Predlog resolucije - B6-0152/2009Predlog resolucije
B6-0152/2009

PREDLOG RESOLUCIJE

18.3.2009

k izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Roberta Angelilli, Mario Borghezio in Antonio Mussa
v imenu skupine UEN
o prihodnosti avtomobilske industrije

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0152/2009

Postopek : 2009/2560(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0152/2009
Predložena besedila :
B6-0152/2009
Sprejeta besedila :

B6‑0152/2009

Resolucija Evropskega parlamenta   o prihodnosti avtomobilske industrije

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepov skupine na visoki ravni CARS 21 z dne 12. decembra 2005,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2008 o CARS 21: Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo (2007/2120(INI)),

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju 15. in 16. oktobra 2008,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. oktobra 2008 z naslovom „Od finančne krize do okrevanja gospodarstva: evropski okvir za ukrepanje“ (KOM(2008)0706 konč.),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu z dne 26. novembra 2008 z naslovom „Evropski načrt za oživitev gospodarstva“ (KOM(2008)0800 konč.),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za konkurenčnost z dne 5. in 6. marca o avtomobilski industriji,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker se Evropa sooča z izredno in hudo finančno in gospodarsko krizo, napovedi za leti 2009 in 2010 pa so zaskrbljujoče; ker finančni trgi kljub prvotno sprejetim ukrepom sedaj ne delujejo ustrezno,

B.  ker je avtomobilska industrija poglavitna za uspešnost Evrope, saj je EU največja proizvajalka motornih vozil in je eden največjih zasebnih delodajalcev z 12 milijonov delovnih mest, odvisnih od panoge,

C.  ker avtomobilska industrija zaposluje tudi usposobljeno delovno silo in je ključno gonilo pri znanju in inovacijah, pri čemer letno vlaga več kot 20 milijard EUR v razvoj in raziskave,

D.  ker je sedanja finančna kriza močno prizadela proizvodnjo v avtomobilski industriji, pri čemer je v zadnjem četrtletju 2008 registracija novih avtomobilov upadla za 20 %, prodaja novih avtomobilov pa je v letu 2008 padla za 1,8 milijona,

E.  ker je avtomobilska industrija tesno povezana s številnimi drugimi industrijskimi sektorji – številni podizvajalci in dobavitelji so zelo pogosto mala in srednja podjetja, ki jih je enako močno prizadela finančna kriza s številnimi tveganji za zaposlovanje,

F.  ker imajo v tržnem gospodarstvu posamezna podjetja glavno odgovornost za reševanje krize, vendar je v nekaterih izjemnih in določenih primerih utemeljena tudi intervencija javnega sektorja v skladu s pravili o državni pomoči, celo nujna za ta sektor, ki je bil pred finančno krizo bistven za evropsko gospodarstvo in družbo,

G.  ker so nekatere države članice začele sprejemati nacionalne ukrepe za podporo te industrije, ki pozitivno vplivajo na trende povpraševanja po avtomobilih,

H.  ker so službe Komisije pregledale te načrte, ki ostajajo popolnoma skladni z ustreznimi ukrepi na ravni EU in s pravili o državni pomoči,

I.  ker se sedaj Evropska komisija pogaja o nadaljnji liberalizaciji trgovine v krogu pogajanj v Dohi in novih sporazumih o prosti trgovini, zlasti o sporazumu o prosti trgovini z Južno Korejo, ki neposredno zadeva avtomobilski sektor,

J.  ker zatekanje k močnim protekcionističnim ukrepom ni najboljši odziv na sedanjo finančno in gospodarsko krizo, saj bi svetovni konkurenti lahko uvedli protiukrepe, ki bi negativno vplivali na svetovno trgovino in jo omejevali,

1.  meni, da se samo z usklajenim političnim delovanjem na evropski ravni s polnim sodelovanjem glavnih akterjev iz tega sektorja, na področju ponudbe in povpraševanja, lahko soočimo s težavami v avtomobilskem sektorju in jih prebrodimo;

2. meni, da bi moral ta načrt za gospodarsko pomoč temeljiti na (a) zagotavljanju dostopa do kreditov za proizvajalce avtomobilov in dobavitelje, Evropska investicijska banka pa ima pri tem pomembno vlogo v novih projektih za oživitev dejavnosti; (b) spodbujanju povpraševanja za vozila, ki vključujejo pobude za menjavo starih avtomobilov v zameno za nakup okolju prijaznih avtomobilov; (c) blaženju socialnih vplivov na morebitno prestrukturiranje in ohranjanje usposobljene delovne sile s pomočjo celovite uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji;(d) posebni pomoči za raziskave in naložbe;

3.  meni, da bi bili lahko sedanji ukrepi pomoči za avtomobilsko industrijo velika in pomembna priložnost za reševanje dolgoročnih strukturnih vprašanj, ki še vedno obstajajo v avtomobilski industriji; v zvezi s tem poziva različne udeležence iz tega sektorja, da izboljšajo in povečajo svojo proizvodno učinkovitost in izkoriščenost zmogljivosti;

4.  poudarja, da sta dostop do financiranja in vrnitev k ustreznim bančnim sistemom, ki končno vračajo zaupanje potrošnikov, pogoja za oživitev avtomobilskega sektorja in v zvezi s tem poziva Komisijo in Evropsko investicijsko banko, da spomladanskemu Evropskemu svetu skupaj predstavita nadaljnje možnosti za izboljšanje dostopa do financiranja industrij in zlasti za mala in srednja podjetja tega sektorja;

5.  poudarja, da je avtomobilska industrija prav tako odgovorna za odziv na sedanjo krizo in si mora močno prizadevati za oživitev, ob upoštevanju, da je treba posebno pozornost nameniti interesom in pričakovanjem delovne sile pri uporabi državnih gospodarskih intervencij;

6.  poudarja, da je treba pri državnih gospodarskih intervencijah vedno upoštevati pravila o državni pomoči EU in načela notranjega trga, polno in učinkovito delovanje, katerega prednostna naloga je oživitev in prihodnja rast v Evropi;

7.  ponovno poudarja, da je treba ohranjati visoko raven naložb v raziskave in razvoj, zlasti na področju čistih tehnologij, s katerimi bi lahko okrepili konkurenčnost evropske industrije in se ugodno odzvali na boj proti podnebnim spremembam;

8.  pozdravlja sklepe konference na visoki ravni o vmesnem pregledu pobude CARS 21 s sodelovanjem industrije in pomembnih udeležencev, katerih cilj je ohranjanje in zagotavljanje usklajenega pristopa pri predlaganju novih zakonodajnih predlogov; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj oceni vse morebitne nove zakonodajne pobude v skladu s temi načeli;

9.  poudarja dejstvo, da gospodarska kriza vpliva na druge svetovne udeležence v avtomobilskem sektorju, zlasti Združene države, zato zahteva globalna rešitev stalen dialog s tretjimi državami in glavnimi trgovskimi partnerji EU na dvostranski in večstranski ravni, da bi se izognili nepravičnemu kaznovanju industrije EU zaradi protekcionističnih in diskriminatornih ukrepov, ki so jih sprejele tretje države;

10.  poziva Komisijo, naj preloži sklenitev prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Južno Korejo, dokler se ne najde usklajena rešitev za posledice v avtomobilski sektor;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam ter parlamentom držav članic.