Menetlus : 2009/2513(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0150/2009

Esitatud tekstid :

B6-0150/2009

Arutelud :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Hääletused :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Selgitused hääletuse kohta
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0252

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 97kWORD 48k
17.3.2009
PE420.422
 
B6‑0150/2009
suuliselt vastatavate küsimuste B6‑0020/2009 ja B6‑0019/2009 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d):
   -Daniel Caspary ja Robert Sturdy fraktsiooni PPE-DE nimel
   -Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann fraktsiooni PSE nimel
   -Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka ja

   Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel
-   Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel Kaubandusalane vaheleping Türkmenistaniga

Euroopa Parlamendi resolutsioon kaubandusalase vahelepingu kohta Türkmenistaniga 
B6‑0150/2009

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus (5144/1999);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 133 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C5-0338/1999);
võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A6-0085/2006);

   võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia strateegia kohta (2007/2102(INI));

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et Euroopa ühenduste ja Türkmenistani vahelisi suhteid reguleerib praegu Euroopa Majandusühenduse ja NSVLi vahel 1989. aastal sõlmitud kaubandust ning kaubandus- ja majanduskoostööd käsitlev leping; arvestades, et see leping ei sisalda inimõiguste klauslit;

B.  arvestades, et ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Türkmenistani vahel 2. detsembril 1998 sõlmitud kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitlev vaheleping (KOM (1998)617 lõplik, 98/0304 (ACC)) on praegu kinnitamisel nõukogus;

C.  arvestades, et partnerlus- ja koostööleping Türkmenistaniga parafeeriti 1997. aasta mais ning allkirjastati 1998. aastal; arvestades, et sestsaadik on 11 liikmesriiki partnerlus- ja koostöölepingu ratifitseerinud, Prantsusmaa, Iirimaa, Ühendkuningriik ja Kreeka peavad seda veel tegema ning 12 uut liikmesriiki ratifitseerivad lepingu ühtse protokolliga; arvestades, et Türkmenistan ratifitseeris partnerlus- ja koostöölepingu 2004. aastal;

D.  arvestades, et täielikult ratifitseeritud partnerlus- ja koostööleping on sõlmitud esialgu 10 aastaks, seejärel uuendatakse seda igal aastal, tingimusel et ükski osapool seda ei lõpeta; arvestades, et osapooled võivad lepingut laiendada või muuta või seda edasi arendada, et arvesse võtta uusi arengusuundi;

E.  arvestades, et Türkmenistanil on oluline roll Kesk-Aasia regioonis, seepärast soovitakse tihedat koostööd Türkmenistani ja Euroopa Liidu vahel;

F.  arvestades, et olukord Türkmenistanis on paranenud pärast presidendi vahetumist; arvestades, et režiim on üles näidanud tahet suurte reformide läbiviimiseks; arvestades, et olulist edasiminekut on siiski vaja veel mitmes võtmevaldkonnas, nagu inimõigused, õigusriigi põhimõtted, demokraatia ja isikuvabadused;

G.  arvestades, et esildatud kaubandusalane vaheleping Euroopa ühenduste ja Türkmenistani vahel seab koostöö tingimuseks demokraatia ja inimõiguste austamise;

H.  arvestades, et kaubandusalane vaheleping võib seega aidata edendada käimasolevaid demokraatlikke reforme Türkmenistanis;

I.  arvestades, et kaubandusalane vaheleping sisaldab mehhanismi, mis võimaldab kummalgi osapoolel lepingu lõpetada, teatades sellest teisele osapoolele,

1.  märgib, et pärast presidendi vahetumist on Türkmenistanis märke püüdest viia läbi reforme võtmealadel; tervitab eriti demokraatia ja inimõiguste riikliku instituudi loomist; võtab teadmiseks põhiseaduse läbivaatamise, mille eesmärk on tugevdada demokraatiat, isikuvabadusi ja õigusriigi põhimõtteid; lisaks märgib valimisseaduse läbivaatamist; tunnustab Türkmenistani ühinemist rahvusvaheliste konventsioonidega, nagu rahvusvahelise kodaniku ja poliitiliste õiguste pakti teise fakultatiivse protokolliga ning naiste poliitiliste õiguste konventsiooniga; väljendab heameelt haridussüsteemi reformide üle, mille eesmärk on kvaliteedi tõstmine ja õppurite võrdõiguslikkuse suurendamine;

2.  kutsub Türkmenistani valitsust üles liikuma kiiresti demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgmise suunas; nõuab esmajoones avatud ja demokraatlikke valimisi, usuvabadust, tõelise kodanikuühiskonna teket ning kõigi poliitvangide ja meelsusvangide vabastamist, reisipiirangute tühistamist ning sõltumatute vaatlejate riiki lubamist;

3.  rõhutab, et Euroopa Liit peab jätkama nende arengusuundade ergutamist; rõhutab, et Türkmenistani valitsuse tegevust tuleb hoolikalt ja korrapäraselt jälgida;

4.  palub nõukogul ja komisjonil anda korrapäraselt olulist teavet inimõiguste olukorra kohta Türkmenistanis;

5.  taunib asjaolu, et paljudes valdkondades, eelkõige inimõiguste ja demokraatia vallas, on olukord endiselt ebarahuldav; juhib eelkõige tähelepanu vajadusele vabastada tingimusteta kõik poliitvangid; rõhutab, kui oluline on kaotada kõik takistused, mis piiravad vaba reisimist ja sõltumatute vaatlejate, sealhulgas Rahvusvahelise Punase Risti vaba juurdepääsu; nõuab suuremaid kodanikuvabadusi, sealhulgas valitsusvälistele organisatsioonidele; rõhutab, et reforme on vaja ellu viia halduse kõigil tasanditel ja kõigis valdkondades;

6.  rõhutab, kui olulised on majandus- ja kaubandussuhted Türkmenistani ühiskonna avatuks muutmisel ning Türkmenistani kodanike demokraatliku, majandusliku ja sotsiaalse olukorra parandamiseks;

7.  näeb kaubandusalast vahelepingut, mis reguleerib ka majandussuhteid, võimaliku hüppelauana kindlate ja püsivate suhete poole ELi ja Türkmenistani vahel ning potentsiaalse hoovana reformide kindlustamiseks Türkmenistanis;

8.  rõhutab, et kaubandusalane vaheleping ei ole blankoveksel Türkmenistanile; nõuab seepärast, et Türkmenistani võtmealade arengusuundi täpselt jälgitaks ja korrapäraselt läbi vaadataks ning vajaduse korral leping peatataks, kui on tõendeid selle kohta, et tingimusi ei ole täidetud; palub, et komisjon ja nõukogu järelevalvet korrapäraselt ajakohastaksid;

9.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama partnerlus- ja koostöölepingusse inimõigusi käsitleva selge peatamisklausli; rõhutab, et ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni tuleks järgida; kutsub nõukogu üles aktsepteerima Euroopa Parlamendi taotlusi leping peatada;

10.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama partnerlus- ja koostöölepingusse ka läbivaatamisklausli; palub parlamendiga konsulteerida partnerlus- ja koostöölepingu läbivaatamise korral;

11.  juhib tähelepanu sellele, et partnerlus- ja koostöölepingu jõustumiseks peab parlament andma oma nõusoleku; kuna kaubandusalase vahelepingu puhul ei ole kahjuks nõutav parlamendi nõusolek, nõuab selles resolutsioonis käsitletud punktide täielikku arvessevõtmist, sest vastasel juhul võib see ohustada parlamendi nõusoleku andmist partnerlus- ja koostöölepingule; kavatseb niisiis kujundada oma arvamuse kaubandusalase vahelepingu kohta, võttes aluseks nõukogult ja komisjonilt saadud vastused nende avaldustes;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türkmenistani valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika