Propunere de rezoluţie - B6-0148/2009Propunere de rezoluţie
B6-0148/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

16.3.2009

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B6‑0218/2009 și B6‑0217/2009
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Erika Mann
în numele Comisiei pentru comerț internațional
referitoare la Acordul de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Coasta de Fildeș, pe de altă parte

Procedură : 2009/2537(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0148/2009

B6‑0148/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Acordul de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Coasta de Fildeș, pe de altă parte

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), în special articolul XXIV,

–  având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

–  având în vedere Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 8 septembrie 2000, care definește Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) drept criterii stabilite în mod colectiv de către comunitatea internațională pentru eradicarea sărăciei,

–  având în vedere Declarația ministerială de la cea de-a patra sesiune a Conferinței Ministeriale a OMC, adoptată la 14 noiembrie 2001 la Doha,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 septembrie 2003 privind cea de-a cincea Conferință ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) din Cancún[1],

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2005 privind evaluarea Rundei Doha în urma deciziei Consiliului General al OMC din 1 august 2004[2],

–  având în vedere comunicatul dat publicității la 8 iulie 2005 de Grupul celor Opt la Gleneagles,

–  având în vedere Rezoluția sa din 1 decembrie 2005 privind pregătirile pentru cea de-a șasea Conferință ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului de la Hong Kong[3],

–  având în vedere Declarația ministerială de la cea de-a șasea sesiune a Conferinței Ministeriale a OMC, adoptată la 18 decembrie 2005 la Hong Kong,

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 martie 2006 privind impactul acordurilor de parteneriat economic (APE) asupra dezvoltării[4],

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 aprilie 2006 privind evaluarea Rundei de la Doha în urma Conferinței ministeriale a OMC de la Hong Kong[5],

–  având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2006 privind comerțul și sărăcia, conceperea unor politici comerciale care să maximizeze contribuția comerțului la reducerea sărăciei[6],

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2006 privind suspendarea negocierilor asupra Agendei de dezvoltare de la Doha (ADD)[7],

–  având în vedere raportul și recomandările Grupului de lucru privind ajutorul pentru comerț, adoptate de Consiliul General al OMC la 10 octombrie 2006,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 23 mai 2007[8] și din 12 decembrie 2007[9] privind Acordurile de parteneriat economic,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 octombrie 2007 privind acordurile de parteneriat economic (COM(2007)0635),

–  având în vedere Concluziile Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe din aprilie 2006, octombrie 2006, mai 2007, octombrie 2007, noiembrie 2007 și mai și iunie 2008,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iunie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 964/2007 și nr. 1100/2006 ale Comisiei[10],

–  având în vedere Acordul de parteneriat economic interimar între Coasta de Fildeș, pe de o parte, și Comunitatea Europeană, pe de altă parte,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) coroborat cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât relațiile comerciale anterioare ale Uniunii Europene cu țările ACP până la 31 decembrie 2007 – care le acordau acestora din urmă acces preferențial pe piețele UE, dar nu și reciproc – au reprezentat o derogare de la normele generale ale OMC;

B.  întrucât APE sunt acorduri compatibile cu normele OMC destinate sprijinirii integrării regionale și promovării integrării graduale a economiilor ACP în economia mondială, încurajând astfel dezvoltarea lor durabilă pe plan social și economic și contribuind la efortul general de eradicare a sărăciei și de creare de bogății în țările ACP;

C.  întrucât Acordurile de parteneriat economic interimare (APEI) sunt, prin natura lor, acorduri compatibile cu principiile OMC privind comerțul cu bunuri, implicând angajamente substanțiale și menite să prevină o întrerupere a comerțului dintre ACP și Uniunea Europeană, acestea ar trebui considerate ca o soluție temporară pe perioada desfășurării negocierilor de încheiere a unui APE cuprinzător cu regiunea Africii de Vest;

D.  întrucât normele comerciale incluse în APEI ar trebui să fie însoțite de sporirea sprijinului acordat ajutorului pentru comerț, cum ar fi consolidarea capacităților administrative și măsurile pentru promovarea bunei guvernări;

E.  întrucât Coasta de Fildeș ocupă locul 151 din 163 conform indicelui de percepție a corupției stabilit de Transparency International pentru 2008;

F.  întrucât strategia privind ajutorul pentru comerț a UE este destinată susținerii capacităților țărilor în curs de dezvoltare de a beneficia de noi oportunități comerciale;

G.  întrucât în cadrul negocierilor APE câteva state ACP, dorind garantarea faptului că toți exportatorii sunt tratați la fel ca exportatorul cel mai favorizat, au încercat să obțină includerea clauzei națiunii celei mai favorizate (MFN), care stabilește un tarif normal, nediscriminatoriu la importul de bunuri;

H.  întrucât competiția dintre UE și țările ACP este limitată deoarece marea majoritate a exporturilor UE constă în principal în bunuri pe care țările ACP nu le produc, dar de care au nevoie fie pentru consumul direct, fie ca mijloace de producție pentru industria autohtonă;

I.  întrucât s-au negociat noi reguli de origine îmbunătățite și mai flexibile între UE și țările ACP, care ar putea aduce beneficii considerabile țărilor ACP dacă ar fi aplicate în mod adecvat și ținând seama în mod corespunzător de nivelurile reduse de capacitate ale acestor țări,

1.  subliniază faptul că APE nu pot fi considerate satisfăcătoare decât dacă îndeplinesc trei obiective: oferă țărilor ACP asistență pentru dezvoltarea durabilă, promovează participarea acestora la comerțul mondial și consolidează procesul de regionalizare;

2.  reamintește că, deși acordul interimar este compatibil cu principiile OMC și poate fi considerat un prim pas al procesului, este posibil ca acesta să nu conducă automat la un APE „complet”;

3.  recomandă adoptarea unei abordări flexibile și pragmatice în cadrul negocierilor în curs pentru un APE complet; invită Comisia, în acest context, să țină seama în special de solicitarea Coastei de Fildeș privind aspectele legate de dezvoltare din cadrul acordului; salută în acest sens concluziile Consiliului din 16-17 iunie 2008;

4.  invită Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluțiile economice legate de acord; sprijină, prin urmare, intenția Comisiei de a revizui toate aspectele acordului în cadrul negocierilor pentru un APE complet; subliniază faptul că APE complet ar trebui să includă o clauză de revizuire și o evaluare a impactului, care ar trebui efectuate în termen de 3 - 5 ani după semnarea acordului, pentru a determina impactul socio-economic al acestuia, inclusiv costurile și consecințele punerii sale în aplicare; solicită ca Parlamentul să fie implicat în orice revizuire a acordului;

5.  consideră că un APE complet trebuie să cuprindă o secțiune dedicată dialogului politic și apărării drepturilor omului;

6.  felicită semnatarii acordului pentru facilitarea progresului reformelor în domeniul vamal în cadrul regiunii vest africane, ținând seama în special de poziția deținută de Coasta de Fildeș în regiunea Africii de Vest ca una dintre cele mai avansate și prospere economii din regiune și, de asemenea, de poziția sa de lider în ceea ce privește dezvoltarea comercială și economică;

7.  salută dezvoltarea unei uniuni vamale în cadrul grupului regional vest-african, și în special de beneficiile care ar decurge pentru Coasta de Fildeș din sincronizarea regiunii vest-africane, ceea ce ar conduce la extinderea pieței, sporirea comerțului și înmulțirea oportunităților de creare a unor economii de scară;

8.  reamintește că comerțul intraregional reprezintă o proporție mică din activitățile comerciale ale Coastei de Fildeș și subliniază necesitatea intensificării legăturilor comerciale regionale în vederea asigurării creșterii economice durabile în regiune; invită prin urmare Comisia să țină seama în mod corespunzător de politicile grupării regionale a Comunității Economice a Statelor Africii de Vest;

9.  subliniază că posibilul APE regional viitor cu Africa de Vest nu trebuie în niciun caz să pericliteze coeziunea sau să slăbească integrarea regională a țărilor respective;

10.  consideră că APE complet ar trebui să încurajeze exporturile de produse prelucrate prin reguli de origine mai simple și îmbunătățite, în special în sectoare-cheie precum industria textilă, pescuitul și agricultura;

11.  invită Uniunea Europeană să ofere asistență tehnică și administrativă sporită și corespunzătoare Coastei de Fildeș, inclusiv sectorului privat și societății civile, pentru a facilita adaptarea economiei țării în urma semnării Acordului de parteneriat economic interimar;

12.  reamintește adoptarea, în octombrie 2007, a Strategiei UE privind ajutorul pentru comerț, cu angajamentul de creștere a asistenței colective a UE pentru comerț la 2 000 milioane EUR anual până în 2010 (1 000 milioane EUR din partea Comunității, 1 000 milioane EUR din partea statelor membre); insistă ca Coasta de Fildeș să primească o parte corespunzătoare și echitabilă; solicită stabilirea și furnizarea din timp a unui procent din resursele aferente ajutorului pentru comerț; subliniază că aceste fonduri ar trebui să reprezinte resurse suplimentare și să nu fie o simplă realocare a finanțărilor din Fondul European de Dezvoltare (FED), că acestea ar trebui să respecte prioritățile Coastei de Fildeș și că plata acestora ar trebui să fie efectuată la timp, să fie previzibilă și conformă calendarelor de executare a planurilor naționale și regionale de dezvoltare strategică; protestează împotriva oricărei forme de condiționalitate privind ratificarea acestui APE în acordarea ajutorului european și solicită Comisiei să garanteze că accesul la fondurile celui de-al 10-lea FED nu depinde de rezultatele și de ritmul negocierilor;

13.  subliniază pericolele care pot apărea în cadrul economiilor emergente din cauza abundenței de resurse naturale care încurajează acte de corupție, gestionarea defectuoasă a veniturilor și, în unele cazuri, conflicte armate; îndeamnă, prin urmare, la promovarea celor mai bune practici astfel încât Coasta de Fildeș să poată obține câștiguri maxime de pe urma unor asemenea resurse;

14.  invită autoritățile din Coasta de Fildeș să încurajeze și să protejeze întreprinderile mici și mijlocii în perspectiva semnării acestui acord interimar; salută APEI pentru faptul că acordă întreprinderilor mici și mijlocii o perioadă de 15 ani pentru adaptarea la schimbările asociate acordului;

15.  consideră că dezvoltarea resurselor umane ale regiunii este esențială pentru garantarea câștigurilor de pe urma unui sistem comercial revizuit și încurajează dezvoltarea stimulentelor pentru menținerea și atragerea lucrătorilor calificați în cadrul forței de muncă din Coasta de Fildeș;

16.  își exprimă sprijinul continuu pentru un APE complet între Comunitatea Europeană și Coasta de Fildeș; consideră că printre aspectele-cheie care trebuie negociate se numără următoarele:

  • (i)„industriile nou apărute”, care ar trebui definite ca atare doar în cazul unei prezențe locale semnificative;
  • (ii)negocieri asupra drepturilor de proprietate intelectuală care să abordeze nu doar protecția artefactelor tehnologice occidentale, ci și protecția cunoștințelor tradiționale;

   (iii)   transparența achizițiilor publice, alături de o deschidere față de contractorii din UE declanșată într-un moment adecvat pentru nevoile Coastei de Fildeș;

  • (iv)vize de muncă, ce trebuie să fie puse la dispoziția cetățenilor din Coasta de Fildeș pe perioade de cel puțin 24 de luni pentru a le permite acestora să lucreze ca „îngrijitori” sau în profesii similare;

17.  regretă că multe produse, inclusiv cimentul, benzina și autoturismele, ale căror costuri de import mai scăzute pot fi esențiale pentru antreprenorii locali și industriile nou apărute, mai sus pe lanțul valoric, au fost excluse de la liberalizare;

18.  regretă că „partea CE” poate impune aplicarea, în perioada 1 octombrie 2009 - 30 septembrie 2015, a taxei națiunii celei mai favorizate pentru produsele originare din Coasta de Fildeș de la poziția tarifară 1701 importate în plus față de niveluri specificate, exprimate în echivalent zahăr alb, care se consideră că provoacă o perturbare pe piața zahărului a „părții CE”;

19.  insistă asupra faptului că orice APE complet trebuie să includă prevederi cu privire la standardele minime de bună guvernare, transparență și drepturile omului;

20.  consideră că un APE complet își va extinde complet beneficiile către cetățenii Coastei de Fildeș, dacă în această țară va exista un guvern responsabil și ales în mod democratic; își exprimă speranța că, în timp, în Coasta de Fildeș va exista un astfel de guvern;

21.  consideră că este important ca la punerea în aplicare a APE să se creeze un sistem de monitorizare adecvat, care să fie coordonat de comisia parlamentară competentă, cu implicarea membrilor Comisiei pentru comerț internațional și ai Comisiei pentru dezvoltare, asigurând un echilibru adecvat între menținerea rolului important al Comisiei INTA și o coerență generală a politicilor comerciale și de dezvoltare; consideră că această comisie parlamentară ar trebui să funcționeze într-o manieră flexibilă și să colaboreze în mod activ cu Adunarea Parlamentară Paritară ACP - UE (APP); consideră că această monitorizare ar trebui să înceapă după adoptarea fiecărui APE interimar;

22.  solicită Comisiei să prezinte alternative viabile care să garanteze accesul pe piață pentru țările care nu doresc să participe la APE complet;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale țărilor ACP, Consiliului ACP-UE și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.