Postup : 2009/2560(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0154/2009

Předložené texty :

B6-0154/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0186

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 104kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0152/2009
18. 3. 2009
PE423.011
 
B6‑0154/2009
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládá Jorgo Chatzimarkakis
za skupinu ALDE,
o budoucnosti automobilového průmyslu

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti automobilového průmyslu 
B6‑0154/2009

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Lisabonu, které se konalo ve dnech 23. a 24. března 2000,

–  s ohledem na sdělení Komise u příležitosti jarního zasedání Evropské rady, které se konalo 2. února 2005, nazvané „Společně k růstu a zaměstnanosti – Nový začátek lisabonské strategie“ (KOM(2005)0024 v konečném znění),

–  s ohledem na závěry pracovní skupiny na vysoké úrovni CARS 21 ze dne 12. prosince 2005 a na střednědobou revizi závěrů konference na vysoké úrovni ze dne 26. října 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o CARS 21: Právní rámec úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu (A6-0494/2007)

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu konaného ve dnech 15. a 16. října 2008,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. října 2008 nazvané „Od finanční krize k oživení: Evropský rámec pro činnost“ (KOM(2008)706 v konečném znění),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropské radě ze dne 26. listopadu 2008 nazvané „Plán evropské hospodářské obnovy“ (KOM(2008)800 v konečném znění),

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise o dopadu finanční krize na automobilový průmysl ze dne 4. února 2009;

–  s ohledem na závěry Rady pro konkurenceschopnost ze dne 5. a 6. března o automobilovém průmyslu,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. února 2009 nazvané „Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu“ (KOM(2009)104 v konečném znění),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Evropa čelí výjimečné a hluboké finanční a hospodářské krizi,

B.  vzhledem k tomu, že evropský finanční trh v současné době řádně nefunguje, zejména pokud jde o úvěrové činnosti,

C.  vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl a jeho dodavatelského řetězce jsou současnou krizí především zasaženy, a přitom se jedná klíčová odvětví evropského hospodářství, která přispívají k zaměstnanosti, inovacím a konkurenceschopnosti celého hospodářství,

D.  vzhledem k tomu, že se očekává, že v roce 2009 dojde k dalšímu významnému poklesu poptávky po vozidlech a k následnému poklesu výroby automobilů, čímž se nevyhnutelně zvýší tlak na úroveň zaměstnanosti a investic v EU,

E.  vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl je největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje v EU, a vzhledem k tomu, že evropští výrobci osobních a užitkových vozidel musí uskutečňovat vysoké investice vyplývající z regulačních a tržních požadavků, zejména kvůli zajištění přechodu na vozidla s nízkými emisemi,

F.  vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl přímo či nepřímo zaměstnává 12 milionů pracovníků, což je 6 % zaměstnaného obyvatelstva v Evropské unii, a miliony těchto pracovních míst jsou v současnosti ohroženy,

G.  vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl je pro hospodářství EU klíčový, protože má násobný účinek na ostatní odvětví a zejména na existenci stovek tisíc malých a středních podniků,

H.  vzhledem k tomu, že členské státy začaly přijímat vnitrostátní opatření na podporu automobilového průmyslu,

I.  vzhledem k tomu, že Komise v současné době jedná o další liberalizaci obchodu v rámci kola jednání z Dohá a dohody o volném obchodu s Jižní Koreou,

1.  uznává, že současná hospodářská a finanční krize vystavuje automobilový průmysl intenzivnímu tlaku, který se projevuje zejména prudkým poklesem poptávky po automobilech, ale také nadměrnou výrobní kapacitou, problémy v přístupu k úvěrovému financování a strukturálními problémy z období před krizí;

2.  s vážným znepokojením konstatuje, že dosud přijatá opatření na evropské úrovni neodpovídají problémům způsobeným současnou krizí, a žádá, aby byl vytvořen skutečný evropský rámec obsahující konkrétní pokyny k tomu, jak lze na úrovni EU i na úrovni členských států přijímat potřebná rozhodující opatření;

3.  s rostoucím znepokojením bere na vědomí, že některá krátkodobá opatření, která na vnitrostátní úrovni přijaly členské státy, by mohla narušit hospodářskou soutěž na jednotném trhu a poškodit dlouhodobou konkurenceschopnost, a vyzývá proto členské státy, aby zajistily, že další opatření budou soudržná, účinná a koordinovaná;

4.  naléhavě proto žádá Radu a Komisi, aby koordinovaly činnost na evropské úrovni s cílem předejít protekcionismu a aby přijímaly spíše celoevropská než vnitrostátní opatření;

5.  vyzývá Komisi, aby mobilizovala všechny své zdroje k boji s krizí a aby v případě potřeby zavedla nové nástroje, a vítá v této souvislosti dočasný rámec pro hodnocení státní pomoci, který byl zřízen jako součást evropského plánu hospodářské obnovy;

6.  vyzývá Radu a Komisi, aby urychlily, zjednodušily a navýšily finanční podporu automobilového odvětví, a to zejména prostřednictvím Evropské investiční banky a Evropské centrální banky a také tím, že umožní státní záruky na úvěry s nízkými úroky; domnívá se, že finanční podpora, zejména prostřednictvím půjček, by měla pomoci stimulovat poptávku po nových vozidlech ve prospěch hospodářského růstu, životního prostředí a bezpečnosti provozu;

7.  znovu potvrzuje, že politiky na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni by měly přispívat ke zvládnutí stádia restrukturalizace, jíž automobilový průmysl a jeho dodavatelský řetězec čelí v důsledku velmi konkurenčního prostředí, a vybízí proto toto odvětví, aby tyto úpravy prováděly se sociální odpovědností v úzké spolupráci se sociálními partnery;

8.  v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby usnadnila, zlepšila a urychlila přístup k stávajícím nástrojům, jako je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a strukturální fondy;

9.  znovu potvrzuje, že automobilový průmysl potřebuje stálé investice do programů výzkumu a vývoje, které poskytují optimální řešení z hlediska kvality, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosáhnout udržitelného konkurenceschopného rámce, a vyzývá proto Komisi, aby v této souvislosti usnadnila, zlepšila a urychlila přístup k nástrojům EU na podporu výzkumu a vývoje a inovací, jako je 7. rámcový program;

10.  vyzývá Komisi, aby navrhla pokyny a doporučení ohledně opatření, která by koordinovaně pobízela k obnově vozových parků, jako je např. šrotovné a jiné tržní pobídky, které mají kladný a krátkodobý účinek na poptávku spotřebitelů po nových vozidlech, a vyzývá Komisi, aby sledovala vnitrostátní opatření, která se v této souvislosti již uplatňují s cílem zamezit narušení vnitřního trhu;

11.  vyzývá Radu a Komisi, aby se chopily příležitosti k revizi stávajícího zdanění aut s cílem sjednotit daňové režimy v celé Evropské unii;

12.  potvrzuje potřebu prohloubit dialog a probíhající diskuzi se třetími zeměmi a hlavními obchodními partnery EU o budoucnosti automobilového průmyslu, a vyzývá proto Komisi, aby bedlivě sledovala vývoj v mimoevropských zemích, zejména ve Spojených státech a v Asii, aby byly zaručeny rovné podmínky na mezinárodní úrovni, kde se všechny strany zdrží protekcionismu a diskriminujících opatření na světovém trhu s automobily;

13.  vyzývá Komisi, aby odložila uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Jižní Koreou až do nalezení vyváženého a spravedlivého ujednání mezi oběma partnery;

14.  vyzývá Komisi, aby plně uplatňovala zásady lepší tvorby právních předpisů a aby z tohoto důvodu provedla podrobné hodnocení dopadu nových právních předpisů EU o automobilech, zejména s ohledem na dopad na ceny nových aut a na dostatečné přípravné období pro uplatňování opatření, a naléhavě žádá Komisi, aby zaujala obezřetnější přístup k regulaci v souladu s doporučeními CARS21 a poskytla tak automobilovém průmyslu právní jistotu a předvídatelnost, a vyzývá Komisi, aby uplatňovala svůj návrh na posílení procesu CARS21 prostřednictvím kulatého stolu s členskými státy, automobilovým průmyslem a odbory;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a národním parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí