Projekt rezolucji - B6-0153/2009Projekt rezolucji
B6-0153/2009

PROJEKT REZOLUCJI

18.3.2009

zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori, Ivo Belet
w imieniu grupy politycznej PPE-DE
w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0152/2009

Procedura : 2009/2560(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0153/2009
Teksty złożone :
B6-0153/2009
Teksty przyjęte :

B6‑0153/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 23-24 marca 2000 r. w Lizbonie,

–  uwzględniając komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej wydany dnia 2 lutego 2005 r., zatytułowany „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej” (COM(2005) 24 końcowy),

–  uwzględniając konkluzje grupy wysokiego szczebla CARS 21 z dnia 12 grudnia 2005 r. oraz konkluzje śródokresowej konferencji przeglądowej wysokiego szczebla z dnia 29 października 2008 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego (2007/2120(INI)),

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 15-16 października 2008 r. w Brukseli,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 października 2008 r. zatytułowany „Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania” (COM(2008) 706 wersja ostateczna),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej z dnia 26 listopada 2008 r. zatytułowany „Europejski plan naprawy gospodarczej” (COM(2008) 800 wersja ostateczna),

–  uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wpływu kryzysu finansowego na przemysł samochodowy,

–  uwzględniając konkluzje Rady ds. Konkurencyjności na temat przemysłu motoryzacyjnego z dni 5-6 marca 2009 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. zatytułowany „Reakcja na kryzys w europejskim przemyśle motoryzacyjnym” (COM(2009) 104 wersja ostateczna),

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Europa stoi w obliczu wyjątkowego i głębokiego kryzysu finansowego i gospodarczego,

B.  mając na uwadze, że obecnie europejski rynek finansowy nie funkcjonuje prawidłowo, zwłaszcza w zakresie działalności pożyczkowej,

C.  mając na uwadze, że europejski przemysł motoryzacyjny, który stanowi kluczowy sektor gospodarki europejskiej wnoszący wkład w zatrudnienie, innowacje i konkurencyjność całej gospodarki, został szczególnie dotknięty skutkami obecnego kryzysu,

D.  mając na uwadze, że w 2009 r. spodziewany jest dalszy znaczny spadek popytu na pojazdy i wynikający stąd spadek produkcji, co w sposób nieunikniony zwiększy presję na poziom zatrudnienia i inwestycji w UE,

E.  mając na uwadze, że europejski sektor motoryzacyjny jest największym prywatnym inwestorem w dziedzinie badań i rozwoju w Unii Europejskiej, a producenci europejskich samochodów osobowych i pojazdów przeznaczonych do celów gospodarczych w świetle wymogów prawnych i rynkowych muszą ponosić wysokie nakłady inwestycyjne, zwłaszcza z uwagi na konieczność przejścia na flotę pojazdów niskoemisyjnych,

F.  mając na uwadze, że europejski przemysł motoryzacyjny zatrudnia bezpośrednio i pośrednio 12 milionów pracowników, tzn. 6% wszystkich zatrudnionych w Unii Europejskiej, i miliony tych stanowisk pracy są obecnie zagrożone,

G.  mając na uwadze, że europejski przemysł motoryzacyjny stanowi klucz do gospodarki UE z uwagi na efekt mnożnikowy, jaki wywiera na inne sektory i branże przemysłowe, a zwłaszcza istnienie setek tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw,

I.  mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie zaczęły podejmować krajowe środki wspierające przemysł motoryzacyjny,

J.  mając na uwadze, że Komisja prowadzi obecnie negocjacje dotyczące dalszej liberalizacji handlu w ramach rundy dauhańskiej oraz porozumienia o wolnym handlu z Koreą Południową,

1.  uznaje, że obecny kryzys gospodarczy i finansowy wywiera ogromną presję na przemysł motoryzacyjny, który doświadcza w szczególności poważnego spadku popytu na samochody, trudności w dostępności kredytów oraz problemów finansowych i strukturalnych datujących się sprzed kryzysu;

2.  z głębokim zaniepokojeniem zauważa, że środki przyjęte dotychczas na szczeblu europejskim nie są odpowiednio dostosowane do wyzwań wynikających z obecnego kryzysu i wzywa do opracowania rzeczywistych europejskich ram działania zapewniających konkretne sposoby, jakie zarówno UE, jak i państwa członkowskie mogą wykorzystać przy podejmowaniu decydujących niezbędnych środków;

3.  z rosnącym zaniepokojeniem stwierdza, że niektóre krótkoterminowe środki przyjęte przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym mogą przyczynić się do zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku szkodząc długofalowej konkurencyjności, wzywa zatem państwa członkowskie do zapewnienia spójności, skuteczności i koordynacji dalszych środków;

4.  wzywa w związku z tym Radę i Komisję do koordynacji działań na szczeblu europejskim w celu uniknięcia protekcjonistycznych posunięć i zagwarantowania, że zamiast krajowych środków przyjęte zostaną środki ogólnounijne;

5.  wzywa Komisję do uruchomienia wszystkich zasobów w celu przeciwdziałania kryzysowi oraz do ustanowienia w miarę potrzeby nowych instrumentów, i z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście tymczasowe ramy oceny pomocy państwa ustalone w europejskim planie naprawy gospodarczej;

6.  wzywa Radę i Komisję do przyspieszenia, uproszczenia i zwiększenia wsparcia finansowego dla przemysłu motoryzacyjnego, zwłaszcza za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Centralnego oraz poprzez zezwolenie na udzielanie gwarancji państwa na niskooprocentowane pożyczki; uważa, że takie wsparcie finansowe, zwłaszcza w postaci pożyczek, powinno pomóc w pobudzeniu popytu na nowe pojazdy, przynosząc korzyści pod względem wzrostu gospodarczego, środowiska i bezpieczeństwa na drogach;

7.  ponownie stwierdza, że strategie polityczne na szczeblu UE i na szczeblach krajowych powinny przyczynić się do poradzenia sobie z fazą restrukturyzacji czekającą przemysł motoryzacyjny z uwagi na bardzo konkurencyjne otoczenie gospodarcze, i w związku z tym zachęca sektor do wdrażania tego rodzaju środków dostosowawczych w sposób odpowiedzialny społecznie i w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi;

8.  w tym kontekście wzywa Komisję do ułatwienia, poprawienia i przyspieszenia dostępu do istniejących instrumentów, takich jak Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji i fundusze strukturalne;

9.  potwierdza, że przemysł motoryzacyjny potrzebuje nieustających inwestycji w programy badawczo-rozwojowe tworzące najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie jakości, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko służące osiągnięciu zrównoważonych ram konkurencji, zachęca w związku z tym Komisję do ułatwienia, poprawienia i przyspieszenia dostępu do unijnych instrumentów wsparcia badań i rozwoju oraz innowacji, takich jak siódmy program ramowy;

10.  wzywa Komisję do określenia wytycznych i zaleceń dotyczących środków promujących skoordynowane podejście do odnowy floty w przypadku pojazdów dostawczych i ciężarowych oraz pojazdów transportu publicznego, takich jak systemy złomowania i inne zachęty rynkowe, które wywierają pozytywne krótkoterminowe skutki na popyt nabywców na nowe samochody, oraz wzywa Komisję do monitorowania w tym kontekście już wdrożonych środków krajowych w celu uniknięcia zakłóceń na rynku wewnętrznym;

11.  wzywa Radę i Komisję, aby wykorzystały okazję do dokonania przeglądu obecnego opodatkowania samochodów w celu skoordynowania systemów podatkowych na terytorium Unii Europejskiej;

12.  potwierdza konieczność pogłębienia dialogu i dyskusji toczonych z krajami trzecimi i głównymi partnerami handlowymi UE na temat przyszłości sektora motoryzacyjnego, wzywa zatem Komisję do dokładnego śledzenia sytuacji w krajach nienależących do UE, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Azji, aby zagwarantować równe warunki w skali międzynarodowej, unikając protekcjonizmu i środków dyskryminujących na światowym rynku samochodowym;

13.  wzywa Komisję, aby przesunęła na późniejszy termin zawarcie porozumienia o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową do czasu wypracowania zrównoważonej i sprawiedliwej umowy między dwiema stronami;

14.  wzywa Komisję, aby w pełni stosowała zasady lepszego stanowienia prawa i aby przeprowadziła w związku z tym dokładną ocenę skutków nowych przepisów UE dotyczących samochodów, w szczególności w odniesieniu do wpływu na cenę nowych samochodów i wystarczającego czasu potrzebnego na wprowadzenie środków, oraz wzywa Komisję do przyjęcia bardziej ostrożnego podejścia do regulacji zgodnie z zaleceniami CARS 21, zapewniając tym samym sektorowi motoryzacyjnemu pewność prawną i przewidywalność;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom krajowym państw członkowskich.