Projekt rezolucji - B6-0152/2009Projekt rezolucji
B6-0152/2009

PROJEKT REZOLUCJI

18.3.2009

zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio i Antonio Mussa
w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0152/2009

Procedura : 2009/2560(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0152/2009
Teksty złożone :
B6-0152/2009
Teksty przyjęte :

B6‑0152/2009

w sprawie przyszłości przemysłu samochodowego

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wnioski z posiedzenia grupy wysokiego szczebla ds. inicjatywy CARS 21 z dnia 12 grudnia 2005,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego (2007/2120(INI)),

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 15-16 października 2008 r. w Brukseli,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 października 2008 r. zatytułowany „Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania” (COM(2008)706wersja ostateczna),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej z dnia 26 listopada 2008 r. zatytułowany „Europejski plan naprawy gospodarczej” (COM(2008)800 wersja ostateczna),

–  uwzględniając konkluzje Rady ds. Konkurencyjności na temat przemysłu motoryzacyjnego z dni 5-6 marca 2009 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Europa stoi w obliczu wyjątkowego i dramatycznego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz iż prognozy na lata 2009 i 2010 są alarmujące; mając na uwadze, że rynki finansowe, pomimo przyjęcia podjęcia pierwszych działań, nie funkcjonują obecnie w prawidłowy sposób,

B.  mając na uwadze, że przemysł motoryzacyjny jest kluczowy dla dobrobytu Europy, ponieważ UE jest jednym z największych producentów samochodów na świecie oraz jednym z największych pracodawców prywatnych, z 12 milionami miejsc pracy, uzależnionymi od tego przemysłu,

C.  mając na uwadze, że w przemyśle motoryzacyjnym zatrudnia się również dużą liczbę pracowników wykwalifikowanych oraz iż jest on kluczową siłą napędową w dziedzinie wiedzy i innowacji, inwestując ponad 20 miliardów euro rocznie w badania i rozwój,

D.  mając na uwadze, że przemysł motoryzacyjny został poważnie dotknięty trwającym kryzysem finansowym, ze zmniejszającą się o 20% liczbą rejestrowanych nowych samochodów w ostatnim kwartale roku 2008 oraz spadkiem sprzedaży nowych samochodów o 1,2 miliona w 2008 r.,

E.  mając na uwadze, że przemysł motoryzacyjny jest ściśle powiązany z innymi sektorami przemysłu, a duża liczba podwykonawców oraz dostawców to bardzo często małe i średnie przedsiębiorstwa, które w niemniejszym stopniu dramatycznie ucierpiały na skutek kryzysu finansowego, co pociąga za sobą narastające ryzyko związane z zatrudnieniem,

F.  mając na uwadze, że w gospodarce rynkowej odpowiedzialność za zmaganie się z kryzysem spoczywa przede wszystkim na barkach indywidualnych przedsiębiorstw, jednak w wyjątkowych, konkretnych przypadkach uzasadniona, a nawet nieodzowna, dla tak istotnego sektora gospodarki europejskiej i społeczeństwa europejskiego, jest interwencja państwa, przeprowadzana w zgodzie z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej,

G.  mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie rozpoczęły przyjmowanie własnych środków wspierania przemysłu, co odbiło się pozytywnie na tendencje w zakresie popytu na samochody,

H.  mając na uwadze, że plany takie zostały podane kontroli służb Komisji i że są one w pełni spójne z odpowiednimi działaniami na poziomie europejskim oraz odnośnymi zasadami dotyczącymi pomocy publicznej,

I.  mając na uwadze, że Komisja obecnie negocjuje dalszą liberalizację handlu w ramach rundy dauhańskiej oraz nowe porozumienia o wolnym handlu, w szczególności porozumienie o wolnym handlu z Koreą Południową, co bezpośrednio wpływa na przemysł motoryzacyjny,

J.  mając na uwadze, że powrót do daleko idących środków protekcjonistycznych nie jest najlepszą odpowiedzią na obecny kryzys finansowy i gospodarczy, ponieważ skłoniłoby to przedsiębiorstwa konkurujące na rynku światowym do podejmowania działań w odpowiedzi na te środki, co miałoby negatywny i ograniczający wpływ na handel światowy,

