Postopek : 2009/2537(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0148/2009

Predložena besedila :

B6-0148/2009

Razprave :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Glasovanja :

PV 25/03/2009 - 3.10
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0176

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 119kWORD 70k
16.3.2009
PE420.420
 
B6‑0148/2009
k vprašanjema za ustni odgovor B6‑0218/2009 in B6‑0217/2009
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlaga Erika Mann
v imenu Odbora za mednarodno trgovino
o začasnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Slonokoščeno obalo na drugi strani

Resolucija Evropskega parlamenta o začasnem sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Slonokoščeno obalo na drugi strani 
B6‑0148/2009

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (General Agreement on Tariffs and Trade), še posebej njegovega člena XXIV,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (sporazum iz Cotonouja),

–  ob upoštevanju deklaracije tisočletja Združenih narodov z dne 8. septembra 2000, ki postavlja razvojne cilje tisočletja za skupno določena merila mednarodne skupnosti za izkoreninjenje revščine,

–  ob upoštevanju ministrske deklaracije četrtega zasedanja ministrske konference STO, sprejete 14. novembra 2001 v Dohi,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. septembra 2003 o peti ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije v Cancúnu(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2005 o oceni kroga pogajanj iz Dohe, po sklepu Generalnega sveta Svetovne trgovinske organizacije z dne 1. avgusta 2004(2),

–  ob upoštevanju sporočila iz Gleneaglesa, ki ga je 8. julija 2005 objavila skupina osmih iz Gleneaglesa,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2005 o pripravi šeste ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v Hongkongu(3),

–  ob upoštevanju ministrske deklaracije šestega zasedanja ministrske konference STO, sprejete 18. decembra 2006 v Hongkongu,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. marca 2006 o vplivih sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. aprila 2006 o oceni kroga pogajanj iz Dohe po ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije v Hongkongu(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o trgovini in revščini: oblikovanje trgovinske politike, ki bo povečala prispevek trgovine k odpravi revščine(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2006 o odložitvi pogajanj o razvojnem načrtu iz Dohe(7),

–  ob upoštevanju poročila in priporočil delovne skupine o pomoči za trgovino, ki jih je generalni svet Svetovne trgovinske organizacije sprejel 10. oktobra 2006,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 23. maja 2007(8) in 12. decembra 2007(9) o sporazumih o gospodarskem partnerstvu,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. oktobra 2007 o sporazumih o gospodarskem partnerstvu (KOM(2007)0635),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose aprila 2006, oktobra 2006, maja 2007, oktobra 2007, novembra 2007 ter maja in junija 2008,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. junija 2008 o predlogu Uredbe Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 in spremembi uredb (ES) št. 552/97, št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) št. 964/2007 in (ES) št. 1100/2006(10),

–  ob upoštevanju začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo na drugi strani,

–  ob upoštevanju člena 108(5) v povezavi s členom 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker so do 31. decembra 2007 predhodni trgovinski odnosi Evropske unije z državami AKP, katerim so omogočali prednostni dostop do trgov EU na nevzajemni podlagi, odstopali od splošnih pravil Svetovne trgovinske organizacije (STO),

B.  ker so sporazumi o gospodarskem partnerstvu v skladu s pravili STO, ki so namenjeni podpori regionalnega vključevanja in spodbujanju postopnega vključevanja gospodarstev držav AKP v svetovno gospodarstvo, s čimer pospešujejo njihov trajnostni socialni in gospodarski razvoj ter prispevajo k celostnim prizadevanjem za izkoreninjenje revščine in ustvarjanje bogastva v teh državah,

C.  ker so „začasni“ sporazumi o gospodarskem partnerstvu po svoji naravi v skladu s pravili STO in vključujejo pomembne zaveze v trgovini z blagom, katerih namen je preprečevanju motenj v trgovanju držav AKP z Evropsko unijo, ter jih je treba šteti za začasno rešitev, dokler pogajanja za sklenitev celostnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu z zahodnoafriško regijo še potekajo,

D.  ker je poleg pravil trgovanja, ki jih vsebujejo začasni sporazumi o gospodarskem partnerstvu, potrebna večja podpora za pomoč v zvezi s trgovino, kot so krepitev upravne zmogljivosti in ukrepi za spodbujanje dobrega upravljanja,

E.  ker se Slonokoščena obala uvršča na 151. mesto od 163 držav po indeksu zaznave korupcije za leto 2008 mednarodne organizacije Transparency International,

F.  ker je namen strategije pomoči EU za trgovino podpirati zmogljivosti držav v razvoju, da izkoristijo nove priložnosti za trgovanje,

G.  ker so nekatere države AKP, ki so hotele zagotoviti, da bi bili vsi izvozniki obravnavani enako kot trgovinski partner z največjimi ugodnostmi, med pogajanji zahtevale vključitev klavzule o državi z največjimi ugodnostmi, ki določa običajno in nediskriminatorno tarifo za uvoz blaga,

H.  ker je konkurenca med gospodarstvi držav EU in AKP omejena, saj je velika večina blaga, ki ga izvaža EU, blago, ki ga države AKP ne proizvajajo, temveč ga potrebujejo za neposredno porabo ali kot vhodne surovine v domači industriji;

I.  ker so bila na pogajanjih med Evropsko unijo in državami AKP dosežena nova, boljša in prožnejša pravila, ki lahko državam AKP prinesejo znatne koristi, če se bodo izvajala ustrezno in ob upoštevanju njihovih omejenih zmožnosti,

1.  poudarja, da sporazumov o gospodarskem partnerstvu ni mogoče šteti za zadovoljive, če ne dosegajo treh ciljev: nudenje sredstev državam AKP za trajnostni razvoj, spodbujanje uspešnejšega vključevanja v svetovno trgovino in okrepitev procesa regionalizacije;

2.  opozarja, da je začasni sporazum sicer v skladu s pravili STO in ga je mogoče obravnavati kot prvi korak v procesu, ni pa nujno, da bo vodil do „celovitega“ sporazuma o gospodarskem partnerstvu;

3.  priporoča prilagodljiv in pragmatičen pristop v tekočih pogajanjih za celovit sporazum o gospodarskem partnerstvu; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj upošteva zlasti zahtevo Slonokoščene obale glede razvojnih vidikov sporazuma; v zvezi s tem pozdravlja sklepa Sveta z dne 16. in 17. junija 2008;

4.  poziva Komisijo, naj čimbolj pozorno spremlja razvoj gospodarstva zaradi sporazuma; zato podpira namero Komisije, da med pogajanji za celovit sporazum o gospodarskem partnerstvu pregleda vse vidike sporazuma; poudarja, da mora končni sporazum o gospodarskem partnerstvu vsebovati klavzulo o reviziji in oceno učinka, ki jo je treba opraviti v roku treh do petih let po podpisu sporazuma, da se določi družbeno-ekonomski vpliv sporazuma, vključno s stroški in posledicami izvajanja; poziva k vključitvi Parlamenta v vsaki reviziji sporazuma;

5.  meni, da mora celovit sporazum o gospodarskem partnerstvu vsebovati poglavje o političnem dialogu in zaščiti človekovih pravic;

6.  izraža pohvalo podpisnicam sporazuma za spodbujanje razvoja carinskih reform v zahodnoafriški regiji, zlasti ob upoštevanju položaja Slonokoščene obale v zahodnoafriški regiji kot ene izmed najbolj razvitih in uspešnih gospodarstev te regije in njene vodilne vloge na področju trgovine in gospodarskega razvoja;

7.  pozdravlja razvoj carinske unije v skupini zahodnoafriških držav ter zlasti koristi, ki bi jih pridobila Slonokoščene obala ob uskladitvi te regije, saj bi omogočila širši trg, povečan obseg trgovine in več priložnosti za oblikovanje ekonomije obsega;

8.  opozarja, da trgovina znotraj regije predstavlja majhen delež trgovine Slonokoščene obale, in poudarja, da je treba povečati regionalne trgovinske povezave, da se zagotovi trajnostni razvoj v regiji; zato poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva politike regionalne skupine Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS);

9.  poudarja, da morebitni prihodnji regijski sporazum o gospodarskem partnerstvu z zahodnoafriškimi državami nikakor ne sme ogroziti kohezije ali oslabiti regionalne integracije teh držav;

10.  meni, da mora celovit sporazum o gospodarskem partnerstvu spodbujati izvoz predelanega blaga s preprostejšimi in izboljšanimi pravili o poreklu, zlasti v ključnih sektorjih, kot so tekstilna industrija, ribištvo in kmetijstvo;

11.  poziva Evropsko unijo, naj Slonokoščeni obali, vključno z njenim zasebnim sektorjem in civilno družbo, zagotovi več ustrezne tehnične in upravne podpore, da bi omogočila lažje prilagajanje gospodarstva Slonokoščene obale po podpisu začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu;

12.  opozarja, da je bila oktobra 2007 sprejeta strategija EU za pomoč za trgovino z zavezo o povečanju skupne pomoči Evropske unije, povezane s trgovino, na 2000 milijonov EUR letno do leta 2010 (1000 milijonov EUR s strani Skupnosti in 1000 milijonov EUR s strani držav članic); vztraja pri tem, da Slonokoščena obala dobi ustrezen in pravičen delež; poziva k čim hitrejši določitvi in zagotovitvi deleža iz sredstev pomoči za trgovino; poudarja, da morajo ta sredstva pomeniti dodatna sredstva in ne samo preoblikovanja sredstev Evropskega razvojnega sklada (ERS), da morajo ustrezati prednostnim nalogam Slonokoščene obale in da mora biti izplačevanje sredstev pravočasno, predvidljivo in v skladu z razporedi izvajanja nacionalnih in regionalnih strateških razvojnih načrtov; nasprotuje vsakršnemu pogojevanju dodelitve evropske pomoči v zvezi z ratifikacijo sporazumov o gospodarskem partnerstvu ter poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo dostop do sredstev desetega Evropskega razvojnega sklada ločen od rezultatov in hitrosti pogajanj;

