Πρόταση ψηφίσματος - B6-0152/2009Πρόταση ψηφίσματος
B6-0152/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

18.3.2009

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio και Antonio Mussa
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0152/2009

Διαδικασία : 2009/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0152/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0152/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0152/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου CARS 21 της 12ης Δεκεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την Ομάδα CARS 21: Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία" (2007/2120(ΙΝΙ)),

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο: "Από την χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάληψης δράσης" (COM(2008)706 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ής Νοεμβρίου 2008 με τίτλο: "Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας" COM(2008) 800 τελικό),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνισμού σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία στις 5 και 6 Μαρτίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εξαιρετική και δραματική χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και οι προβλέψεις για τα έτη 2009 και 2010 είναι ανησυχητικές· ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν λειτουργούν σήμερα κατά τον ορθό τρόπο παρά τα πρώτα μέτρα που εγκρίθηκαν,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί τη βάση της ευημερίας της Ευρώπης δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παραγωγός οχημάτων με κινητήρα και ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς εργοδότες δεδομένου ότι 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τη βιομηχανία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι επίσης τεράστιος εργοδότης εκπαιδευμένου ανθρωπίνου δυναμικού και ηγείται της πορείας προς τη γνώση και την καινοτομία επενδύοντας ποσό που υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην έρευνα και την ανάπτυξη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται σοβαρά από τη συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική κρίση παρουσιάζοντας πτώση των ταξινομήσεων κατά 20% το τελευταίο τρίμηνο του 2008 ενώ οι πωλήσεις καινουργών αυτοκινήτων παρουσίασαν πτώση κατά 1,2 εκατομμύρια το 2008,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία συνδέεται στενά με πολλούς άλλους βιομηχανικούς κλάδους - υψηλός αριθμός υπεργολάβων και προμηθευτών αποτελείται πολύ συχνά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται εξίσου και κατά δραματικό τρόπο από τη χρηματοπιστωτική κρίση με πολλαπλασιαζόμενους κινδύνους για την απασχόληση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια οικονομία της αγοράς η πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση της κρίσης επαφίεται στις μεμονωμένες εταιρείες, σε ορισμένες όμως έκτακτες και καθορισμένες περιπτώσεις αιτιολογείται η παρέμβαση του δημοσίου τομέα υπακούοντας τους κανόνες περί κρατικών εγγυήσεων, παρέμβαση που καθίσταται ακόμη και απαραίτητη για έναν τομέα που πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση ήταν ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη άρχισαν να εγκρίνουν εθνικά μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας με θετικά αποτελέσματα στις τάσεις ζήτησης αυτοκινήτου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια αυτά ελέχθηκαν προσεκτικά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και παραμένουν πλήρως συνεπή με αντίστοιχες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε πλαίσιο τήρησης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαπραγματεύεται σήμερα περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου στο πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα και νέες Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου, ιδιαίτερα τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με τη Νότια Κορέα που επηρεάζει άμεσα τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επιστροφή σε ισχυρά μέτρα προστατευτισμού δεν είναι η καλύτερη απάντηση στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση δεδομένου ότι θα δημιουργούσε αντίστοιχα μέτρα εκ μέρους των ανταγωνιστών σε παγκόσμιο επίπεδο με αρνητικές και περιοριστικές συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο,

1.  πιστεύει ότι μόνο η συντονισμένη πολιτική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την πλήρη συμμετοχή όλων των κυρίων παραγόντων του κλάδου, σε σχέση τόσο με την προμήθεια όσο και με τη ζήτηση, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει και να υπερκεράσει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας·

2.  θεωρεί ότι το οικονομικό αυτό σχέδιο βοηθείας θα έπρεπε να βασίζεται σε

  • (α)εξασφάλιση πρόσβασης στις πιστώσεις για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές, στο δε πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα νέα σχέδια ανάκαμψης·
  • (β)τόνωση της ζήτησης οχημάτων που θα περιλαμβάνει κίνητρα για την απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων και την αγορά "πράσινων" αυτοκινήτων·
  • (γ)πρόληψη των κοινωνικών συνεπειών της πιθανής αναδιάρθρωσης και διατήρηση του εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού με πλήρη χρήση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και
  • (δ)ειδική βοήθεια για την έρευνα και τις επενδύσεις·

3.  θεωρεί ότι τα τρέχοντα μέτρα παροχής βοηθείας στην αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να αποτελούν σοβαρή και σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών θεμάτων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η βιομηχανία αυτή· ζητεί στο πλαίσιο αυτό από τους διάφορους παράγοντες του κλάδου να βελτιώσουν και να αυξήσουν την παραγωγική τους αποτελεσματικότητα και τη χρήση των ικανοτήτων τους·

4.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η επιστροφή σε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα που εντέλει θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να υποβάλλουν από κοινού στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περαιτέρω επιλογές για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της βιομηχανίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι επίσης υπεύθυνη για να δώσει μια απάντηση στην παρούσα κρίση και ότι πρέπει να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να συμβάλλει στην ανάκαμψη - έχοντας κατά νου ότι θα έπρεπε να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συμφέροντα και τις προσδοκίες του εργατικού δυναμικού κατά την όλη διαδικασία της κρατικής οικονομικής παρέμβασης·

6.  τονίζει ότι η κρατική οικονομική παρέμβαση πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικής βοηθείας καθώς και με τις αρχές που διέπουν την εσωτερική αγορά, η πλήρης και αποτελεσματική λειτουργία της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη και τη μελλοντική ανάπτυξη της ηπείρου·

7.  τονίζει εκ νέου την ανάγκη να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να ανταποκριθούν θετικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

8.  χαιρετίζει την ενδιάμεση επανεξέταση των συμπερασμάτων της Διάσκεψης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου CARS 21, με τη συμμετοχή της βιομηχανίας και των σχετικών ενδιαφερομένων με στόχο τη διατήρηση και την εγγύηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όταν υποβληθεί η νέα νομοθετική πρόταση· καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να αξιολογήσει κάθε πιθανή νέα νομοθετική πρωτοβουλία σε σχέση με τις αρχές αυτές·

9.  υπογραμμίζει ότι στο βαθμό που η παγκόσμια αυτή κρίση επηρεάζει και άλλους παγκόσμιους παράγοντες της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως τις ΗΠΑ, για μια λύση σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτείται ο διαρκής διάλογος με τις τρίτες χώρες και τους κύριους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ σε πολυμερές και διμερές επίπεδο προκειμένου να αποφευχθεί μια αδικαιολόγητη ζημία της βιομηχανίας της ΕΕ από μέτρα προστατευτισμού και εμπεριέχοντα διακρίσεις εκ μέρους τρίτων χωρών·

10.  καλεί την Επιτροπή να μεταθέσει τη σύναψη της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Νότιας Κορέας μέχρις ότου επιτευχθεί ένας ισορροπημένος και τίμιος διακανονισμός μεταξύ των δύο εταίρων·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.