Процедура : 2009/2560(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0154/2009

Внесени текстове :

B6-0154/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Приети текстове :

P6_TA(2009)0186

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 112kWORD 56k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.011
 
B6‑0154/2009
за приключване на разискванията по изявление на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Jorgo Chatzimarkakis
от името на групата ALDE
относно бъдещето на автомобилната промишленост

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на автомобилната промишленост 
B6‑0154/2009

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.,

–  като взе предвид Съобщението до пролетния Европейски съвет от 2 февруари 2005 г., озаглавено "Да работим заедно за растеж и работни места – нов старт за Лисабонската стратегия" (COM(2005) 24 окончателен),

–  като взе предвид заключенията на Групата на високо равнище "CARS 21" от 12 декември 2005 г. и заключенията на конференцията на високо равнище относно средносрочния преглед на „CARS 21“ от 26 октомври 2008 г.;

–  като взе предвид резолюцията си от 15 януари 2008 г. относно "CARS 21": Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето (А6-0494/2007),

–  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел на 15 и 16 октомври 2008 г.,

–  като взе предвид Съобщението на Комисията от 29 октомври 2008 г., озаглавено "От финансова криза към възстановяване: европейска рамка за действие" (СOM(2008)0706 окончателен),

–  като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския съвет от 26 ноември 2008 г., озаглавено „Европейски план за икономическо възстановяване” (COM(2008) 800 окончателен),

–  като взе предвид становищата на Съвета и на Комисията от 4 февруари 2009 г. относно въздействието на финансовата криза върху автомобилната промишленост,

–  като взе предвид заключенията относно автомобилната промишленост на Съвета по конкурентоспособност от 5 и 6 март 2009 г.,

–  като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 февруари 2009 г., озаглавено "В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост" (COM(2009) 104 окончателен),

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европа е изправена пред изключителна и задълбочена финансова и икономическа криза,

Б.  като има предвид, че Европейският финансов пазар понастоящем не функционира нормално, а именно що се отнася до неговите кредитни дейности,

В.  като има предвид, че европейската автомобилна промишленост и нейната верига на доставки са особено засегнати от настоящата криза, тъй като тя е ключов отрасъл на европейската икономика, имащ принос за заетостта, иновациите и конкурентоспособността в икономика като цяло;

Г.  като има предвид, че 2009 г. се очаква да отбележи значителен спад в търсенето на автомобили и следователно в автомобилното производство, което неизбежно ще увеличи натиска, упражняван върху заетостта и равнищата на инвестициите в ЕС,

Д.  като има предвид, че европейският автомобилен отрасъл е най-големият частен инвеститор в изследователската и развойна дейност в Европейския съюз и че европейските производители на леки автомобили и на търговски превозни средства трябва да поддържат високи равнища на инвестициите в светлината на регулаторните и пазарните изисквания, по-специално с оглед гарантиране на преход към автомобилен парк с ниски емисии,

Е.  като има предвид, че в европейската автомобилна промишленост са пряко и непряко заети 12 милиона работници, което е 6% от заетото население в ЕС, и че милиони от тези работни места са застрашени днес,

Ж.  като има предвид, че европейската автомобилна промишленост е ключова за европейската икономика поради мултиплициращото й въздействие върху други отрасли и промишлености, и по-специално съществуването на стотици хиляди малки и средни предприятия,

З.  като има предвид, че държавите-членки започнаха да приемат мерки на национално равнище за подпомагане на автомобилната промишленост,

И.  като има предвид, че Европейската комисия понастоящем води преговори за допълнително либерализиране на търговията в рамките на кръга от преговори в Доха и за споразумение за свободна търговия с Южна Корея,

1.  признава, че автомобилната промишленост е подложена на сериозен натиск от настоящата икономическа и финансова криза, като това се изразява особено в сериозен спад в търсенето на автомобили, но също така и в свръхпроизводствен капацитет, трудности за оценяване на кредитирането и структурни проблеми, предшествали кризата;

2.  отбелязва с дълбока загриженост, че до този момент мерките, приети на европейско равнище не са отговорили адекватно на предизвикателствата, породени от настоящата криза и призовава за истинска европейска рамка за действие, съдържаща конкретни насоки за това как едновременно на равнището на ЕС и на равнището на държавите-членки могат да се предприемат необходимите решителни мерки;

3.  с нарастваща загриженост отбелязва, че някои краткосрочни мерки, приети на национално равнище от държавите-членки биха нарушили конкуренцията в рамките на единния пазар, като в дългосрочен план нарушат конкурентоспособността, и следователно призовава държавите-членки да гарантират, че бъдещите мерки ще бъдат последователни, ефективни и координирани;

4.  следователно приканва настоятелно Съвета и Комисията да координират действията на европейско равнище, за да се избегнат протекционистки действия и да се приемат мерки, които да се прилагат из целия Европейски съюз, а не само на национално равнище;

5.  призовава Комисията да мобилизира всички свои средства в борбата срещу кризата и да въведе нови инструменти при необходимост, и в тази връзка приветства временната рамка за оценка на държавните помощи, установена като част от европейския план за икономическо възстановяване;

6.  призовава Съвета и Комисията да ускорят, опростят и увеличат финансовата подкрепа за автомобилната промишленост, а именно посредством намесата на ЕИБ и ЕЦБ е чрез отпускане на държавни гаранции за нисколихвените заеми; счита, че финансовата подкрепа именно чрез предоставянето на заеми следва да помогне за насърчаване на търсенето на нови превозни средства, в полза на икономическия растеж, околната среда и безопасността по пътищата;

7.  отново заявява, че политиките както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, следва да допринесат за изпълняването на възстановителната фаза, която се налага при автомобилната промишленост и нейната верига на доставки поради много конкурентоспособната бизнес среда, и следователно насърчава отрасъла да прилага подобни корекции, подхождайки отговорно към обществото, при тясно сътрудничество със социалните партньори;

8.  в тази връзка приканва настоятелно Комисията да улесни, подобри и ускори достъпа да съществуващите инструменти, като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и Структурните фондове;

9.  отново заявява, че автомобилната промишленост трябва да продължава да инвестира в програми за изследователска и развойна дейност, които дават най-добрите решения по отношение на устойчивостта, безопасността и постиженията в областта на опазване на околната среда за постигането на конкурентоспособна рамка, и следователно приканва Европейската комисия да улесни, подобри и ускори в тази връзка достъпа до инструменти на ЕС за подпомагане на изследователската и развойна дейност и иновациите, като седмата рамкова програма;

10.  призовава Комисията да състави насоки и препоръки за мерки, които съгласувано да насърчават обновяването на парка, като схеми за бракуване и други мерки за стимулиране на пазара, които да имат положително въздействие в краткосрочен план върху потребителското търсене на нови коли, и също така призовава Европейската комисия да осъществява надзор над вече приложените мерки на национално равнище в тази връзка, за да се избегне нарушаване на вътрешния пазар;

11.  призовава Съвета и Комисията да се възползват от възможността да преразгледат съществуващото облагане на автомобилите, за да се съгласуват режимите за данъчно облагане в Европейския съюз;

12.  потвърждава необходимостта от задълбочаване на диалога и текущите преговори с трети държави и с основните търговски партньори на ЕС относно бъдещето на автомобилната промишленост, и следователно призовава Комисията да следи отблизо постиженията в държавите, които не са членки на ЕС, а именно в САЩ и Азия, за да се гарантират равни условия на международно равнище, като всички страни се въздържат от протекционистки и дискриминиращи мерки на световния автомобилен пазар;

13.  призовава Комисията да отложи сключването на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея, докато не се постигнат уравновесени и справедливи отношения между двамата партньори;

14.  призовава Комисията да приложи изцяло принципите за по-добро регулиране и следователно да извърши задълбочена оценка на въздействието на новото законодателство в ЕС по отношение на леките автомобили, по-специално по отношение на цената на новите автомобили и времето, необходимо за прилагане на мерките, и също така призовава Комисията да приложи по-предпазлив подход за регулиране, в съответствие с препоръките на "CARS 21", като по този начин се осигури правна сигурност и предвидимост за автомобилния отрасъл, както призовава Комисията да приложи на практика своето предложение за укрепване на процеса "CARS 21" чрез провеждане на кръгла маса между държавите-членки, автомобилната промишленост и профсъюзите;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и националните парламенти на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност