Πρόταση ψηφίσματος - B6-0153/2009Πρόταση ψηφίσματος
B6-0153/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

18.3.2009

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori και Ivo Belet
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0152/2009

Διαδικασία : 2009/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0153/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0153/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0153/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 2ας Φεβρουαρίου 2005 με τίτλο "Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας" (CΟΜ(2005)24 τελικό),

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου CARS 21 της 12ης Δεκεμβρίου 2005 και την ενδιάμεση επανεξέταση των συμπερασμάτων της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου της 26ης Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την Ομάδα CARS 21: Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία (2007/2120(ΙΝΙ)),

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο: "Από την χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάληψης δράσης" (COM(2008)706 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ής Νοεμβρίου 2008 με τίτλο: "Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας" COM(2008) 800 τελικό),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία της 4ης Φεβρουαρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνισμού σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία στις 5 και 6 Μαρτίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο: "Αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας" (CΟΜ(2009) 104 τελικό),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εξαιρετική και βαθιά χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά δεν λειτουργεί σήμερα με τον ορθό τρόπο, ιδίως όσον αφορά τις δανειστικές της δραστηριότητες,

Γ.  λαμβάνοντα υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία πλήττεται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της σημερινής κρίσης ενώ αποτελεί βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας που συμβάλλει στην απασχόληση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στο όλο πλαίσιο της οικονομίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 αναμένεται να σημειωθεί περαιτέρω σημαντική πτώση στη ζήτηση οχημάτων με επακόλουθη πτώση της παραγωγής, αυξάνοντας αναπόφευκτα την πίεση στην απασχόληση και τα επίπεδα επενδύσεων στην ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτής σε Ε & Α στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές επιβατηγών και εμπορικών οχημάτων πρέπει να στηρίζουν υψηλά επίπεδα επενδύσεων υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που θέτουν οι ρυθμίσεις και η αγορά, ιδίως όσον αφορά την εξασφάλιση της μετάβασης σε έναν στόλο οχημάτων με χαμηλές εκπομπές,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί 12 εκατ. άτομα άμεσα και έμμεσα, που αποτελεί το 6% του απασχολούμενου πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι εκατομμύρια από τις θέσεις αυτές εργασίας βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί βασικό παράγοντα της οικονομίας της ΕΕ λόγω του πολλαπλασιαστικού της αποτελέσματος για άλλους τομείς και βιομηχανίες και ιδιαίτερα σε σχέση με την ύπαρξη εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να υιοθετούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για τη στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαπραγματεύεται σήμερα περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου στο πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα και της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με τη Νότια Κορέα,

1.  αναγνωρίζει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει δεχθεί έντονες πιέσεις από τη σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που επέδρασε ιδιαίτερα με σοβαρή πτώση της ζήτησης οχημάτων, δυσχέρειες στη ρύθμιση της χρηματοδότησης των πιστώσεων και διαρθρωτικά προβλήματα που προηγούντο της κρίσης·

2.  επισημαίνει με βαθιά ανησυχία ότι τα μέχρι σήμερα εγκριθέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέτρα δεν ανταποκρίνονται κατάλληλα στις προκλήσεις που έθεσε η σημερινή κρίση και ζητεί ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης που θα προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί η λήψη των αποφασιστικών μέτρων που χρειάζονται τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

3.  επισημαίνει με αυξανόμενη ανησυχία ότι ορισμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα που ενεκρίθησαν σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη στρέβλωση του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς αποβαίνοντας σε βάρος της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα και καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα επόμενα μέτρα θα είναι συνεπή, αποτελεσματικά και συντονισμένα·

4.  καλεί ως εκ τούτου επειγόντως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντονίσουν ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αποφευχθούν κινήσεις προστατευτισμού και να εγκρίνουν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ περισσότερο παρά σε εθνικό·

5.  καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει όλους τους πόρους που διαθέτει για την καταπολέμηση της κρίσης και να θεσπίσει νέα μέσα όπου αυτό είναι αναγκαίο και χαιρετίζει στο σημείο αυτό το προσωρινό πλαίσιο αξιολόγησης της κρατικής βοηθείας που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομική Ανάκαμψη·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν, να απλουστεύσουν και να αυξήσουν την οικονομική στήριξη για την αυτοκινητοβιομηχανία, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και επιτρέποντας κρατικές εγγυήσεις για χαμηλότοκα δάνεια· η οικονομική στήριξη, ιδίως μέσω δανείων θα μπορούσε να συμβάλλει στην τόνωση της ζήτησης νέων οχημάτων προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της οδικής ασφάλειας·

7.  τονίζει εκ νέου ότι οι πολιτικές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών θα έπρεπε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της αναδιαρθρωτικής φάσης που διανύει η αυτοκινητοβιομηχανία, λόγω του λίαν ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενθαρρύνει ως εκ τούτου τον κλάδο να εφαρμόσει τις προσαρμογές αυτές κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους·

8.  καλεί στο πλαίσιο αυτό επειγόντως την Επιτροπή να διευκολύνει, να βελτιώσει και να επιταχύνει την πρόσβαση στα υπάρχοντα μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και τα Διαρθρωτικά Ταμεία·

9.  τονίζει εκ νέου ότι η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται συνεχείς επενδύσεις σε προγράμματα Ε & Α που παρέχουν τις βέλτιστες λύσεις σε σχέση με την ποιότητα, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις προκειμένου να επιτευχθεί ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλαίσιο και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να διευκολύνει, να βελτιώσει και να επιταχύνει στο πλαίσιο αυτό την πρόσβαση στα μέσα στήριξης της ΕΕ στην Ε & Α και την καινοτομία, όπως το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο·

10.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για μέτρα που θα ενθαρρύνουν με συντονισμένο τρόπο την ανανέωση του στόλου ελαφρών και βαρέων οχημάτων καθώς και των μέσων δημοσίων μεταφορών, όπως προγράμματα διάλυσης οχημάτων και άλλα κίνητρα για την αγορά που θα έχουν θετικά και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα στη ζήτηση νέων οχημάτων από τον καταναλωτή και καλεί επίσης την Επιτροπή να ελέγξει εκ του σύνεγγυς τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο αυτό προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία προκειμένου να επανεξετάσουν την ισχύουσα φορολογία στα οχήματα προκειμένου να συντονιστούν τα φορολογικά καθεστώτα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.  επιβεβαιώνει την ανάγκη εμβάθυνσης του διαλόγου και των συνεχιζόμενων συζητήσεων με τις τρίτες χώρες και τους κυρίως εμπορικούς εταίρους της ΕΕ σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να ελέγχει εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις τρίτες χώρες, ιδίως στις ΗΠΑ και την Ασία προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι σε διεθνές επίπεδο χωρίς προστατευτισμό και μέτρα εμπεριέχοντα διακρίσεις στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου·

13.  καλεί την Επιτροπή να μεταθέσει τη σύναψη της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Νότιας Κορέας μέχρις ότου επιτευχθεί ένας ισορροπημένος και τίμιος διακανονισμός μεταξύ των δύο εταίρων·

14.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τις αρχές της Καλύτερης Ρύθμισης και να προβεί επομένως σε μια πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων νομοθεσιών της ΕΕ στα οχήματα, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στο κόστος των νέων οχημάτων και το χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να κρατήσει μια περισσότερο επιφυλακτική στάση ως προς τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας CARS 21 παρέχοντας έτσι νομική βεβαιότητα και προβλεψιμότητα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.