Päätöslauselmaesitys - B6-0152/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0152/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

18.3.2009

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio ja Antonio Mussa
UEN-ryhmän puolesta
autoteollisuuden tulevaisuudesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0152/2009

Menettely : 2009/2560(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0152/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0152/2009
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0152/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma autoteollisuuden tulevaisuudesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon korkean tason CARS 21 -työryhmän 12. joulukuuta 2005 esittämät päätelmät,

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman "CARS 21: kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys" (2007/2120(INI)),

–  ottaa huomioon Brysselissä 15. ja 16. lokakuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon komission 29. lokakuuta 2008 antaman tiedonannon "Finanssikriisistä talouden elpymiseen: eurooppalainen toimintakehys" (KOM(2008)0706),

–  ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2008 antaman tiedonannon Eurooppa-neuvostolle "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" (KOM(2008)0800 lopullinen),

–  ottaa huomioon 5. ja 6. maaliskuuta 2007 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston päätelmät autoteollisuudesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen ja dramaattinen rahoitus- ja talouskriisi ja että vuosia 2009 ja 2010 koskevat ennusteet ovat hälyttäviä; ottaa huomioon, että rahoitusmarkkinat eivät ensimmäisistä hyväksytyistä toimista huolimatta toimi asianmukaisesti,

B.  ottaa huomioon, että autoteollisuus on yksi Euroopan vaurauden kulmakivistä, sillä EU on maailman suurin moottoriajoneuvojen valmistaja ja yksi suurimmista yksityispuolen työllistäjistä, sillä kyseisessä teollisuudessa on 12 miljoonaa työpaikkaa,

C.  ottaa huomioon, että autoteollisuus työllistää ammattitaitoista työvoimaa ja edistää osaamista ja innovointeja, sillä alalla tehdään vuosittain yli 20 miljardin euron investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen,

D.  ottaa huomioon, että nykyinen rahoituskriisi vaikuttaa tuntuvasti autoteollisuuteen, sillä uusien ajoneuvojen rekisteröiminen on vähentynyt 20 prosentilla vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja uusien ajoneuvojen myynti aleni 1,2 miljoonalla vuonna 2008,

E.  ottaa huomioon, että autoteollisuus kytkeytyy tiiviisti moniin muihin teollisuudenaloihin – lukuisat alihankkijat ja toimijat ovat hyvin usein pk-yrityksiä, joita rahoituskriisi koettelee yhtä syvästi ja dramaattisesti, mikä moninkertaistaa työllisyyttä koskevat riskit,

F.  ottaa huomioon, että markkinataloudessa vastuu kriisin käsittelemisestä kuuluu lähinnä yksittäisille yhtiöille, mutta eräissä poikkeuksellisissa ja tarkkaan määritellyissä tapauksissa valtiontuesta annettujen määräysten mukainen julkisen sektorin väliintulo on perusteltua ja jopa välttämätöntä alalle, joka oli jo ennen rahoituskriisiä elintärkeä Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle,

G.  ottaa huomioon, että eräät jäsenvaltiot ovat käynnistäneet kansallisia toimia tukeakseen alaa, mikä on vaikuttanut myönteisesti autojen kysyntään,

H.  ottaa huomioon, että komission yksiköt ovat tarkastelleet näitä suunnitelmia ja että ne vastaavat täysin Euroopan tasolla toteutettuja toimia ja että niissä noudatetaan valtiontukia koskevia määräyksiä,

I.  ottaa huomioon, että komissio käy parhaillaan Dohan kierroksella neuvotteluja kaupan vapauttamisen jatkamisesta ja erityisesti Etelä-Korean kanssa tehtävästä vapaakauppasopimuksesta, mikä vaikuttaa välittömästi autoteollisuuteen,

J.  katsoo, että tuntuvat protektionistiset toimet eivät ole paras tapa reagoida nykyiseen rahoitus- ja talouskriisiin, koska muun maailman kilpailijat reagoisivat tähän omilla vastatoimillaan, mikä vaikuttaisi kielteisesti maailmankauppaan ja rajoittaisi sitä,

1.  katsoo, että autoteollisuuden alan ongelmat voidaan kohdata ja niistä voidaan selvitä ainoastaan yhteen sovitetuilla Euroopan tason poliittisilla toimilla, joihin otetaan täysimääräisesti mukaan kaikki alan merkittävät toimijat ja jotka koskevat sekä tarjontaa että kysyntää;

2.  katsoo, että talousapusuunnitelman olisi perustuttava seuraaviin:

  • a)luottojen saatavuuden varmistaminen autonvalmistajille ja autojen toimittajille, jolloin Euroopan investointipankki voi olla merkittävässä asemassa uusien elvytyshankkeiden yhteydessä;
  • b)ajoneuvojen kysynnän elvyttäminen, johon sisältyvät kannustimet vanhoista ajoneuvoista luopumiseksi ja ympäristöystävällisten ajoneuvojen ostamiseksi;
  • c)mahdollisten uudelleenjärjestelyjen yhteiskunnallisten vaikutusten lieventäminen ja ammattitaitoisen työvoiman säilyttäminen hyödyntämällä täysimääräisesti globalisaatioon mukautumista tukevaa eurooppalaista rahastoa ja Euroopan erityisrahastoa;
  • d)tutkimusta ja investointeja koskeva erityistuki;

3.  katsoo, että autoteollisuuden nykyiset tukitoimet voivat tarjota oivan ja merkittävän mahdollisuuden autoteollisuudessa edelleen avoimina olevien pitkän aikavälin kysymysten ratkaisemiseen; kehottaa tässä yhteydessä alan eri toimijoita kohentamaan tuotannon tehokkuutta ja kapasiteetin hyödyntämistä;

4.  korostaa, että autoteollisuuden elpyminen edellyttää rahoituksen saatavuutta ja kuluttajien luottamuksen palauttavaan asianmukaiseen pankkijärjestelmään palaamista, ja kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja Euroopan investointipankkia esittämään yhdessä keväällä kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle uusia vaihtoehtoja teollisuuden ja erityisesti alan pk-yritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi;

5.  tähdentää, että autoteollisuus on myös vastuussa nykyiseen kriisiin reagoimisesta ja että sen on toteutettava merkittäviä toimia elpymisen edistämiseksi samalla kun valtion taloudellisessa väliintulossa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota työvoiman etuihin ja odotuksiin;

6.  korostaa, että valtion taloudellisessa väliintulossa on aina noudatettava EU:n valtiontukia koskevia määräyksiä ja sisämarkkinoiden periaatteita, sillä niiden täysipainoinen ja tehokas toiminta on ehdoton edellytys mantereemme elpymiselle ja sen kasvun jatkumiselle;

7.  toistaa, että tutkimus- ja kehitysinvestointien taso on pidettävä korkeana erityisesti ympäristöystävällisen tekniikan alalla, koska näin voidaan vahvistaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja edistää ilmastonmuutoksen torjumista;

8.  pitää myönteisinä korkean tason CARS 21 -työryhmän väliarvioinnissa esitettyjä päätelmiä ja teollisuuden ja asianosaisten sidosryhmien osallistumista, jolla pyritään turvaamaan ja takaamaan integroidun lähestymistavan soveltaminen aina kun tehdään uusia lainsäädäntöehdotuksia; pyytää tässä yhteydessä komissiota arvioimaan mahdollisia uusia lainsäädäntöaloitteita kyseisten periaatteiden mukaisesti;

9.  tähdentää, että koska maailmanlaajuinen kriisi vaikuttaa autoteollisuuden muihin toimijoihin erityisesti Yhdysvalloissa, kokonaisvaltainen ratkaisu edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua kolmansien maiden ja EU:n tärkeimpien moni- ja kahdenvälisten kauppakumppaneiden kanssa, jotta EU:n teollisuus ei joutuisi tarpeettomasti kärsimään kolmansien maiden toteuttamista protektionistisista ja syrjivistä toimista;

10.  kehottaa komissiota lykkäämään Euroopan unionin ja Etelä-Korean välisen vapaakauppasopimuksen tekemistä, kunnes osapuolet pääsevät tasapainoiseen ratkaisuun autoteollisuudelle koituvista seurauksista;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.