetaan, Kamerunin taloutta olisi ajanmukaistettava merkittävästi ja Euroopan unionin olisi tuettava sitä huomattavasti;

10.  katsoo, että huolimatta Kamerunin maataloustuotteiden etuoikeutetusta pääsystä Euroopan markkinoille talouskumppanuussopimus ei johda Kamerunin maataloustuotannon kehittymiseen, ellei tuotantokapasiteettia vahvisteta ja nykyaikaisteta teknisillä ja taloudellisilla investoinneilla;

11.  toteaa, että Euroopan unionin ja AKT-maiden talouksien maataloustukiin kohdentamien julkisten menojen erot asettavat AKT-maiden maataloustuottajat epäedulliseen asemaan sekä kotimaassa että ulkomailla, sillä heidän tuotteidensa reaalihinnat kallistuvat;

12.  kannattaa siksi tullinimikkeisiin sovittuja poikkeuksia, jotka kohdistuvat maataloustuotteisiin ja joihinkin jalostettuihin maataloustuotteisiin, koska ne perustuvat pääasiallisesti tarpeeseen suojella varhaisessa kehitysvaiheessa olevaa teollisuutta tai arkoja tuotteita näissä maissa;

13.  vaatii neuvottelijoita tähdentämään kattavista talouskumppanuussopimuksista neuvoteltaessa luonnonvarojen avointa hallinnointia sekä tekemään selkoa tarvittavista parhaista käytännöistä, jotta maat voivat hyötyä mahdollisimman paljon kyseisistä luonnonvaroista;

14.  kehottaa komissiota selvittämään, miten kasvatetun kauppaa tukevan avun talousarvion määrärahat tosiasiallisesti jakautuvat koko AKT-alueella huomioiden ensisijaiset menot, joihin on sitouduttu;

15.  katsoo, että alueellisissa ja kansallisissa viiteohjelmissa sovittua, Euroopan määrärahojen sitoumusten ja maksamisten aikataulua olisi noudatettava, koska nämä määrärahat ovat ratkaisevassa asemassa, kun AKT-maita tuetaan vapauttamisprosessissa;

16.  korostaa, että Euroopan unionin rahoituksella on voitava sekä tukea AKT-valtioiden talouksien ajantasaistamista että korvata tullitulojen menetys; pyytää komissiota ilmoittaan mahdollisimman pian talouskumppanuussopimusten nettoverovaikutuksen laskentamenetelmät;

17.  vaatii, että tuen tehokkuutta koskevien Pariisin periaatteiden mukaisesti tuen on oltava muun muassa kysyntään perustuvaa, ja kehottaa siksi AKT-valtioita ilmoittamaan talouskumppanuussopimuksiin liittyvän lisärahoituksen tarpeet erityisesti seuraavilla aloilla: sääntelykehykset, suojatoimenpiteet, kaupan edistäminen, tuki kansainvälisiä terveys- ja kasvinsuojelutoimia sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien normien noudattamiseen sekä talouskumppanuussopimusten seurantamekanismin perustaminen;

18   kehottaa asianomaisia maita antamaan selkeää ja läpinäkyvää tietoa maansa taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta sekä tapahtuneesta kehityksestä komission kanssa tehtävän yhteistyön helpottamiseksi;

19.  korostaa alueiden välisen kaupan merkitystä ja tarvetta lisätä alueellisia kauppayhteyksiä kestävän kasvun turvaamiseksi alueella; painottaa erilaisten alueellisten yksiköiden välisen yhteistyön ja yhdenmukaisuuden merkitystä;

20.  kannustaa kehitysmaita ja alueellisia ryhmittymiä, joiden välisen kaupan osuus kaupan arvosta on tällä hetkellä 15–25 prosenttia, alentamaan edelleen tulleja eteläisten maiden keskinäisen kaupan, taloudellisen kasvun ja alueellisen yhdentymisen edistämiseksi edelleen;

21.  tukee sitä, että Keski-Afrikan kanssa tehtävä talouskumppanuussopimus ei saa missään tapauksessa vaarantaa näiden maiden yhteenkuuluvuutta eikä heikentää niiden alueellista yhdentymistä;

22.  kehottaa komissiota tekemään kaikkensa Dohan kehitysohjelmaa koskevien neuvottelujen uudelleen käynnistämiseksi ja varmistamaan, että kaupan vapauttamiseksi tehdyillä sopimuksilla edistetään edelleenkin köyhien maiden kehitystä;

23.  on vakuuttunut siitä, että kattavien talouskumppanuussopimusten tulisi olla AKT-maille Dohan kehitysohjelmaan liittyvää sopimusta täydentäviä eikä sen vaihtoehtoja;

24.  katsoo, että epävarmuustekijät, jotka liittyvät Dohan kierroksen neuvottelutulokseen ja banaanialaa koskevan kiistan ratkaisemiseen WTO:ssa, edellyttävät Euroopan unionilta erityistä tarkkaavaisuutta ja ensisijaisia toimia banaanialan tulevaisuuden varmistamiseksi Kamerunissa ja koko alueella sekä Keski-Afrikassa;

25.  panee tyytyväisenä merkille sopimukseen sisältyvät suojatoimenpiteet, mutta korostaa, että mekanismit, joilla niihin voi turvautua, ovat monimutkaisia ja voivat heikentää mahdollisuuksia käyttää niitä; kehottaa molempia osapuolia välttämään näiden suojatoimenpiteiden väärinkäyttöä;

26.  korostaa talouskumppanuussopimuksen vaikutusten tarpeellista yleisarviointia, jonka tekevät kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti ja kansalaisyhteiskunta; vaatii, että vapauttamisaikataulua voitaisiin muuttaa arvioinnin johtopäätösten pohjalta;

27.  pyytää, että lisäarvoltaan parempien jalostettujen tuotteiden tuotantoa ja vientiä tuetaan etenkin yksinkertaistamalla alkuperäsääntöjä ja tekemällä niistä joustavampia sekä ottamalla niissä huomioon unionin ja AKT-valtioiden väliset sekä AKT-valtioiden keskinäiset teollisen kehityksen erot;

28.  pitää myönteisenä väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen sisällytettyä määräystä siirtymäkausista pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat siirtymäkausien aikana sopeutua sopimuksen aiheuttamiin muutoksiin, ja kehottaa asianomaisten valtioiden viranomaisia ajamaan edelleen pienten ja keskisuurten yritysten etuja täysimääräisestä talouskumppanuussopimuksesta neuvoteltaessa;

29.  kehottaa Euroopan unionia helpottamaan AKT-maiden talouksien siirtymävaihetta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tarjoamalla sekä niiden viranomaisille että yksityiselle sektorille riittävästi lisäapua;

30.  korostaa, että alueellinen talouskumppanuussopimus ei saa olla pelkkä muunnelma Kamerunin kanssa tehdystä väliaikaisesta sopimuksesta; muistuttaa, että Kamerun ei edusta alueen kahdeksan maan monimuotoisuutta, vaan alueen maiden tavoitteet ja tarpeet vapauttamisaikataulun, siirtymäkausien ja herkkien tuotteiden luettelojen suhteen vaihtelevat; pyytää, että alueellinen talouskumppanuussopimus olisi riittävän joustava näiden erityispiirteiden huomioonottamiseksi;

31.  katsoo, että Keski-Afrikan alueen nykyinen tarjous, jonka mukaan se vapauttaisi 71 prosenttia kaupasta 20 vuoden aikana ja valmistelukausi kestäisi viisi vuotta, ei noudata WTO:n vaatimuksia, joiden mukaan 80 prosenttia kaupasta tulee vapauttaa 15 vuoden kuluessa;

32.  suosittelee joustavaa, asymmetrista ja käytännöllistä lähestymistapaa käynnissä olevissa neuvotteluissa täysimääräisestä talouskumppanuussopimuksesta; vaatii komissiota ottamaan tässä kontekstissa erityisesti huomioon Keski-Afrikan alueen esittämän pyynnön, joka koskee sopimuksen kehityksellisiä näkökohtia; suhtautuu tässä mielessä myönteisesti 16. ja 17. kesäkuuta 2008 annettuihin neuvoston päätelmiin;

33.  hyväksyy sellaisen kehitysyhteistyötä koskevan luvun sisällyttämisen laajaan talouskumppanuussopimukseen, joka kattaa yhteistyön tavarakaupan alalla, tarjontapuolen kilpailukyvyn, liiketoimintaa edistävän infrastruktuurin, palvelukaupan, kauppaan liittyvät asiat, institutionaalisten toimintavalmiuksien parantamisen ja julkisen talouden sopeuttamisen; kehottaa molempia osapuolia noudattamaan sitoumustaan saattaa kilpailua ja julkisia hankintoja koskevat neuvottelut päätökseen vasta, kun riittävät toimintavalmiudet on saavutettu;

34.  kehottaa komissiota vastaamaan ehdoitta ja joustavasti AKT-maiden vaatimuksiin tarkistaa väliaikaisten talouskumppanuussopimusten kiistakysymykset, joihin kuuluu "käytännössä kaiken kaupan" määritelmä, suosituimmuusasemassa olevaa valtiota koskeva lauseke, vientiverojen poistamista koskevat velvoitteet, vallitsevan tilan säilyttämistä koskeva lauseke sekä kahdenväliset ja erityiset turvatakeet;

35.  pyytää siinä tapauksessa, että Keski-Afrikan maat, jotka eivät kuulu vähiten kehittyneisiin maihin, eivät halua allekirjoittaa talouskumppanuussopimusta, että komissio tarkastelee kaikkia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia luoda näitä maita varten uusi WTO:n sääntöjen mukainen kaupanalan kehys;

36.  muistuttaa, että WTO:n säännöt eivät edellytä sopimuksen tekemistä palveluista ja niin sanotuista Singaporen kysymyksistä; korostaa siis, että komissio ei saa vaatia näitä maita neuvottelemaan näistä aiheista, jos ne eivät ole siihen valmiita, ja että se ei voi vedota väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen uudelleentarkastelulausekkeisiin ja vaatia näin kaikkia alueen maita neuvottelemaan näistä aiheista;

37.  pyytää komissiota, että se ei sisällytä talouskumppanuussopimuksiin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia määräyksiä, jotka muodostaisivat esteitä keskeisten lääkkeiden saannille; kehottaa Euroopan unionia käyttämään talouskumppanuussopimuksia AKT‑valtioiden auttamiseksi TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevan Dohan julistuksen mukaisen joustavuuden toteuttamisessa;

38.  vaatii, että talouskumppanuussopimuksiin on sisällytettävä kehitystä käsitteleviä lukuja vuosituhannen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustavanlaatuisten sosiaalisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja lujittamiseksi;

39.  tähdentää, että kaikkiin kattaviin talouskumppanuussopimuksiin on sisällytettävä myös hyvää hallintotapaa, poliittisten virkojen avoimuutta ja ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä;

40.  vaatii, että parlamentille annetaan säännöllisesti tietoja ja että se otetaan aktiivisesti mukaan talouskumppanuussopimusten neuvotteluprosessiin; muistuttaa tässä yhteydessä parlamentin seuranta- ja tarkkailutehtävästä sekä parlamentin jäsenten tahdosta lisätä Euroopan unionin toimielinten, AKT-valtioiden edustajien ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua;

41.  vaatii luomaan asianmukaisia ja avoimia valvontamekanismeja – joilla on selkeä asema ja vaikutus – talouskumppanuussopimusten vaikutusten seuraamiseksi siten, että AKT:n osallistuminen kasvaa ja sidosryhmiä kuullaan laajasti;

42.  korostaa erityisesti AKT-valtioiden parlamenttien ja valtiosta riippumattomien toimijoiden keskeistä roolia talouskumppanuussopimusten seurannassa ja hallinnoinnissa ja kehottaa komissiota varmistamaan niiden osallistumisen meneillään oleviin neuvotteluprosesseihin; katsoo, että tämä edellyttää myöhempiä neuvotteluja varten selkeää esityslistaa, josta AKT-maat ja EU sopivat ja joka perustuu osallistavaan lähestymistapaan;

43.  korostaa, että asianmukaiset ja avoimet seurantamekanismit sekä Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan harjoittama tehokas valvonta ovat hyvin tärkeitä kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikan yleisen johdonmukaisuuden varmistamisen kannalta;

44.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden ja AKT-valtioiden hallituksille ja parlamenteille, AKT:n ja EU:n neuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1) EUVL C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) EUVL C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0252.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö