Propunere de rezoluţie - B6-0152/2009Propunere de rezoluţie
B6-0152/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

18.3.2009

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio și Antonio Mussa
în numele Grupului UEN
referitoare la viitorul industriei automobilelor

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0152/2009

Procedură : 2009/2560(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0152/2009
Texte depuse :
B6-0152/2009
Texte adoptate :

B6‑0152/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul industriei automobilelor

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Grupului la nivel înalt CARS 21 din 12 decembrie 2005,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2008 privind CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (2007/2120(INI)),

–  având în vedere concluziile președinției Consiliului European de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie 2008,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 octombrie 2008 intitulată „De la criza financiară la redresare: un cadru de acțiune la nivel european” (COM(2008)706 final),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliului European din 26 noiembrie 2008 intitulată „Un plan european de redresare economică” (COM(2008)0800 final),

–  având în vedere concluziile Consiliului Competitivitate din 5 și 6 martie 2009 cu privire la industria automobilelor,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Europa se confruntă cu o criză economico-financiară excepțională și dramatică, iar previziunile pentru 2009 și 2010 sunt alarmante; întrucât piețele financiare, în ciuda primelor măsuri adoptate, nu funcționează adecvat în prezent;

B.  întrucât industria automobilelor este esențială pentru prosperitatea Europei, deoarece UE este cel mai mare producător de autovehicule, și reprezintă unul dintre cei mai mari angajatori privați, cu 12 milioane de locuri de muncă dependente de acest sector;

C.  întrucât industria automobilelor este și un angajator major de forță de muncă calificată și reprezintă un factor esențial de stimulare a cunoașterii și inovării, investind mai mult de 20 de miliarde de euro anual în cercetare și dezvoltare;

D.  întrucât industria producătoare de automobile este serios afectată de criza financiară actuală, înmatriculările de mașini noi scăzând cu 20% în ultimul trimestru al anului 2008, iar vânzările de mașini reducându-se cu 1,2 milioane în 2008;

E.  întrucât industria automobilelor este strâns legată de multe alte sectoare industriale – un număr mare de subcontractanți și furnizori este alcătuit din IMM-uri, care sunt afectate de criza financiară la fel de mult și de dramatic, ceea ce conduce la creșterea riscurilor privind ocuparea forței de muncă;

F.  întrucât într-o economie de piață responsabilitatea de bază privind abordarea crizei revine întreprinderilor individuale, dar în anumite cazuri excepționale și precise, intervenția sectorului public în conformitate cu normele privind ajutorul de stat este justificată, chiar indispensabilă pentru ceea ce înainte de criza financiară reprezenta un sector vital al economiei și societății europene;

G.  întrucât anumite state membre au început să adopte măsuri naționale pentru a sprijini acest sector, cu efecte pozitive asupra evoluției cererii de automobile;

H.  întrucât asemenea planuri au fost examinate de serviciile Comisiei și sunt pe deplin coerente cu acțiunile corespunzătoare la nivel european și respectă normele privind ajutorul de stat;

I.  întrucât Comisia negociază în prezent continuarea liberalizării comerțului în cadrul Rundei de la Doha și al unor noi acorduri de liber schimb, în special al acordului de liber schimb cu Coreea de Sud, care afectează direct sectorul automobilelor;

J.  întrucât întoarcerea la măsuri extrem de protecționiste nu reprezintă cel mai bun răspuns la criza economico-financiară actuală, deoarece ar genera contramăsuri din partea competitorilor mondiali, cu efecte negative și restrictive asupra comerțului internațional,

1.  consideră că doar o activitate politică coordonată la nivel european, cu deplina implicare a actorilor majori din sector, privind cererea și oferta, poate aborda și depăși dificultățile din sectorul automobilelor;

2. consideră că acest plan de asistență economică ar trebui să se bazeze pe: (a) garantarea accesului la credite pentru producătorii de automobile și furnizori, iar în acest context Banca Europeană de Investiții poate juca un rol semnificativ în noile proiecte de redresare; (b) stimularea cererii de autovehicule, ceea ce include stimulente pentru casarea automobilelor vechi și pentru cumpărarea de mașini nepoluante; (c) atenuarea efectelor sociale ale posibilelor restructurări și păstrarea forței de muncă calificate prin utilizarea deplină a Fondului european de ajustare la globalizare și a Fondului special european;(d) o asistență specială pentru cercetare și investiții;

3.  consideră că măsurile actuale de asistență pentru industria automobilelor ar putea reprezenta o oportunitate serioasă și importantă în vederea abordării pe termen lung a unor aspecte structurale care persistă în industria automobilelor; invită, în acest context, diferiții actori din domeniu să-și îmbunătățească și să-și sporească productivitatea și utilizarea capacităților;

4.  subliniază că accesul la finanțare și reîntoarcerea la un sistem bancar adecvat care restaurează încrederea consumatorilor constituie o condiție prealabilă pentru redresarea sectorului automobilelor și, în acest context, invită Comisia și Banca Europeană de Investiții să prezinte împreună la Consiliul European de primăvară opțiuni suplimentare de ameliorare a accesului la finanțare pentru industrie și, în special, pentru IMM-urile din acest sector;

5.  subliniază faptul că industria automobilelor este, de asemenea, responsabilă pentru abordarea crizei actuale și că aceasta trebuie să depună eforturi semnificative pentru a contribui la redresare, ținându-se cont de necesitatea acordării unei atenții speciale intereselor și așteptărilor forței de muncă atunci când se utilizează ajutorul de stat;

6.  subliniază că ajutorul de stat trebuie să respecte întotdeauna normele comunitare privind ajutorul de stat și principiile pieței interne, a cărei funcționare deplină și eficientă constituie o condiție prealabilă pentru redresarea și dezvoltarea viitoare a continentului;

7.  reafirmă necesitatea de a menține un nivel ridicat al investițiilor în domeniul cercetării și al dezvoltării, în special în domeniul tehnologiilor nepoluante, care ar putea consolida competitivitatea industriei europene și ar putea contribui la combaterea schimbărilor climatice;

8.  salută concluziile Conferinței la nivel înalt pentru revizuirea la jumătatea perioadei a CARS 21, cu implicarea sectorului și a actorilor relevanți, care vizează menținerea și garantarea unei abordări integrate în momentul prezentării unor noi propuneri legislative; în acest context, invită Comisia să evalueze orice eventuală nouă inițiativă legislativă în conformitate cu principiile respective;

9.  subliniază faptul că, deoarece actuala criză mondială afectează alți actori internaționali din sectorul automobilelor, în special SUA, o soluție globală necesită un dialog permanent cu țările terțe și cu principalii parteneri comerciali ai UE la nivel multilateral și bilateral, pentru a evita penalizarea nejustificată a industriei europene din cauza măsurilor protecționiste și discriminatorii adoptate de țările terțe;

10.  invită Comisia să amâne încheierea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Coreea de Sud până la găsirea unei soluții echilibrate cu privire la implicațiile pentru sectorul automobilelor;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.