13.  opozarja na nevarnost, ki bi jo obilje naravnih virov utegnilo povzročiti gospodarstvom v vzponu s tem, da spodbuja korupcijo in slabo upravljanje s prihodki ter v nekaterih primerih oborožene spore; zato poziva k spodbujanju najboljših praks, da bi lahko Slonokoščena obala iz takih sredstev pridobila čim več;

14.  poziva pristojne v Slonokoščeni obali, naj glede na podpis tega začasnega sporazuma spodbudijo in zaščitijo mala in srednja podjetja; pozdravlja, da imajo mala in srednja podjetja z začasnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu na voljo 15 let, da se prilagodijo spremembam;

15.  meni, da je za ohranitev pridobitev prenovljenega trgovinskega sistema najpomembnejši razvoj človeških virov v regiji, in spodbuja oblikovanje spodbud za ohranitev in najemanje usposobljenih in izobraženih delavcev za delovno silo Slonokoščene obale;

16.  izraža nadaljnjo podporo celovitemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Slonokoščeno obalo; meni, da ključna vprašanja, o katerih se je treba pogajati, vključujejo:

   (i)„mlade gospodarske panoge“, ki smejo biti opredeljene kot take le, če imajo pomembno vlogo na lokalni ravni;
   (ii)pogajanja o pravicah intelektualne lastnine, ki ne vključujejo le zahode tehnološke izdelke, ampak tudi tradicionalno znanje;

   (iii)   preglednost vladnih naročil, pri katerih bodo lahko od določenega trenutka glede na potrebe Slonokoščene obale sodelovali tudi izvajalci EU;

   (iv)delovne vize, ki morajo biti izdane državljanom Slonokoščene obale za najmanj 24 mesecev, da lahko delajo kot ,negovalci‘ ali v podobnih poklicih;

17.  obžaluje, da so iz liberalizacije izvzeti številni proizvodi, vključno s cementom, bencinom in avtomobili, pri katerih bi bile nižje uvozne cene bistvenega pomena za lokalne podjetnike in mlade gospodarske panoge, ki so višje v vrednostni verigi;

18.  obžaluje, da lahko „pogodbenica ES“ v obdobju od 1. oktobra 2009 do 30. septembra 2015 naloži uporabljeno dajatev MFN na proizvode iz Slonokoščene obale iz tarifne številke 1701, katerih uvoz bo presegel določene ravni, izražene v ekvivalentu belega sladkorja, za katere se smatra, da bi povzročili motnjo trga sladkorja „pogodbenice ES“;

19.  vztraja, da mora vsak celovit sporazum o gospodarskem partnerstvu vključevati tudi določbe o osnovnih standardih glede dobrega upravljanja, preglednosti in spoštovanja človekovih pravic;

20.  meni, da bo celovit sporazum o gospodarskem partnerstvu svoje koristi v celoti posredoval državljanom Slonokoščene obale le, če bo imela ta država odgovorno in demokratično izvoljeno vlado; izraža upanje, da bo Slonokoščena obala pravočasno imela takšno vlado;

21.  meni, da je treba pri izvajanju sporazumov o gospodarskem partnerstvu vzpostaviti primeren sistem nadzora, ki ga bo usklajeval zadevni parlamentarni odbor, v katerem bodo sodelovali člani Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za razvoj, in ki bo zagotavljal ustrezno ravnotežje med ohranjanjem vodilne vloge Odbora za mednarodno trgovino in splošno usklajenostjo glede trgovinskih in razvojnih politik; meni, da mora ta parlamentarni odbor delovati prilagodljivo in svoje delo dejavno usklajevati z delom Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU; meni, da se mora nadzor začeti po sprejetju posameznega začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu;

22.  poziva Komisijo, naj zagotovi druge izvedljive možnosti za zagotovitev dostopa do trga tistim državam, ki se ne želijo obvezati s celovitim sporazumom o gospodarskem partnerstvu;

23.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in držav AKP, Svetu AKP-EU in skupni parlamentarni skupščini AKP-EU.

(1) UL C 77 E, 26.3.2004, str. 393.
(2) UL C 92 E, 20.4.2006, str. 397.
(3) UL C 285 E, 22.11.2006, str. 126.
(4) UL C 292 E, 1.12.2006, str. 121.
(5) UL C 293 E, 2.12.2006, str. 155.
(6) UL C 298 E, 8.12.2006, str. 261.
(7) UL C 305 E, 14.12.2006, str. 244.
(8) UL C 102 E, 24.4.2008, str. 301.
(9) UL C 323 E, 18.12.2008, str. 361.
(10) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0252.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov