Procedūra : 2009/2537(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0148/2009

Pateikti tekstai :

B6-0148/2009

Debatai :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Balsavimas :

PV 25/03/2009 - 3.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0176

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 123kWORD 70k
16.3.2009
PE420.420
 
B6‑0148/2009
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0218/2009 ir B6‑0217/2009
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Erika Mann
Tarptautinės prekybos komiteto vardu
dėl tarpinio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Dramblio Kaulo Kranto ekonominės partnerystės susitarimo

Europos Parlamento rezoliucija dėl tarpinio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Dramblio Kaulo Kranto ekonominės partnerystės susitarimo 
B6‑0148/2009

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (angl. GATT), ypač į jo XXIV straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio deklaraciją, kurioje nustatyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) – tarptautinės bendruomenės bendrai nustatyti skurdo naikinimo kriterijai,

–  atsižvelgdamas į ketvirtosios PPO ministrų konferencijos deklaraciją, priimtą 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją dėl penktosios Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų konferencijos Kankūne(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo įvertinimo po 2004 m. rugpjūčio 1 d. PPO Generalinės tarybos sprendimo(2),

–  atsižvelgdamas į Gleniglso pranešimą, kurį 2005 m. liepos 8 d. Gleniglso mieste paskelbė Didysis aštuonetas,

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl pasiruošimo šeštajai Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijai Honkonge(3),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 18 d. ministrų deklaraciją, kuri buvo priimta per Honkonge vykusią šeštąją Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferenciją,

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 4 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo vertinimo po PPO ministrų konferencijos Honkonge(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl prekybos ir skurdo: prekybos politikos krypčių kūrimas siekiant padidinti prekybos indėlį mažinant skurdą(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl derybų dėl Dohos plėtros darbotvarkės (DPD) sustabdymo(7),

–  atsižvelgdamas į pagalbos prekybos srityje darbo grupės pranešimą ir rekomendacijas, kuriuos PPO generalinė taryba priėmė 2006 m. spalio 10 d.,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d.(8) ir 2007 m. gruodžio 12 d.(9) rezoliucijas dėl ekonominės partnerystės susitarimų,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą „Ekonominės partnerystės susitarimai“ (COM(2007)0635),

–  atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 2006 m. balandžio mėn., 2006 m. spalio mėn., 2007 m. gegužės mėn., 2007 m. spalio mėn., 2007 m. lapkričio mėn. ir 2008 m. gegužės ir lapkričio mėn. išvadas,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 964/2007 ir Nr. 1100/2006(10),

–  atsižvelgdamas į laikinąjį Dramblio Kaulo Kranto ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį ir 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi iki 2007 m. gruodžio 31 d. ankstesni Europos Sąjungos ir AKR šalių prekybos santykiai, dėl kurių pastarosios šalys naudojosi lengvatine prieiga prie ES rinkų nesivadovaudamos abipusiškumo principu, neatitiko PPO taisyklių,

B.  kadangi EPS yra PPO taisykles atitinkantys susitarimai, kuriais siekiama remti regioninę integraciją ir skatinti laipsnišką AKR šalių ekonomikos integraciją į pasaulio ekonomiką, taip sudarant sąlygas jų tvariam socialiniam ir ekonominiam vystymuisi ir prisidedant prie bendrų pastangų naikinti skurdą ir kurti gerovę AKR šalyse,

C.  kadangi vadinamieji laikinieji ekonominės partnerystės susitarimai (LEPS) yra iš esmės PPO taisykles atitinkantys susitarimai, apimantys esminius įsipareigojimus dėl prekybos prekėmis, pagal kuriuos siekiama užtikrinti nenutrūkstamą AKR šalių prekybą su Europos Sąjunga, ir jie turėtų būti taikomi kaip laikinas sprendimas laukiant derybų dėl išsamaus EPS su Vakarų Afrikos regionu pabaigos,

D.  kadangi LEPS įtvirtintas prekybos taisykles turėtų papildyti didesnė su prekyba susijusi parama, pvz., administravimo gebėjimų ugdymas ir gero valdymo skatinimo priemonės,

E.  kadangi, organizacijos Transparency International duomenimis, Dramblio Kaulo Krantas pagal 2008 m. korupcijos suvokimo indeksą užima 151-ą vietą iš 163 šalių,

F.  kadangi pagal ES prekybos pagalbos strategiją siekiama užtikrinti besivystančių šalių pajėgumą pasinaudoti naujomis prekybos galimybėmis,

G.  kadangi derybose dėl EPS kai kurios AKR valstybės, norėdamos užtikrinti, kad visi eksportuotojai turėtų tokias sąlygas, kaip palankiausio režimo prekybos partneriai, siekė didžiausio palankumo režimo išlygos, pagal kurią prekių importui būtų nustatytas normalus, nediskriminuojamas tarifas,

H.  kadangi tarp ES ir AKR šalių ekonomikos mažai konkurencijos, nes didžiąją ES eksporto dalį sudaro prekės, kurių AKR šalys negamina, tačiau kurių joms reikia tiesiogiai vartoti arba naudoti vietos pramonės tikslais,

I.  kadangi Europos Sąjunga ir AKR šalys susitarė dėl naujų lankstesnių ir patobulintų kilmės taisyklių, kurios, jei bus tinkamai ir atsižvelgiant į šių šalių sumažėjusius pajėgumus įgyvendintos, bus labai naudingos AKR šalims,

1.  pabrėžia, kad EPS gali būti laikomi patenkinamais tik tada, jei juos taikant pasiekiami trys tikslai: AKR šalims suteikiamos priemonės tvariai vystytis, skatinamas jų dalyvavimas pasaulinėje prekyboje ir stiprinamas regionalizacijos procesas;

2.  primena, kad laikinieji susitarimai atitinka PPO taisykles ir gali būti laikomi pirmuoju proceso etapu, tačiau jie neturėtų automatiškai tapti išsamiais EPS;

3.  rekomenduoja laikytis lankstaus ir pragmatinio požiūrio tebevykstančiose derybose dėl išsamaus EPS; turėdamas tai mintyje, ragina Komisiją visų pirma atsižvelgti į Dramblio Kaulo Kranto prašymą, susijusį su susitarime numatytais vystymosi aspektais; atsižvelgdamas į tai, pritaria 2008 m. birželio 16 ir 17 d. Tarybos išvadoms;

4.  ragina Komisiją atidžiai stebėti su susitarimu susijusius ekonominius pokyčius; atsižvelgdamas į tai, pritaria Komisijos ketinimui dar kartą apsvarstyti visus susitarimo aspektus derantis dėl išsamaus EPS; pabrėžia, kad, siekiant nustatyti susitarimo socialinį ir ekonominį poveikį, įskaitant įgyvendinimo sąnaudas ir pasekmes, į galutinį EPS reikėtų įtraukti persvarstymo sąlygą ir nuostatą dėl poveikio vertinimo, kurį reikėtų atlikti per 3–5 metus po susitarimo pasirašymo; ragina, kad Parlamentas dalyvautų persvarstant susitarimą;

5.  mano, kad į išsamų EPS turėtų būti įtrauktas skyrius dėl politinio dialogo ir dėl žmogaus teisių apsaugos;

6.  giria susitarimą pasirašiusias šalis už tai, kad jos padeda siekti pažangos reformuojant muitų sistemas Vakarų Afrikos regione, visų pirma turint mintyje Dramblio Kaulo Kranto poziciją Vakarų Afrikos regione – tai viena pažangiausių ir turtingiausių regiono šalių ir, tuo pat metu, regiono lyderė prekybos ir ekonominės raidos srityse;

7.  pritaria muitų sąjungos kūrimui Vakarų Afrikos regione, visų pirma turint mintyje naudą, kurią Dramblio Kaulo Krantas gautų suderinus nuostatas Vakarų Afrikos regione – tai padėtų sukurti didesnę rinką, suaktyvinti prekybą ir suteiktų daugiau galimybių užtikrinti masto ekonomiją;

8.  primena, kad prekyba su kitomis regiono šalimis sudaro nedidelę Dramblio Kaulo Kranto prekybos dalį, ir pabrėžia, kad, norint regione užtikrinti tvarų augimą, reikia plėsti regiono šalių prekybos ryšius; dėl šios priežasties ragina Komisiją deramai atsižvelgti į regiono organizacijos – Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (angl. ECOWAS) – politiką;

9.  pabrėžia, kad galimas būsimasis regioninis EPS su Vakarų Afrikos valstybėmis jokiu būdu neturėtų kelti grėsmės šių valstybių sanglaudai bei regioninei integracijai ar ją silpninti;

10.  mano, kad pagal galutinį ekonominės partnerystės susitarimą turėtų būti skatinamas apdorotų medžiagų eksportas, taikant paprastesnes ir patobulintas kilmės šalies taisykles, ypač svarbiausiuose sektoriuose, pvz., tekstilės, žuvininkystės ir žemės ūkio sektoriuose;

11.  ragina Europos Sąjungą Dramblio Kaulo Krantui, įskaitant privatų sektorių ir pilietinę visuomenę, teikti didesnę tinkamą techninę ir administracinę paramą, siekiant palengvinti šalies ekonomikos prisitaikymą, susijusį su laikinojo ekonominės partnerytės susitarimo pasirašymu;

12.  primena, kad 2007 m. spalio mėn. buvo priimta ES pagalbos prekybai strategija, pagal kurią ES įsipareigojo iki 2010 m. kasmet didinti bendrą ES su prekyba susijusią pagalbą iki 2 000 milijonų eurų (1 000 milijonų eurų skiria Bendrija, 1 000 milijonų eurų – valstybės narės); primygtinai reikalauja Dramblio Kaulo Krantui skirti tinkamą ir teisingą dalį; ragina iš anksto nustatyti ir skirti tinkamą pagalbos prekybai lėšų dalį; pabrėžia, kad šios lėšos turėtų būti papildomi ištekliai, o ne tiesiog pakeistos paskirties finansavimas iš Europos plėtros fondo (EPF), kad jos būtų skiriamos atsižvelgiant į Dramblio Kaulo Kranto prioritetus ir išmokamos laiku, reguliariai ir atsižvelgiant į nacionalinių ir regioninių strateginės plėtros planų vykdymo tvarkaraščius; nepritaria tam, kad būtų nustatytos bet kokios su EPS ratifikavimu susijusios sąlygos dėl Europos pagalbos skyrimo, ir ragina Komisiją užtikrinti, kad prieiga prie 10-ojo EPF lėšų būtų atsieta nuo derybų rezultatų ir tempo;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad gamtinių išteklių gausa gali būti pavojinga besivystančios ekonomikos šalims, kadangi dėl to gali būti dažniau susiduriama su korupcijos atvejais ir atmestinai tvarkomos pajamos, o tam tikrais atvejais – gali kilti ginkluoti konfliktai; taigi ragina skatinti pažangiąją patirtį siekiant, kad Dramblio Kaulo Krantas galėtų kuo labiau pasinaudoti tokių išteklių teikiama nauda;

14.  ragina Dramblio Kaulo Kranto valdžios institucijas skatinti mažąsias ir vidutines įmones ir užtikrinti jų apsaugą, turint mintyje šio laikinojo susitarimo pasirašymą; palankiai vertina LEPS, kadangi pagal jį mažosioms ir vidutinėms įmonėms suteikiama 15 metų prisitaikyti prie pokyčių;

15.  mano, kad, norint užtikrinti peržiūrėtos prekybos sistemos naudingumą, itin svarbu plėtoti regiono žmogiškuosius išteklius, ir ragina rengti iniciatyvas, kurios leistų Dramblio Kaulo Krante išlaikyti kvalifikuotus išsilavinusius darbuotojus ir pritraukti naujų tokių darbuotojų;

16.  reiškia tolesnę paramą išsamiam Europos bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto LPS; mano, kad turi būti deramasi šiais svarbiausiais klausimais:

   i)jaunos pramonės šakos, kurios turėtų būti apibrėžtos tik tuo atveju, jei šalyje jos pastebimai atstovaujamos;
   ii)derybos intelektinės nuosavybės teisių klausimais, įskaitant ne tik vakarietiškas technologijas, bet ir tradicines žinias;
   iii)viešojo pirkimo skaidrumas, užtikrinant tokį atvirumo ES tiekėjams lygį, kuris atitiktų Dramblio Kaulo Kranto poreikius;
   iv)darbuotojų vizos, kurios Dramblio Kaulo Kranto piliečiams turi būti išduodamos ne trumpesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui, kad jie galėtų dirbti priežiūros darbuotojų ir panašų darbą;

17.  apgailestauja dėl to, kad daugelis produktų, įskaitant cementą, degalus ir transporto priemones, kurių importas mažesnėmis kainomis galėtų būti labai svarbus vietos verslininkams ir jaunoms pramonės šakoms tolimesnėje vertės kūrimo grandinėje, nebuvo įtraukta į liberalizavimo procesą;

18.  apgailestauja dėl to, kad per 2009 m. spalio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. laikotarpį EB šalis gali nustatyti muitą, pagal didžiausio palankumo režimą taikomą Dramblio Kaulo Kranto kilmės 1701 tarifinei pozicijai priskiriamiems produktams, kurių importo perviršis nurodomas pagal baltojo cukraus ekvivalentą, laikant, kad jis sukelia EB šalies cukraus rinkos sutrikimus;

19.  primygtinai reikalauja, kad į išsamų EPS būtų įtrauktos nuostatos dėl svarbiausių gero valdymo, skaidrumo ir pagarbos žmogaus teisėms standartų;

20.  mano, kad išsamus EPS Dramblio Kaulo Kranto piliečiams bus visapusiškai naudingas tik tuo atveju, jei šioje šalyje dirbs atskaitinga demokratiniu būdu išrinkta vyriausybė; reiškia viltį, kad tuo metu Dramblio Kaulo Krante dirbs tokia vyriausybė;

21.  mano, kad svarbu, jog įgyvendinant ekonominės partnerystės susitarimus būtų parengta tinkama stebėsenos sistema, kurią koordinuotų atitinkamas Parlamento komitetas ir kurią taikant būtų įtraukiami Tarptautinės prekybos komiteto ir Vystymosi komiteto nariai bei tinkamai derinamas Tarptautinės prekybos komiteto vadovaujamasis vaidmuo ir bendras prekybos ir vystymosi politikos nuoseklumas; mano, kad šis Parlamento komitetas turėtų veikti lanksčiai ir aktyviai derinti darbą su AKR ir ES jungtine parlamentine asamblėja; mano, kad šią stebėseną reikėtų pradėti priėmus kiekvieną laikinąjį EPS;

22.  ragina Komisiją pateikti įgyvendinamų alternatyvų valstybėms, kurios nepasirengusios pasirašyti galutinio EPS, kad būtų užtikrinta jų prieiga prie rinkos;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir AKR šalių vyriausybėms ir parlamentams, AKR ir ES Tarybai bei AKR ir ES Jungtinei parlamentinei asamblėjai.

(1) OL C 77 E, 2004 3 26, p. 393.
(2) OL C 92 E, 2006 4 20, p. 397.
(3) OL C 285 E, 2006 11 22, p. 126.
(4) OL C 292 E, 2006 12 1, p. 121.
(5) OL C 293 E, 2006 12 2, p. 155.
(6) OL C 298 E, 2006 12 8, p. 261.
(7) OL C 305 E, 2006 12 14, p. 244.
(8) OL C 102 E, 2008 4 24, p. 301.
(9) OL C 323 E, 2008 12 18, p. 361.
(10) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0252.

Teisinė informacija - Privatumo politika