Procedure : 2009/2560(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0154/2009

Indgivne tekster :

B6-0154/2009

Forhandlinger :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Afstemninger :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0186

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 97kWORD 45k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0152/2009
18.3.2009
PE423.011
 
B6‑0154/2009
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Jorgo Chatzimarkakis
for ALDE-Gruppen
om fremtiden for automobilindustrien

Europa-Parlamentets beslutning om fremtiden for automobilindustrien  
B6‑0154/2009

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23.–24. marts 2000,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde om vækst og beskæftigelse: en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien (KOM(2005)0024),

–  der henviser til konklusionerne af 12. december 2005 fra CARS 21-ekspertgruppen og konklusionerne af 26. oktober 2008 fra højniveaukonferencen om midtvejsrevisionen af CARS 21,

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om CARS 21: En konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede (A6-0494/2007),

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 15.-16. oktober 2008,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. oktober 2008 om overvindelse af den finansielle krise: et europæisk handlingsgrundlag (KOM(2008)0706),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2008 om en europæisk økonomisk genopretningsplan (KOM(2008)0800),

–  der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 4. februar 2009 om virkningerne af den finansielle krise i automobilindustrien,

–  der henviser til konklusionerne om automobilindustrien fra samlingen i Rådet (konkurrenceevne) den 5.- 6. marts 2009,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. februar 2009 om udspil til imødegåelse af krisen i den europæiske bilindustri (KOM(2009)0104),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at Europa står over for en usædvanlig og dyb finansiel og økonomisk krise,

B.  der henviser til, at det europæiske finansielle marked i øjeblikket ikke fungerer tilstrækkeligt godt, især med hensyn til dets udlånsaktiviteter,

C.  der henviser til, at den europæiske automobilindustri og virksomhederne i dens leverandørkæde er særligt ramt af den nuværende krise, og at den er en nøglesektor i europæisk økonomi, som bidrager til beskæftigelse, innovation og konkurrenceevne generelt i økonomien,

D.  der henviser til, at der i 2009 forventes et yderligere mærkbart fald i efterspørgslen efter biler og dermed i bilproduktionen, hvilket uundgåeligt vil øge presset på beskæftigelsen og investeringsniveauerne i EU,

E.  der henviser til, at den europæiske automobilindustri er den største investor i F&U i Den Europæiske Union, og at de europæiske personbils- og erhvervskøretøjsproducenter er nødt til at foretage meget betydelige investeringer som følge af lovgivningsmæssige og markedsmæssige krav, navnlig for at sikre overgangen til en lavemissionsvognpark,

F.  der henviser til, at den europæiske automobilindustri direkte eller indirekte beskæftiger 12 mio. arbejdstagere eller 6 % af de beskæftigede i Den Europæiske Union, og at millioner af disse job i dag er i fare,

G.  der henviser til, at den europæiske automobilindustri er en nøglesektor i EU's økonomi på grund af dens multiplikatoreffekt for andre sektorer og industrier og navnlig eksistensen af hundredtusinder af små og mellemstore virksomheder,

H.  der henviser til, at nogle medlemsstater er begyndt at vedtage nationale foranstaltninger til støtte af automobilindustrien,

I.  der henviser til, at Kommissionen i øjeblikket forhandler om yderligere handelsliberalisering inden for rammerne af Doha-runden og en frihandelsaftale med Sydkorea,

1.  erkender, at automobilindustrien er under betydeligt pres på grund af den nuværende økonomiske og finansielle krise, hvilket især afspejles i et betydeligt fald i efterspørgslen efter biler, men også i dens produktionsoverkapacitet, vanskeligheder med adgang til kreditfinansiering og strukturproblemer, der stammer fra før krisen;

2.  bemærker med dyb bekymring, at de foranstaltninger, der hidtil er vedtaget på europæisk plan, ikke i tilstrækkelig grad modsvarer de udfordringer, som den nuværende krise medfører, og efterlyser en virkelig europæisk handlingsplan, hvori der skal indgå specifikke anvisninger på, hvordan både EU og medlemsstaterne kan træffe de afgørende foranstaltninger, der er behov for;

3.  bemærker med stigende bekymring, at visse kortfristede foranstaltninger, der er vedtaget på nationalt plan af medlemsstaterne, kan fordreje konkurrencen i det indre marked og skade konkurrencen på lang sigt, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre, at yderligere foranstaltninger er sammenhængende, effektive og samordnede;

4.  opfordrer derfor Rådet og Kommissionen til at samordne aktioner på europæisk plan for at undgå protektionistiske tendenser og til at vedtage EU-omfattende foranstaltninger i stedet for nationale;

5.  opfordrer Kommissionen til at mobilisere alle sine ressourcer for at bekæmpe krisen og indføre nye redskaber, hvor det er nødvendigt, og påskønner i denne forbindelse de midlertidige rammebestemmelser for adgang til statsstøtte, der er fastlagt som en del af den europæiske økonomiske genopretningsplan;

6.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremskynde, forenkle og øge den finansielle støtte til automobilindustrien, især gennem Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Centralbank og ved at tillade statsgarantier for lavt forrentede lån; mener, at den finansielle støtte, navnlig gennem lån, kan bidrage til at stimulere efterspørgslen efter nye køretøjer til gavn for økonomisk vækst, miljøet og færdselssikkerhed;

7.  bekræfter, at politikker både på EU- og nationalt plan skal bidrage til at lette den omstruktureringsfase, som automobilindustrien og virksomhederne i dens leverandørkæde står over for på grund af et meget konkurrencedygtigt erhvervsklima, og opfordrer derfor sektoren til at gennemføre tilpasningerne på en socialt ansvarlig måde i nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter;

8.  opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at fremme, forbedre og fremskynde adgangen til eksisterende redskaber såsom Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og strukturfondene;

9.  understreger, at automobilindustrien har behov for løbende investeringer i F&U-programmer, der kan levere de bedste løsninger med hensyn til kvalitet, sikkerhed og miljøpræstationer, for at opnå en bæredygtig konkurrencedygtig ramme, og opfordrer derfor Kommissionen til i den forbindelse at fremme, forbedre og fremskynde adgangen til EU-støtteredskaber for F&U og innovation såsom det syvende rammeprogram;

10.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for og henstillinger til foranstaltninger, der på en samordnet måde kan tilskynde til fornyelse af vognparken, f.eks. skrotpræmieordninger og andre markedsincitamenter, som kan have positive virkninger på kort sigt på forbrugernes efterspørgsel efter nye biler, og opfordrer Kommissionen til at overvåge de nationale foranstaltninger, der allerede er indført i denne forbindelse, for at undgå skævvridninger i det indre marked;

11.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at benytte lejligheden til at se nærmere på den eksisterende bilbeskatning med henblik på at samordne afgiftsordningerne i Den Europæiske Union;

12.  bekræfter behovet for at uddybe dialogen og igangværende drøftelser med tredjelande og EU's vigtigste handelspartnere om fremtiden for automobilindustrien og opfordrer derfor Kommissionen til nøje at overvåge udviklingen i ikke-EU-lande, især De Forenede Stater og Asien, med henblik på at sikre ensartede spilleregler på internationalt plan, der indebærer, at alle afholder sig fra protektionisme og diskriminerende foranstaltninger på det globale bilmarked;

13.  opfordrer Kommissionen til at udsætte indgåelsen af en frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Sydkorea, indtil der er fundet frem til en afbalanceret og fair aftale mellem de to parter;

14.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at følge principperne for bedre lovgivning og til derfor at foretage en grundig vurdering af indvirkningerne af ny EU-lovgivning på biler, navnlig med hensyn til virkningerne for prisen på nye biler og tilstrækkelig tid til at gennemføre foranstaltningerne, opfordrer desuden Kommissionen til at følge en mere forsigtig reguleringsstrategi på linje med henstillingerne fra CARS 21 og til således at give automobilsektoren retsgaranti og -forudsigelighed og opfordrer den endelig til at gennemføre sit forslag om at styrke CARS 21-processen via en rundbordsdrøftelse med medlemsstaterne, automobilindustrien og fagforeningerne;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og nationale parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik