Postup : 2009/2537(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0148/2009

Predkladané texty :

B6-0148/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0176

NÁVRH UZNESENIA
PDF 123kWORD 70k
16.3.2009
PE420.420
 
B6‑0148/2009
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0218/2009 a B6‑0217/2009
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladá Erika Mann
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
o dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na strane druhej

Uznesenie Európskeho parlamentu o dočasnej Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na strane druhej 
B6‑0148/2009

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), najmä na jej článok XXIV,

–  so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov z 8. septembra 2000, ktorá určuje rozvojové ciele tisícročia (RCT) ako spoločne stanovené kritériá medzinárodného spoločenstva na odstránenie chudoby,

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie štvrtej Ministerskej konferencie WTO prijaté 14. novembra 2001 v Dauhe,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. septembra 2003 o piatej Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Kankúne(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z  12. mája 2005 o hodnotení rokovaní z Dohy v nadväznosti na rozhodnutie Generálnej rady WTO z 1. augusta 2004(2),

–  so zreteľom na komuniké z Gleneagles, ktoré bolo zverejnené 8. júla 2005 skupinou G8 v Gleneagles,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1.decembra 2005 o prípravách na šiestu ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu(3),

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie šiestej Ministerskej konferencie WTO prijaté 18. decembra 2005 v Hongkongu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP) na rozvoj(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo  4.apríla 2006 o hodnotení rokovaní z Dohy po ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie  zo 7. septembra 2006 o prerušení rokovaní o rozvojovej agende z Dohy(7),

–  so zreteľom na správu a odporúčania osobitnej skupiny pre pomoc v oblasti obchodu, ktoré 10. októbra 2006 prijala Generálna rada WTO,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 23. mája 2007(8) a 12. decembra 2007(9) o dohodách o hospodárskom partnerstve,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o dohodách o hospodárskom partnerstve z 23. októbra 2007 (KOM(2007)0635),

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z apríla 2006, októbra 2006, mája 2007, októbra 2007, novembra 2007 a mája a júna 2008,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 964/2007 a č. 1100/2006(10),

–  so zreteľom na dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom na strane druhej,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 v súvislosti s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže predchádzajúce obchodné vzťahy Európskej únie s krajinami AKT, ktoré existovali do 31. decembra 2007 a ktoré krajinám AKT umožňovali preferenčný prístup na trhy EÚ na nerecipročnom základe, boli predmetom odchýlky od všeobecných pravidiel WTO,

B.  keďže DHP sú dohody v súlade s pravidlami WTO zamerané na podporu regionálnej integrácie a presadzovanie postupnej integrácie ekonomík krajín AKT do svetového hospodárstva, čo podporuje ich trvalo udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj a prispieva k celkovému úsiliu o odstránenie chudoby a budovanie blahobytu v krajinách AKT,

C.  keďže dočasné dohody o hospodárskom partnerstve (DDHP) sú svojou povahou dohody zlučiteľné s pravidlami WTO, ktorých súčasťou sú významné záväzky v oblasti obchodu s tovarom zamerané na zabránenie narušeniu obchodu krajín AKT s Európskou úniou, a mali by sa považovať za dočasné riešenie, kým prebiehajú rokovania o uzavretí komplexnej DHP s regiónom západnej Afriky,

D.  keďže pravidlá obchodovania zakotvené v DDHP by mali byť sprevádzané zvýšenou podporou pri poskytovaní pomoci v oblasti obchodu, ako je napríklad budovanie správnych kapacít a opatrenia na presadzovanie riadnej správy verejných vecí,

E.  keďže Pobrežie Slonoviny sa v indexe vnímania korupcie, ktorý vypracovala Transparency International v roku 2008, nachádza na 151. mieste zo 163 krajín,

F.  keďže cieľom stratégie EÚ pre pomoc v oblasti obchodu je podporiť schopnosť rozvojových krajín využívať nové obchodné príležitosti,

G.  keďže niektoré krajiny AKT sa v rámci rokovaní o DHP snažili o začlenenie doložky najvyšších výhod, ktorá stanovuje normálne, nediskriminačné colné sadzby na dovoz tovaru, s cieľom zabezpečiť, aby sa so všetkými vývozcami zaobchádzalo rovnako ako s vývozcom s najväčšími výhodami,

H.  keďže hospodárska súťaž medzi ekonomikami EÚ a krajín AKT je obmedzená, pretože prevažná väčšina vývozu EÚ pozostáva z tovaru, ktorý krajiny AKT nevyrábajú, ale potrebujú buď na priamu spotrebu alebo ako vstupy pre domáci priemysel,

I.  keďže Európska únia a krajiny AKT sa dohodli na nových, zlepšených a pružnejších pravidlách týkajúcich sa pôvodu tovaru, ktoré by krajinám AKT mohli priniesť značné výhody, ak sa budú realizovať vhodným spôsobom a s náležitým zohľadnením ich obmedzených kapacít,

1.  zdôrazňuje, že takéto dohody sa nemôžu považovať za uspokojivé, pokiaľ nedosiahnu tri ciele: poskytnutie podpory trvalo udržateľného rozvoja krajinám AKT, podporenie ich účasti na svetovom obchode a posilnenie procesu regionalizácie;

2.  pripomína, že hoci dočasná dohoda je v súlade s pravidlami WTO a možno ju považovať za prvý krok procesu, nemusí automaticky viesť k úplnej DHP;

3.  odporúča uplatňovať pružný a pragmatický prístup pri prebiehajúcich rokovaniach o úplnej DHP; vyzýva v tomto kontexte Komisiu, aby zohľadnila najmä požiadavku Pobrežia Slonoviny týkajúcu sa rozvojových aspektov zmluvy; víta v tejto súvislosti závery Rady zo zasadnutia 16. a 17. júna 2008;

4.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala hospodársky vývoj súvisiaci so zmluvou; podporuje preto zámer Komisie preskúmať všetky aspekty dohody počas rokovaní o úplnej DHP; zdôrazňuje, že súčasťou úplnej DHP by mala byť klauzula o revízii a posúdenie vplyvu, ktoré by sa mali uskutočniť od troch do piatich rokov od podpísania dohody s cieľom určiť jej sociálno-hospodársky vplyv vrátane nákladov a dôsledkov spojených s jej implementáciou; požaduje, aby bol Parlament zapojený do každej revízie dohody;

5.  domnieva sa, že úplná DHP by mala obsahovať časť o politickom dialógu a ochrane ľudských práv;

6.  oceňuje signatárov dohody za to, že uľahčili pokrok colných reforiem v rámci regiónu západnej Afriky, najmä vzhľadom na pozíciu Pobrežia Slonoviny ako jednej z najvyspelejších a najprosperujúcejších ekonomík v regióne západnej Afriky, a tiež ako vedúcej sily obchodného a hospodárskeho rozvoja;

7.  víta vytváranie colnej únie v západoafrickom regionálnom zoskupení, a najmä výhody, ktoré získa Pobrežie Slonoviny prostredníctvom synchronizácie tohto regiónu, čo povedie k väčšiemu trhu, nárastu obchodu a zvýšeniu príležitostí na uplatnenie úspor z rozsahu;

8.  pripomína, že obchod v rámci regiónu predstavuje malý podiel na obchodnej výmene Pobrežia Slonoviny a zdôrazňuje potrebu rozšírenia regionálnych obchodných vzťahov v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rastu v regióne; vyzýva preto Komisiu, aby náležite zohľadnila politiky regionálneho zoskupenia nazvaného Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS);

9.  zdôrazňuje, že prípadná budúca regionálna DHP so západnou Afrikou nesmie za žiadnych okolností ohroziť súdržnosť alebo oslabiť regionálnu integráciu týchto krajín;

10.  domnieva sa, že úplná DHP by prostredníctvom jednoduchších a zlepšených pravidiel týkajúcich sa pôvodu tovaru mala podporovať vývoz spracovaných produktov, najmä v kľúčových odvetviach, akými sú textilný priemysel, rybolov a poľnohospodárstvo;

11.  vyzýva Európsku úniu, aby Pobrežiu Slonoviny vrátane jeho súkromného sektora a občianskej spoločnosti poskytla zvýšenú a primeranú technickú a administratívnu pomoc s cieľom uľahčiť prispôsobenie sa hospodárstva krajiny po podpise dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve;

12.  pripomína, že v októbri 2007 bola prijatá stratégia EÚ pre pomoc v oblasti obchodu obsahujúca záväzok zvýšiť do roku 2010 spoločnú pomoc EÚ súvisiacu s obchodom na 2 000 milióny EUR ročne (1 000 miliónov EUR od Spoločenstva, 1 000 miliónov EUR od členských štátov); trvá na tom, aby Pobrežie Slonoviny získalo náležitý a spravodlivý podiel; požaduje skoré určenie a poskytnutie podielu zo zdrojov pomoci v oblasti obchodu; zdôrazňuje, že tieto prostriedky by mali predstavovať dodatočné zdroje, a nie len preskupenie finančných prostriedkov z Európskeho rozvojového fondu (ERF), a že by mali byť v súlade s prioritami Pobrežia Slonoviny a že ich úhrada by sa mala uskutočniť včas, mala by byť predvídateľná a v súlade s realizačným harmonogramom národných a regionálnych strategických rozvojových plánov; odmieta akékoľvek podmieňovanie poskytnutia európskej pomoci ratifikáciou uvedenej DHP a vyzýva Komisiu, aby zaručila, že prístup k finančným prostriedkom 10. ERF nebude spájaný s výsledkami a tempom rokovaní;

13.  upozorňuje na riziká, ktoré môže rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvam spôsobiť bohatstvo prírodných zdrojov podnecovaním korupčného konania, zlého hospodárenia s príjmami a v niektorých prípadoch ozbrojených konfliktov; naliehavo preto požaduje podporu najlepších postupov, aby Pobrežie Slonoviny mohlo tieto zdroje maximálne využiť;

14.  vyzýva orgány Pobrežia Slonoviny, aby v súvislosti s podpisom dočasnej dohody podporovali a ochraňovali malé a stredné podniky; oceňuje skutočnosť, že DDHP dáva malým a stredným podnikom 15 rokov na to, aby sa prispôsobili zmenám;

15.  je presvedčený, že rozvoj ľudských zdrojov v regióne je rozhodujúci pre zabezpečenie prínosov z revidovaného systému obchodovania, a podporuje vytváranie stimulov na udržanie a získavanie kvalifikovaných a vzdelaných pracovníkov pre Pobrežie Slonoviny;

16.  vyjadruje nepretržitú podporu úplnej DHP medzi Európskym spoločenstvom a Pobrežím Slonoviny; domnieva sa, že kľúčové oblasti, ktoré treba prerokovať, zahŕňajú:

   i)„začínajúce priemyselné odvetvia“, ktoré by sa mali samostatne vymedziť, len ak sú na miestnej úrovni významne zastúpené;
   ii)rokovania o právach duševného vlastníctva, ktoré nezahŕňajú len západné technológie, ale aj tradičné znalosti;
   iii)transparentnosť vládneho obstarávania, ktoré bude otvorené pre dodávateľov EÚ a začne sa v čase, keď to bude vyhovovať potrebám Pobrežia Slonoviny;
   iv)pracovné víza, ktoré musia byť dostupné pre štátnych príslušníkov Pobrežia Slonoviny na dobu najmenej 24 mesiacov, aby mohli pracovať ako opatrovníci a v podobných profesiách;

17.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé výrobky vrátane cementu, benzínu a automobilov, ktorých nízke dovozné náklady môžu mať zásadný význam pre miestnych podnikateľov a začínajúce priemyselné odvetvia na vyššej úrovni hodnotového reťazca, boli z liberalizácie vyňaté;

18.  ľutuje, že ES ako zmluvná strana môže počas obdobia od 1. októbra 2009 do 30. septembra 2015 uplatniť clo podľa doložky najvyšších výhod na výrobky z Pobrežia Slonoviny uvedené v colnej položke 1701 a dovezené nad rámec stanovených stropov vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, ktoré sa považujú za príčinu narušenia trhu zmluvnej strany ES s cukrom;

19.  trvá na tom, že každá úplná DHP by mala zahŕňať ustanovenia o základných normách riadnej správy verejných vecí, transparentnosti a dodržiavania ľudských práv;

20.  je presvedčený, že úplná DHP poskytne občanom Pobrežia Slonoviny plné výhody, ak bude túto krajinu viesť zodpovedná a demokraticky zvolená vláda; vyjadruje nádej, že v Pobreží Slonoviny sa takáto vláda ujme moci v dohľadnom čase;

21.  považuje za dôležité, aby sa pri implementácii DHP zriadil vhodný monitorovací systém, koordinovaný príslušným parlamentným výborom a zložený z členov Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj, ktorý by zabezpečil adekvátnu rovnováhu medzi zachovaním vedúcej úlohy výboru INTA a celkovým súladom obchodných a rozvojových politík; domnieva sa, že tento parlamentný výbor by mal fungovať flexibilne a aktívne koordinovať svoju činnosť s činnosťou Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ; domnieva sa, že tento monitoring by sa mal začať po prijatí každej DDHP;

22.  vyzýva Komisiu, aby krajinám, ktoré nechcú uzavrieť úplnú DHP, poskytla realizovateľné alternatívy zaručujúce prístup na trh;

23.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a krajín AKT, Rade AKT – EÚ a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

(1) Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Prijaté texty, P6_TA(2008)0252.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia