Postup : 2009/2560(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0152/2009

Predkladané texty :

B6-0152/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0186

NÁVRH UZNESENIA
PDF 102kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE420.438
 
B6‑0152/2009
ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio a Antonio Mussa
v mene skupiny UEN
o budúcnosti automobilového priemyslu

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti automobilového priemyslu 
B6‑0152/2009

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery pracovnej skupiny na vysokej úrovni CARS 21 z 12. decembra 2005,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o CARS 21: konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel (2007/2120(INI)),

–  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli z 15. a 16. októbra 2008,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. októbra 2008 Od finančnej krízy k ozdraveniu: európsky rámec pre činnosť (KOM(2008) 706 v konečnom znení),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskej rade z 26. novembra 2008 Plán hospodárskej obnovy Európy (KOM(2008) 800 v konečnom znení),

–  so zreteľom na závery Rady pre hospodársku súťaž z 5. a 6. marca 2009 o automobilovom priemysle,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európa prežíva výnimočnú a dramatickú finančnú a hospodársku krízu a predpovede na roky 2009 a 2010 sú znepokojujúce; keďže finančné trhy, napriek opatreniam prijatým najprv, v súčasnosti riadne nefungujú,

B.  keďže automobilový priemysel je hybnou pákou európskej prosperity, pretože EÚ je najväčším výrobcom motorových vozidiel na svete a je jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov, pretože od odvetvia závisí 12 miliónov pracovných miest,

C.  keďže automobilový priemysel je aj významným zamestnávateľom kvalifikovanej pracovnej sily a je hnacím motorom poznania a inovácie, pričom investuje vyše 20 miliárd eur ročne do výskumu a vývoja,

D.  keďže automobilová výroba je vážne postihnutá pokračujúcou finančnou krízou, keď počet registrácií nových áut v poslednom kvartáli roku 2008 poklesol o 20 % a predaj nových áut v roku 2008 poklesol o 1,2 milióna,

E.  keďže automobilový priemysel je úzko spätý s mnohými ďalšími priemyselnými odvetviami – veľký počet subdodávateľov a dodávateľov sa skladá z malých a stredných podnikov, ktorých takisto rovnako a dramaticky zasiahla finančná kríza s rastúcim nebezpečenstvom straty zamestnania,

F.  keďže prvotnú zodpovednosť za riešenie krízy v trhovom hospodárstve majú jednotlivé podniky, ale v niektorých výnimočných a rozhodujúcich prípadoch je odôvodnená a dokonca nevyhnutná intervencia verejného sektoru v súlade s predpismi o poskytovaní štátnej pomoci, pretože pred finančnou krízou to bolo veľmi dôležité odvetvie európskej ekonomiky a spoločnosti,

G.  keďže niektoré členské štáty začali s prijímaním vnútroštátnych opatrení na podporu odvetvia s pozitívnym efektom na zvyšovanie dopytu po autách,

H.  keďže služby Komisie kontrolujú tieto plány, ktoré sú plne v súlade so zodpovedajúcimi krokmi na európskej úrovni a dodržiavajú predpisy o poskytovaní štátnej pomoci,

I.  keďže Komisia v súčasnosti rokuje o ďalšej liberalizácii obchodu v rámci dauhaského kola a nových dohôd o voľnom obchode, najmä dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou, ktorá priamo ovplyvňuje automobilové odvetvie,

J.  keďže návrat k striktným protekcionistickým opatreniam nie je najlepšou reakciou na súčasnú finančnú a hospodársku krízu, pretože by mohol vyvolať protiopatrenia svetových konkurentov s negatívnymi a reštriktívnymi dôsledkami na svetový obchod,

1.  je presvedčený, že iba prostredníctvom koordinovaného politického postupu na európskej úrovni za plnej angažovanosti dôležitých aktérov odvetvia, tak v otázke ponuky, ako aj dopytu, možno čeliť problémom automobilového odvetvia a riešiť ich;

2. domnieva sa, že tento plán ekonomickej pomoci by sa mal zakladať na a) zabezpečovaní prístupu výrobcov áut a dodávateľov k úverom a Európska investičná banka môže v tomto kontexte zohrávať dôležitú úlohu v rámci nových projektov obnovy, b) stimulovaní dopytu po vozidlách, čo obsahuje stimulujúce príspevky na šrotovanie starých áut a na kúpu „zelených“ áut, c) zmierňovaní sociálnych dôsledkov možnej reštrukturalizácie a zachovania kvalifikovanej pracovnej sily plným využívaním fondu na prispôsobenie sa globalizácii a európskeho špeciálneho fondu,d) osobitnej pomoci výskumu a investovaniu;

3.  domnieva sa, že terajšie opatrenia na pomoc automobilovému priemyslu by mohla byť vážnou a dôležitou príležitosťou na riešenie dlhodobých štrukturálnych problémov, ktoré v automobilovom priemysle pretrvávajú; v tejto súvislosti vyzýva rozličné subjekty v rámci odvetvia, aby zlepšili a zvýšili efektívnosť výroby a využívanie kapacít;

4.  zdôrazňuje, že prístup k financovaniu a návrat k riadnemu bankovému systému, ktorý konečne obnoví dôveru spotrebiteľov, je predpokladom obnovy automobilového odvetvia, a v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a Európsku investičnú banku, aby na jarnom rokovaní Európskej rady spoločne predstavili ďalšie možnosti na zlepšenie prístupu priemyslu a najmä malých a stredných podnikov v odvetví k financovaniu;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že automobilový priemysel zodpovedá za reakcie na súčasnú krízu a musí vyvinúť veľké úsilie na to, aby prispel k obnove, pričom osobitnú pozornosť treba venovať záujmom a očakávaniam pracovnej sily pri využívaní ekonomickej intervencie štátu;

6.  zdôrazňuje, že pri ekonomickej intervencii štátu sa vždy musia dodržiavať predpisy EÚ na poskytovanie štátnej pomoci a zásady vnútorného trhu, ktorého riadne a efektívne fungovanie je predpokladom obnovy a budúceho rastu kontinentu;

7.  znovu potvrdzuje nevyhnutnosť zachovania vysokej úrovne investovania do výskumu a vývoja, najmä v oblasti čistých technológií, ktoré by mohli posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a pozitívne reagovať v boji proti zmene klímy;

8.  víta predbežné hodnotenie záverov konferencie na vysokej úrovni o CARS 21 za spoluúčasti priemyslu a dôležitých zainteresovaných strán, ktoré sa zameriavajú na zachovanie a zaručenie integrovaného prístupu pri predkladaní nového legislatívneho návrhu; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby každú prípadnú legislatívnu iniciatívu hodnotila v súlade s týmito zásadami;

9.  zdôrazňuje skutočnosť, že táto globálna kríza ovplyvňuje ďalších svetových aktérov v automobilovom odvetví, najmä Spojené štáty americké, a preto si globálne riešenie vyžaduje stály dialóg s tretími krajinami a hlavnými obchodným partnermi EÚ na mnohostrannej a bilaterálnej úrovni, aby sa zabránilo neoprávneným postihom priemyslu EÚ za protekcionistické a diskriminačné opatrenia prijaté tretími krajinami;

10.  vyzýva Komisiu, aby odsunula uzavretie dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Južnou Kóreou, kým sa nenájde vyvážené riešenie dôsledkov pre automobilové odvetvie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia