Predlog resolucije - B6-0153/2009Predlog resolucije
B6-0153/2009

PREDLOG RESOLUCIJE

18.3.2009

k izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori in Ivo Belet
v imenu skupine PPE-DE
o prihodnosti avtomobilske industrije

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0152/2009

Postopek : 2009/2560(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0153/2009
Predložena besedila :
B6-0153/2009
Sprejeta besedila :

B6‑0153/2009

Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnosti avtomobilske industrije

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Lizboni dne 23. in 24. marca 2000,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije spomladanskemu Evropskemu svetu z dne 2. februarja 2005 z naslovom Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta - nov začetek za Lizbonsko strategijo (KOM(2005)0024 konč.),

–  ob upoštevanju sklepov skupine na visoki ravni CARS 21 z dne 12. decembra 2005 in sklepov konference na visoki ravni o vmesnem pregledu pobude CARS 21 z dne 29. oktobra 2008,

–  ob upoštevanju svoje resolucije s 15. januarja 2008 o CARS 21: Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo (2007/2120(INI));

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju 15. in 16. oktobra 2008,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. oktobra 2008 z naslovom „Od finančne krize do okrevanja gospodarstva: evropski okvir za ukrepanje“ (KOM(2008)0706 konč.),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu z dne 26. novembra 2008 z naslovom „Evropski načrt za oživitev gospodarstva“ (KOM(2008)0800 konč.),

–  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije o vplivih finančne krize na avtomobilsko industrijo z dne 4. februarja 2009,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za konkurenčnost z dne 5. in 6. marca o avtomobilski industriji;

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. februarja 2009 z naslovom „Odziv na krizo v evropski avtomobilski industriji“ (KOM(2009) 104 konč.),

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker se Evropa sooča z izjemno in globoko finančno in gospodarsko krizo,

B.   ker evropski finančni trg trenutno ne deluje pravilno, zlasti kar zadeva dejavnosti kreditiranja,

C.   ker je sedanja kriza še posebej prizadela evropsko avtomobilsko industrijo, ki je zaradi svojega prispevka k zaposlenosti, inovacijam in konkurenčnosti povsod v gospodarstvu ključni sektor evropskega gospodarstva,

D.  ker se v letu 2009 pričakuje nadaljnji znaten upad povpraševanja po vozilih in posledično proizvodnje vozil, kar bo neizogibno povečalo pritisk na stopnjo zaposlenosti in vlaganj v EU,

E.  ker je evropska avtomobilska industrija največji zasebni vlagatelj v raziskave in razvoj v Evropski uniji in ker morajo evropski proizvajalci osebnih in gospodarskih vozil ohraniti visoko raven vlaganj zaradi zakonskih in tržnih pogojev, zlasti za prehod na vozila z manjšim izpustom emisij,

F.  ker evropska avtomobilska industrija neposredno ali posredno zaposluje 12 milijonov delavcev ali 6 % zaposlenega prebivalstva v Evropski uniji in so milijoni teh delovnih mest danes ogroženi,

G.  ker je evropska avtomobilska industrija ključna za gospodarstvo EU zaradi svojega multiplikativnega učinka na druge sektorje in panoge in zlasti zaradi obstoja stotisočev malih in srednje velikih podjetij,

H.   ker so nekatere države članice začele sprejemati nacionalne ukrepe za podporo avtomobilski industriji,

I.   ker se Komisija sedaj pogaja o nadaljnji liberalizaciji trgovine v okviru pogajanj v Dohi in sporazuma o prosti trgovini z Južno Korejo,

1.  priznava, da sedanja gospodarska in finančna kriza pomeni velik pritisk na avtomobilsko industrijo, ki se odraža zlasti v močnem padcu povpraševanja po avtomobilih, težavah pri najemanju kreditov in strukturnih težavah iz obdobja pred krizo;

2.   z zaskrbljenostjo ugotavlja, da dosedanji ukrepi, sprejeti na evropski ravni, niso bili kos izzivom, ki jih je prinesla sedanja kriza, in poziva k resničnemu evropskemu okviru za ukrepe, ki bodo vključevali konkretne korake, kako naj EU in države članice sprejemajo potrebne odločilne ukrepe;

3.   z vedno večjo zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi lahko nekateri kratkoročni ukrepi, ki so jih države članice sprejele na nacionalni ravni, izkrivili konkurenco na notranjem trgu in ogrozili dolgoročno konkurenčnost ter zato poziva države članice, da so nadaljnji ukrepi skladni, učinkoviti in usklajeni;

4.   zato poziva Svet in Komisijo, naj usklajujeta ukrepe na evropski ravni in tako preprečita protekcionistične korake ter zagotovita sprejem ukrepov na ravni EU, ne pa na nacionalni ravni;

5.   poziva Komisijo, naj za premagovanje krize aktivira vse svoje vire in po potrebi vzpostavi nove instrumente, ter pri tem pozdravlja začasni okvir za oceno državne pomoči, ki je bil vzpostavljen z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva;

6.   poziva Svet in Komisijo, naj pospešita, poenostavita in povečata finančno podporo avtomobilski industriji, zlasti prek Evropske investicijske banke in Evropske centralne banke ter z državnimi jamstvi za posojila z nizko obrestno mero; meni, da bi morala finančna podpora v obliki posojil oživiti povpraševanje po novih vozilih v korist gospodarske rasti, okolja in varnosti v cestnem prometu;

7.   ponovno opozarja, da bi morale politike tako na ravni EU kot na nacionalni ravni prispevati k začetku faze prestrukturiranja, s katero se sooča avtomobilska industrija zaradi zelo konkurenčnega poslovnega okolja, in zato spodbuja sektor, naj prilagoditve izvede na socialno odgovoren način v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji;

8.   v zvezi s tem poziva Komisijo, naj olajša, izboljša in pospeši dostop do obstoječih instrumentov, kot so Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in strukturni skladi;

9.   ponovno opozarja, da avtomobilska industrija potrebuje stalna vlaganja v programe raziskav in razvoja, ki dajejo najboljše rezultate na področju kakovosti, varnosti in prijaznosti do okolja za doseganje trajno konkurenčnega okvira, ter zato poziva Komisijo, da olajša, izboljša in pospeši dostop do instrumentov pomoči EU za raziskave in razvoj ter inovacije, kot je sedmi okvirni program;

10.  poziva Komisijo, naj pripravi smernice in priporočila za ukrepe, ki bodo spodbudili usklajeno prenovo voznega parka v primeru lahkih in težkih tovornih vozil ter javnih prevoznih sredstev, kot so na primer projekti razreza in druge tržne spodbude s pozitivnimi in kratkoročnimi učinki na povpraševanje potrošnikov po novih vozilih, ter poziva Komisijo, naj spremlja s tem v zvezi že sprejete nacionalne ukrepe in prepreči izkrivljeno delovanje notranjega trga;

11.  poziva Svet in Komisijo, naj izkoristita priložnost in pregledata obstoječe obdavčitve vozil ter uskladita davčne ureditve v Evropski uniji;

12.  potrjuje potrebo po poglobitvi dialoga in potekajočih razprav s tretjimi državami in glavnimi trgovinskimi partnerji EU o prihodnosti avtomobilske panoge ter zato poziva Komisijo, naj skrbno spremlja razmere v državah, ki niso članice EU, namreč v Združenih državah Amerike in Aziji, da bi zagotovila enake pogoje delovanja na mednarodni ravni, pri čemer se vse strani vzdržijo protekcionističnih in diskriminatornih ukrepov na svetovnem avtomobilskem trgu;

13.  poziva Komisijo, naj preloži sprejetje prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Južno Korejo, dokler ne bo dosežen uravnotežen in pošten dogovor med obema partnerjema;

14.  poziva Komisijo, naj v celoti upošteva načela o boljši pravni ureditvi in izvede podrobno oceno vpliva nove zakonodaje EU na vozila, zlasti kar zadeva vpliv na stroške novih vozil in zadosten časovni zamik, potreben za izvajanje ukrepov; poziva Komisijo, naj sprejme previdnejši pristop do zakonodaje v skladu s priporočili CARS 21 in avtomobilski panogi zagotovi pravno varnost in predvidljivost;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in nacionalnim parlamentom držav članic.