Πρόταση ψηφίσματος - B6-0154/2009Πρόταση ψηφίσματος
B6-0154/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

18.3.2009

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Jorgo Chatzimarkakis
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0152/2009

Διαδικασία : 2009/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0154/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0154/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0154/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2005 «Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση - Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας» (COM(2005) 24 τελικό),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου της πρωτοβουλίας CARS 21, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2005, καθώς και τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της διάσκεψης υψηλού επιπέδου της πρωτοβουλίας CARS 21, με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο «ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία» (Α6-0494/2007),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, με ημερομηνία 15 και 16 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2008 και τίτλο «Από την χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάληψης δράσης» (COM(2008) 706 τελικό),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2008 και τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας» (COM(2008) 800 τελικό),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία, με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία της 5ης και 6ης Μαρτίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2009 και τίτλο «Αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας» (COM(2009) 104 τελικό),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εξαιρετική και βαθειά χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά επί του παρόντος δεν λειτουργεί σωστά, ιδίως όσον αφορά τις δανειστικές δραστηριότητες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και οι αλυσίδες εφοδιασμού της πλήττονται ιδιαίτερα από την παρούσα κρίση, ενώ αποτελούν βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλοντας στην απασχόληση, στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα καθ' όλο το εύρος της οικονομίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2009 αναμένεται περαιτέρω σημαντική πτώση στη ζήτηση οχημάτων και συνεπώς στην παραγωγή, πράγμα που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αυξανόμενη πίεση εις βάρος της απασχόλησης και των επενδύσεων εντός της ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στην Ε&Α εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές επιβατικών και εμπορικών οχημάτων έχουν ανάγκη από υψηλές επενδύσεις ενόψει των κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων της αγοράς, ιδίως σε σχέση με τη διασφάλιση της μετάβασης σε στόλο οχημάτων με χαμηλά επίπεδα εκπομπών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 12 εκατομμύρια εργαζομένους ή το 6% του απασχολούμενου πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκατομμύρια από αυτές τις θέσεις απασχόλησης βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει ρόλο κλειδί για την οικονομία της ΕΕ, εξαιτίας του πολλαπλασιαστικού ρόλου της σε άλλους τομείς και κλάδους της βιομηχανίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη εκατοντάδων χιλιάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικά κράτη μέλη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν εθνικά μέτρα για τη στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαπραγματεύεται σήμερα την περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου στο πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα και μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τη Νότιο Κορέα,

1.  αναγνωρίζει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία υφίσταται έντονη πίεση από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, πράγμα που αντανακλάται ιδίως στην έντονη πτώση που σημειώνεται στη ζήτηση αυτοκινήτων αλλά και στην υπερβάλλουσα παραγωγή, στις δυσκολίες πρόσβασης στις πιστώσεις και σε διαρθρωτικά προβλήματα που έχουν προηγηθεί της κρίσεως·

2.  επισημαίνει με βαθειά ανησυχία ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις προκλήσεις που επιφέρει η παρούσα κρίση, ζητεί δε ένα γνήσιο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης, το οποίο θα υποδεικνύει συγκεκριμένα πώς θα λάβουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη τα αποφασιστικά μέτρα που απαιτούνται·

3.  επισημαίνει με αυξανόμενη ανησυχία ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο εκ μέρους κρατών μελών θα μπορούσαν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς, ζημιώνοντας την ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα, ζητεί δε από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα επιπλέον μέτρα θα είναι συνεκτικά, αποτελεσματικά και συντονισμένα·

4.  παροτρύνει επομένως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αποφύγουν κινήσεις προστατευτισμού και να εγκρίνουν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ παρά σε επίπεδο εθνικό·

5.  καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει όλους τους πόρους της για να καταπολεμήσει την κρίση και να θεσπίσει νέα μέσα όπου είναι αναγκαίο, χαιρετίζει δε από αυτή την άποψη το προσωρινό πλαίσιο εκτίμησης κρατικής βοήθειας, που έχει θεσπιστεί ως μέρος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν, να απλοποιήσουν και να αυξήσουν τη χρηματοδοτική υποστήριξη για την αυτοκινητοβιομηχανία, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και επιτρέποντας τις κρατικές εγγυήσεις για χαμηλότοκα δάνεια· θεωρεί ότι η χρηματοδοτική υποστήριξη, ιδίως μέσω δανείων, μπορεί να βοηθήσει στην ενθάρρυνση της ζήτησης για νέα οχήματα, προς όφελος της οικονομικής μεγέθυνσης, του περιβάλλοντος και της οδικής ασφάλειας·

7.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι οι πολιτικές τόσο σε κοινοτικό όσο και εθνικό επίπεδο πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της αναδιαρθρωτικής φάσης με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπες η αυτοκινητοβιομηχανία και οι αλυσίδες προμηθευτών της, εξαιτίας ενός πολύ ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος· ενθαρρύνει επομένως τον κλάδο να προβεί σε αυτές τις προσαρμογές με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους·

8.  καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να ενθαρρύνει, να βελτιώσει και να επιταχύνει την πρόσβαση στα υφιστάμενα μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και τα Διαρθρωτικά Ταμεία·

9.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ανάγκη συνεχών επενδύσεων σε προγράμματα Ε&Α, τα οποία εξασφαλίζουν τις καλύτερες λύσεις όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα, ώστε να επιτυγχάνεται ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλαίσιο, και καλεί επομένως την Επιτροπή να διευκολύνει, να βελτιώσει και να επιταχύνει σ' αυτό το πλαίσιο την πρόσβαση σε κοινοτικά μέσα στήριξης για την Ε&Α και την καινοτομία καθώς και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο·

10.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για μέτρα που θα ενθαρρύνουν με συντονισμένο τρόπο την ανανέωση του στόλου, όπως συστήματα διάλυσης και άλλα κίνητρα αγοράς, τα οποία θα έχουν θετικά και σύντομα αποτελέσματα στην καταναλωτική ζήτηση για νέα αυτοκίνητα, καλεί δε την Επιτροπή να ελέγχει την εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων εθνικών μέτρων σε αυτό το πλαίσιο, για να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αδράξουν την ευκαιρία για να αναθεωρήσουν το ισχύον φορολογικό σύστημα στα αυτοκίνητα, ώστε να συντονίσουν τα φορολογικά καθεστώτα καθ' όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

12.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να γίνει βαθύτερος ο διάλογος και οι εν εξελίξει συζητήσεις με τρίτες χώρες και με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ σχετικά με το μέλλον του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, καλεί δε ως εκ τούτου την Επιτροπή να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στις χώρες εκτός ΕΕ, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ασία, προκειμένου να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, κατά τους οποίους όλα τα μέρη θα απέχουν από μέτρα προστατευτισμού και διακρίσεων στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων·

13.  καλεί την Επιτροπή να αναβάλει τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Νοτίου Κορέας, μέχρι να εξασφαλιστεί η ισόρροπη και δίκαιη συναλλαγή μεταξύ των δύο εταίρων·

14.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας και να προβεί σε ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων της νέας κοινοτικής νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα, ιδίως όσον αφορά τις συνέπειες επί του κόστους των νέων αυτοκινήτων και τον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων, καλεί δε την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσεκτικότερη προσέγγιση της νομοθεσίας ευθυγραμμιζόμενη με τις συστάσεις της πρωτοβουλίας CARS 21, δίνοντας στην αυτοκινητοβιομηχανία νομική βεβαιότητα και προβλεψιμότητα, και καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την πρότασή της, να ενισχύσει τη διαδικασία CARS 21 με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με κράτη μέλη, την αυτοκινητοβιομηχανία και συνδικάτα·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.