Förslag till resolution - B6-0153/2009Förslag till resolution
B6-0153/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

18.3.2009

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori och Ivo Belet
för PPE-DE-gruppen
om fordonsindustrins framtid

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0152/2009

Förfarande : 2009/2560(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0153/2009
Ingivna texter :
B6-0153/2009
Antagna texter :

B6‑0153/2009

Europaparlamentets resolution om fordonsindustrins framtid

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Lissabon den 23–24 mars 2000,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 inför Europeiska rådets vårmöte, ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin” (KOM(2005)0024),

–  med beaktande av slutsatserna från högnivågruppen CARS 21 av den 12 december 2005 och slutsatserna från konferensen på hög nivå om halvtidsöversynen av CARS 21 av den 29 oktober 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk (2007/2120(INI)),

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 15–16 oktober 2008,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 oktober 2008 med titeln ”Från finanskris till återhämtning: ram för åtgärder på EU-nivå” (KOM(2008)0706),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2008 till Europeiska rådet med titeln ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa” (KOM(2008)0800),

–  med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden av den 4 februari 2009 om finanskrisens konsekvenser för bilindustrin,

–  med beaktande av rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 5 och 6 mars 2009 om fordonsindustrin,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 februari 2009 om insatser mot krisen i den europeiska bilindustrin (KOM(2009) 0104),

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europa står inför en exceptionell och mycket djup finansiell och ekonomisk kris.

B.  Den europeiska finansmarknaden fungerar för närvarande inte som den ska, särskilt i fråga om dess låneverksamhet.

C.  Den europeiska fordonsindustrin har drabbats särskilt hårt av den pågående krisen eftersom den är en central del av den europeiska ekonomin och bidrar till sysselsättning, innovation och hela ekonomins konkurrenskraft.

D.  Under 2009 förväntas det ske ytterligare en avsevärd minskning av efterfrågan på bilar och därmed också en produktionsminskning, vilket oundvikligen ökar trycket på sysselsättnings- och investeringsnivåerna i EU.

E.  Den europeiska fordonsindustrin är den största privata investeraren i forskning och utveckling i Europeiska unionen, och de europeiska tillverkarna av personbilar och kommersiella fordon måste upprätthålla höga investeringsnivåer med hänsyn till lagstiftnings- och marknadskrav, särskilt för att garantera övergången till fordon med låga utsläppsnivåer.

F.  Den europeiska fordonsindustrin sysselsätter direkt eller indirekt 12 miljoner människor, vilket motsvarar sex procent av den sysselsatta arbetskraften i EU. Flera miljoner av dessa arbetstillfällen är idag hotade.

G.  Den europeiska fordonsindustrin har en central betydelse för EU:s ekonomi på grund av sin multiplikatoreffekt för andra sektorer och industrier, och framför allt förekomsten av hundratusentals små och medelstora företag.

H.  Medlemsstaterna har börjat vidta nationella åtgärder till stöd för fordonsindustrin.

I.  Kommissionen håller för närvarande på att förhandla om en ytterligare avreglering av handeln inom ramen för Doharundan och ett frihandelsavtal med Sydkorea.

1.  Europaparlamentet medger att fordonsindustrin är hårt ansträngd av den nuvarande ekonomiska och finansiella krisen, vilket framför allt visat sig genom en kraftig minskning av efterfrågan på bilar, svårigheter att få tillgång till kreditfinansiering och strukturella problem som uppstod före krisen.

2.   Europaparlamentet konstaterar med djup oro att de åtgärder som hittills vidtagits på EU‑nivå inte riktigt motsvarar de utmaningar som den pågående krisen har medfört, och efterlyser en verklig europeisk handlingsram med särskilda förslag om hur både EU och medlemsstaterna kan vidta de kraftfulla åtgärder som krävs.

3.   Europaparlamentet noterar med växande oro att vissa kortsiktiga åtgärder som medlemsstaterna vidtagit på nationell nivå skulle kunna bidra till att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden och därmed skada den långsiktiga konkurrenskraften, och uppmanar därför medlemsstaterna att se till att framtida åtgärder är samstämda, effektiva och samordnade.

4.   Europaparlamentet uppmanar därför bestämt rådet och kommissionen att samordna åtgärderna på europeisk nivå för att undvika protektionism samt att säkerställa att det vidtas åtgärder på EU-nivå i stället för nationella åtgärder.

5.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppbåda alla sina resurser för att bekämpa krisen och att vid behov införa nya instrument, och välkomnar i detta sammanhang den tillfälliga gemenskapsramen för granskning av statligt stöd, som inrättats som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

6.   Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att påskynda, förenkla och öka det ekonomiska stödet till fordonsindustrin, särskilt med hjälp av Europeiska investeringsbanken och Europeiska centralbanken och genom att bevilja statliga garantier för lågräntelån. Parlamentet anser att det ekonomiska stödet, särskilt via lån, bör bidra till att stimulera efterfrågan på nya fordon, till förmån för den ekonomiska tillväxten, miljön och trafiksäkerheten.

7.   Europaparlamentet bekräftar på nytt att insatserna på såväl EU-nivå som nationell nivå bör bidra till att hantera de omstruktureringar som fordonsindustrin står inför på grund av ett mycket konkurrensbetonat företagsklimat, och uppmanar därför sektorn att göra sådana justeringar på ett socialt ansvarsfullt sätt i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

8.   Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att i detta sammanhang underlätta, förbättra och påskynda tillgången till befintliga instrument såsom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och strukturfonderna.

9.   Europaparlamentet bekräftar på nytt att fordonsindustrin behöver kontinuerliga investeringar i forsknings- och utvecklingsprogram för att ta fram bästa möjliga lösningar i fråga om kvalitet, säkerhet och miljöprestanda i syfte att skapa en hållbar konkurrensram, och uppmanar därför kommissionen att i detta avseende underlätta, förbättra och påskynda tillgången till EU:s stödinstrument för forskning, utveckling och innovation, såsom det sjunde ramprogrammet.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer och rekommendationer för åtgärder för att främja en samordnad strategi för förnyelse av fordonsparken av lätta och tunga fordon samt fordon avsedda att användas inom kollektivtrafiken, till exempel skrotningssystem och annan marknadsstimulans, som får positiva effekter på kort sikt på konsumenternas efterfrågan på nya bilar, och uppmanar kommissionen att kontrollera de nationella åtgärder som redan vidtagits i detta avseende för att undvika snedvridningar på den inre marknaden.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta tillfället iakt för att se över befintliga system för bilbeskattning i syfte att samordna skattesystemen i Europeiska unionen.

12.  Europaparlamentet bekräftar behovet av att fördjupa dialogen och de pågående diskussionerna med tredjeländer och med EU:s huvudsakliga handelspartner om framtiden för fordonssektorn, och uppmanar därför kommissionen att noggrant övervaka utvecklingen i länderna utanför EU, särskilt i Förenta staterna och Asien, för att garantera lika villkor på internationell nivå och att partnerna avhåller sig från att vidta protektionistiska och diskriminerande åtgärder på den internationella bilmarknaden.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skjuta upp ingåendet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Sydkorea till dess att man har nått en balanserad överenskommelse som kan accepteras av bägge parterna.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut tillämpa principerna om bättre lagstiftning och att därför göra en grundlig utvärdering av konsekvenserna av ny EU‑lagstiftning för bilindustrin, särskilt i fråga om effekten på kostnaden för nya bilar och den tid som krävs för att genomföra åtgärderna, och uppmanar bestämt kommissionen att förhålla sig mer försiktig till lagstiftning i linje med rekommendationerna från CARS 21, för att därmed ge fordonssektorn rättslig säkerhet och förutsägbarhet.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.