Postup : 2009/2560(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0153/2009

Předložené texty :

B6-0153/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0186

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 106kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0152/2009
18. 3. 2009
PE420.440
 
B6‑0153/2009
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori a Ivo Belet
za skupinu PPE-DE,
o budoucnosti automobilového průmyslu

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti automobilového průmyslu 
B6‑0153/2009

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Lisabonu, které se konalo ve dnech 23. a 24. března 2000,

–  s ohledem na sdělení Komise jarnímu zasedání Evropské rady ze dne 2. února 2005 nazvané „Společně k růstu a zaměstnanosti – nový začátek lisabonské strategie“ (KOM(2005)0024 v konečném znění),

–  s ohledem na závěry pracovní skupiny na vysoké úrovni CARS 21 ze dne 12. prosince 2005 a na střednědobou revizi závěrů konference na vysoké úrovni ze dne 29. října 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o CARS 21: Právní rámec úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu (2007/2120(INI)),

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu konaného ve dnech 15. a 16. října 2008,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. října 2008 nazvané „Od finanční krize k oživení: Evropský rámec pro činnost“ (KOM(2008)706 v konečném znění),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropské radě ze dne 26. listopadu 2008 nazvané „Plán evropské hospodářské obnovy“ (KOM(2008) 800 v konečném znění),

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise o dopadu finanční krize na automobilový průmysl ze dne 4. února 2009,

–  s ohledem na závěry Rady pro konkurenceschopnost ze dne 5. a 6. března 2009 o automobilovém průmyslu,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. února 2009 nazvané „Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu“ (KOM(2009)0104 v konečném znění),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropa čelí výjimečné a hluboké finanční a hospodářské krizi,

B.   vzhledem k tomu, že evropský finanční trh v současné době řádně nefunguje, zejména pokud jde o úvěrové činnosti,

C.   vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl je zvláště zasažen dopadem současné krize, a je přitom klíčovým sektorem evropského hospodářství, který přispívá k zaměstnanosti, inovacím a konkurenceschopnosti celého hospodářství,

D.  vzhledem k tomu, že se očekává, že v roce 2009 dojde k dalšímu významnému poklesu poptávky po vozidlech a k následujícímu poklesu výroby, čímž se nevyhnutelně zvýší tlak na úroveň zaměstnanosti a investic v EU,

E.  vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl je největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje v EU, a vzhledem k tomu, že evropští výrobci osobních a užitkových vozidel musí vynakládat značné prostředky na investice, které vyplývají z regulačních a tržních požadavků, zejména kvůli zajištění přechodu na vozidla s nízkými emisemi,

F.  vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl přímo i nepřímo zaměstnává 12 milionů dělníků, což je 6 % zaměstnaného obyvatelstva v Evropské unii, a miliony těchto pracovních míst jsou v současnosti ohroženy,

G.  vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl je pro hospodářství EU klíčový, protože má mnohonásobný dopad na ostatní odvětví a zejména na existenci stovek tisíc malých a středních podniků,

H.   vzhledem k tomu, že některé členské státy začaly přijímat vnitrostátní opatření na podporu automobilového průmyslu,

I.   vzhledem k tomu, že Komise v současné době jedná o další liberalizaci obchodu v rámci kola jednání z Dohá a dohody o volném obchodu s Jižní Koreou,

1.  je si vědom toho, že současná hospodářská a finanční krize vystavuje automobilový průmysl intenzivnímu tlaku, který se projevuje zejména prudkým poklesem poptávky po automobilech, problémy v přístupu k úvěrovému financování a strukturálními problémy z období před krizí;

2.   s vážným znepokojením konstatuje, že opatření dosud přijatá na evropské úrovni nejsou adekvátní problémům způsobeným současnou krizí a žádá, aby byl vytvořen skutečný evropský rámec pro opatření, který by stanovil konkrétní kroky k tomu, jak lze na úrovni EU i na úrovni členských států přijmout rozhodující potřebná opatření;

3.   s rostoucím znepokojením bere na vědomí, že některá krátkodobá opatření, která na vnitrostátní úrovni přijaly některé členské státy, by mohla přispět k narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu a způsobit újmu dlouhodobé konkurenceschopnosti, a vyzývá proto členské státy, aby zajistily, že další opatření budou soudržná, účinná a koordinovaná;

4.   naléhavě proto žádá Radu a Komisi, aby koordinovaly činnost na evropské úrovni, aby se předešlo protekcionismu, a aby bylo zajištěno, že budou přijata celoevropská, a nikoli pouze vnitrostátní, opatření;

5.   vyzývá Komisi, aby mobilizovala všechny své zdroje k boji s krizí a aby v případě potřeby zavedla nové nástroje, a vítá v této souvislosti dočasný rámec pro hodnocení státní pomoci, který zavedl evropský plán hospodářské obnovy;

6.   vyzývá Radu a Komisi, aby urychlily, zjednodušily a zvýšily finanční podporu automobilového odvětví, a to zejména prostřednictvím Evropské investiční banky a Evropské centrální banky a také tím, že umožní státní záruky na úvěry s nízkými úroky; domnívá se, že finanční podpora, zejména prostřednictvím půjček, by měla pomoci stimulovat poptávku po nových vozidlech ve prospěch hospodářského růstu, životního prostředí a bezpečnosti provozu;

7.   znovu potvrzuje, že politiky na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni by měly přispívat ke zvládnutí stádia restrukturalizace, jíž automobilový průmysl čelí v důsledku velmi konkurenčního prostředí, a vybízí proto toto odvětví, aby tyto úpravy provádělo se sociální odpovědností a za úzké spolupráce se sociálními partnery;

8.   v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby usnadnila, zlepšila a urychlila přístup k stávajícím nástrojům, jako jsou Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a strukturální fondy;

9.   znovu potvrzuje, že automobilový průmysl potřebuje stálé investice do programů výzkumu a vývoje, které poskytnou optimální řešení z hlediska kvality, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosáhnout udržitelného konkurenceschopného rámce, a vyzývá proto v této souvislosti Evropskou komisi, aby usnadnila, zlepšila a zrychlila přístup k nástrojům EU na podporu výzkumu, vývoje a inovací, jako je 7. rámcový program;

10.  vyzývá Komisi, aby navrhla pokyny a doporučení na opatření, která by koordinovaně pobízela k obnově vozových parků v případě lehkých užitkových vozidel a těžkých nákladních vozidel a vozidel pro hromadnou dopravu, jako je např. šrotovné a jiné tržní pobídky, které mají kladný a krátkodobý účinek na spotřebitelskou poptávku po nových vozidlech, a vyzývá Komisi, aby sledovala vnitrostátní opatření, která se v této souvislosti již uplatňují, aby se zamezilo narušování vnitřního trhu;

11.  vyzývá Radu a Komisi, aby se chopily příležitosti k revizi stávajícího zdanění aut s cílem koordinovat daňové režimy v celé Evropské unii;

12.  potvrzuje potřebu prohloubit dialog a probíhající diskuzi se třetími zeměmi a hlavními obchodními partnery EU o budoucnosti automobilového průmyslu, a vyzývá proto Komisi, aby bedlivě sledovala vývoj v mimoevropských zemích, zejména ve Spojených státech a v Asii, aby byly zaručeny rovné podmínky na mezinárodní úrovni a aby nedocházelo k protekcionismu a k diskriminujícím opatřením na světovém trhu s automobily;

13.  vyzývá Komisi, aby odložila uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Jižní Koreou až do nalezení vyváženého a spravedlivého ujednání mezi oběma partnery;

14.  vyzývá Komisi, aby plně uplatňovala zásady lepší tvorby právních předpisů, a aby z tohoto důvodu provedla pečlivé hodnocení dopadu nových právních předpisů EU o automobilech, zejména s ohledem na účinek cen nových aut a na dobu dostatečnou pro uplatňování těchto opatření, a naléhavě žádá Komisi, aby zaujala obezřetnější přístup k regulaci v souladu s doporučeními CARS 21 a zabezpečila tak právní jistotu a předvídatelnost v automobilovém odvětví;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a národním parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí