Postup : 2009/2537(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0148/2009

Předložené texty :

B6-0148/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0176

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 122kWORD 73k
16. 3. 2009
PE420.420
 
B6‑0148/2009
který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0218/2009 a B6‑0217/2009
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládá Erika Mann
za Výbor pro mezinárodní obchod,
o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé

Usnesení Evropského parlamentu o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé 
B6‑0148/2009

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), především na článek XXIV této dohody,

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000, kterou se stanoví rozvojové cíle tisíciletí jako kritéria kolektivně vypracovaná mezinárodním společenstvím s cílem vymýtit chudobu,

–  s ohledem na prohlášení ministrů přijaté dne 14. listopadu 2001 na čtvrté ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Dohá,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. září 2003 o páté ministerské konferenci Světové obchodní organizace (WTO) v Cancúnu(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2005 o hodnocení jednacího kola z Dohá po rozhodnutí Generální rady WTO ze dne 1. srpna 2004(2),

–  s ohledem na sdělení z Gleneagles vydané dne 8. července 2005 skupinou G8 v Gleneagles,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2005 o přípravách šesté ministerské konference Světové obchodní organizace v Hongkongu(3),

–  s ohledem na prohlášení ministrů přijaté dne 18. prosince 2005 na šesté ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Hongkongu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o dopadu dohod o hospodářském partnerství (EPA) na rozvoj(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2006 o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO v Hongkongu(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o obchodu a chudobě: navrhování obchodních politik pro co největší přínos obchodu při snižování chudoby(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2006 o přerušení jednání o rozvojové agendě z Dohá (DDA)(7),

–  s ohledem na zprávu a doporučení pracovní skupiny pro podporu a rozvoj obchodu, která byla přijata Generální radou WTO dne 10. října 2006,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007(8) a ze dne 12. prosince 2007(9) o dohodách o hospodářském partnerství,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. října 2007 o dohodách o hospodářském partnerství (KOM(2007)0635),

–  s ohledem na závěry Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy z dubna roku 2006, října roku 2006, května roku 2007, října roku 2007, listopadu roku 2007 a května a června roku 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2008 o návrhu nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 964/2007 a č. 1100/2006(10),

–  s ohledem na prozatímní dohodu o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím na straně druhé,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 v souvislosti s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se na obchodní vztahy mezi Evropskou unií a zeměmi AKT, které platily do 31. prosince 2007 a které zemím AKT udělovaly přednostní přístup na trhy EU na nerecipročním základě, vztahovala výjimka z obecných pravidel WTO,

B.  vzhledem k tomu, že dohody EPA jsou slučitelné s pravidly WTO a jejich cílem je posílit regionální integraci a podpořit postupné začleňování ekonomik států AKT do světové ekonomiky, a tím i jejich udržitelný sociální a hospodářský rozvoj, a dále přispět k obecnému úsilí o vymýcení chudoby a vytváření bohatství v zemích AKT,

C.  vzhledem k tomu, že „prozatímní“ dohody o hospodářském partnerství jsou svou povahou dohody slučitelné s pravidly WTO, jejichž součástí jsou významné závazky v oblasti obchodu se zbožím mající za cíl zabránit narušení obchodu zemí AKT s Evropskou unií, a proto by měly být považovány za prozatímní řešení během pokračujících jednání o uzavření komplexní dohody o hospodářském partnerství (EPA) se západoafrickým regionem,

D.  vzhledem k tomu, že obchodní pravidla obsažená v prozatímní dohodě EPA by měla být doprovázena výraznější pomocí zaměřenou na obchod, jako je budování správních kapacit a zavádění opatření na podporu řádné veřejné správy,

E.  vzhledem k tomu, že Pobřeží slonoviny zaujímá mezi 163 zeměmi 151. místo v indexu vnímání korupce organizace Transparency International za rok 2008,

F.  vzhledem k tomu, že strategie EU pro pomoc v oblasti obchodu (Aid for Trade) má za cíl posílit schopnost rozvojových zemí využívat nové obchodní příležitosti,

G.  vzhledem k tomu, že některé země AKT usilovaly v rámci jednání o dohodách EPA o začlenění doložky nejvyšších výhod (DNV), která stanovuje normální, nediskriminační celní sazby na dovoz zboží, aby se zajistilo, že se všemi vývozci bude zacházeno stejným způsobem jako s obchodními vývozci, jimž jsou poskytovány největší výhody,

H.  vzhledem k tomu, že hospodářská soutěž mezi ekonomikami EU a AKT je omezená, protože valná většina vývozu EU je tvořena zbožím, jež země AKT nevyrábějí, ale potřebují jej buď pro přímou spotřebu, nebo jako vstupy pro domácí průmysl,

I.  vzhledem k tomu, že mezi Evropskou unií a státy AKT byla sjednána nová, dokonalejší a pružnější pravidla původu, která by potenciálně mohla státům AKT poskytnout značné výhody, pokud budou řádně uplatňována a bude zohledněny jejich omezené kapacity,

1.  zdůrazňuje, že dohody EPA nelze považovat za uspokojivé, nedosáhnou-li tří cílů: podpory udržitelného rozvoje zemím AKT, prosazování jejich účasti na světovém obchodu a posílení procesu regionalizace;

2.  připomíná, že prozatímní dohody jsou sice v souladu s pravidly WTO a lze je považovat za první krok v procesu uzavření úplné dohody EPA, nemusejí k tomuto uzavření vést nezbytně;

3.  doporučuje, aby při probíhajících jednáních o úplné dohodě EPA bylo postupováno flexibilně a pragmaticky; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zohlednila zejména žádost Pobřeží slonoviny, která se týká rozvojových aspektů této dohody; v tomto ohledu vítá závěry Rady ze dne 16. a 17. června 2008;

4.  vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala hospodářský vývoj související s dohodou; podporuje proto úmysl Komise přezkoumat během jednání o úplné dohodě EPA všechny aspekty této dohody; zdůrazňuje, že úplná dohoda EPA by měla zahrnovat ustanovení o revizi a posouzení dopadů, jež by mělo být provedeno do 3 až 5 let po podpisu dohody, aby se zjistil sociální a hospodářský dopad, včetně nákladů a důsledků provádění; žádá, aby byl Parlament zapojen do jakékoli revize této dohody;

5.  domnívá se, že úplná dohoda EPA by měla obsahovat část týkající se politického dialogu a obrany lidských práv;

6.  oceňuje signatáře dohody za to, že usnadnili průběh celních reforem v západoafrickém regionu, zejména vzhledem k postavení Pobřeží slonoviny, které je jednou z nejvyspělejších a nejvíce prosperujících ekonomik v západní Africe a hnací silou obchodního a ekonomického rozvoje;

7.  vítá utváření západoafrické celní unie a zejména výhody, které Pobřeží slonoviny získá díky koordinaci západoafrického regionu, jež povede k vytvoření většího trhu, zvýšení obchodu a možností pro dosažení úspor z rozsahu;

8.  připomíná, že obchod Pobřeží slonoviny s ostatními státy v regionu tvoří jen malý podíl na jeho celkovém objemu obchodu, a zdůrazňuje, že má-li být v této oblasti zajištěn udržitelný růst, je zapotřebí posílit regionální obchodní vazby; vyzývá proto Komisi, aby náležitě zohlednila politiky regionálního uskupení nazvaného Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS);

9.  zdůrazňuje, že případná budoucí regionální dohoda EPA se západoafrickým regionem nesmí za žádných okolností ohrozit soudržnost nebo oslabit regionální integraci těchto zemí;

10.  domnívá se, že úplná dohoda EPA by měla díky jednodušším a dokonalejším pravidlům původu podpořit vývoz zpracovaných výrobků, a to především v klíčových odvětvích, jako je textilní průmysl, rybolov a zemědělství;

11.  vyzývá Evropskou unii, aby Pobřeží slonoviny poskytla zvýšenou a přiměřenou technickou i administrativní pomoc, a to i soukromému sektoru a občanské společnosti, aby tak pomohla ekonomice Pobřeží slonoviny přizpůsobit se podmínkám vyplývajícím z prozatímní dohody EPA;

12.  připomíná, že v říjnu 2007 EU přijala strategii pro pomoc v oblasti obchodu, v níž se zavázala, že do roku 2010 navýší společnou pomoc EU v oblasti obchodu na 2 miliardy EUR ročně (1 miliarda EUR z prostředků Společenství a 1 miliarda EUR od členských států); trvá na tom, aby Pobřeží slonoviny získalo náležitý a spravedlivý podíl; žádá brzké stanovení a zajištění tohoto podílu z pomoci v oblasti obchodu; zdůrazňuje, že by se mělo jednat o další zdroje, nikoli pouze o přeskupení finančních prostředků z Evropského rozvojového fondu (ERF), že by tyto prostředky měly odpovídat prioritám Pobřeží slonoviny a že by jejich vyplacení mělo být vhodně načasované, předvídatelné a v souladu s prováděcími harmonogramy národních a regionálních strategických plánů rozvoje; odmítá jakékoli podmiňování evropské pomoci ratifikací uvedené dohody EPA a vyzývá Komisi, aby zaručila, že přístup k finančním prostředkům z 10. Evropského rozvojového fondu nebude vázán na výsledky a tempo vyjednávání;

13.  zdůrazňuje možná nebezpečí, která rozvojovým ekonomikám hrozí ve spojitosti s bohatými přírodními zdroji, jež mohou být příčinou korupce či špatné správy příjmů a v některých případech i ozbrojených konfliktů; důrazně proto žádá, aby byly podporovány osvědčené postupy, které Pobřeží slonoviny umožní maximální využití těchto zdrojů;

14.  vyzývá orgány Pobřeží slonoviny, aby v souvislosti s podpisem této prozatímní dohody podporovaly a chránily malé a střední podniky; oceňuje, že malé a střední podniky mají podle prozatímní dohody EPA 15 let na to, aby se přizpůsobily změnám;

15.  domnívá se, že rozvoj lidských zdrojů v tomto regionu má mimořádný význam pro to, aby změněný obchodní systém přinášel zisk, a vyzývá k vytváření pobídek pro udržení kvalifikovaných a vzdělaných pracovníků v Pobřeží slonoviny a získávání nových pracovních sil tohoto typu;

16.  soustavně podporuje uzavření úplné dohody EPA mezi Evropským společenstvím a Pobřežím slonoviny; domnívá se, že je třeba projednat mimo jiné tato klíčová témata:

   i)„nově vznikající průmyslová odvětví“, která by se měla samostatně vymezit, pouze pokud jsou v místním průmyslu významně zastoupena;
   ii)jednání o právech duševního vlastnictví, která by se zabývala nejen ochranou západních technologických produktů, ale také tradičních vědomostí;
   iii)transparentní zadávání vládních zakázek, jež bude otevřené dodavatelům z EU a bude zahájeno v době, kdy to bude vyhovovat potřebám Pobřeží slonoviny;
   iv)pracovní víza, která musí být občanům Pobřeží slonoviny vydávána na minimálně 24 měsíců, aby mohli pracovat jako „pečovatelé“ nebo vykonávat podobné profese;

17.  lituje skutečnosti, že z liberalizace byla vyřazena řada produktů, mimo jiné cement, benzín a automobily, jejichž nízké dovozní náklady mohou být velmi důležité pro místní podnikatele a nově vznikající průmyslová odvětví na vyšší úrovni hodnotového řetězce;

18.  lituje, že ES jako smluvní strana může v období od 1. října 2009 do 30. září 2015 uplatnit clo podle doložky nejvyšších výhod u produktů zařazených v položce 1701 celního sazebníku pocházejících z Pobřeží slonoviny a dovezených nad rámec stanovených množství vyjádřených ekvivalentem bílého cukru, pokud se má za to, že ES jako smluvní straně způsobují narušení trhu s cukrem;

19.  trvá na tom, že všechny úplné dohody EPA by měly zahrnovat ustanovení o základních normách řádné veřejné správy, transparentnosti a dodržování lidských práv;

20.  domnívá se, že úplná dohoda EPA přinese občanům Pobřeží slonoviny maximální výhody, bude-li v této zemi demokraticky zvolena zodpovědná vláda; vyjadřuje naději, že se časem v Pobřeží slonoviny taková vláda ujme moci;

21.  domnívá se, že je důležité, aby byl při provádění dohod EPA vytvořen odpovídající monitorovací systém, který by byl koordinovaný příslušným parlamentním výborem sestávajícím z členů Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj a který by zajišťoval potřebnou rovnováhu mezi zachováním vedoucí úlohy výboru INTA a celkovou soudržností obchodních a rozvojových politik; domnívá se, že tento parlamentní výbor by měl fungovat pružně a měl by aktivně koordinovat svou činnost se Smíšeným parlamentním shromážděním AKT-EU; domnívá se, že toto monitorování by mělo být zahájeno po přijetí každé prozatímní dohody EPA;

22.  vyzývá Komisi, aby připravila pro země, jež si nepřejí uzavřít úplnou dohodu o hospodářském partnerství, schůdná alternativní řešení, která by jim zaručila přístup na trh;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a zemí AKT, Radě ministrů AKT-EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

(1) Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) Úř. věst. C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Přijaté texty, P6_TA(2008)0252.

Právní upozornění - Ochrana soukromí