1.  wyraża przekonanie, że wyłącznie skoordynowane działania polityczne na poziomie europejskim, przy pełnym zaangażowaniu głównych zainteresowanych stron reprezentujących sektor motoryzacyjny, zarówno w zakresie podaży jak i popytu, mogą stawić czoła i pozwolić na przezwyciężenie trudnej sytuacji, w której znalazł się przemysł motoryzacyjny;

2. uważa, że niniejszy plan wsparcia ekonomicznego powinien opierać się na: a) zapewnieniu producentom i dostawcom samochodów dostępu do kredytów, w tym zakresie Europejski Bank Inwestycyjny może odegrać istotną rolę w nowych projektach naprawy; b) stymulowaniu popytu na pojazdy mechaniczne, poprzez zachęcanie do złomowania starych i kupowania nowych ekologicznych samochodów; c) łagodzeniu społecznych skutków możliwej restrukturyzacji oraz zatrzymaniu wykwalifikowanych pracowników, poprzez pełne wykorzystanie europejskiego funduszu dostosowywania do globalizacji oraz europejskiego funduszu specjalnego;d) specjalnej pomocy finansowej na badania i inwestycje;

3.  uważa, że obecnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym środki pomocy mogłyby stanowić istotną możliwość zajęcia się długoterminowymi zagadnieniami strukturalnymi, które ciągle występują w przemyśle motoryzacyjnym; w tym kontekście wzywa wszelkie strony zaangażowane w funkcjonowanie sektora motoryzacyjnego do poprawy i zwiększenia wydajności produkcji oraz wykorzystywania jego możliwości;

4.  podkreśla, że dostęp do środków finansowych oraz powrót do prawidłowo funkcjonującego systemu bankowego, który w końcu odzyska zaufanie klientów, jest przesłanką odnowy gospodarczej w sektorze motoryzacyjnym, a w tym kontekście wzywa Komisję oraz Europejski Bank Inwestycyjny do wspólnego przedstawienie na wiosennym szczycie Rady kolejnych propozycji poprawy dostępu sektorów przemysłowych do środków finansowych, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego;

5.  podkreśla fakt, że przemysł motoryzacyjny również ponosi odpowiedzialność za sposób reagowania na obecny kryzys i musi dołożyć starań, by przyczynić się do naprawy gospodarczej, pamiętając, iż wykorzystując środki pomocy publicznej państwa należy zwrócić szczególną uwagę na interesy i oczekiwania pracowników;

6.  podkreśla, że gospodarcza pomoc państwa musi zawsze pozostawać w zgodzie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej oraz zasadami rynku wewnętrznego, którego pełne i skuteczne funkcjonowanie jest podstawowym wymogiem naprawy gospodarczej oraz przyszłego wzrostu kontynentu;

7.  ponownie podkreśla konieczność utrzymania inwestycji na badania i rozwój na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie tzw. czystych technologii, które mogą wzmocnić konkurencyjność przemysłu europejskiego i w pozytywny sposób przyczynić się do walki ze zmianami klimatu;

8.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski konferencji wysokiego szczebla w sprawie przeglądu średniookresowego inicjatywy CARS 21, przy zaangażowaniu przemysłu i zainteresowanych stron, których celem jest zachowanie oraz zagwarantowanie zintegrowanego podejścia podczas przedkładania nowego wniosku legislacyjnego; w tym kontekście zachęca Komisję do oceny wszelkich możliwych nowych inicjatyw legislacyjnych w zgodzie z tymi zasadami;

9.  podkreśla fakt, że skoro kryzys światowy wpływa na inne podmioty sektora motoryzacyjnego na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, globalne rozwiązanie wymaga stałego zarówno wielostronnego jak i dwustronnego dialogu z krajami trzecimi oraz głównymi partnerami handlowymi UE, w celu uniknięcia nieuzasadnionych konsekwencji dla przemysłu UE wynikających ze stosowania przez kraje trzecie protekcjonistycznych i dyskryminacyjnych środków;

10.  wzywa Komisję do przesunięcia zawarcia porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową do czasu wypracowania trwałego rozwiązania dla sektora motoryzacyjnego;

11.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.